Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1155/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2014 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Polikowska

Protokolant: Joanna Szmel

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze – Bernadetty Bartkowiak - Soi

po rozpoznaniu w dniu: 26 listopada 2014 r.

s p r a w y : P. T.

syna W. i M. zd. J.

urodzonego w dniu (...) w K.

skazanego prawomocnymi:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie II K 1174/12 za występki z art. 279 § 1 k.k. popełnione nieustalonego dnia w przedziale 10 - 12 marca 2012r., nieustalonego dnia w przedziale 01 -10 kwietnia 2012r., nieustalonego dnia w przedziale 01-10 kwietnia 2012r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz za występek z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 kwietnia 2012r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, którym orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie Ko 1314/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2012 r. w sprawie II K 1328/12 za występek z art. 288 § 1 k.k. popełniony dnia 19 kwietnia 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2013r. w sprawie Ko 1728/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie II K 1049/12 za występek z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony dnia 6 kwietnia 2012r. na 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, oraz którym orzeczono na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 60 stawek dziennych grzywny liczonych po 10 złotych każda;

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie II K 296/12 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. w sprawie VI Ka 58/13 za występki z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 stycznia 2012r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za występek z art. 193 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony dnia 20 stycznia 2012r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za występki z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w nocy z 11 na 12 stycznia 2012r. oraz w dniu 17 stycznia 2012r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za występek z art. 288 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 stycznia 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którym orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Ko 984/14 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie II K 131/13 za występek z art. 279 § 1 k.k. popełniony w bliżej nieustalonym dniu w okresie od 26 sierpnia do dnia 18 listopada 2012r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie II K 2173/12

a). za występek z art. 288 § 1 k.k. popełniony w nocy z 31 grudnia 2011r. na 1 stycznia 2012r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

b). za występki z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 stycznia 2012r., w okresie pomiędzy 4 maja 2012r. a 7 maja 2012r., w nocy z 7 na 8 czerwca 2012r., w okresie pomiędzy 24 a 25 września 2012r. oraz za występek z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 12 na 13 czerwca 2012r. na karę 2 lat pozbawienia wolności,

c). za występki z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 sierpnia 2012r. oraz w nocy z 3 na 4 października 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

którym orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby;

I.  na podstawie art. 91 § 2 k.k. i art. 89 § 1 k.k. łączy skazanemu P. T. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt. 1, 2,3,4, i 6a, części wstępnej wyroku i wymierza mu karę łączną 3 /trzech/lat i 10 /dziesięciu/ miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu P. T. okresy odbytej kary pozbawienia wolności w sprawach objętych wyrokiem łącznym tj. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie II K 1174/12 i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie II K 296/12 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. w sprawie VI Ka 58/13;

III.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. stwierdza, iż pozostałe, nie podlegające łączeniu rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach opisanych w pkt 1, 2,3,4 i 6, części wstępnej wyroku pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałej części postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

V.  na podstawie art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. K. kwotę 120 zł plus 27,60 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej skazanemu obrony z urzędu;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego P. T. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 1155/14

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

P. T. urodzony (...) był skazany prawomocnymi:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie II K 1174/12 za występki z art. 279 § 1 k.k. popełnione nieustalonego dnia w przedziale 10 - 12 marca 2012r., nieustalonego dnia w przedziale 01 - 10 kwietnia 2012r., nieustalonego dnia w przedziale 01-10 kwietnia 2012r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz za występek z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 kwietnia 2012r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, którym orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie Ko 1314/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2012 r. w sprawie II K 1328/12 za występek z art. 288 § 1 k.k. popełniony dnia 19 kwietnia 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2013r. w sprawie Ko 1728/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie II K 1049/12 za występek z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony dnia 6 kwietnia 2012r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, oraz którym orzeczono na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 60 stawek dziennych grzywny liczonych po 10 złotych każda;

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie II K 296/12 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. w sprawie VI Ka 58/13 za występki z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 stycznia 2012r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za występek z art. 193 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony dnia 20 stycznia 2012r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za występki z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w nocy z 11 na 12 stycznia 2012r. oraz w dniu 17 stycznia 2012r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za występek z art. 288 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 stycznia 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którym orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Ko 984/14 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie II K 131/13 za występek z art. 279 § 1 k.k. popełniony w bliżej nieustalonym dniu w okresie od 26 sierpnia do dnia 18 listopada 2012r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie II K 2173/12

a). za występek z art. 288 § 1 k.k. popełniony w nocy z 31 grudnia 2011r. na 1 stycznia 2012r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

b). za występki z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 stycznia 2012r., w okresie pomiędzy 4 maja 2012r. a 7 maja 2012r., w nocy z 7 na 8 czerwca 2012r., w okresie pomiędzy 24 a 25 września 2012r. oraz za występek z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 12 na 13 czerwca 2012r. na karę 2 lat pozbawienia wolności,

c). za występki z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 sierpnia 2012r. oraz w nocy z 3 na 4 października 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

którym orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby;

Dowód:

- odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie II K 1174/12 k. 15-16,

- odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie Ko 1314/13 k. 17,

- odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2012 r. w sprawie II K 1328/12 k. 18,

- odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2013r. w sprawie Ko 1728/13 k. 19,

- odpis wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie II K 1049/12 k. 20,

- odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie II K 296/12 k. 22-24,

- odpis Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. w sprawie VI Ka 58/13 k. 25,

- odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Ko 984/14 k. 27,

- odpis wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie II K 131/13 k. 28,

- odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie II K 2173/12 k. 32-33,

Skazany P. T. rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności dnia 25 kwietnia 2013 r. W Areszcie Śledczym w D. przebywa od czerwca 2014 r. Od momentu osadzenia skazany był 17 razy karany dyscyplinarnie, w tym trzykrotnie umieszczeniem w celi izolacyjnej. Był karany głównie za nieprzyjmowanie leków, agresywne zachowanie w stosunku do przełożonych, zniszczenie zabezpieczeń techniczno – ochronnych, nieprzestrzeganie porządku wewnętrznego, nielegalne kontaktowanie się z innym skazanymi. Był też pięciokrotnie nagradzany regulaminowo. Dopuszczał się aktów samoagresji. W miejscu zakwaterowania utrzymuje należyty ład i porządek, poziom higieny osobistej nie budzi zastrzeżeń. Nie jest objęty systemem przepustowym. W związku ze stwierdzonym uzależnieniem od alkoholu ma wyznaczony termin podjęcia terapii, jest zmotywowany do podjęcia leczenia. Kontakt zewnętrzny w formie widzeń i korespondencji oraz rozmów telefonicznych utrzymuje z matką, siostrą oraz dziewczyną. Do przełożonych stara się odzywać regulaminowo Obecnie ze współosadzonymi nie odnotowano sytuacji konfliktowych jest uczestnikiem podkultury przestępczej silnie przestrzega zasad w niej obowiązujących. Nie jest zatrudniony z uwagi na brak wolnych miejsc pracy. Czas wolny przeznacza na oglądanie telewizji. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania. Z obowiązków wynikających z IPO nie wywiązuje się należycie. Posiada krytyczny stosunek do swoich czynów. Proces resocjalizacji skazanego przebiega bardzo powoli z dużymi zaburzeniami. W ostatnim czasie zauważalna jest poprawa zachowania skazanego. Obecnie nie sprawia kłopotów natury wychowawczej, w ostatnim czasie nie był karany dyscyplinarnie, jego aktywność w podkulturze więziennej również zmalała.

Dowód:

- opinia o skazanym P. T. k. 34.

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydawany jest w przypadku zachodzenia warunków do orzeczenia kary łącznej. Sąd wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora. W razie istnienia warunków do wydania wyroku łącznego jego wydanie jest obligatoryjne. W zakresie postępowania o wydanie wyroku łącznego nie obowiązuje zasada skargowości i Sąd obowiązany jest wydać wyrok łączny obejmujący także prawomocne orzeczenia nie wskazane we wniosku skazanego, o ile spełnione są przesłanki z art. 85 k.k.

