Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 1620/14

POSTANOWIENIE

Dnia 15 grudnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant: Monika Holona

na posiedzeniu jawnym

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 w Rybniku

przy udziale

sprawy z odwołania M. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym

na skutek odwołania M. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 14 sierpnia 2014 r. Znak (...)- (...)

postanawia:

odrzucić odwołanie.

Sędzia:

Sygn. akt IX U 1620/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14.08.2014r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. stwierdził, iż do ubezpieczonej M. K. od dnia 01.02.2014r. do 30.04.2014r. z tytułu prowadzonej działalności zastosowanie ma ustawodawstwo polskie.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż z przeprowadzonego postępowania z właściwą instytucją ubezpieczeniową na Słowacji wynika, że w firmie (...) s.r.o. z którą ubezpieczona zawarła umowę o pracę nie dochodziło do realnego wykonywania pracy na terenie Słowacji. W tej sytuacji praca na terenie Słowacji nie może być brana pod uwagę dla celów określenia mającego zastosowania ustawodawstwa, tym samym brak jest podstaw do ustalenia ustawodawstwa słowackiego jako właściwego.

W odwołaniu od decyzji ubezpieczona domagała się jej zmiany przez stwierdzenie,

że od dnia 01.02.2014r. podlega ustawodawstwu słowackiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych lub uchylenia tej decyzji i przekazania sprawy organowi rentowemu do ponownego rozpoznania zarzucając jej naruszenie:

- przepisów prawa materialnego – art. 13 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- przepisów prawa procesowego –art.16 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr (...) z dnia 16.09.2009r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (EW) nr (...) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o odrzucenie odwołania w związku niedochowaniem przez ubezpieczoną terminu wynikającego z art. 477 9 § 1 kpc.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 01.02.2014r. ubezpieczona zawarła umowę o pracę z firmą (...) s.r.o. P. 76, Č.. Praca miała być świadczona na terenie Słowacji w wymiarze dziesięciu godzin w miesiącu za wynagrodzeniem 40 euro.

Z informacji ZUS w B. skierowanej do ZUS Departamentu (...)

i Składek w W. z dnia 25.07.2013r. wynikało, iż firma (...) s.r.o. jest tzw. firmą skrzynkową i w przypadku pracowników tej firmy nie dochodzi do realnego wykonywania pracy na terenie Republiki Słowackiej. W takiej sytuacji, w stosunku do takich osób, co do których nie zostało jeszcze postanowione jakim przepisom podlegają, właściwy oddział ZUS na terenie Słowacji wyda postanowienie o braku ubezpieczenia, to jest, że osoby te nie podlegają słowackim przepisom prawnym.

W tej sytuacji organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję z dnia 14.08.2014r., którą doręczono ubezpieczonej w dniu 22.08.2014r.

Odwołanie od decyzji zostało złożone w dniu 01.10.2014r.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego.

W oparciu o powyższe, Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 477 9 § 1 kpc odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.

Stosownie do art. 477 9 § 3 kpc Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu chyba, że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującej się.

Sąd wezwał ubezpieczoną do obowiązkowego stawiennictwa na rozprawie w dniu 15.12.2014r. między innymi w celu wyjaśnienia przyczyn niedochowania ustawowego terminu do złożenia odwołania. Pomimo to ubezpieczona nie stawiła się, jak również w żaden inny sposób nie wykazała, iż opóźnienie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od niej.

Ubezpieczona była należycie pouczona o trybie i terminie zaskarżenia decyzji organu rentowego.

Zgodnie z cytowanym wcześniej przepisem odwołanie złożone z uchybieniem terminu podlega odrzuceniu .

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 477 9 § 3 kpc postanowił jak w sentencji.

Sędzia: