Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 4725/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20. grudnia 2013 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Jolanta Wilczek,

po rozpoznaniu w dniu 20. grudnia 2013 r. w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko W. P., Z. P. i P. P.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanych: W. P., Z. P. i P. P. solidarnie na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 23.346,01 zł (dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych i 1/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 22. września 2010 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 5.508,04 zł (pięć tysięcy pięćset osiem złotych i 4/100) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje wypłacić powodowi ze środków Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy kwotę 110,96 zł (sto dziesięć złotych i 96/100) tytułem zwrotu niewykorzystanej części zaliczki, zaksięgowanej pod poz. (...);

4.  nakazuje pobrać od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy kwotę 56,10 zł (pięćdziesiąt sześć złotych i 10/100) tytułem zwrotu wydatków.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko