Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 3561/06

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30. września 2014 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Aleksandra Zielińska – Ośko,

Protokolant: Wioletta Szkopek,

po rozpoznaniu w dniu 16. września 2014 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K.

przeciwko B. K.,

z udziałem interwenienta ubocznego (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. po stronie powodowej,

o zapłatę,

orzeka:

1.  uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W., IX Wydział Gospodarczy, z dnia 15. września 2006 roku w części, tj. w zakresie dotyczącym pozwanej B. K.;

2.  oddala powództwo przeciwko pozwanej B. K.;

3.  zasądza od powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. i interwenienta ubocznego (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. na rzecz pozwanej B. K., w częściach równych, kwotę 5.232,00 zł (pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.578,00 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego;

4.  nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. kwotę 1.276,70 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 70/100) tytułem brakującej części opłaty od pozwu;

5.  nakazuje pobrać od interwenienta ubocznego na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. kwotę 255,60 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i 60/100) tytułem brakującej części opłaty od interwencji ubocznej.

SSR Aleksandra Zielińska - Ośko