Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: II AKa 372/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2015 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący

SSA Bożena Brewczyńska

Sędziowie

SSA Aleksander Sikora (spr.)

SSO del. Karina Maksym

Protokolant

Magdalena Bauer

przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Krzysztofa Błacha

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 roku sprawy

B. P. c. J. i E.

ur. (...) w S.

oskarżonej z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne

na skutek apelacji prokuratora oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej

z dnia 3 lutego 2014 roku, sygn. akt. III K 28/09

1.  utrzymuje zaskarżony wyrok w części dotyczącej zarzutu z art. 284 § 1 k.k. opisanego w punkcie 62 części wstępnej wyroku;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok uchyla i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Bielsku – Białej do ponownego rozpoznania;

3.  zasądza od Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej) na rzecz adwokata W. K. – Kancelaria Adwokacka w B. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych, w tym 23% VAT tytułem nieopłaconych kosztów obrony z urzędu udzielonej oskarżonej B. P. w postępowaniu odwoławczym;

4.  wydatkami postępowania odwoławczego w części dotyczącej rozstrzygnięcia opisanego w punkcie 1 niniejszego wyroku obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II AKa 372/14

UZASADNIENIE

B. P. została oskarżona o to, że:

1.  W okresie od 17 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powziety zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towarw postaci przypraw, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 50.809,99 zł spółkę (...) z/s w R. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

2.  W okresie od 20 kwietnia 2006 r. do 19 lipca 2006 r. w P. woj. (...) działałąc w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci oleju opałowego lekkiego, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 59.952,80 zł firmę Handlową (...) z/s w C. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

3.  W okresie od 05 maja 2006 r. do 16 maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa i produktów mięsnych, za które nie dokonała zapłaty lub częściowej zapłaty, wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 41.604,40 zł firmę (...).J. z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK;

4.  W okresie od 17 sierpnia 2006 r. do 11 listopada 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła umowę o świadczenie usług hostingowych po czym nie dokonała zapłaty za wykonane usługi wynikające z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 793 zł firmę (...) z/s w B. Tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK;

5.  W okresie od 06 lutego 2007 r. do 04 maja 2007 r. w P. woj. (...) działajac w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci opakowań foliowych , za który nie dokonała zapłaty lub częściowej zapłaty, wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 3.564,21 zł firmę PPHU (...).J. z/s w T. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

6.  W dniu 25 lipca 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci środków przyprawowo-funkcjonalnych, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 27.07.2006 r., czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 355,24 zł firmę (...) S.A. z/s w T. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK;

7.  W okresie od 05 grudnia 2006 r. do 08 grudnia 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła umowę na naprawę samochodów, a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur VAT o nr (...) z dnia 05.12.2006 r. na kwotę 930,37 zł oraz o nr (...) z dnia 08.12.2006 r. na kwotę 331,93 zł, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1262,30 zł (...) Centrum (...) z/s w S. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK;

8.  W okresie od 12 czerwca 2006 r. do 12 września 2006 r. w P.woj. (...)działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiagniecia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majatkową swojej firmy Zakład (...)z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty lub częściowej zapłaty, wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 13.943,19 zł firmę (...), (...)z/s w Z.tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK;

9.  W okresie od 02 maja 2006 r. do 13 czerwca 2006 r. w P.woj. (...)działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...)z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty lub częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 6.769,69 zł firmę (...)z/s w G.tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK;

10.  W okresie od 04 kwietnia 2006 r. do 23 maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizujac z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar, w postaci artykułów mleczarskich i tłuszczy, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.574,66 zł Spółdzielnię (...) z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK;

11.  W okresie od 05 maja 2006 r. do 27 września 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar, w postaci kartonów z tektury falistej, za który nie dokonała zapłaty lub częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 9.195,40 zł PPHU (...) z/s w C. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK;

12.  W okresie od 10 lutego 2006 r. do 04 lipca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar, w postaci artykułów papierniczych i biurowych, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 34.692,79 zł Firmę Handlową (...) z/s w C. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK;

13.  W okresie od 19 lutego 2006 r. do 23 lipca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar, w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 575.065,40 zł (...) Produkcyjno Handlowe J. P. (1) z/s w G. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK w zw. z art. 12 KK;

14.  W dniu 08 marca 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła umowę na wykonanie plakatów, po czym nie dokonała zapłaty za wykonaną usługę, wynikającą z faktury VAT nr (...), czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 3.489,20 zł firmę (...) z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK;

15.  W okresie od 04 stycznia 2006 r. do 17 października 2006 r. w P.woj. (...)działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majatkową swojej firmy Zakład (...)z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar, w postaci jelita wieprzowego i baraniego, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 141.111,34 zł Firmę Handlowo Usługową (...) M. Ś.z/s w L.tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

16.  W okresie od 30 maja 2006 r. do 01 czerwca 2006 r. w P.woj. (...)działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...)z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towarw postaci mięsa , za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 6.851,69 zł firmę (...)z/s w S.tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

17.  W dniu 27 czerwca 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci woreczków do pakowania żywności , za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur VAT nr (...) z dnia 27.06.2006 czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 2.072,78 zł firmę (...) Sp. z o.o. z/s w S. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

18.  W okresie od kwietnia 2006 r. do maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci drobiu, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 22.974,32 zł firmę PHU (...) z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

19.  W dniu 30 marca 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiagnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa drobiowego, za który nie dokonała zapłaty lub dokonała jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 727,76 zł firmę (...). zo.o. z/s w T. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

20.  W okresie od 16 grudnia 2005 r. do 25 lipca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci dodatków funkcjonalnych do przetwórstwa mięsnego, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 202.138,73 zł firmę (...) Sp. z o.o. z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

21.  W okresie od 31 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci części do maszyn masarniczych, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.285,88 zł firmę (...) z/s w Ż. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

22.  W okresie od 31 sierpnia 2006 r. do 17 kwietnia 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci lodów i mrożonek, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.007,18 zł Zakład (...) Sp. Jawna z/s w P. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

23.  W okresie od 07 lipca 2006 r. do 03 sierpnia 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła umowę na naprawę maszyn do przetwórstwa mięsnego, a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 4.351,76 zł, firmę (...). zo.o. z/s w R. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

24.  W okresie od 26 czerwca 2006 r. do 23 października 2006 r. w P.woj. (...)działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osięgnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...)z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 398.999,00 zł (...) K. M.z/s w C.tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

25.  W okresie od 07 grudnia 2006 r. do 31 stycznia 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa drobiowego, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 50.345,83 zł firmę (...). zo.o. z/s w T. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

26.  W dniu 6 stycznia 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci preparatów białkowych, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 06.01.2006 czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.413,98 zł firmę (...) Sp. z o.o. z/s w P. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

27.  W okresie od 04 kwietnia 2006 r. do 21 marca 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci przypraw i części zamiennych do maszyn, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 7.705,93 zł firmę (...). zo.o. z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

28.  W dniu 16 stycznia 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła umowę najmu lokalu mieszcącego sie w B., po czym nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty czynszu wynikającego z rachunków, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 8.482,29 zł firmę (...) z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

29.  W okresie od 11 kwietnia 2006 r. do 22 maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towarw postaci wyrobów mięsnych, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 20.148,97 zł firmę Handlowo Usługową (...) z/s w J. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

30.  W okresie od 31 marca 2006 r. do 12 maja 2006 r. w P.woj. (...)działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...)z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar, za który nie dokonała zapłaty w postaci faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 39.411,61 zł firmę Centrum Dystrybucji (...) B. K.z/s w K.tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

31.  W dniu 27 kwietnia 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zleciła naprawę krajalnicy, po czym nie zapłaciła za wykonaną usługę wynikającą z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.032,73 zł firmę (...) Spółka Jawna z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

32.  W dniu 14 lutego 2007 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towarw postaci druków akcydensowych , za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr. (...) , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 268,89 zł firmę Handlową (...) z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

33.  W okresie od 7 czerwca 2006 r. do 22 maja 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci dodatków funkcjonalnych i środków pomocniczych do produkcji wyrobów wędliniarskich , za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 188.994,22 zł firmę (...) z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

34.  W okresie od 21 czerwca 2006 r. do 26 sierpnia 2006 r. w P. woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towarw postaci mięsa drobiowego, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 8.964,65 zł firmę (...)J. S. (1) z/s w S. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

35.  W okresie od 18 stycznia 2007 r. do 15 marca 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towarw postaci reklamówek i woreczków foliowych , za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 8.999,33 zł firmę PPHU (...) Spółka Jawna z/s w S. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

36.  W dniu 27 kwietnia 2006 r. w P.woj. (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...)z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci części zamiennych do maszyn , za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr. (...), czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 976,00 zł firmę (...), (...) D. Ł.z/s w M.tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

37.  W dniu 21 czerwca 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci woreczków foliowych za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr (...), czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 31,32 zł Zakład (...) S.A. z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

38.  W dniu 09 czerwca 2006 r. w P.woj. (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...)z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła umowę dzierżawy pakowarki próżniowej (...), po czym nie dokonała zapłaty czynszu dzierżawnego, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 4.880,00 zł Zakład (...) S.A.z/s w K.tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

39.  W okresie od 31 sierpnia 2006 r. do 02 listopada 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towarw postaci mięsa i przetworów mięsnych , za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 5.246,34 zł Hurtownię (...) Spółka Jawna z/s w O. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

40.  W dniu 09 maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towarw postaci parówek i innych produktów , za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr. (...) , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.398,17 zł firmę (...) z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

41.  W okresie od 07 kwietnia 2006 r. do 06 listopada 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej wynikającej z faktur , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 7.563,48 zł Ubojnie (...) z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

42.  W okresie od 05 kwietnia 2006 r. do 05 maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar, za który nie dokonała zapłaty wynikające z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 6.392,80 zł firmę (...). zo.o. z/s w P. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

43.  W okresie od 28 kwietnia 2006 r. do 22 maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci czosnku, za który nie dokonała zapłaty wynikające z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 695,25 zł Przedsiębiorstwo Handlowe (...) z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

44.  W dniu 23 sierpnia 2007 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mrożonek, za który nie dokonała zapłaty wynikające z faktury VAT nr (...) z dnia 23.08.2007, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 284,29 zł firmę (...) z/s w T. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

45.  W dniu 12 maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci foremki aluminiowej, za który nie dokonała zapłaty, wynikające z faktury VAT nr (...) z dnia 12.05.2006 czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 650,26 zł firmę (...). zo.o. z/s w P. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

46.  W dniu 13 lutego 2007 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar opakowania aluminiowe, za który nie dokonała zapłaty, wynikające z faktury VAT nr (...) z dnia 13.02.2007 czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 427,00 zł firmę (...) Spółka Jawna z/s w P. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

47.  W dniu 09 marca 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zleciła wykonanie usługi serwisowej centrali telefonicznej, po czym nie dokonała zapłaty za wykonaną usługę wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 09.03.2006, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 683,20 zł firmę (...). zo.o. z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

48.  W okresie od 22 września 2006 r. do 11 maja 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci przypraw i dodatków funkcjonalnych, za który nie dokonała zapłatywynikające z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 34.546,30 zł firmę (...) z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

49.  W dniu 09 stycznia 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci przypraw, za który nie dokonała zapłaty,wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 09.01.2006, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 286,76 zł firmę (...). zo.o. z/s w Z. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

50.  W okresie od 28 marca 2006 r. do 17 listopada 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 17.133,30 zł firmę PPHU (...). B. z/s w Z. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

51.  W okresie od 16 marca 2006 r. do 26 marca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zleciła naprawę urządzeń chłodniczych, a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 26.03.2007 czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 213,50 zł firmę (...) z/s w M. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

52.  W okresie od 24 maja 2006 r. do 8 stycznia 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła umowę przesyłu i sprzedaży energii elektrycznej do sklepu mieszczącego się w B., a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 4.010,90 zł (...) S.A. z/s we W. Rejon Sprzedaży w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

53.  W okresie od 2 grudzień 2005 r. do 4 styczeń 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci środków funkcjonalnych do przetwórstwa mięsnego, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 5.002,00 zł firmę (...) z/s w P. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

54.  W okresie od 03 lipca 2006 r. do 14 lipca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zleciła wykonanie badania wody, a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty w wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 14.07.2006 czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 146,40 zł Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w R. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

55.  W okresie od 31 marca 2006 r. do 15 maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci opakowań, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 12.798,70 zł firmę (...) z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

56.  W okresie od 02 grudnia 2005 r. do 03 marca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację mająkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie majacej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci przypraw i środków wspomagających do produkcji mięsa i wędlin, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 27.726,26 zł firmę (...). zo.o. z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

57.  W dniu 23 stycznia 2007 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa , za który nie dokonała jedynie częściowo zapłaty wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 23.01.2007r, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 4.077,36 zł firmę PHU (...) spółka jawna z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

58.  W okresie od 17 sierpnia 2006 r. do 11 kwietnia 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 25.090,78 zł (...) Firmę Handlową (...) z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

59.  W okresie od 20 lipca 2006 r. do 03 sierpnia 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 32.729,51 zł firmę (...) z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

