Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 92/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 kwietnia 2012 roku

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSA Andrzej Kot (spr.)

Sędziowie:

SA Cezariusz Baćkowski

SA Jerzy Skorupka

Protokolant:

Aldona Zięta

przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Marka Szczęsnego

po rozpoznaniu w dniach 11 kwietnia 2012 roku oraz 18 kwietnia 2012

sprawy K. C.

oskarżonego z art. 258 § 3 k.k., art. 62 § 2 k.k.s., art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. oraz w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s.;

W. P. (1)

oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. oraz w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 k.k.s.;

P. B.

oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 62 § 2 k.k.s., art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. oraz w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 k.k.s.;

M. W.

oskarżonej z art. 258 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.;

J. W.

oskarżonej z art. 258 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s.;

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora w stosunku do wszystkich oskarżonych oraz apelacji oskarżonych K. C., W. P. (1) i P. B.

od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 2 grudnia 2011 roku sygn. III K 217/09

I.  uchyla zaskarżony wyrok wobec oskarżonych:

- K. C. w całości,

- P. B. w zakresie czynów przypisanych w punktach V i VII części rozstrzygającej, stwierdzając, że utraciło moc orzeczenie o karze łącznej wymierzonej oskarżonemu w punkcie XIV części rozstrzygającej, a okres jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania wskazany w punkcie XVII podlega zaliczeniu na poczet kary orzeczonej w punkcie VI części rozstrzygającej,

- M. W. w zakresie czynu przypisanego w punkcie X części rozstrzygającej

i przekazuje ich sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Świdnicy;

II.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego W. P. (1) w ten sposób, że:

- przyjmuje, iż czynu przypisanego w punkcie III części rozstrzygającej dopuścił się w okresie od marca 2003 roku do lipca 2005 roku biorąc udział w grupie przestępczej, w skład której oprócz oskarżonego, wchodziły trzy inne ustalone osoby,

-uzupełnia kwalifikację prawną czynu przypisanego w punkcie IV części rozstrzygającej o art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 3 k.k.s., przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 19 § 1 k.k. w zw. z art.5 6 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 3 k.k.s. w zw. z art. 38 § 1pkt 3 k.k.s.,

-na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie wymierzonej oskarżonemu kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat,

- na podstawie art. 63 § 1 k.k. okres tymczasowego aresztowania od 29 maja 2007 roku do 7 lipca 2007 roku zalicza na poczet orzeczonej grzywny w punkcie IV części rozstrzygającej, uznając ją za wykonaną;

III.  w pozostałej części zaskarżony wyrok wobec W. P. (1) utrzymuje w mocy;

IV.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonej J. W. w ten sposób, że na podstawie art. 63 § 1 k.k. okres zatrzymania od 29 maja 2007 roku do 30 maja 2007 roku zalicza na poczet orzeczonej grzywny w punkcie XIII części rozstrzygającej, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równy dwóm stawkom dziennym grzywny;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. R. 720 zł tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu oskarżonego P. B. w postępowaniu odwoławczym oraz 165,60 zł tytułem zwrotu podatku VAT;

VI.  zasądza od W. P. (1) na rzecz Skarbu Państwa 1105 zł tytułem kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze związanych ze sprawą tego oskarżonego;

VII.  kosztami sądowymi związanymi z apelacją Prokuratora w zakresie dotyczącym J. W. obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

K. C. został oskarżony o to, że :

I. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2006 roku w Ś., W., L., B. i innych miastach województwa (...) kierował założoną przez siebie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, polegających na fałszowaniu faktur VAT, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT oraz narażaniu podatku od towarów i usług na uszczuplenie poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami (...) BANK s.c. z siedzibą w Ł., PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś., PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., PHU (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., (...) z siedzibą w W. i firmą (...) z siedzibą w M., w skład której to grupy w różnych okresach czasu wchodzili: W. P. (1), P. W., M. W., N. A., J. W. (poprzednio A.) i inna ustalona osoba,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 3 kk.

II. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2004 roku w Ś., B. i L. w województwie (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, posłużył się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjne transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. firmie PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., to jest fakturami:

