Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 1615/14

POSTANOWIENIE

Dnia 26 listopada 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jolanta Śpiechowicz

Protokolant: Elżbieta Szewczyk-Kwiecińska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Krzysztofa Błacha

po rozpoznaniu w sprawie J. S.

skazanego za przestępstwo z art. 280§2 k.k. i inne

zażalenia wniesionego przez obrońcę skazanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w K.

z dnia 29 września 2014 roku, sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

postanawia

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż: na mocy art. 77 § 1,

78 § 2, 79 § 1 i art. 80 § 1 k.k., oraz art. 159 § 1 k.k.w.

a.  warunkowo zwolnić skazanego J. S. s. J. i S. ur. (...) w K. W., skazanego prawomocnymi wyrokami:

⚫.

Sądu Rejonowego w K.z dnia 4.04.1995 r., sygn. akt (...) z art. 203 § 1 d.k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności;

Sądu Wojewódzkiego w K.z dnia 28.02.1995 r. sygn. akt (...) z art. 210 § 1 d.k.k. na karę 13 lat pozbawienia wolności;

Sądu Rejonowego w K.z dnia 4.04.1995 r. sygn. akt (...) z art. 203§1 d.k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności;

Sądu Okręgowego w K.z dnia 20.10.2008 r. sygn. akt (...) z art. 280 § 2 k.k. i inne na karę 15 lat pozbawienia wolności

z odbycia reszty tych kar

b.  wyznaczyć skazanemu okres próby do dnia 26 listopada 2019 r.,

c.  oddać skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego i zobowiązać do wykonywania pracy zarobkowej,

2. kosztami sądowymi postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 września 2014 roku Sąd Okręgowy w K.odmówił skazanemu J. S.udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia.

W zażaleniu na powyższe orzeczenie obrońca skazanego zarzuca błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, wynikający ze sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz oparciu rozstrzygnięcia na materiale niepełnym, polegający na uznaniu, iż:

- brak jest wystarczających przesłanek materialnych z art. 77 § 1 k.k., które pozwalałyby na uwzględnienie wniosku skazanego;

- zachowanie skazanego nie zasługuje na udzielenie mu warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary;

- skazany jest sprawcą wysoce zdemoralizowanym;

- odbycie przez skazanego kary w wymiarze dotychczasowym stanowi zbyt krótki okres resocjalizacji potrzebny do osiągnięcia odpowiednich efektów wychowawczych;

W oparciu o te zarzuty obrońca wniósł o zmianę przedmiotowego postanowienia poprzez udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny uznał zażalenie za zasadne.

Podstawową przesłanką udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia jest istnienie pozytywnej prognozy kryminologiczno społecznej prowadzącej do uzasadnionego przekonania, że mimo niewykonania kary w całości skazany nie popełni ponownie przestępstwa.

Wbrew stanowisku Sądu Okręgowego, taka pozytywna prognoza w przypadku skazanego – zdaniem Sądu Apelacyjnego –istnieje.

Oczywiście prawdą jest to, że skazany nie jest sprawcą incydentalnym, że był wielokrotnie karany, także w warunkach recydywy, że uprzednio nie wykorzystał w należyty sposób danych mu szans, doprowadzając do zarządzania wykonania kar pozbawienia wolności, nie sposób jednakże odmówić racji obrońcy, że Sąd I instancji podkreślając te okoliczności jakby nie zauważył, że od przeszło 7 lat zachowanie skazanego uległo diametralnej poprawie.

Zarówno z opinii Zakładu Karnego, informacji zawartych w aktach osobowych skazanego, a także informacji zawartych w postanowieniu Sądu Okręgowego w K. z dnia 8 maja 2013 r. wynika w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości, że od 2007 r. a więc już z górą 7 lat - skazany nie tylko, że nie sprawia żadnych kłopotów wychowawczych, ale jego zachowanie jest wręcz wzorowe. Ukończył w tym czasie ZSZ z wynikiem bardzo dobrym, bierze udział w zajęciach poza zakładem karnym, sprawdził się więc w warunkach wolnościowych. Także opinia psychologiczna nie wskazuje na występowanie po jego stronie żadnych negatywnych przejawów zachowania, które mogłyby podważyć powstałe przekonanie o dokonanej w nim przemianie.

Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest także w żaden sposób przez ustawodawcę zróżnicowana w zależności od rodzaju przestępstwa, czy długości pozostałej do odbycia kary. Jeśli w wyroku nie oznaczono surowszych kryteriów co do minimalnej kary jaka musi zostać przez sprawcę odbyta, aby ten mógł starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, to kryterium to jest określone przepisami i w przypadku oskarżonego, do którego ma zastosowanie przepis art. 79 § 2 k.k. jest to kara 15 lat pozbawienia wolności.

Skazany od chwili gdy zrozumiał, że tylko sobie będzie mógł zawdzięczać wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego, zmienił się w sposób widoczny, a skoro ta zmiana nieprzerwanie trwa już od 7 lat, nie można jej uznać jedynie za instrumentalne zachowanie, ale za przejaw trwałej jego poprawy.

Po to funkcjonuje instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia, aby nagradzać właśnie takich ludzi, którzy potrafili zwyciężyć ze sobą, swoimi nawykami, słabościami.

Z opinii o skazanym wynika też, że nie stwierdzono u niego uzależnienia od alkoholu, czy innych substancji psychoaktywnych, jest on człowiekiem schorowanym – co też jest bezsporne, obecnie pracuje, ma ustabilizowaną sytuację rodzinną, stałe miejsce zamieszkania, a więc warunki do dalszego, zgodnego z prawem, ustabilizowanego życia.

Długi okres próby oraz orzeczony dozór kuratora, pozwoli w należyty sposób czuwać nad jego dalszym zachowaniem.

Mając to wszystko na uwadze, orzeczono jak na wstępie.