60.  W okresie od 18 lutego 2006 r. do 22 lutego 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci półtusz wieprzowych, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 35.354,57 zł Zakłady (...). zo.o. z/s w C. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w związku z art. 12 KK

61.  W okresie od 25 sierpnia 2006 r. do 17 października 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci półtusz, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikające z faktur , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 365.426,49 zł firmę (...). zo.o. Zakłady (...) z/s w M. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

62.  W okresie od sierpnia 2006 r. do lutego 2007 r. w P.woj. (...)działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc właścicielem Zakładu (...)z/s w P., przywłaszczyła sobie pieniadze w kwocie 340 zł, nie dokonując wpłat na konto Komornika Sądowego Rewiru III przy Sadzie Rejonowym w Kłodzku, sum wynikających z potrąceń dokonywanych pracownikowi E. W., na poczet zajecia wynagrodzenia za pracę, działajac tym na szkodę wierzyciala Spółdzielczej (...) (...) w T.tj. o czyn z art. 284 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

63.  W okresie od 12 stycznia 2006 r. do 09 października 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zleciła wykonanie badań wody, a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 2.670,65 zł Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Ż. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

64.  W okresie od 26 maja 2006 r. do 09 czerwca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zleciła wykonanie analizę bakteriologiczna wody, a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 333,42 zł (...) Przedsiebiorstwo (...) w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

65.  W okresie od 21 lutego 2006 r. do 04 lipca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zleciła wykonanie reklamy w gazecie reklamowej a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty wynikający z faktur , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.098,00 zł firmę (...) z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

66.  W okresie od 11 marca 2006 r. do 31 marca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci pieczywa, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 841,80 zł Zakład Handlowy (...) z/s w B. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

67.  W okresie od 04 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na terminowe pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci foremki aluminiowej, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 2.120,86 zł Spółdzielnię Pracy Produkcji (...) z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

68.  W dniu 12 kwietnia 2007 r. w P.woj. (...)będąc właścicielem Zakładu (...)z/s w P.znajdującego się w stanie niewypłacalności, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaciła tylko jednego, przekazujac w ramach rozliczenia zadłużenia w kwocie 15.000,00 zł samochód ciężarowy marki R. (...)nr VIN (...), wyższej wartości czym działała na szkodę pozostałych: K. B. (1), (...)Sp. zo.o. z/s w W., (...) Sp. z o.o.z/s w T., P.H.U. (...) S.C.z/s w R., Firmy (...)własności K. P.z/s w Ś., Drukarni (...)z/s w G., firmy (...)własności R. J.z/s w G., (...) S.A.z/s we W., firmy Usługi (...)z/s w B., firmy (...)własności J. P. (2)z/s w B., (...) Sp. z.o. o.z/s w G., (...) Sp. z.o.o.z/s w C., PHU (...) spółka jawnaz/s w K., (...) Sp. jawnaz/s w K., Wynajem Pomieszczeń J. O.z/s w K., (...) Sp. z o.o.z/s w D., Handlowej Spółdzielni Pracy (...)z/s w O., Firmy (...)własności B. Ś.z/s w S., Zakładu Handlowo Usługowego (...)z/s w W., PPHU (...)z/s w P., PHU (...) spółka jawnaz/s w S., (...) S.A.z/s w G., B. B.zam we W., firmy Usługi Handlowe (...)z/s w K., (...)Sp. zo.o. z/s w Ł., Miejskiego (...)w L., Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w K., Spółdzielni (...)z/s w O., Miejskiego Przedsiębiorstwa (...)w P., (...)w P., firmy (...). zo.o. z/s W.Oddizła w T., (...)Spółki (...)w B.Sp. zo.o. z/s w B., I. J.zam. w O., J. Z.właściciela firmy (...)z/s w D., M. K. (1)właścicielki firmy (...) (...)z/s w B., (...)Sp. zo.o. z/s w D., (...)Sp. zo.o. z/s w P., Zakładu (...). zo.o. z/s w B., firmy (...)własności M. K. (2)z/s w J., Banku (...)w W., (...) S.A.z/s w B., (...)Sp. zo.o. z/s w K., (...) S.A.Oddział we W., (...) Towarzystwa Budownictwa (...). zo.o. z/s w Ż., Zakładu (...)Urzędu Miasta w C., Spółdzielni Usługowej (...)z/s we W., (...) Sp. z o.o.z/s we W., (...) S.A.z/s w D., Zakładu (...). zo.o. z/s w Z., Powiatowego Inspektora Weterynarii w Ż., firmy (...)własności J. L.z/s w B., (...) S.A. O. L., (...) S.A.z/s w W., (...) S.A.z/s w W., Biura Finansowo Handlowego (...)w L., Miejskiego Przedsiebiorstwa (...). zo.o. z/s w Z., (...) (...)Oddział (...) centrum Usług (...)z/s w K., K.Sp. zo.o. z/s w J. Z., (...) S.A.z/s w K., Zarządu Zasobu Komunalnego Reprezentujacy Gmine W.z/s we W., (...)Polska Sp. zo.o. z/s w W., (...) Sp. z o.o.z/s w W., (...)Sp. zo.o. z/s w W., E. (...)Sp. zo.o. z/s w W., Zakładu (...). zo.o. z/s w N., (...) S.A.Oddział w W., K. Z.zam w Z., firmy (...). zo.o. z/s w W., Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego (...) S.C.z/s w J., firmy (...)własności M. Ł.z/s w Ł., Zakładu (...)w J., firmy (...). zo.o. z/s w T., (...)Sp. zo.o. z/s w Ż., (...) S.A.Oddział we W., firmy (...)– Zarządzanie i Administrowanie własności H. R.z/s w K., (...) S.A.Oddział w K., Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w K., Miejskiego Przedsiębiorstwa (...). zo.o. z/s w K., Zarządu (...)z/s w K., Miejskiego Przedsiebiorstwa (...). zo.o. z/s w Ż., (...)z/s we W., Komunalnego Zarządu (...)Urzędu Miasta w K., (...). zo.o. z/s w W., Banku Spółdzielczego w J., Banku (...) S.A.z/s w W., (...) Bank (...) S.A.z/s w W., Firmy (...).Z. G.Sp. zo.o. z/s w Ł., Banku (...)w Ż., Spółki (...)z/s w R., Firmy Handlowej (...)z/s w C., Firmy (...).J. z/s w B., Firmy (...)z/s w B., Firmy PPHU (...).J. z/s w T., Firmy (...).S. z/s w T., (...) Centrum (...)z/s w S., Firmy Skup i (...), (...)z/s w Z., Firmy Ubojnia (...)z/s w G., Spółdzielni (...)z/s w B., PPHU (...)z/s w C., Firmy Handlowej (...)z/s w C., Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...)z/s w G., Firmy (...)z/s w B., Firmy Handlowo Usługowej (...) M. Ś.z/s w L., Firmy (...).J. z/s w S., Firmy (...) Sp. z o.o.z/s S., Firmy PHU (...)z/s w B., Firmy (...). zo.o. z/s w T., (...) Sp. z o.o.z/s w K., Firmy (...)z/s w Ż., (...) Sp. Jawnaz/s w P., Firmy (...). zo.o. z/s w R., P.P.H.U. (...)z/s w C., Firmy (...). zo.o. z/s w T., Firmy (...) Sp. z o.o.z/s w P., Firmy (...). zo.o. z/s w K., Firmy (...)z/s w B., Firmy Handlowo Usługowej (...)z/s w J., Firmy Centrum (...)– Mięso (...) B. K.z/s w K., Firmy (...) Spółka Jawnaz/s w K., Firmy Handlowej (...)z/s w B., Firmy (...)z/s w B., Firmy (...)z/s w S., Firmy PPHU (...) Spółka Jawnaz/s w S., Firmy (...), Sprzedaż Części Zamiennych D. Ł.z/s w M., Zakładu (...) S.A.z/s w K., (...) Spółka Jawnaz/s w O., Firmy (...)z/s w K., (...) J. S. (2)z/s w B., Firmy (...). zo.o. z/s w P., Przedsiębiorstwa Handlowego (...)z/s w K., Firmy (...). zo.o. z/s w P., Firmy (...) Spółka Jawnaz/s w P., Firmy (...). zo.o. z/s w K., Firmy (...)z/s w K., Firmy (...). zo.o. z/s w Z., Firmy PPHU (...). B.z/s w Z., Firmy (...)z/s w M., (...) S.A.z/s we W.Rejon Sprzedaży w B., Firmy (...)z/s w P., W.Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w R., Firmy (...)z/s w W., Firmy (...). zo.o. z/s w W., Firmy PHU (...) spółka jawnaz/s w W., (...) Firmy Handlowej (...)z/s w K., Firmy (...)z/s w B., Zakładów (...). zo.o. z/s w C., Firmy (...). zo.o. Zakłady (...)z/s w M., Spółdzielczej (...) (...)z/s w T., Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ż., (...) Przedsiebiorstwa (...)w K., Firmy (...)z/s w K., Zakładu Handlowego (...)z/s w B., Spółdzielnii (...)z/s w W., Firmy (...)z/s w P., Firmy (...). zo.o. z/s w P., Centrum Higieny S.“PATRON” z/s w B., Firmy (...). zo.o. z/s w G., Firmy PPHU (...)własności S. B.z/s w S., Firmy (...)własności J. N.z/s w K., Firmy (...)z/s w N., Firmy Centrum (...). zo.o. z/s w W., Firmy PHU (...)własności J. P. (3)z/s we W., Zakładów (...). zo.o. z/s w W., Firmy (...). zo.o. z/s w K., Firmy (...). zo.o z/s w M., Firmy (...). zo.o. z/s w W., Firmy Handlowej (...)własności P. H.z/s w K., Zakładu (...)z/s w P., Przedsiebiorstwa Produkcyjno Handlowego (...) Sp. z.o.o.z/s w Ł., Firmy (...) Sp. jawnaz/s w G., Firmy (...). zo.o. z/s w W.i Firmy (...).J. z/s w K.tj. o czyn z art. 302 § 1 kk;

