Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1640/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Grzegorz Buła

Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Urzędu Dozoru Technicznego w W.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 29 stycznia 2014 roku sygnatura akt VI C 1977/13/S

postanawia:

1.  uchylić zaskarżony wyrok w całości i umorzyć postępowanie w sprawie;

2.  zasądzić od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

UZASADNIENIE

W pismach procesowym z dnia 2 września 2014 roku oraz 2 października 2014 roku strona powodowa cofnęła pozew w niniejszej sprawie wraz z żądaniem zasądzenia kosztów postępowania przed Sądem Rejonowym, bez zrzeczenia się roszczenia. Nadto domagała się zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania odwoławczego. Strona pozwana na cofnięcie pozwu wyraziła zgodę w dniu 20 października 2014 roku.

Zgodnie z art. 203 §1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Cofnięcie pozwu może nastąpić także po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się (art. 332 §2 k.p.c.). Z art. 203 §4 k.p.c. wynika, że sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

W niniejszej sprawie do cofnięcia pozwu doszło przed uprawomocnieniem się wyroku Sądu pierwszej instancji, a na cofnięcie pozwu przez stronę powodową bez zrzeczenia się roszczenia zgodę wyraziła strona pozwana. Zdaniem Sądu Okręgowego przedmiotowego cofnięcia pozwu nie można uznać za niedopuszczalne, skoro jego jedyną przyczyną było spełnienie przez stronę pozwaną dochodzonego roszczenia w toku procesu, a nawet w trakcie postępowania międzyinstancyjnego.

W tym stanie rzeczy wobec skutecznego cofnięcia pozwu przez stronę powodową zachodziły podstawy do umorzenia postępowania w sprawie, gdyż taki skutek w tym przypadku przewiduje art. 355 §1 k.p.c. Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie powołanych przepisów, które w postępowaniu odwoławczym znajdują zastosowanie poprzez art. 391 §1 k.p.c., także art. 386 §3 k.p.c. orzekł jak w punkcie 1 sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 §1 i §3 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c. Zdaniem Sądu pomimo cofnięcia pozwu przez stronę powodową to stronę pozwaną należy uznać za przegrywającego sprawę. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, iż dochodzone przez powoda świadczenie zostało spełnione dopiero w toku procesu, przy czym częściowo nastąpiło to w dniu poprzedzającym wydanie zaskarżonego wyroku (o czym strona pozwana nie powiadomiła ani strony powodowej, ani Sądu pierwszej instancji, nie przedstawiając w toku postępowania przed tym Sąd jakiegokolwiek dowodu na tę okoliczność), a częściowo już nawet już po otrzymaniu przez tę stronę uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Należy zauważyć, iż spełnienie świadczenia przez pozwaną nie nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu tego świadczenia w przypadku uwzględnienia wniesionego przez nią środka odwoławczego, a także iż obejmowało również zasądzone przez Sąd Rejonowy koszty procesu. W tej sytuacji nie może dziwić oświadczenie strony powodowej o cofnięciu pozwu, skoro jej roszczenie zostało w całości spełnione. Strona pozwana pomimo zaspokojenia przedmiotowych roszczeń strony powodowej wniosła apelację, czym doprowadziła do poniesienia przez powoda kosztów związanych z postępowaniem odwoławczym, a w szczególności ze sporządzeniem odpowiedzi na apelację. Podnieść należy, że dowody na spełnienie świadczenia strona pozwana dołączyła dopiero do swojej apelacji, przy czym, jak już wcześniej wspomniano jedna z wpłat na rzecz strony powodowej nastąpiła w dniu 28 marca 2014 roku, a więc kilka dni przed wniesieniem apelacji. W ocenie Sądu Okręgowego powyższe uzasadnia uwzględnienie żądania strony powodowej zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, które stanowi wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Wysokość tego wynagrodzenia została określona na podstawie §2, §6 pkt 1 i §12 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 490).