Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt II Cz 763/14

POSTANOWIENIE

Dnia 12 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zwolnienie od egzekucji

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 13 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt: XII C 163/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

sygn. akt: II Cz 763/14

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank S.A. we W. w sprawie przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. o zwolnienie spod egzekucji wystąpił jednocześnie z wnioskiem o zabezpieczenie jego roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego skierowanego do ruchomości – pojazdu A. (...) o nr rej. (...), prowadzonego w sprawie o sygn. akt KM 837/14 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy M. P..

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 września 2014 r. orzekł zgodnie z powyższym wnioskiem zabezpieczając roszczenie powoda do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd zwrócił uwagę na treść art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c., po czym wskazał, że argumenty przytoczone przez stronę powodową oraz dokumenty załączone do pozwu uprawdopodobniają zasadność roszczenia o zwolnienie spod egzekucji. Odnośnie drugiej przesłanki zabezpieczenia Sąd podał, że uwzględniając charakter roszczenia, nie budzi wątpliwości okoliczność, że odmowa zabezpieczenia powództwa może prowadzić do sprzedaży zajętej ruchomości, co z kolei uczyni bezprzedmiotowym pozew w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy na podstawie art. 734 k.p.c. w zw. z art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. zabezpieczył roszczenie zgodnie z wnioskiem.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył pozwany domagając się jego uchylenia w całości. W uzasadnieniu podał, że na jego wniosek komornik zajął między innymi ruchomość w postaci pojazdu marki A. (...), co skutkowało wystąpieniem przez powoda z przedsądowym wezwaniem do zwolnienie pojazdu spod egzekucji. Pozwany dostrzegł, że powyższe żądanie zostało do niego skierowane na piśmie przez osobę, która nie wykazała umocowania do działania w imieniu powoda. W związku z czym wezwał on powoda do przedłożeniu pełnomocnictwa. Po jego otrzymaniu – co nastąpiło po wydaniu przedmiotowego rozstrzygnięcia – pozwany niezwłocznie skierowało komornika wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji. W świetle tego, w ocenie pozwanego, postanowienie nie jest prawidłowe.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Podzielić należy ocenę poczynioną przez Sąd pierwszej instancji odnośnie zaistnienia w sprawie przesłanek warunkujących udzielenie zabezpieczenia roszczenia powoda. Niewątpliwie bowiem w świetle materiału zgromadzonego na tym etapie postępowania żądanie pozwu jawi się jako wiarygodne. Za takim ustaleniem przemawia przede wszystkim treść umowy pożyczki oraz umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie /k.12-15/. Trafnie zaznaczył Sąd Rejonowy, że charakter niniejszego postępowania nakazuje również uznać, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, albowiem w przypadku jego braku ochrona prawna udzielona ewentualnym pozytywnym dla niego merytorycznym orzeczeniem mogłaby się okazać nie tyle niepełna, co wręcz bezprzedmiotowa, gdyby w toku tej sprawy doszło do sprzedaży zajętego pojazdu marki A. (...), w związku z dalszym prowadzeniem postępowania egzekucyjnego co do tej ruchomości. Nadmienić nadto należy, że zawnioskowany przez powoda sposób zabezpieczenia, przewidziany w art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c., zapewnia powodowi należytą ochronę, zaś pozwanego nie obciąża ponad potrzebę (art. 730 1 § 3 k.p.c.).

Rozważania Sądu Rejonowego, uzupełnione powyższymi wywodami, zachowują aktualność pomimo tego, że pozwany w zażaleniu wskazał, że złożył już do komornika wniosek o zwolnienie wskazanej ruchomości spod egzekucji, albowiem na dowód tego przedłożył jedynie poświadczoną za zgodność kopię pisma stanowiącego jego wniosek w tym zakresie /k.48/. Z dokumentu tego nie wynika jednak, aby pismo to dotarło do komornika i aby w z związku z jego treścią komornik zwolnił ruchomość w postaci pojazdu A. (...) spod prowadzonej przez siebie egzekucji w sprawie KM 837/14.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne.