Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 137/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Andrzej Olszewski (spr.)

Sędziowie:

SA Andrzej Mania

SA Bogumiła Metecka-Draus

Protokolant:

St. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Bogusławy Zapaśnik

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2012 r. sprawy

M. M. (1)

o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

z powodu apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy

od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 14 maja 2012 r. sygn. akt II Ko 571/11

uchyla wyrok w części oddalającej wniosek M. M. (1) i w tym zakresie sprawę M. M. (1) o odszkodowanie i zadośćuczynienie przekazuje Sądowi Okręgowemu w Gorzowie Wlkp. do ponownego rozpoznania.

Bogumiła Metecka-Draus Andrzej Olszewski Andrzej Mania

Sygn. akt II AKa 137/12

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sadu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 maja 2012 r., zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz M. M. (1) kwotę 25 000 ,- złotych tytułem zadośćuczynienia z niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku, a w pozostałej części wniosek M. M. (1) oddalono

Powyższy wyrok zaskarżył pełnomocnik wnioskodawcy. Zarzucił:

„- naruszenia art. 41 ust. 5 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 5 Konstytucji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ( Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 ) przez zaniżenie kwoty zadośćuczynienia,

- naruszenie prawa procesowego przez błędną wykładnię przepisu art. 552 § 4 k.p.k..”

Wskazując te zarzuty, skarżący wniósł o:

„1) o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie na rzecz wnioskodawcy kwoty 983 277,7 zł ( dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych, 70/100 ),

ewentualnie:

2) o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.”

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja okazała się o tyle uzasadniona, że doprowadziła do kontroli instancyjnej wyroku, a następnie do jego uchylenia w części oddalającej wniosek M. M. (1).

Choć zarzuty pełnomocnika, jak i uzasadnienie apelacji są bardzo ogólnikowe, to kontrolując postępowanie przed sądem I instancji, Sąd Apelacyjny stwierdził, iż dotknięte jest ono istotnymi wadami.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że nie przesłuchano w charakterze świadka wnioskodawcy, co praktycznie uniemożliwiło ustalenie ( i zweryfikowanie jego pisemnych oświadczeń ) w zakresie czym się zajmował przed tymczasowym aresztowaniem oraz po nim, i czy schorzenia, na które się obecnie powołuje zostały wywołane ( a więc pozostają w związku przyczynowym ) ze stosowanym aresztem.

Zapis w protokole rozprawy z dnia 14 maja 2012 r. ( k. 64 – 65 akt ) nie jest jednoznaczny. Sąd Okręgowy nie znał przyczyny niestawiennictwa M. M. (1), a jego pełnomocnik wniósł „o rozważenie (…) przesłuchania w ramach pomocy prawnej przez Sąd Rejonowy w Sulechowie”.

Błędem było zatem uznanie, że można zakończyć postepowanie bez przesłuchania M. M. (1), a tym samym bez przeprowadzenia kluczowego dowodu w postepowaniu odszkodowawczym.

Po drugie, orzekając w dniu 14 maja 2012 r., Sąd Okręgowy nie dysponował pismem OPS w S., gdyż to wpłynęło do sądu w dniu 17.05.2012 r. ( por. 67 – 68 akt ).

Tym samym nie przeprowadził dowodu z tego dokumentu, a treść tego pisma ma istotne znaczenie zarówno dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, jak i weryfikacji pisemnych oświadczeń wnioskodawcy.

Przytoczone uchybienia spowodowały uznanie, że postępowanie dowodowe sądu rozstrzygającego było niepełne. Z tych też powodów, wyrok w części oddalającej należało uchylić.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy konieczne jest przesłuchanie wnioskodawcy oraz przeprowadzenie dowodów z dokumentów, które wpłynęły do sądu po 14 maja 2012 r..

Dopiero kompleksowa ocena tak zgromadzonego materiału dowodowego pozwoli na ocenę zasadności dalszych roszczeń wnioskodawcy.