Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1743/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Lech

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marlena Kulbat

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2014r. w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa E. S. i M. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda E. S. kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z odsetkami w wysokości określonej w ustawie dla poszczególnych okresów opóźnienia od dnia 19 grudnia 2013r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda E. S. kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu honorarium adwokackiego za prowadzenie sprawy w postępowaniu przedsądowym z odsetkami w wysokości określonej w ustawie dla poszczególnych okresów opóźnienia od dnia 24 stycznia 2014r. do dnia zapłaty;

3.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z odsetkami w wysokości określonej w ustawie dla poszczególnych okresów opóźnienia od dnia 19 grudnia 2013r. do dnia zapłaty;

4.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu honorarium adwokackiego za prowadzenie sprawy w postępowaniu przedsądowym z odsetkami w wysokości określonej w ustawie dla poszczególnych okresów opóźnienia od dnia 24 stycznia 2014r. do dnia zapłaty;

5.  oddala powództwo w pozostałej części;

6.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda E. S. kwotę 506,38 zł (pięćset sześć złotych 38/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

7.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 506,38 zł (pięćset sześć złotych 38/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

8.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 6.500,16 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 16/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa ;

9.  nie obciąża powodów E. S. i M. S. kosztami sądowymi od oddalonej części powództwa.