Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 1021/12

POSTANOWIENIE

Dnia 29 sierpnia 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Elżbieta Mieszczańska

Protokolant: Oktawian Mikołajczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Adama Rocha

po rozpoznaniu w sprawie Ł. Z.

skazanego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. i inne

zażalenia wniesionego przez skazanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w G. z dnia 14 czerwca 2012 roku,

sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego zwolnienia

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. i art. 626 § 2 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

1.  na mocy art. 77 § 1 k.k., 78 § 1 k.k. i 80 § 1 k.k. warunkowo zwolnić Ł. Z., syna W.i J.z domu C., ur. (...)w K., skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w K.z dnia 5 września 2006 roku, sygn. akt(...), Sądu Rejonowego w K.z dnia 3 marca 2006 roku, sygn. akt (...)oraz Sądu Rejonowego (...)w K.z dnia 13 kwietnia 2007 roku, sygn. akt (...) z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 12 października 2012 r., wyznaczając mu okres próby do dnia 29 sierpnia 2014 roku;

2.  na mocy art. 159 k.k.w. oraz art. 72 § 1 pkt 1, 4 i 5 k.k. oddać warunkowo zwolnionego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz zobowiązać go do:

-

informowania kuratora o przebiegu okresu próby,

-

podjęcia i wykonywania pracy zarobkowej,

-

powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

3.  wydatkami postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2012 roku Sąd Okręgowy w G.odmówił udzielenia skazanemu Ł. Z.warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kar pozbawienia wolności, orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w K.z dnia 5 września 2006 roku, sygn. akt (...), Sądu Rejonowego w K.z dnia 3 marca 2006 roku, sygn. akt (...)oraz Sądu Rejonowego (...)w K.z dnia 13 kwietnia 2007 roku, sygn. akt (...).

Zażalenie na to postanowienie złożył skazany podnosząc, że przebywa
w zakładzie karnym od ponad 3 lat, w trakcie których zmienił swoje postępowanie
i uważa się za osobę zresocjalizowaną. Dodał, że posiada stały kontakt z rodziną i ma możliwość podjęcia pracy zaraz po opuszczeniu zakładu karnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie skazanego okazało się zasadne i dlatego też zasługiwało na uwzględnienie.

Przeprowadzona przez tut. Sąd kontrola odwoławcza wykazała, że Sąd Okręgowy w G. nietrafnie ocenił prognozę kryminologiczno – społeczną skazanego.

Z akt osobowych Ł. Z.wynika, że jego zachowanie od dłuższego okresu czasu utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie oraz w trakcie całego pobytu w jednostkach penitencjarnych systematycznie czynił on postępy w procesie resocjalizacji. Wprawdzie proces ten został zakłócony w dniu 28 grudnia 2011 roku, kiedy to skazany powrócił z przepustki pod wpływem alkoholu, co skutkowało wycofaniem z systemu przepustkowego i zatrudnienia zewnętrznego, jednak owo zachowanie uznać trzeba za incydentalne i jako takie nie może samo w sobie w sobie skutkować odmową uwzględnienia wniosku skazanego, skoro w jego przypadku zachodzą inne czynniki pozytywnie charakteryzujące go. Są to zwłaszcza: odbywanie kary w systemie programowanego oddziaływania i prawidłowe wywiązywanie się
z nałożonych w jego ramach zadań, uczestniczenie w programie profilaktyki alkoholowej „Mój wybór – nie piję”, ukończenie zajęć Programu psychokorekcyjnego dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz zajęć Programu edukacyjno – korekcyjnego (...)dla sprawców przemocy domowej. Nadto skazany był wielokrotnie nagradzany oraz brał udział w zajęciach kulturalno – oświatowych poza terenem jednostki w ramach programu (...).

Dodać trzeba, że rodzice skazanego wybaczyli mu wcześniejsze zachowanie
i utrzymują z nim stały kontakt deklarując udzielenie mu wsparcia po opuszczeniu zakładu karnego. W rozmowie z wychowawcą matka skazanego oświadczyła, że podczas przepustek syn zachowywał się bez zastrzeżeń, nie spożywał alkoholu, pomagał w pracach domowych i unikał kontaktu z niewłaściwym towarzystwem. Także w rozmowie z kuratorem sądowym J. Z.oświadczyła, że widzi pozytywne zmiany w zachowaniu syna. Powyższe potwierdza informacja z (...)Komisariatu Policji w K., z której wynika, że skazany nie był widywany przez sąsiadów pod wpływem alkoholu i nikt nie zgłaszał zastrzeżeń, co do jego zachowania w miejscu zamieszkania. Nic nie wskazuje zatem na to, aby skazany nie potrafił zachowywać się właściwie w warunkach samodyscypliny i samokontroli. Nie dopuścił się on przecież żadnego nowego przestępstwa, czy też wykroczenia, przestrzegał porządku prawnego i zasad współżycia społecznego. Jednocześnie może liczyć na wsparcie rodziny i posiada promesę zatrudnienia.

Oczywistym jest, że proces resocjalizacji skazanego nie jest zakończony, a on sam wymaga dalszej pracy w tym zakresie, niemniej jednak, zdaniem tut. Sądu bardziej wskazane będzie, aby ów proces był kontynuowany w warunkach wolnościowych, pod dozorem kuratora sądowego, a dalszy pobyt w zakładzie karnym mógłby zdeprecjonować dotychczasowe osiągnięcia. Wobec powyższego należało zmienić zaskarżone postanowienie i udzielić skazanemu dobrodziejstwa, o które się ubiega. Jego resocjalizacja będzie kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służyć jej będą m.in. obowiązki nałożone przez sąd na warunkowo zwolnionego.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Z/

1. niezwłocznie wydać nakaz zwolnienia skazanego

2. o treści postanowienia niezwłocznie zawiadomić skazanego i D.. Z.K.

K., 29 sierpnia 2012 r.