Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 115/15

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lutego 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Zofia Kawińska-Szwed

Sędziowie

SA Mieczysław Brzdąk (spr.)

SO del. Ewa Solecka

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z protestu S. P.

przeciwko ważności wyborów do Rady Miasta (...)

na skutek zażalenia S. P.

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt II Ns 201/14

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 115/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach, na podstawie art. 130§1 i 2 kpc w zw. z art. 13§2 kpc zwrócił „wniosek” (w istocie protest przeciwko ważności wyborów do Rady Miasta (...)) podając, że zarządzeniem z dnia 24 listopada 2014 roku wnioskodawca został wezwany do usunięcia braków formalnych „wniosku” w zakresie ważności wyborów do Rady miasta (...) poprzez złożenie m. in. dwóch odpisów „wniosku”. Wezwanie w zakresie usunięcia braków formalnych wniosku zostało złożone do akt sprawy ze skutkiem doręczenia na dzień 15 grudnia 2014 roku. wnioskodawca złożył pismo, w którym wskazywał, że usuwa braki formalne wniosku także w sprawie ważności wyborów do Rady Miasta (...), jednak „nie przedłożył” żądanych odpisów wniosku.

Wobec tego, że wnioskodawca nie usunął braków formalnych na podstawie wymienionych wyżej przepisów zwrócono protest (nazwany wnioskiem).

Skarżący w zażaleniu wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia zarzucając m. in., że podstawa prawna zarządzenia o zwrocie protestu nie ma uzasadnienia określonego w art. 393 Kodeksu wyborczego.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Niewątpliwie należy zgodzić się ze skarżącym, że przepis art. 82 §2 Kodeksu wyborczego stanowi, że zasady wnoszenia protestów i tryb ich rozpatrywania, a także orzekania o ważności wyborów określają przepisy szczególne kodeksu. Takie przepisy w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zawarto w art. 392 i n. Kodeksu wyborczego.

Wymogi formalne protestu wyborczego określa art. 392 §1 i 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym protest wnosi się na piśmie, a wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

Wymóg zachowania formy pisemnej przy wnoszeniu protestu przeciwko ważności wyborów oznacza, że protest wyborczy jest rodzajem pisma procesowego, a zatem powinien spełniać ogólne wymagania przewidziane dla takiego pisma. Zgodnie z art. 393. § 1 Kodeksu wyborczego sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym. Wbrew stanowisku skarżącego ustawodawca odsyła więc w ten sposób do stosowania m. in. art. 511 kpc w zw. art. 187 kpc a także art. 126 i n. kpc, w tym również art. 128 §1 kpc. Ten ostatni przepis wymaga dołączenia do pisma procesowego jego odpisów (i odpisów załączników) dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom.

Niezachowanie tych „ogólnych” wymogów formalnych protestu jako pisma procesowego uprawnia (zobowiązuje) przewodniczącego, w oparciu o art. 130§1 kpc, do wezwania wnoszącego protest do usunięcia braków formalnych pod rygorem zwrotu pisma (protestu) i dopiero gdy protest wyborczy spełnia wszystkie wymogi formalne sąd może nadać mu odpowiedni bieg i przystąpić do jego rozpoznania („spełnienia swojej powinności”).

W takim stanie rzeczy, gdy niewątpliwym jest, że wnoszący protest wyborczy nie usunął braków formalnych protestu bowiem nie dołączył jego odpisów to prawidłowo Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach zarządził zwrot protestu, mylnie określając go jako „wniosek”. Uchybienie to nie ma jednak znaczenia dla oceny trafności zarządzenia o zwrocie protestu.

Z powyższych względów zażalenie okazało się bezzasadne i na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 kpc ulegało oddaleniu.