69.  W okresie od 06 czerwca 2006 r. do 13 czerwca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 29.145,91 zł T. C. właściciela firmy (...) z/s w P. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

70.  W okresie od 22 czerwca 2005 r. do 09 października 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci wędlin, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 10593,38 zł firmę (...). zo.o. z/s w P. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

71.  W okresie od 16 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2007 r. w P.woj. (...)działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...)z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci środków czystości, za który nie dokonała zapłaty wynikający z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 2.272,73 zł E. L.właścicielkę firmy Centrum (...) (...)” z/s w B.tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

72.  W okresie od kwietnia 2006 r. do czerwca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci drobiu, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 40.066,66 zł firmę (...). zo.o. z/s w G. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

73.  W okresie od 17 lipca 2005 r. do 16 lipca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 158.209,43 zł firmę PPHU (...) własności S. B. z/s w S. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

74.  W okresie od 24 stycznia 2006 r. do 25 marca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towarw postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 24.716,59 zł firmę (...) własności J. N. z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

75.  W okresie od 01 sierpnia 2005 r. do 12 lipca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci odzieży roboczej oraz obuwia, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 24.853,96 zł firmę (...) z/s w N. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

76.  W dniu 23 maja 2007 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci zrębek wędzarniczych, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 23.05.2007 r. , czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 619,76 zł Firmę (...) właśności A. W. z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

77.  W okresie od 20 maj 2006 r. do 07 czerwca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa drobiowego, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 6.962,14 zł firmę Centrum (...). zo.o. z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

78.  W okresie od 26 maja 2006 r. do 20 czerwca 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zleciła naprawę kas fiskalnych, a za wykonaną usługę naprawy kas fiskalnych nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 5.263,62 zł firmę PHU (...) własności J. P. (3) z/s we W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

79.  W okresie od 21 lutego 2006 r. do 24 lutego 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci półtusz wieprzowych i wołowych, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 4.461,00 zł Zakłady (...). zo.o. z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

80.  W okresie od 22 stycznia 2007 r. do 28 marca 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci osłonek do wyrobu wędlin, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 13.062,11 zł firmę (...). zo.o. z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

81.  W dniu 09 lutego 2007 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci opon, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 09.02.2007 r., czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.340,98 zł Firmę (...). zo.o z/s w M. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

82.  W dniu 27 września 2007 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła umowę na wykonanie biznesplanu, a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 27.09.2006 r., czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 14.640,00 zł Firmę (...) S.A. z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

83.  W dniu 04 stycznia 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła umowę na wykonanie memorandum informacyjnego, a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 14.640,00 zł Firmę (...). zo.o. z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

84.  W okresie od 01 marca 2007 r. do 30 marca 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci przypraw i osłonek naturalnych, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 18.712,45 zł firmę handlową (...) własności P. H. z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

85.  W okresie od 05 maja 2007 r. do 15 maja 2007 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zlecała kilkakrotnie wykonanie usług transportowych, za które nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 2.425,42 zł firmę PPHU (...) z/s w Ż. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

86.  W grudniu 2006 r. w P. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie zawarła ustną umowę na wykonanie oraz regenerację części do maszyn, a za wykonaną usługę nie dokonała zapłaty wynikające z faktury VAT nr (...) z dnia 23.01.2007 r., czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 2.940,20 zł Zakład (...) z/s w P. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK

87.  W okresie od 21 czerwiec 2006 r. do 20 września 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci jelit, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 35.672,82 zł Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe (...). zo.o. z/s w Ł. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

88.  W okresie od 15 września 2006 r. do 26 września 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 4.341,78 zł firmę (...) Sp. jawna z/s w G. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

89.  W okresie od 21 kwietnia 2006 r. do 30 sierpnia 2006 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci drobiu, za który nie dokonała zapłaty lub jedynie częściowej zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 54.848,67 zł firmę (...). zo.o. z/s w W. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 12 KK

90.  W okresie od 14 czerwca 2005 r. do 12 sierpnia 2005 r. w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, realizując z góry powzięty zamiar, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zataiła sytuację majątkową swojej firmy Zakład (...) z/s w P., nie mającej możliwości finansowych na terminowe pokrywanie zaciąganych zobowiązań, następnie pobrała towar w postaci mięsa, za który nie dokonała zapłaty wynikającej z faktur, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 575.780,92 zł firmę (...).J. z/s w K. tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK w zw. z art. 12 KK.

Wyrokiem z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt III K 28/09 Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk w zw. z art. 414 § 1 kpk i art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 632 pkt 2 kpk uniewinnił oskarżoną B. P. od popełnienia wszystkich zarzucanych jej czynów, kosztami procesu obciążając Skarb Państwa.

Wyrok został zaskarżony przez Prokuratora, w całości na niekorzyść oskarżonej oraz przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego Firmę Handlowo Usługową (...), W. R. Sp. j.

Prokurator zarzucił zaskarżonemu wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na treść orzeczenia, polegający na bezkrytycznym oparciu wyrokowania na wyjaśnieniach nieprzyznającej się do winy oskarżonej twierdzącej, że nie miała zamiaru nikogo oszukać, ani działać na szkodę wierzycieli, podczas gdy zgromadzony materiał dowodowy w postaci zeznań pokrzywdzonych, świadków, opinii biegłych z zakresu księgowości, wielości pokrzywdzonych podmiotów, rozmiary wyrządzonej działaniem oskarżonej szkody w wysokości ponad 32 mln zł świadczą o działaniu oskarżonej z zamiarem oszustwa. Opierając się na tym zarzucie Prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w bielsku Białej do ponownego rozpoznania.

Obecny na rozprawie odwoławczej Prokurator w swoim stanowisku procesowym wskazał, że nie popiera zarzutu dotyczącego czynu z art. 284 § 1 kk, a nadto poprzez zastosowanie art. 440 kpk podnosi obrazę art. 410 kpk i art. 424 kpk w zakresie uniewinnienia od czynów z art. 286 § 1 kk, a obrazę prawa materialnego w zakresie uniewinnienia od czynu z art. 302 § 1 kk.

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego sformułował następujące zarzuty odwoławcze:

1.  naruszenie prawa procesowego, a to art. 7 kpk w zw. z art. 410 kpk, mające istotny wpływ na treść wyroku, polegające na uznaniu, iż oskarżona posiadała realną możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania na rzecz pokrzywdzonego (...). j. w sytuacji, gdy materiał dowodowy na to nie wskazuje, zwłaszcza iż w sprawie opinie biegłych zawierają sprzeczne wnioski dotyczące możliwości finansowych oskarżonej;

2.  błąd w ustaleniach faktycznych, mający istotny wpływ na treść orzeczenia, polegający na przyjęciu, iż zachowanie oskarżonej nie wprowadzało oskarżycielki posiłkowej w błąd co do jej płynności finansowej i zdolności spłaty zaciągniętych zobowiązań;

3.  błąd w ustaleniach faktycznych, mający istotny wpływ na treść orzeczenia, polegający na przyjęciu, iż działania oskarżonej podejmowane w stosunku do oskarżycielki posiłkowej nie były objęte zamiarem bezpośrednim kierunkowym w sytuacji, gdy oskarżona wiedząc o złym stanie finansowym nakazywała dokonywać zapłaty na rzecz dostawców surowców z pominięciem pozostałych kontrahentów oraz dokonywania wpłat w celu utrzymania u dostawców limitów kredytowych.

W oparciu o te zarzuty pełnomocnik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Złożone apelacje okazały się o tyle skuteczne, że doprowadziły do uchylenia zaskarżonego wyroku z wyjątkiem tej części rozstrzygnięcia, która dotyczyła uniewinnienia od popełnienia czynu z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. W tym zakresie uwzględniono zatem zmodyfikowane stanowisko procesowe Prokuratora, który na rozprawie odwoławczej nie popierał zarzutów zawartych w pisemnej apelacji, a skierowanych przeciwko tej części rozstrzygnięcia. W tym zakresie rozstrzygnięcia Sądu I instancji zasługiwało na pełną akceptację. Mimo, iż nie wszystkie argumenty użyte przez Sąd Okręgowy są przekonujące, to jednak podstawowe wywody tej części uzasadnienia, która dotyczy przestępstwa przywłaszczenia mienia są wystarczające, aby skontrolować prawidłowość i trafność orzeczenia. Z ustaleń Sądu I instancji wynika, że praktycznie jedynymi istotnymi dowodami, mającymi znaczenie dla rozstrzygnięcia o winie, bądź niewinności oskarżonej, były zeznania świadków K. B. (2), odpowiadającej za dokonywanie potrąceń w firmie oskarżonej, w czasie którego dotyczy zarzut oraz świadka M. G. – głównej księgowej firmy. Z zeznań tych świadków nie wynika, aby którakolwiek z pracownic miała wiedzę na temat tego, czy to wprost z decyzji oskarżonej wynikał fakt nieprzekazywania pokrzywdzonemu potrąconych z wynagrodzenia E. W. kwot. K. B. (2) stwierdziła wprost: „nie wiem czy była decyzja oskarżonej, aby nie płacić komornikowi”. M. G. z kolei stwierdziła: „z polecenia oskarżonej wynikało, że najważniejsze są płatności za faktury i płace. Pieniądze z potrąceń pani W. na pewno zostały przekazane na ten cel”. K. B. (2) w innym miejscu dodaje, iż oskarżona na pewno wiedziała o tej sytuacji. Żadne inne dowody w sprawie nie opisują jakichkolwiek zachowań bądź oświadczeń oskarżonej, które świadczyłyby o istnieniu u niej bezpośredniego, kierunkowego zamiaru przywłaszczenia mienia w postaci postrącanych z wynagrodzenia E. W. kwot. Również przywołane zeznania K. B. (2) i M. G. nie mogą stanowić podstawy ustalenia, iż oskarżona chciała dokonać przestępstwa przywłaszczenia. Nie może tu mieć istotnego znaczenia ta część wywodów Sądu, która eksponuje małą kwotę nieodprowadzonych potrąceń w stosunku do całości zadłużenia, jakie powstało w firmie oskarżonej. Szereg niekwestionowanych dowodów przeprowadzonych w sprawie świadczy bowiem o tym, że sytuacja finansowa zakładu oskarżonej była tak zła, iż liczyła się każda zaoszczędzona kwota. Nie zmienia to jednak tego, iż aby prawidłowo przypisać sprawcy popełnienie przestępstwa przywłaszczenia należy wykazać istnienie u niego zamiaru bezpośredniego dokonania przestępstwa, czego oskarżycielowi w niniejszej sprawie nie udało się uczynić, a spotkało się to z prawidłową decyzją Sądu I instancji. Dodać należy, iż trafnie w tym zakresie wskazał Sąd Okręgowy na to, iż oskarżona nie przyznawała się do popełnienia tego czynu, a więc również i ten dowód nie mógł stanowić źródła ustaleń, które wspierałyby tezę aktu oskarżenia. Argumenty przytoczone w uzasadnieniu apelacji Prokuratora ocenić należy jako jedynie polemiczne. Wskazane wyżej argumenty, dotyczące braku jednoznacznych informacji w zakresie podjęcia przez oskarżoną decyzji o nieodprowadzaniu zaliczek, stanowią wyraz takiej analizy materiału dowodowego, która uwzględnia zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej i nie zastępowania procesu dowodzenia nieuprawnionymi domniemaniami. Tak zaś należy ocenić wywód Prokuratora, który widzi źródło odpowiedzialności oskarżonej za czyn z art. 284 § 1 kk i inne w fakcie prowadzenia przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej i w związku z tym samodzielnego podejmowania wszystkich decyzji w firmie. Reasumując należy stwierdzić, iż poczynione w tej części w toku postępowania odwoławczego ustalenia doprowadziły do utrzymania w mocy zaskarżonego wyroku w części dotyczącej zarzutu z punktu 62 z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. Na podstawie art. 632 pkt 2 kpk w zw. z art. 634 kpk kosztami postępowania odwoławczego w tej części obciążono Skarb Państwa.

Apelacja Prokuratora, stawiając zarzut błędu w ustaleniach, wskazuje jednocześnie szereg okoliczności, które stanowią w istocie twierdzenia o uchybieniach procesowych, będących źródłem owych błędnych ustaleń. Wskazuje się więc na te elementy materiału dowodowego w postaci zeznań świadków i opinii biegłych, które z uwagi na swoją treść winny doprowadzić w ocenie skarżącego do odmiennych, niż to poczynił Sąd, ustaleń. Jednocześnie Prokurator wskazuje, że dowody te nie zostały wzięte pod uwagę przez Sąd przy wyrokowaniu, o czym świadczy między innymi to, że w pisemnym uzasadnieniu wyroku ocenie dowodów, o których mowa w apelacji, nie poświęcono należytej uwagi, bądź w ogóle tego nie uczyniono. Przy takim sformułowaniu apelacji, biorąc pod uwagę materiał dowodowy sprawy, logiczną konsekwencją było stanowisko Prokuratora wyrażone na rozprawie odwoławczej, kiedy to powołując się na dyspozycję art. 440 kpk w odniesieniu do zarzutów z art. 286 § 1 kk i inne podniósł on obrazę art. 410 kpk i art. 424 kpk. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż konieczne jest odwołanie się do szczególnej normy zawartej w art. 440 kpk i poddanie zaskarżonego orzeczenia szerszej kontroli niż to wynikało jedynie z pisemnej apelacji Prokuratora. Bezsporne wydaje się być w niniejszej sprawie to, iż dla oceny istnienia zamiaru oszustwa w działaniu oskarżonej niezbędne było poddanie szczegółowej analizie stanu finansowego jej firmy w czasie, o którym mowa w poszczególnych zarzutach. Zwrócić należy uwagę na to, iż formułując owe zarzuty Prokurator wprowadzenia w błąd dopatrywał się w zatajeniu przez oskarżoną sytuacji majątkowej swojego zakładu. W tym stanie rzeczy całkowicie niezrozumiałe jest postępowanie Sądu I instancji, dotyczące w istocie pominięcia przy dokonywaniu ustaleń w sprawie opinii biegłych z zakresu księgowości. Za absolutnie niewystarczające należy uznać skwitowanie trzech pisemnych opinii biegłych oraz dwóch ustnych opinii uzupełniających trzema zdaniami na stronie 97 pisemnego uzasadnienia. Widząc różnice we wnioskach opinii, nie zajmuje się Sąd I instancji wyjaśnieniem tych kwestii, a jednocześnie w sposób niezrozumiały deprecjonuje wartość tych dowodów stwierdzając, że oceny dokonywane przez biegłych takiej specjalności nie zawsze ją jednoznaczne, zaś ekonomię jako dziedzinę nauki ocenia jako taką, która nie jest nauką ścisłą. Ze stwierdzeniami takimi trudno się pogodzić. Rzeczowa ocena jednak tak lakonicznych ocen nie jest w istocie możliwa. Przypomnieć trzeba, że cała trójka biegłych konsekwentnie wskazuje we wnioskach swojej opinii na to, iż w ustalonych okresach czasu zakład oskarżonej utracił płynność finansową, bądź też całkowicie utracił zdolność regulowania zobowiązań. Rzeczywiście wnioski opinii poszczególnych biegłych różnie ten czas wskazują. Z opinii biegłej K. wynika, iż firma oskarżonej utraciła zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań na przełomie 2004/2005 roku. Z opinii biegłego K. wypływa wniosek, że w latach 2006 – 2007 sytuacja firmy oskarżonej świadczyła o kompletnym braku możliwości regulowania swoich zobowiązań. Biegły B. wyraził zaś w swojej opinii zdanie, że w połowie 2006 roku musiała nastąpić świadomość u oskarżonej, że nie wywiąże się z zaciągniętych przez siebie zobowiązań. Niezależnie zatem od tych czasowych różnic, z dowodów tych widać wyraźnie, że najpóźniej w połowie 2006 roku sytuacja finansowa firmy oskarżonej była tak zła, że nie było możliwe wywiązanie się przez nią z zobowiązań oraz, że musiało to docierać do świadomości oskarżonej. Trudno zatem informacje takiej treści ignorować przy dokonywaniu ustaleń, co do istnienia zamiaru oszustwa u sprawcy. Postępowanie takie narusza dyspozycję art. 410 kpk, a sposób sporządzenia uzasadnienia w tej części stanowi obrazę art. 424 § 1 pkt 1 kpk. Jednocześnie biorąc pod uwagę treść pominiętych dowodów stwierdzić należy, iż uchybienie to mogło mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Podobnie poważne zastrzeżenia budzi ocena dowodów z zeznań świadków w tym zwłaszcza przedstawicieli pokrzywdzonych firm. Sąd I instancji uzasadniając uniewinnienie wyeksponował fragmenty zeznań tych świadków, którzy podawali, iż nie czują się pokrzywdzeni działaniem oskarżonej, traktując swoje straty jako wynik podjętego ryzyka gospodarczego. Trudno jednak nie zauważyć tego, co zasadnie wskazał Prokurator w uzasadnieniu apelacji, iż szereg składających zeznania przedstawicieli pokrzywdzonych firm wskazuje na to, że czują się pokrzywdzeni i, że zostali wprowadzeni w błąd. Również tych oświadczeń, z pewnością istotnych dla badania istnienia zamiaru oszustwa u oskarżonej, Sąd I instancji nie poddał ocenie, a więc pozostały one poza jego polem widzenia przy wyrokowaniu. Wskazać należy na jeszcze jeden istotny błąd w rozumowaniu Sądu I instancji, który zaciążył na treści rozstrzygnięcia. Sąd Okręgowy powołuje się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2001 roku, sygn. akt II AKa 239/11 wskazując, iż kontrahent dwustronnej transakcji nie ma obowiązku uprzedzać o złej sytuacji materialnej swojej firmy. To właśnie pierwszą część tezy orzeczenia eksponuje się jako podstawę logiczną rozumowania, które w efekcie doprowadziło do uniewinnienia oskarżonej. Wskazać należy jednak, iż dalsza część tezy owego judykatu stwierdza, iż nie będzie to wprowadzenie w błąd z art. 286 § 1 kk, gdy podmiot taki przy zachowaniu zwykłych reguł kupieckich, którym druga ze stron umowy ma prawo ufać, będzie miał realną możliwość realizacji przyjętego umownie zobowiązania, więc nie będzie świadomie powodował szkody w majątku wierzyciela. Tymczasem w niniejszej sprawie omówione wyżej ustalenia biegłych wydają się świadczyć jednoznacznie o tym, iż najpóźniej od połowy 2006 roku (a najwcześniej od przełomu 2004/2005 roku) oskarżona nie miała już realnej możliwości realizacji przyjętych umownie zobowiązań. Tak więc i dogmatyczna podbudowa rozumowania Sądu I instancji zdaje się nie wytrzymywać logicznej krytyki. Wreszcie stwierdzić należy, iż nie pozbawione zasadności są te argumenty apelacji Prokuratora, które źródeł błędnych ustaleń dopatrują się w nie wzięciu pod uwagę wielości pokrzywdzonych podmiotów i rozmiarów wyrządzonej działaniem oskarżonej szkody. Lektura uzasadnienia zaskarżonego wyroku zdaje się świadczyć o tym, że Sąd I instancji traktował poszczególne czyny zarzucane oskarżonej jako popełnione w izolacji od innych. Tymczasem mimo, że zarzucane czyny zakwalifikowane zostały przez Prokuratora jako 88 jednostkowych przestępstw z art. 286 § 1 kk i inne, to jednak na etapie badania kwestii zamiaru, stanu finansowego firmy, świadomości wysokości zobowiązań i możliwości ich regulowania u oskarżonej należy spoglądać na jej działania w całym okresie objętym zarzutami w szeroki sposób. Wszak wszystkie opisane w zarzutach czynności dotyczyły tego samego przedsiębiorstwa, jednolitej działalności gospodarczej i zachodziły w firmie działającej w formie jednoosobowej aktywności gospodarczej osoby fizycznej. Wszystkie te elementy prowadzą do wniosku, iż ustalenia faktyczne Sądu I instancji, które doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej od popełnienia zarzucanych jej czynów z art. 286 § 1 kk są co najmniej przedwczesne. W istocie nie można się co do ich zasadności jednoznacznie wypowiedzieć skoro w wyniku naruszenia art. 410 kpk podstawą orzeczenia nie stały się istotne w sprawie dowody, w postaci opinii biegłych z zakresu księgowości oraz części zeznań pokrzywdzonych i świadków. Jednocześnie zaś także sposób sporządzenia pisemnego uzasadnienia, nie realizujący dyrektyw z art. 424 kpk, uniemożliwia prawidłową kontrolę tej części rozstrzygnięcia. W konsekwencji konieczne stało się uchylenie zaskarżonego orzeczenia co do wszystkich zarzutów zakwalifikowanych z art. 286 § 1 kk. W polu widzenia Sądu Apelacyjnego było to, iż niezależnie od koniecznych, pełnych i prawidłowych ustaleń co do możliwości płatniczych firmy oskarżonej, zasadność zarzucenia oskarżonej niektórych czynów jest dyskusyjna. Chodzi tu między innymi o te sytuacje, w których nie dochodziło ze strony pokrzywdzonych do rozporządzenia mieniem, a szkoda spowodowana była brakiem zapłaty za wykonane usługi, bądź świadczenia wykonane w ramach realizacji umów najmu. Elementy te winny zostać poddane analizie Sądu I instancji w ponownym postępowaniu i w zależności od wyników tych czynności należało będzie podjąć w tym zakresie ponownie decyzję. Zaznaczyć trzeba, iż postepowanie ponowne w odniesieniu do tej części zarzutów powinno w szerokim zakresie wykorzystać możliwości przewidziane przez dyspozycję art. 442 § 2 kpk. Chodzi tu o zeznania pokrzywdzonych i świadków, pracowników pokrzywdzonych firm, które to dowody nie muszą być przeprowadzane ponownie, a jedynie poddane nowej, prawidłowej ocenie. Konieczne będzie jednak ponowne przeprowadzenie dowodów z ustnych opinii uzupełniających biegłych z zakresu księgowości, tak aby szczegółowo wyjaśnić różnice w sformułowanych przez nich wnioskach, a następnie poddać te dowody pełnej ocenie tak, aby uczynić zadość dyspozycji art. 410 kpk. W razie zaś sporządzania ponownie pisemnego uzasadnienia wyroku tymże dowodom należy poświęcić szczególną uwagę.

Nie mogła się również ostać ta cześć zaskarżonego wyroku, która obejmuje rozstrzygnięcie o uniewinnieniu oskarżonej od zarzucanego jej w punkcie 68 części wstępnej wyroku czynu z art. 302 § 1 kk. Przypomnieć należy, iż również w tym zakresie pisemna apelacja Prokuratora wprost formułowała jedynie zarzut błędu w ustaleniach faktycznych. Te zaś ocenić należy jako prawidłowe i w pełni oddające faktyczny stan rzeczy. Jednakże już z uzasadnienia tego środka odwoławczego wynika, że w istocie kwestionowana była również wykładnia wskazanego przepisu przeprowadzona przez Sąd I instancji, a w konsekwencji trafność dokonanej subsumpcji. Wyartykułował to biorący udział w rozprawie odwoławczej Prokurator, który poprzez zastosowanie art. 440 kpk podniósł w odniesieniu do tej części rozstrzygnięcia obrazę prawa materialnego, a to art. 302 § 1 kk. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż istotnie, dokonując wykładni tego przepisu, a następnie prowadząc proces subsumpcji ustalonego stanu faktycznego do wskazanej normy kodeksu karnego, dopuścił się Sąd I instancji obrazy dyspozycji art. 302 § 1 kk. W tej sytuacji konieczne było zastosowanie szczególnej dyspozycji, pozwalającej na orzekanie w poszerzonych granicach wyznaczonych przez art. 440 kpk. Sąd Okręgowy analizując zachowanie oskarżonej przez pryzmat ewentualnego zrealizowania znamion przestępstwa z art. 302 § 1 kk ustalił prawidłowo, że w okresie, którego dotyczy ten zarzut oskarżona była już w stanie niewypłacalności, a więc nie zachodziła sytuacja, kiedy ta niewypłacalność oskarżonej dopiero groziła. W tym stanie rzeczy, podzielając argumenty wynikające z powołanych przez Sąd I instancji judykatów stwierdzić trzeba, że istotnie oskarżona nie mogła ponieść odpowiedzialności za przestępstwo z art. 302 § 1 kk, realizujące znamię znajdowania się w stanie grożącej niewypłacalności. Jednocześnie podkreślić trzeba, że dyspozycja art. 302 § 1 kk przewiduje w formie alternatywy zwykłej drugi jeszcze stan dłużnika, w którym przy wypełnieniu pozostałych znamion możliwa jest jego odpowiedzialność karna. Chodzi tu mianowicie o stan grożącej dłużnikowi upadłości. Powracając do sposobu sformułowania zarzutu z punktu 68 aktu oskarżenia stwierdzić należy, że Prokurator oparł go na twierdzeniu o tym, że firma oskarżonej znajdowała się w stanie niewypłacalności. Nie oznacza to jednak, że w sytuacji, kiedy ustalenia Sądu I instancji dawały jednoznaczne podstawy do stwierdzenia, iż w czasie, którego dotyczy ten zarzut, oskarżona jako dłużnik znajdowała się w stanie grożącej upadłości, nie należało zbadać czy jej zachowanie nie zrealizowało znamion art. 302 § 1 kk przy zmienionej części opisu czynu. Taka ewentualna zmiana opisu czynu w pełni mieściłaby się w przedmiotowych ramach aktu oskarżenia, wytyczonych przez historyczne zdarzenie opisane w zarzucie. Zastosowanie innego, równorzędnego znamienia ustawowego dla oddania oceny prawnej prawidłowo ustalonego stanu faktycznego nie łamałoby zatem w żadnym razie tożsamości czynu zarzucanego i przypisanego. Wątpliwości w sprawie być nie może co do tego, że w dniu 12 kwietnia 2007 roku, kiedy to oskarżona miała działać na szkodę wierzycieli, była w stanie grożącej jej upadłości. Pierwszy wniosek o ogłoszenie upadłości złożony został przez sama oskarżoną 30 października 2006 roku, a następnie cofnięty. Ponownie wniosek o ogłoszenie upadłości złożyła oskarżona 28 marca 2007 roku. Przy uwzględnieniu tego, że w wyniku złożenia przedmiotowego wniosku, a nadto wniosku wierzyciela, rzeczywiście nastąpiło ogłoszenie upadłości, stwierdzić trzeba, że zarówno obiektywnie istniał w rozpatrywanym czasie stan grożącej upadłości, jak i subiektywnie oskarżona sytuację taką obejmowała swoją świadomością. Wszystkie inne argumenty powoływane przez Sąd I instancji dla uzasadnienia uniewinnienia oskarżonej mają w istocie drugoplanowe znaczenie, bądź też są tego znaczenia pozbawione. Chodzi tu o wywody Sądu uwzgledniające oświadczenia oskarżonej, iż celem jej działania było ratowanie przynajmniej części majątku firmy poprzez zapłatę ostatniej raty leasingu. Podkreślić trzeba jeszcze to, iż przedmiotowy samochód odsprzedany został M. P. za 15.006 zł, a następnie ten sam pojazd sprzedany został przez M. P. za kwotę 69 tys. zł. Również te okoliczności winny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu ustaleń w kwestii zamiaru, a następnie realizacji znamion przestępstwa z art. 302 § 1 kk. Oczywistym jest, iż zwykle sprawcą tego przestępstwa jest dłużnik, który z pokrzywdzeniem innych wierzycieli zaspokaja jednego, a w ten sposób stara się również działać na korzyść własnej firmy. W tym stanie rzeczy konieczne było orzeczenie kasatoryjne Sądu Apelacyjnego również w tej części zaskarżonego wyroku. Sąd Okręgowy podda działanie oskarżonej ponownej ocenie prawnej, rozważając czy w granicach zarzucanego czynu nie można jej przypisać występku o zmienionym opisie, a mieszczącym się w ramach wyznaczonych przez zarzut aktu oskarżenia.