1.  nr (...)z datą wystawienia 11 marca 2003 roku na kwotę brutto 10594,94 zł

2.  nr (...)z datą wystawienia 12 marca 2003 roku na kwotę brutto 8009,54 zł

3.  nr (...)z datą wystawienia 12 marca 2003 roku na kwotę brutto 9892,98 zł

4.  nr (...)z datą wystawienia 13 marca 2003 roku na kwotę brutto 9638,37 zł

5.  nr (...)z datą wystawienia 13 marca 2003 roku na kwotę brutto 9979,11 zł

6.  nr (...)z datą wystawienia 14 marca 2003 roku na kwotę brutto7168,84 zł

7.  nr (...)z datą wystawienia 14 marca 2003 roku na kwotę brutto 4249,38 zł

8.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 9600,18 zł

9.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 9499,53 zł

10.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 6076,21 zł

11.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 5606,20 zł

12.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 9368,99 zł

13.  nr (...)z datą wystawienia 18 marca 2003 roku na kwotę brutto 13527,36 zł

14.  nr (...)z datą wystawienia 18 marca 2003 roku na kwotę brutto 8272,94 zł

15.  nr (...)z datą wystawienia 19 marca 2003 roku na kwotę brutto 9254,92 zł

16.  nr (...)z datą wystawienia 19 marca 2003 roku na kwotę brutto 10385,25 zł

17.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 6504,86 zł

18.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 6397,68 zł

19.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 8917,59 zł

20.  nr (...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 9480,13 zł

21.  nr (...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 8791,32 zł

22.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 2357,04 zł

23.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 5544,90 zł

24.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 7971,48 zł

25.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 7242,89 zł

26.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 10172,24 zł

27.  nr (...)z datą wystawienia 25 marca 2003 roku na kwotę brutto 67899 zł

28.  nr (...)z datą wystawienia 26 marca 2003 roku na kwotę brutto 67899,10 zł

29.  nr (...)z datą wystawienia 27 marca 2003 roku na kwotę brutto 8006,61 zł

30.  nr (...)z datą wystawienia 27 marca 2003 roku na kwotę brutto 4191,98 zł

31.  nr (...)z datą wystawienia 29 marca 2003 roku na kwotę brutto 10283,26 zł

32.  nr (...)z datą wystawienia 01 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9922,99 zł

33.  nr (...)z datą wystawienia 02 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 59395,21 zł

34.  nr (...)z datą wystawienia 03 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 10423,07 zł

35.  nr (...)z datą wystawienia 04 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8494,86 zł

36.  nr (...)z datą wystawienia 05 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 6825,29 zł

37.  nr (...)z datą wystawienia 07 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 42456,00 zł

38.  nr (...)z datą wystawienia 08 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 13544,93 zł

39.  nr (...)z datą wystawienia 09 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8426,54 zł

40.  nr (...)z datą wystawienia 09 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 26926,62 zł

41.  nr (...)z datą wystawienia 11 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 42859,52 zł

42.  nr (...)z datą wystawienia 14 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 6159,78 zł

43.  nr (...)z datą wystawienia 15 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 14795,73 zł

44.  nr (...)z datą wystawienia 16 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 3816,77 zł

45.  nr (...)z datą wystawienia 17 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 15338,45 zł

46.  nr (...)z datą wystawienia 18 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 12619,01 zł

47.  nr (...)z datą wystawienia 18 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 31951,80 zł

48.  nr (...)z datą wystawienia 22 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 63804,90 zł

49.  nr (...)z datą wystawienia 23 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9933,79 zł

50.  nr (...)z datą wystawienia 24 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 42164,79 zł

51.  nr (...)z datą wystawienia 25 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 10871,54 zł

52.  nr (...)z datą wystawienia 25 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 64409,90 zł

53.  nr (...)z datą wystawienia 28 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 12013,34 zł

54.  nr (...)z datą wystawienia 30 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8235,00 zł

55.  nr (...)z datą wystawienia 02 maja 2003 roku na kwotę brutto 12067,20 zł

56.  nr (...)z datą wystawienia 06 maja 2003 roku na kwotę brutto 46373,42 zł

57.  nr (...)z datą wystawienia 07 maja 2003 roku na kwotę brutto 11944,11 zł

58.  nr (...)z datą wystawienia 09 maja 2003 roku na kwotę brutto 39803,11 zł

59.  nr (...)z datą wystawienia 09 maja 2003 roku na kwotę brutto 9003,78 zł

60.  nr(...)z datą wystawienia 12 maja 2003 roku na kwotę brutto 8299,72 zł

61.  nr (...)z datą wystawienia 13 maja 2003 roku na kwotę brutto 28151,50 zł

62.  nr (...)z datą wystawienia 17 maja 2003 roku na kwotę brutto 12345,12 zł

63.  nr (...)z datą wystawienia 21 maja 2003 roku na kwotę brutto 45979,36 zł

64.  nr (...)z datą wystawienia 23 maja 2003 roku na kwotę brutto 10599,12 zł

65.  nr (...)z datą wystawienia 27 maja 2003 roku na kwotę brutto 11263,65 zł

66.  nr(...)z datą wystawienia 27 maja 2003 roku na kwotę brutto 89420,88 zł

67.  nr (...)z datą wystawienia 28 maja 2003 roku na kwotę brutto 6193,45 zł

68.  nr (...)z datą wystawienia 28 maja 2003 roku na kwotę brutto 35919,48 zł

69.  nr (...)z datą wystawienia 29 maja 2003 roku na kwotę brutto 6111,04 zł

70.  nr (...)z datą wystawienia 29 maja 2003 roku na kwotę brutto 47564,14 zł

71.  nr (...)z datą wystawienia 30 maja 2003 roku na kwotę brutto 54620,62 zł

72.  nr (...)z datą wystawienia 02 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 10708,25 zł

73.  nr (...)z datą wystawienia 06 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 7666,97 zł

74.  nr (...)z datą wystawienia 06 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 40167,89 zł

75.  nr(...)z datą wystawienia 07 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 6546,58 zł

76.  nr (...)z datą wystawienia 10 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 5302,36 zł

77.  nr(...)z datą wystawienia 11 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 5885,89 zł

78.  nr (...)z datą wystawienia 11 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 21360,37 zł

79.  nr (...)z datą wystawienia 12 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 11698,58 zł

80.  nr(...)z datą wystawienia 14 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 8142,28 zł

81.  nr (...)z datą wystawienia 16 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 23223,31 zł

82.  nr (...)z datą wystawienia 16 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 10309,00 zł

83.  nr (...)z datą wystawienia 17 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 22802,41 zł

84.  nr (...)z datą wystawienia 20 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 9864,68 zł

85.  nr (...)z datą wystawienia 21 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 7655,99 zł

86.  nr (...)z datą wystawienia 21 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 54537,66 zł

87.  nr (...)z datą wystawienia 23 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 47046,25 zł

88.  nr (...)z datą wystawienia 27 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 49255,06 zł

89.  nr (...)z datą wystawienia 30 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 66689,23 zł

90.  nr (...)z datą wystawienia 01 lipca 2003 roku na kwotę brutto 10315,65 zł

91.  nr (...)z datą wystawienia 02 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8457,89 zł

92.  nr (...)z datą wystawienia 02 lipca 2003 roku na kwotę brutto 3422,10 zł

93.  nr (...)z datą wystawienia 04 lipca 2003 roku na kwotę brutto 10413 zł

94.  nr (...)z datą wystawienia 04 lipca 2003 roku na kwotę brutto 3187,86 zł

95.  nr (...)z datą wystawienia 05 lipca 2003 roku na kwotę brutto 25194,83 zł

96.  nr (...)z datą wystawienia 05 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8787,36 zł

97.  nr (...)z datą wystawienia 07 lipca 2003 roku na kwotę brutto 22626,12 zł

98.  nr (...)z datą wystawienia 07 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8463,75 zł

99.  nr (...)z datą wystawienia 07 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8379,14 zł

100.  nr (...)z datą wystawienia 10 lipca 2003 roku na kwotę brutto 15004,72 zł

101.  nr (...)z datą wystawienia 10 lipca 2003 roku na kwotę brutto 9418,22 zł

102.  nr (...)z datą wystawienia 11 lipca 2003 roku na kwotę brutto 9691,62 zł

103.  nr (...)z datą wystawienia 12 lipca 2003 roku na kwotę brutto 4842,18 zł

104.  nr (...)z datą wystawienia 15 lipca 2003 roku na kwotę brutto 9349,78 zł

105.  nr (...)z datą wystawienia 16 lipca 2003 roku na kwotę brutto 30850,02 zł

106.  nr (...)z datą wystawienia 23 lipca 2003 roku na kwotę brutto 24112,93 zł

107.  nr (...)z datą wystawienia 25 lipca 2003 roku na kwotę brutto 4490,82 zł

108.  nr (...)z datą wystawienia 25 lipca 2003 roku na kwotę brutto 25442,80 zł

109.  nr (...)z datą wystawienia 26 lipca 2003 roku na kwotę brutto 12142,90 zł

110.  nr (...)z datą wystawienia 28 lipca 2003 roku na kwotę brutto 71108,92 zł

111.  nr (...)z datą wystawienia 30 lipca 2003 roku na kwotę brutto 92067,30 zł

112.  nr (...)z datą wystawienia 01 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 5560,76 zł

113.  nr (...)z datą wystawienia 02 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 5350,92 zł

114.  nr (...)z datą wystawienia 04 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 10803,10 zł

115.  nr (...)z datą wystawienia 04 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 4402,13 zł

116.  nr (...)z datą wystawienia 05 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 5732,78 zł

117.  nr (...)z datą wystawienia 06 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 16274,19 zł

118.  nr (...)z datą wystawienia 07 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 9769,76 zł

119.  nr (...)z datą wystawienia 07 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 35973,04 zł

120.  nr (...)z datą wystawienia 08 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 10976,58 zł

121.  nr (...)z datą wystawienia 09 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 3784,44 zł

122.  nr (...)z datą wystawienia 09 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 2697,42 zł

123.  nr (...)z datą wystawienia 11 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 3180,54 zł

124.  nr (...)z datą wystawienia 14 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 42023,51zł

125.  nr (...)z datą wystawienia 19 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 12795,12 zł

126.  nr (...)z datą wystawienia 19 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 34463,78 zł

127.  nr (...)z datą wystawienia 25 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 19923,09 zł

128.  nr (...)z datą wystawienia 27 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 73773,71 zł

129.  nr (...)z datą wystawienia 28 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 13721,95 zł

130.  nr (...)z datą wystawienia 29 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 27440,24 zł

131.  nr (...)z datą wystawienia 30 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 14402,71 zł

132.  nr (...)z datą wystawienia 30 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 47242,55 zł

133.  nr (...)z datą wystawienia 04 września 2003 roku na kwotę brutto 12239,65 zł

134.  nr (...)z datą wystawienia 05 września 2003 roku na kwotę brutto 7733,58 zł

135.  nr (...)z datą wystawienia 06 września 2003 roku na kwotę brutto 12340,30 zł

136.  nr (...)z datą wystawienia 08 września 2003 roku na kwotę brutto 3759,13 zł

137.  nr (...)z datą wystawienia 09 września 2003 roku na kwotę brutto 4407,25 zł

138.  nr (...)z datą wystawienia 10 września 2003 roku na kwotę brutto 5435,10 zł

139.  nr (...)z datą wystawienia 11 września 2003 roku na kwotę brutto 3821,04 zł

140.  nr (...)z datą wystawienia 12 września 2003 roku na kwotę brutto 48541,48 zł

141.  nr (...)z datą wystawienia 13 września 2003 roku na kwotę brutto 12206,71

142.  nr (...)z datą wystawienia 16 września 2003 roku na kwotę brutto 51410,07

143.  nr (...)z datą wystawienia 17 września 2003 roku na kwotę brutto 31343,33 zł

144.  nr (...)z datą wystawienia 23 września 2003 roku na kwotę brutto 27798,86 zł

145.  nr(...)z datą wystawienia 23 września 2003 roku na kwotę brutto 4587,20 zł

146.  nr (...)z datą wystawienia 24 września 2003 roku na kwotę brutto 35850,68 zł

147.  nr (...)z datą wystawienia 24 września 2003 roku na kwotę brutto 4988,58 zł

148.  nr (...)z datą wystawienia 25 września 2003 roku na kwotę brutto 39431,93 zł

149.  nr (...)z datą wystawienia 25 września 2003 roku na kwotę brutto 3458,70 zł

150.  nr (...)z datą wystawienia 26 września 2003 roku na kwotę brutto 70277,49 zł

151.  nr (...)z datą wystawienia 26 września 2003 roku na kwotę brutto 4240,72 zł

152.  nr (...)z datą wystawienia 29 września 2003 roku na kwotę brutto 31739,58 zł

153.  nr (...)z datą wystawienia 29 września 2003 roku na kwotę brutto 12185,36 zł

154.  nr (...)z datą wystawienia 30 września 2003 roku na kwotę brutto 14413,87 zł

155.  nr (...)z datą wystawienia 03 października 2003 roku na kwotę brutto 4042,41 zł

156.  nr (...)z datą wystawienia 03 października 2003 roku na kwotę brutto 7274,56 zł

157.  nr (...)z datą wystawienia 04 października 2003 roku na kwotę brutto 16215,26 zł

158.  nr (...)z datą wystawienia 06 października 2003 roku na kwotę brutto 4133,36 zł

159.  nr (...)z datą wystawienia 07 października 2003 roku na kwotę brutto 9982,28 zł

160.  nr (...)z datą wystawienia 08 października 2003 roku na kwotę brutto 19016,75 zł

161.  nr (...)z datą wystawienia 09 października 2003 roku na kwotę brutto 24471,98 zł

162.  nr (...)z datą wystawienia 13 października 2003 roku na kwotę brutto 15821,88 zł

163.  nr (...)z datą wystawienia 13 października 2003 roku na kwotę brutto 10628,64 zł

164.  nr (...)z datą wystawienia 14 października 2003 roku na kwotę brutto 33093,96 zł

165.  nr (...)z datą wystawienia 15 października 2003 roku na kwotę brutto 3901,56 zł

166.  nr (...)z datą wystawienia 16 października 2003 roku na kwotę brutto 3678,30 zł

167.  nr (...)z datą wystawienia 17 października 2003 roku na kwotę brutto 3891,80 zł

168.  nr (...)z datą wystawienia 18 października 2003 roku na kwotę brutto 6140,26 zł

169.  nr (...)z datą wystawienia 20 października 2003 roku na kwotę brutto 4131,53 zł

170.  nr (...)z datą wystawienia 20 października 2003 roku na kwotę brutto 30752,54 zł

171.  nr (...)z datą wystawienia 21 października 2003 roku na kwotę brutto 4115,35 zł

172.  nr (...)z datą wystawienia 22 października 2003 roku na kwotę brutto 4067,42 zł

173.  nr (...)z datą wystawienia 23 października 2003 roku na kwotę brutto 44555,38 zł

174.  nr (...)z datą wystawienia 24 października 2003 roku na kwotę brutto 3937,12 zł

175.  nr (...)z datą wystawienia 25 października 2003 roku na kwotę brutto 8297,90 zł

176.  nr (...)z datą wystawienia 25 października 2003 roku na kwotę brutto 6771,00 zł

177.  nr (...)z datą wystawienia 27 października 2003 roku na kwotę brutto 3966,04 zł

178.  nr(...)z datą wystawienia 28 października 2003 roku na kwotę brutto 25751,58 zł

179.  nr (...)z datą wystawienia 29 października 2003 roku na kwotę brutto 6332,17 zł

180.  nr (...)z datą wystawienia 30 października 2003 roku na kwotę brutto 25493,12 zł

181.  nr (...)z datą wystawienia 31 października 2003 roku na kwotę brutto 36720,90 zł

182.  nr (...)z datą wystawienia 04 listopada 2003 roku na kwotę brutto 25464,45 zł

183.  nr (...)z datą wystawienia 05 listopada 2003 roku na kwotę brutto 16089,97 zł

184.  nr (...)z datą wystawienia 12 listopada 2003 roku na kwotę brutto 17582,64 zł

185.  nr (...)z datą wystawienia 13 listopada 2003 roku na kwotę brutto 6984,74 zł

186.  nr (...)z datą wystawienia 15 listopada 2003 roku na kwotę brutto 52101,63 zł

187.  nr (...)z datą wystawienia 17 listopada 2003 roku na kwotę brutto 10450,52 zł

188.  nr (...)z datą wystawienia 17 listopada 2003 roku na kwotę brutto 38940,75 zł

189.  nr (...)z datą wystawienia 18 listopada 2003 roku na kwotę brutto 23076,85 zł

190.  nr (...)z datą wystawienia 18 listopada 2003 roku na kwotę brutto 14218,86 zł

191.  nr (...)z datą wystawienia 19 listopada 2003 roku na kwotę brutto 3755,16 zł

192.  nr (...)z datą wystawienia 20 listopada 2003 roku na kwotę brutto 22206,26 zł

193.  nr (...)z datą wystawienia 20 listopada 2003 roku na kwotę brutto 19779,62 zł

194.  nr (...)z datą wystawienia 21 listopada 2003 roku na kwotę brutto 53263,49 zł

195.  nr (...)z datą wystawienia 21 listopada 2003 roku na kwotę brutto 9842,17 zł

196.  nr (...)z datą wystawienia dnia 22 listopada 2003 roku na kwotę brutto 58321,37 zł

197.  nr (...)z datą wystawienia 26 listopada 2003 roku na kwotę brutto 21999,89 zł

198.  nr (...)z datą wystawienia 28 listopada 2003 roku na kwotę brutto 21463,89 zł

199.  nr (...)z datą wystawienia 29 listopada 2003 roku na kwotę brutto 29680,40 zł

200.  nr (...)z datą wystawienia 01 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 56250,54 zł

201.  nr (...) z datą wystawienia 01 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 3354,70 zł

202.  nr (...)z datą wystawienia 02 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 4039,12 zł

203.  nr(...)z datą wystawienia 02 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7938,54 zł

204.  nr (...)z datą wystawienia 03 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 4044,30 zł

205.  nr (...)z datą wystawienia 05 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7162,25 zł

206.  nr (...)z datą wystawienia 08 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 42156,00 zł

207.  nr (...)z datą wystawienia 09 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 36920,25 zł

208.  nr (...)z datą wystawienia 12 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 24558,60 zł

209.  nr (...)z datą wystawienia 12 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 23502,14 zł

210.  nr (...)z datą wystawienia 15 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 32886,75 zł

211.  nr (...)z datą wystawienia 15 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7840,94 zł

212.  nr (...)z datą wystawienia 17 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 41723,09 zł

213.  nr (...)z datą wystawienia 17 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7465,49 zł

214.  nr (...)z datą wystawienia 17 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 8857,20 zł

215.  nr (...)z datą wystawienia 18 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 10342,25 zł

216.  nr (...)z datą wystawienia 19 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 15561,41 zł

217.  nr (...)z datą wystawienia 19 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 6226,88 zł

218.  nr (...)z datą wystawienia 19 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 1227,08 zł

219.  nr (...)z datą wystawienia 22 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 12784,14 zł

220.  nr (...)z datą wystawienia 22 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 4044,30 zł

221.  nr (...)z datą wystawienia 23 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 22328,14 zł

222.  nr (...)z datą wystawienia 30 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 20076,93 zł

223.  nr(...)z datą wystawienia 03.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 13402,62 zł

224.  nr (...)z datą wystawienia 03.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 7058,37 zł

225.  nr (...)z datą wystawienia 07.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 17247,75 zł

226.  nr (...)z datą wystawienia 07.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 19947,00 zł

227.  nr (...)z datą wystawienia 08.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 39183,59 zł

228.  nr (...)z datą wystawienia 09.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 31555,24 zł

229.  nr (...)z datą wystawienia 12.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 27587,25 zł

230.  nr (...)z datą wystawienia 13.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 27845,28 zł

231.  nr (...)z datą wystawienia 12.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 13064,74 zł

232.  nr (...)z datą wystawienia 15.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 17443,80 zł

233.  nr (...)z datą wystawienia 15.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 3895,58 zł

234.  nr (...)z datą wystawienia 16.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 3434,54 zł

235.  nr(...)z datą wystawienia 19.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 22828,88 zł

236.  nr (...)z datą wystawienia 20.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 14789,51 zł

237.  nr (...)z datą wystawienia 21.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 12024,08 zł

238.  nr (...)z datą wystawienia 21.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 20743,66 zł

239.  nr (...)z datą wystawienia 23.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 7351,17 zł

240.  nr (...)z datą wystawienia 26.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 33306,00 zł

241.  nr (...)z datą wystawienia 27.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 20275,49 zł

242.  nr (...)z datą wystawienia 29.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 15194,31 zł

243.  nr (...)z datą wystawienia 30.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 25660,26 zł

244.  nr (...)z datą wystawienia 02.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 21688,31zł

245.  nr (...)z datą wystawienia 03.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 17786,32 zł

246.  nr(...)z datą wystawienia 04.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 32792,38 zł

247.  nr(...)z datą wystawienia 06.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 31732,20 zł

248.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 25739,32 zł

249.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 22692,00 zł

250.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 92898,73 zł

251.  nr (...)z datą wystawienia 14.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 9516,00 zł

252.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 40962,72 zł

253.  nr (...)z datą wystawienia 17.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 35325,71 zł

254.  nr (...)z datą wystawienia 18.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 24529,32 zł

255.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 35954,19 zł

256.  nr (...)z datą wystawienia 20.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 46827,57 zł

257.  nr (...)z datą wystawienia 20.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 19871,48 zł

258.  nr (...)z datą wystawienia 21.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 3980,25 zł

259.  nr (...)z datą wystawienia 21.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 13598,73 zł

260.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 25144,20 zł

261.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 30992,88 zł

262.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 10930,22 zł

263.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 22660,28 zł

264.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 9595,00 zł

265.  nr (...)z datą wystawienia 27.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 35387,93 zł

266.  nr (...)z datą wystawienia 01.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 44189,19 zł

267.  nr (...)z datą wystawienia 01.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 27016,29 zł

268.  nr (...)z datą wystawienia 02.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 52093,70 zł

269.  nr (...)z datą wystawienia 02.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 23307,49 zł

270.  nr (...)z datą wystawienia 03.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 22314,53 zł

271.  nr (...)z datą wystawienia 04.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 11819,97 zł

272.  nr (...)z datą wystawienia 05.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 10843,36 zł

273.  nr (...)z datą wystawienia 05.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 40491,68 zł

274.  nr (...)z datą wystawienia 08.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 32082,52 zł

275.  nr (...)z datą wystawienia 09.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 57013,04 zł

276.  nr (...)z datą wystawienia 10.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 53374,70 zł

277.  nr (...)z datą wystawienia 10.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 8957,85 zł

278.  nr (...)z datą wystawienia 12.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 52361,79 zł

279.  nr (...)z datą wystawienia 12.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 9772,20 zł

280.  nr (...)z datą wystawienia 15.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 25427,85 zł

281.  nr (...)z datą wystawienia 15.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 24785,22 zł

282.  nr (...)z datą wystawienia 16.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 14186,16 zł

283.  nr (...)z datą wystawienia 17.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 26612,78 zł

284.  nr (...)z datą wystawienia 17.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 8878,25 zł

285.  nr (...)z datą wystawienia 18.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 26389,33 zł

