Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 891/14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Piotr Starosta
Sędzia SO Irena Dobosiewicz

Sędzia SO Maria Leszczyńska(spr.)

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku H. H.

z udziałem J. B. i M. H.

o stwierdzenie nabycia spadku
na skutek zażalenia wnioskodawcy
na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
z dnia 2 września 2014 r. sygn. akt. II Ns 1328/14

postanawia:

oddali ć zażalenie.

II CZ 891/14

UZASADNIENIE

Sad Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 2 września 2014 r. w sprawie z wniosku H. H. z udziałem J. B. i M. H. o stwierdzenie nabyci spadku po U. H. (1) zawiesił postepowanie w sprawie, Wskazał sąd, iż wnioskodawca złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po U. H. (1). Zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2014 r., doręczonym dnia 26 kwietnia 2014 r. wnioskodawca został zobowiązany do przedłożenia odpisu skróconego aktu urodzenia M. H., zawierającego prawidłową pisownię jego nazwiska i jego rodziców, w terminie 30 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. Do dnia dzisiejszego zobowiązanie w powyższym zakresie nie zostało wykonane.

Przepis art. 177 § 1 pkt 6 kpc stanowi, iż Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W przedmiotowej sprawie bezspornym pozostaje fakt, iż wnioskodawca nie wykonał zarządzenia wzywającego go do usunięcia braków, uniemożliwiających nadanie sprawie dalszego biegu, co w ocenie Sądu musiało skutkować zawieszeniem postępowania.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł wnioskodawca. Wskazywał na trudności w uzyskaniu odpisu aktu urodzenia, z którego wynikałoby, że spadkodawczyni była matką uczestnika M. H.. Podkreślał, że uczestnik jest rodzonym bratem wnioskodawcy, a jego nazwisko zostało

„przekręcone” podczas przekraczania granicy związanej z repatriacją. Z treści zażalenia wywieść należało, że skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Zażalenie wnioskodawcy nie zasługiwało na uwzględnienie. W sprawie o stwierdzenia nabycia spadku, jedynymi dowodami potwierdzającymi następstwo prawne po spadkodawcy są akty stanu cywilnego. W przedmiotowej sprawie przedłożony został odpis zupełny aktu urodzenia M. H., z którego wynika, że jego matką była U. H. (2). Tymczasem postępowanie dotyczy stwierdzenia nabycia spadku po U. H. (1) . Ta rozbieżność nazwisk uniemożliwia Sądowi I instancji prowadzenie postepowania, jego zakończenie i wydanie postanowienia zgodnie z żądaniem wniosku. Rzeczą osób zainteresowanych, w tym wnioskodawcy jest uzyskanie i przedłożenie sprostowanego aktu urodzenia uczestnika postępowania , z którego będzie wynikało, że jest on następcą prawnym U. H. (1). Okoliczności, w których doszło do zmiany nazwiska uczestnika , jak również to, że uzyskanie właściwego dokumentu stanowi dla skarżącego życiową niedogodność nie mogą stanowić podstawy do zwolnienia go z tego obowiązku. Również zeznania złożone w sprawie przez zainteresowanych , dotyczące ich pokrewieństwa z M. H. są niewystarczające do ustalenia tej istotnej okoliczności.

W związku z tym, że wnioskodawca nie wykonał ciążącego na nim obowiązku wynikającego z zarządzenia Sądu I instancji należało postępowanie w sprawie zawiesić. Oznacza to, że dopiero po przedłożeniu przez wnioskodawcę żądanego dokumentu Sąd podejmie zawieszone postępowanie i wyda merytoryczne postanowienie w sprawie.

Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy oddalił bezzasadne zażalenie w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 par. 1 k.p.c.