Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 969/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SO Bożena Rządzińska

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko M. Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 28 lutego 2014 roku

sygn. akt I C 169/13

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego.