Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 1685/14

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Grażyna Wilk

Protokolant: Damian Skril

przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Małgorzaty Bednarek

po rozpoznaniu w sprawie A. B. (B.)

skazanego za przestępstwa z art. 209 § 1 kk

zażalenia złożonego przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w J.

na postanowienie Sądu Okręgowego w G.

z dnia 9 października 2014 roku, sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia

na podstawie art. 437 § 2 kpk i art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 1 § 2 kkw

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że na zasadzie art. 77 § 1 kk i art. 78 § 1 kk warunkowo zwolnić A. B., syna R. i T., ur. (...)
w W., skazanego prawomocnymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w W. z dnia 29 marca 2010 roku, sygn. akt (...)na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego wW.z dnia 13 lutego 2009 roku, sygn. akt (...)na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w W.z dnia 2 grudnia 2013 roku, sygn. akt (...)na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

których koniec wykonania przypada na dzień 13 listopada 2015 roku;

2.  na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć skazanemu okres próby w wymiarze 2 lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia;

3.  na zasadzie art. 159 k.k.w. w zw. z art. 72 § 1 pkt 3, 4 i 5 k.k. w okresie próby:

oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania,

zobowiązać go do wykonywania pracy zarobkowej,

zobowiązać go do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby;

zobowiązać go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

4.  zwolnić skazanego od wydatków postępowania odwoławczego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Zażalenie wniesione przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w J. zasługuje na uwzględnienie.

Skorzystanie przez skazanego z dobrodziejstwa warunkowego zwolnienia wymaga przekonania, że po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Przekonanie to musi wynikać z łącznej oceny tych wszystkich elementów, które wymienione zostały w przepisie art. 77 § 1 kk, a są nimi: postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Ocena wniosku o warunkowe zwolnienie oraz środka odwoławczego poprzez pryzmat całokształtu tych przesłanek pozwala na jego uwzględnienie.

Faktem bezspornym jest, że zachowanie skazanego w zakładzie karnym należy uznać za pozytywne. Jest regularnie nagradzany od początku odbywania kary pozbawienia wolności. Wielokrotnie udzielano skazanemu zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego, a z informacji komendy miejskiej policji wynika, że przebywając w miejscu zamieszkania skazany zachowuje się właściwie, przestrzega zasad współżycia społecznego i zachowuje całkowitą abstynencję od alkoholu. Od lipca 2014 r. jest zatrudniony odpłatnie poza terenem zakładu karnego, zaś jego stosunek do pracy oceniony został jako pozytywny. Skazany stara się w miarę możliwości spłacać zobowiązania alimentacyjne.

Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania, ukończył terapię dla osób uzależnionych od alkoholu, regularnie uczestniczył w spotkaniach wspólnoty AA. Nadto wyraża krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

Nie bez znaczenia w świetle przesłanek udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia jest również okoliczność, iż skazany przed osadzeniem w zakładzie karnym posiadał zatrudnienie. Powyższe pozwoliło, jak wynika z przedłożonego w toku posiedzenia zaświadczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w W., wyegzekwować od skazanego znaczne kwoty na pokrycie zadłużenia alimentacyjnego. Co istotne skazany posiada również promesę zatrudnienia po upuszczeniu zakładu karnego.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wszystkie te okoliczności prowadzą do wniosku, że skazany prawidłowo realizuje karę pozbawienia wolności, a prowadzony w stosunku do niego proces resocjalizacyjny przynosi pożądane efekty, przejawiające się w trwałej zmianie postawy skazanego.

Sąd odwoławczy podejmując decyzję o udzieleniu skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności miał również na uwadze fakt, że skazany nie jest sprawcą incydentalnym, był czterokrotnie karany za przestępstwo niealimentacji.

Niemniej jednak zdaniem sądu odwoławczego ocena postawy skazanego poprzez pryzmat wszystkich wymienionych w art. 77 § 1 kk przesłanek prowadzi do wniosku, że możliwe jest w chwili obecnej sformułowanie wobec niego pozytywnej prognozy kryminologiczno-społecznej. Realna możliwość podjęcia zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego zapewni realizację ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, co z kolei pozwala założyć, że nie dopuści się w przyszłości popełnienia przestępstw, za które odbywa karę pozbawienia wolności.

Podkreślenia przy tym wymaga to, że wymierzona skazanemu kara mimo złagodzenia skutków jej wykonywania nadal będzie egzekwowana, choć w warunkach nieizolacyjnych,
na co pozwoli wyznaczenie 2-letniego okresu próby i nałożenie stosownych obowiązków, jak również poddanie zachowania skazanego na wolności dozorowi kuratora.

Z wyżej wskazanych przyczyn orzeczono, jak w części dyspozytywnej postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1. odpis postanowienia doręczyć skazanemu oraz Dyrektorowi jednostki penitencjarnej, w której skazany przebywa,

2. zwrócić akta sprawy.

K., dnia 3 grudnia 2014 roku.