Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 172/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Roman Sugier (spr.)

Sędziowie

SA Piotr Wójtowicz

SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

E. P.

przeciwko

Zakładowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na zarządzenie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt II C 82/14

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone zarządzenie.

Sygn. akt I ACz 172/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 29 listopada 2013 r. powódka wystąpiła z żądaniem zapłaty przez pozwany Zakład (...) Spółka z o.o. w B. na jej rzecz kwoty 5.000.000 złotych oraz o zabezpieczenia roszczenia przez ustanowienie hipoteki przymusowej.

W uzasadnieniu podała, że pozwana bezprawnie pobierała od niej czynsz za mieszkanie komunalne.

Powódka została zwolniona od kosztów sądowych w całości. Wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu został oddalony.

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie powódki podzielając pogląd Sądu pierwszej instancji, że udział adwokata w sprawie nie jest potrzebny gdyż w razie potrzeby powódka uzyska od Sądu stosowne pouczenia.

W dalszym toku postępowania powódka została wezwana dosunięcia braków formalnych pozwu oraz wniosku o zabezpieczenie poprzez doręczenie odpisu pozwu oraz wskazanie kwoty zabezpieczenia i uprawdopodobnienia konieczności zabezpieczenia roszczenia.

Powódka zwróciła się o podanie o pozew z jakiej daty i o jakie zabezpieczenie chodzi gdyż bez tej informacji nie jest w stanie usunąć braków formalnych.

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 16 grudnia 2014 r. dokonano zwrotu pozwu oraz wniosku o udzielnie zabezpieczenia. W motywach zarządzenia podano, że nie należy do „kompetencji” Sądu informowanie strony o tym jaka jest treść pism skierowanych przez nią do sądu.

Zarządzenie to zostało zaskarżone zażaleniem przez powódkę, która zakwestionowała jego trafność zarzucając, że skierowała do sądu wiele pozwów i pism procesowych i bez informacji jakiej sprawy dotyczy zarządzenie usunięcia braków formalnych nie była w stanie braków tych usunąć.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zważył co następuje:

Zażalenie powódki jest zasadne.

Z/

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Katowice, dnia 5 marzec 2015 r. Sędzia