Odnosząc się do apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego stwierdzić należy na początku, iż (...). j. nie jest podmiotem pokrzywdzonym żadnym z czynów z art. 286 § 1 kk. Jest za to jednym z wielu pokrzywdzonych wskazanych przez Prokuratora w punkcie 68 aktu oskarżenia, a więc jednym z wierzycieli pokrzywdzonych w wyniku dokonania zarzucanego oskarżonej czynu z art. 302 § 1 kk. W tej sytuacji wszystkie wyartykułowane zarzuty i argumenty tejże apelacji kierowane przeciwko rozstrzygnięciu Sądu I instancji w przedmiocie uniewinnienia jej od popełnienia czynów z art. 286 § 1 kk są irrelewantne w stosunku do sytuacji procesowej oskarżyciela posiłkowego. Skoro jednak pełnomocnik zaskarżył wyrok w całości, a więc również w części obejmującej rozstrzygnięcie dotyczące art. 302 § 1 kk należało skargę tę poprzez art. 440 kpk potraktować jako wyraz braku akceptacji pokrzywdzonego również tej części orzeczenia. W świetle tego, co przedstawiono wcześniej, omawiając zasadność apelacji Prokuratora w części dotyczącej rozstrzygnięcia o uniewinnieniu oskarżonej od popełnienia czynu z art. 302 § 1 kk, zbędne byłoby powtarzanie tych argumentów. W istocie bowiem rozstrzygnięcie kasatoryjne Sądu Apelacyjnego zbieżne jest z wnioskiem odwoławczym apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.