Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 599/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Marta Witoszyńska

SR Michał Krakowiak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. W. (1)

przeciwko J. W. (2)

o zapłatę

na skutek apelacji powoda J. W. (1) od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie o sygn. akt III C 263/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  w punkcie 1 (pierwszym) zasądza od pozwanego J. W. (2) na rzecz powoda J. W. (1) kwotę 20.670,98 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 98/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 marca 2013 roku do dnia zapłaty;

2.  uchyla punkt 3 (trzeci);

3.  zmienia numerację na następującą: punkt 4 (czwarty) stanowi punkt 3 (trzeci), punkt 5 (piąty) stanowi punkt 4 (czwarty), punkt 6 (szósty) stanowi punkt 5 (piąty);

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  nie obciąża pozwanego J. W. (2) obowiązkiem zwrotu na rzecz powoda J. W. (1) kosztów postępowania apelacyjnego.