Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 1961/14

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: S.S.A. Robert Kirejew

Protokolant: Agnieszka Przewoźnik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Kornelii Jagieło-Foremny

po rozpoznaniu w sprawie K. D.

skazanego za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i inne przy zast. art. 64 § 1 k.k.

zażalenia wniesionego przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w J.

na postanowienie Sądu Okręgowego w G.

z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia

na podstawie art. 437 § 2 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

postanawia

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że na zasadzie art. 77 § 1 k.k. i art. 78 § 1 k.k. warunkowo przedterminowo zwolnić K. D., syna R. i B., ur. (...) w M. z odbycia reszty kar pozbawienia wolności orzeczonych prawomocnymi wyrokami:

-

Sądu Rejonowego w M.z dnia 24 sierpnia 2006 roku, sygn. akt (...) na karę 2 lat pozbawienia wolności,

-

Sądu Rejonowego w K.z dnia 23 marca 2007 roku, sygn. akt (...) na karę 1 roku pozbawienia wolności,

-

Sądu Rejonowego w M.z dnia 14 września 2012 roku, sygn. (...) na karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

których koniec wykonania przypada na dzień 3 października 2015 roku;

2.  na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć skazanemu okres próby w wymiarze 2 lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia;

3.  na zasadzie art. 159 k.k.w. w zw. z art. 72 § 1 pkt 1, 4 i 5 k.k. w okresie próby:

oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania,

zobowiązać go do wykonywania pracy zarobkowej,

zobowiązać go do informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby

zobowiązać go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

4.  wydatkami postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 roku, sygn. akt (...), Sąd Okręgowy w G.odmówił skazanemu K. D.udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w J., wnioskując o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż prognoza kryminologiczno – społeczna względem skazanego jest pozytywna.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie wniesione przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w J. zasługuje na uwzględnienie.

Skorzystanie przez skazanego z dobrodziejstwa warunkowego zwolnienia wymaga przekonania, że po zwolnieniu będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Przekonanie to musi wynikać z łącznej oceny tych wszystkich elementów, które wymienione zostały w przepisie art. 77 § 1 kk, a są nimi: postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Ocena wniosku o warunkowe zwolnienie oraz środka odwoławczego poprzez pryzmat całokształtu tych przesłanek pozwalała na jego uwzględnienie.

Faktem bezspornym jest, że zachowanie skazanego w zakładzie karnym należy uznać za pozytywne. Jest regularnie nagradzany od początku odbywania kary pozbawienia wolności, od 2012 roku karę odbywa w systemie programowanego oddziaływania i z nałożonych zadań wywiązuje się w stopniu zadowalającym. Jest zatrudniony odpłatnie na terenie zakładu, a także ukończył Edukacyjny Program Profilaktyki Uzależnień, jak i zajęcia Treningu Zastępowania Agresji. Udzielano mu także zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego, a z uzyskanych informacji wynika, że przebywając w miejscu zamieszkania zachowywał się właściwie.

Nie bez znaczenia w świetle przesłanek udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia jest również okoliczność, iż skazany ma ustabilizowaną sytuację postpenitencjarną.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wszystkie te okoliczności prowadzą do wniosku, że skazany prawidłowo realizuje karę pozbawienia wolności, a prowadzony w stosunku do niego proces resocjalizacyjny przynosi pożądane efekty, przejawiające się w trwałej zmianie postawy skazanego.

Sąd odwoławczy podejmując decyzję o udzieleniu skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności miał również na uwadze fakt, że skazany nie jest sprawcą incydentalnym, był bowiem kilkakrotnie karany, w tym w warunkach art. 64 § 1 k.k. Niemniej jednak zdaniem sądu odwoławczego ocena postawy skazanego poprzez pryzmat wszystkich wymienionych w art. 77 § 1 k.k. przesłanek prowadzi do wniosku, że możliwe jest w chwili obecnej sformułowanie wobec niego pozytywnej prognozy kryminologiczno-społecznej. Podkreślenia przy tym wymaga to, że wymierzona skazanemu kara mimo złagodzenia skutków jej wykonywania nadal będzie egzekwowana, choć w warunkach nieizolacyjnych, na co pozwoli wyznaczenie dwuletniego okresu próby i nałożenie stosownych obowiązków, jak również poddanie zachowania skazanego na wolności dozorowi kuratora.

Z wyżej wskazanych przyczyn orzeczono, jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Z.

-

odpis postanowienia doręczyć skazanemu oraz Dyrektorowi Zakładu Karnego w J.;

-

zwrócić akta.

Katowice, dnia 20 stycznia 2015 r.