Stosownie zaś do treści art. 85 k.k. Sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju, albo inne podlegające łączeniu. Potrzeba wydania wyroku łącznego zachodzi wówczas, gdy sprawca przed datą pierwszego wyroku skazującego popełnił wiele przestępstw, ale z różnych przyczyn, nie został za nie skazany jednym wyrokiem, lecz wieloma wyrokami. Rodzi to konieczność w wyroku łącznym takiego łączenia kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa, jak miałoby to miejsce, gdyby sprawy o te przestępstwa były rozpoznawane w jednym postępowaniu, a więc łączenia je w taki sposób, w jaki zostałyby połączone w pierwszym wyroku skazującym. Oznacza to, że granicą wyznaczającą możliwość łączenia kar w wyroku łącznym jest data wydania pierwszego wyroku skazującego. Przestępstwa popełnione po tej dacie mogą tworzyć odrębny zbieg, skutkujący orzeczeniem odrębnej kary łącznej. Kara łączna w wyroku łącznym nie może stwarzać większej dolegliwości od tej, jaka wyniknęłaby z kolejnego wykonania zapadłych przeciwko skazanemu wyroków podlegających połączeniu. Mając na względzie powyższe Sąd ustalił, że możliwe jest połączenie skazanemu P. T. kar pozbawienia wolności orzeczonych:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie II K 1174/12, którym za występki z art. 279 § 1 k.k. popełnione nieustalonego dnia w przedziale 10 - 12 marca 2012r., nieustalonego dnia w przedziale 01 -10 kwietnia 2012r., nieustalonego dnia w przedziale 01-10 kwietnia 2012r. wymierzono mu karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz za występek z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 kwietnia 2012r. wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, którym orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie Ko 1314/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2012 r. w sprawie II K 1328/12, którym za występek z art. 288 § 1 k.k. popełniony dnia 19 kwietnia 2012r. wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 maja 2013r. w sprawie Ko 1728/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie II K 1049/12, którym za występek z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony dnia 6 kwietnia 2012r. wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, oraz którym orzeczono na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 60 stawek dziennych grzywny liczonych po 10 złotych każda;

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie II K 296/12 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. w sprawie VI Ka 58/13, którym za występki z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 stycznia 2012r. wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za występek z art. 193 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony dnia 20 stycznia 2012r. wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za występki z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w nocy z 11 na 12 stycznia 2012r. oraz w dniu 17 stycznia 2012r. wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za występek z art. 288 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 stycznia 2012r. wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którym orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Ko 984/14 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie II K 2173/12, którym za występek z art. 288 § 1 k.k. popełniony w nocy z 31 grudnia 2011r. na 1 stycznia 2012r. wymierzono karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, która została objęta karą łączną orzeczoną tym wyrokiem w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby.

Występki, za które P. T. został skazany wyrokami Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2012 r. w sprawie II K 1328/12, wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie II K 1049/12, wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie II K 296/12 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. w sprawie VI Ka 58/13 oraz występek z art. 288 § 1 k.k., za który został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie II K 2173/12 zostały popełnione przed wydaniem przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wyroku z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie II K 1174/12.

Przepis art. 91 § 2 k.k., regulujący kwestie wymiaru kary w przypadku realnego zbiegu ciągów przestępstw bądź ciągu z innym przestępstwem, wprost odsyła do odpowiednio stosowanych przepisów rozdziału dotyczącego kary łącznej, a więc także do art. 86 § 1 k.k. /wyrok SN z dnia 9 września 2010 r., III KK 249/10, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 1695/. Odpowiednie stosowanie art. 86 k.k. oznacza, że w sytuacji określonej w art. 91 § 2 k.k. sąd ma wymierzyć karę łączną - nie w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, z uwzględnieniem górnych granic poszczególnych rodzajów kar wskazanych w art. 86 § 1 k.k., lecz w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za ciąg przestępstw lub za jednostkowe czyny, w zależności od tego, która z nich jest surowsza, do sumy orzeczonych w danym postępowaniu kar za ów ciąg lub ciągi przestępstw i za czyny jednostkowe, oczywiście z uwzględnieniem górnych granic poszczególnych rodzajów kar /wyrok SN z dnia 25 lutego 2010 r., IV KK 397/09, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 441/.

Sąd, mając na względzie powyższe, był władny wymierzyć skazanemu P. T. za zbieg przestępstw oraz ciągów przestępstw, za które wymierzono mu kary pozbawienia wolności wyrokami: Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie II K 1174/12, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2012 r. w sprawie II K 1328/12, wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie II K 1049/12, wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie II K 296/12 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. w sprawie VI Ka 58/13 oraz występek z art. 288 § 1 k.k., za który został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie II K 2173/12 karę pozbawienia wolności w granicach od 2 lat pozbawienia wolności do 5 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28 lutego 2012 r. II AKa 10/12 KZS 2012/3/41 wyraził pogląd, iż kara łączna orzekana w wyroku łącznym jest swojego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej skazanego w okresie czasu objętego skazaniami za przestępstwa pozostające w realnym zbiegu. Wymierzając karę łączną, stosuje się zwykłe dyrektywy karania: słuszności i celowości, wyrażone przez związek podmiotowo - przedmiotowy i czasowy zachodzący między poszczególnymi przestępstwami. O granicach kary łącznej decyduje ścisłość tego związku, więc stopień związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się realnie przestępstw. W aspekcie przedmiotowym związek przestępstw wyrażają kryteria przedmiotowe poszczególnych czynów jak tożsamość pokrzywdzonych, rodzaj naruszonych dóbr prawnych, sposób działania sprawcy, bliskość czasowa poszczególnych przestępstw itd. W aspekcie podmiotowym chodzi o motywy bądź pobudki, jakimi kierował się sprawca, podobieństwo rodzajów winy, zamiarów itd.

Wymierzając zatem skazanemu P. T. karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 10 miesięcy Sąd miał na uwadze związek przedmiotowy oraz czasowy pomiędzy poszczególnymi czynami. Były to występki godzące w różne dobra chronione prawem – przestępstwa przeciwko mieniu z art. 278 § 1 k.k., z art. 279 § 1 k.k., z art. 288 § 1 k.k., z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. oraz przestępstwo mieniu i wolności z art. 193 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., zostały popełnione w niedalekim odstępie czasowym – w ciągu niespełna 4 miesięcy. Sąd uwzględnił także opinię o skazanym Dyrektora Aresztu Śledczego w D.. Mając na uwadze powyższe, nie było podstaw do wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności ani przy zastosowaniu zasady kumulacji, ani przy zastosowaniu zasady absorpcji. Sąd wymierzył P. T. łączną karę pozbawienia wolności stosując zasadę asperacji.

W ocenie Sądu kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 10 miesięcy będzie wystarczająca dla osiągnięcia zakładanych wobec skazanego celów kary zarówno w zakresie prewencji indywidualnej jak i ogólnej.

Na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresy kar już odbytych w sprawach objętych wyrokiem łącznym tj. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie II K 1174/12 i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie II K 296/12 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. w sprawie VI Ka 58/13.

Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach podlegających łączeniu opisanych w pkt 1, 2,3,4 i 6 części wstępnej wyroku łącznego, a co do których nie wydano orzeczenia o ich połączeniu, zostały pozostawione przez Sąd do ich odrębnego wykonania.

Jednocześnie Sąd, w oparciu o treść art. 572 k.p.k., umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w pozostałym zakresie, bowiem brak było warunków do wydania wyroku łącznego obejmującego karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie II K 131/13 oraz kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie II K 2173/12 za występki z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 stycznia 2012r., w okresie pomiędzy 4 maja 2012r. a 7 maja 2012r., w nocy z 7 na 8 czerwca 2012r., w okresie pomiędzy 24 a 25 września 2012r. oraz za występek z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 12 na 13 czerwca 2012r. w wymiarze 2 lat i za występki z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 sierpnia 2012r. oraz w nocy z 3 na 4 października 2012r. w wymiarze 6 miesięcy, którym orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby.

Skazanemu został ustanowiony obrońca z urzędu w osobie adw. K. K.. Obrońca oskarżonego na rozprawie wniósł o zasądzenie na jego rzecz od Skarby Państwa kosztów obrony z urzędu w stawce minimalnej oświadczając jednocześnie iż koszty te nie zostały uiszczone. Z tego względu Sąd na podstawie art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. K. kwotę 120 zł plus 27,60 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej skazanemu obrony z urzędu. Zasądzona kwota wynika z § 14 ust 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U Nr 163 poz. 1348 z późn. zm.).

Sąd odstąpił od obciążania skazanego P. T. kosztami sądowymi związanymi z wydaniem wyroku łącznego, bowiem skazany przebywa w jednostce penitencjarnej, gdzie nie pozostaje w zatrudnieniu, nie posiada wartościowego majątku. Sąd doszedł do przekonania, iż uiszczenie tych kosztów przez skazanego byłoby dla niego zbyt uciążliwe. Zaistniały więc przesłanki wskazane w art. 624 § 1 k.p.k.