286.  nr (...)z datą wystawienia 19.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 34687,65 zł

287.  nr (...)z datą wystawienia 20.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 46023,28 zł

288.  nr (...)z datą wystawienia 22.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 15250,00 zł

289.  nr (...)z datą wystawienia 23.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 22529,74 zł

290.  nr (...)z datą wystawienia 24.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 41034,09 zł

291.  nr (...)z datą wystawienia 24.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 12643,47 zł

292.  nr (...)z datą wystawienia 25.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 55395,02 zł

293.  nr (...)z datą wystawienia 25.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 11583,90 zł

294.  nr (...)z datą wystawienia 26.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 35959,50 zł

295.  nr (...)z datą wystawienia 27.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 33352,97 zł

296.  nr (...)z datą wystawienia 30.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 39197,38 zł

297.  nr (...)z datą wystawienia 01.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 82929,68 zł

298.  nr (...)z datą wystawienia 01.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 10493,22 zł

299.  nr (...)z datą wystawienia 02.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 63088,64 zł

300.  nr (...)z datą wystawienia 02.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 10149,18 zł

301.  nr (...)z datą wystawienia 05.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 88626,90 zł

302.  nr (...)z datą wystawienia 05.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20886,40 zł

303.  nr (...)z datą wystawienia 06.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 29868,65 zł

304.  nr (...)z datą wystawienia 06.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 7482,99 zł

305.  nr (...)z datą wystawienia 07.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 62414,29 zł

306.  nr (...)z datą wystawienia 07.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20214,49 zł

307.  nr (...)z datą wystawienia 08.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 51306,98 zł

308.  nr (...)z datą wystawienia 09.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 6673,28 zł

309.  nr (...)z datą wystawienia 13.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 16708,63 zł

310.  nr (...)z datą wystawienia 14.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 9420,84 zł

311.  nr (...)z datą wystawienia 14.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 26406,90 zł

312.  nr (...)z datą wystawienia 15.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 47737,20 zł

313.  nr (...)z datą wystawienia 16.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 32083,56 zł

314.  nr (...)z datą wystawienia 16.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 12736,43 zł

315.  nr (...)z datą wystawienia 17.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 14386,85 zł

316.  nr (...)z datą wystawienia 17.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 26167,66 zł

317.  nr (...)z datą wystawienia 19.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 15382,35 zł

318.  nr (...)z datą wystawienia 20.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 6724,95 zł

319.  nr (...)z datą wystawienia 20.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 44208,42 zł

320.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 12914,92 zł

321.  nr (...) z datą wystawienia 22.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 23707,04 zł

322.  nr (...)z datą wystawienia 23.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 29537,24 zł

323.  nr (...)z datą wystawienia 24.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 14633,29 zł

324.  nr (...)z datą wystawienia 26.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 9864,31 zł

325.  nr (...)z datą wystawienia 27.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 11246,57 zł

326.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20463,67 zł

327.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20875,73 zł

328.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 22481,55 zł

329.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 42975,54 zł

330.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11934,65 zł

331.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 12101,18 zł

332.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 10505,42 zł

333.  nr(...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35129,60 zł

334.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 3450,16 zł

335.  nr (...)z datą wystawienia 07.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 32595,72 zł

336.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 44915,85 zł

337.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 70396,44 zł

338.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 50898,71 zł

339.  nr (...)z datą wystawienia 12.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 16980,27 zł

340.  nr (...)z datą wystawienia 13.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 34336,29 zł

341.  nr (...)z datą wystawienia 14.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 7382,95 zł

342.  nr (...)z datą wystawienia 15.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11170,32 zł

343.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 19496,64 zł

344.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 24947,78 zł

345.  nr (...)z datą wystawienia 18.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 41727,54 zł

346.  nr (...)z datą wystawienia 19.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 47642,40 zł

347.  nr (...)z datą wystawienia 20.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14074,53 zł

348.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 18039,23 zł

349.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17805,72 zł

350.  nr (...)z datą wystawienia 22.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11956,00 zł

351.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35003,33 zł

352.  nr (...)z datą wystawienia 25.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 33854,63 zł

353.  nr (...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17688,96 zł

354.  nr(...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11786,85 zł

355.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14913,59 zł

356.  nr (...)z datą wystawienia 28.05 2004 r. na łączną kwotę brutto 53731,12 zł

357.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 25590,11 zł

358.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 40375,29 zł

359.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 16938,48 zł

360.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42696,40 zł

361.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 4091,88 zł

362.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28947,73 zł

363.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28566,48 zł

364.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 3687,15 zł

365.  nr (...)z datą wystawienia 08.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15242,99 zł

366.  nr(...)z datą wystawienia 09.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 46904,12 zł

367.  nr (...)z datą wystawienia 11.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22053,33 zł

368.  nr (...)z datą wystawienia 14.062004 r. na łączną kwotę brutto 28831,04 zł

369.  nr (...)z datą wystawienia 15.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 30547,09 zł

370.  nr (...)z datą wystawienia 16.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 70369,60 zł

371.  nr(...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 23046,17 zł

372.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 14719,06 zł

373.  nr (...)z datą wystawienia 18.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 55646,64 zł

374.  nr (...)z datą wystawienia 19.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12000,84 zł

375.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42166,49 zł

376.  nr (...)z datą wystawienia 22.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 33504,86 zł

377.  nr (...)z datą wystawienia 23.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 35665,48 zł

378.  nr (...)z datą wystawienia 24.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12187,74 zł

379.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22435,43 zł

380.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15393,35 zł

381.  nr (...)z datą wystawienia 26.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22637,47 zł

382.  nr (...)z datą wystawienia 28.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 8148,01 zł

383.  nr(...)z datą wystawienia 01.07. 2004 r. na łączną kwotę brutto 60728,55 zł

384.  nr (...)z datą wystawienia 02.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11409,44 zł

385.  nr (...)z datą wystawienia 03.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11550,05 zł

386.  nr (...)z datą wystawienia 03.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 17888,25 zł

387.  nr (...)z datą wystawienia 05.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 23710,70 zł

388.  nr (...)z datą wystawienia 06.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 22682,24 zł

389.  nr (...)z datą wystawienia 06.07. 2004 r. na łączną kwotę brutto 10870,20 zł

390.  nr (...)z datą wystawienia 07.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10257,76 zł

391.  nr(...)z datą wystawienia 08.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 39418,20 zł

392.  nr (...)z datą wystawienia 09.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 43657,70 zł

393.  nr (...)z datą wystawienia 10.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10437,10 zł

394.  nr (...)z datą wystawienia 12.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 18440,30 zł

395.  nr (...)z datą wystawienia 15.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 20186,12 zł

396.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 13044,85 zł

397.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 35794,80 zł

398.  nr (...)z datą wystawienia 17.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 25250,95 zł

399.  nr (...)z datą wystawienia 17.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 14905,35 zł

400.  nr (...)z datą wystawienia 19.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 14099,54 zł

401.  nr (...)z datą wystawienia 19.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 35322,66 zł

402.  nr (...)z datą wystawienia 20.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 12698,07 zł

403.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11763,85 zł

404.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10248,00 zł

405.  nr(...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 37376,53 zł

406.  nr(...)z datą wystawienia 27.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 13631,67 zł

407.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 48293,70 zł

408.  nr (...)z datą wystawienia 02.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 44720,32 zł

409.  nr (...)z datą wystawienia 03.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 22782,16 zł

410.  nr (...)z datą wystawienia 04.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 45817,10 zł

411.  nr (...)z datą wystawienia 05.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 13512,72 zł

412.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3758,82 zł

413.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 16730,96 zł

414.  nr (...)z datą wystawienia 07.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3616,08 zł

415.  nr (...)z datą wystawienia 07.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3720,76 zł

416.  nr (...)z datą wystawienia 09.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 43365,51 zł

417.  nr (...)z datą wystawienia 09.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 20539,86 zł

418.  nr (...)z datą wystawienia 10.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 18588,53 zł

419.  nr (...)z datą wystawienia 11.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 17284,35 zł

420.  nr (...)z datą wystawienia 11.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3773,09 zł

421.  nr (...)z datą wystawienia 13.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10750,52 zł

422.  nr (...)z datą wystawienia 14.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 46147,23 zł

423.  nr (...)z datą wystawienia 17.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3421,00 zł

424.  nr (...)z datą wystawienia 17.082004 r. na łączną kwotę brutto 29920,50 zł

425.  nr (...)z datą wystawienia 21.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10086,96 zł

426.  nr (...)z datą wystawienia 24.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 24235,00 zł

427.  nr (...)z datą wystawienia 24.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 35359,02 zł

428.  nr (...)z datą wystawienia 25.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 21778,53 zł

429.  nr (...)z datą wystawienia 26.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 26445,94 zł

430.  nr (...)z datą wystawienia 28.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 26077,50 zł

431.  nr (...)z datą wystawienia 30.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10771,38 zł

432.  nr (...)z datą wystawienia 30.08 2004 r. na łączną kwotę brutto 25465,79 zł

433.  nr(...)z datą wystawienia 01.09 2004 r. na łączną kwotę brutto 30007,12 zł

434.  nr (...)z datą wystawienia 01.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 42890,32 zł

435.  nr (...)z datą wystawienia 02.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 31068,28 zł

436.  nr (...)z datą wystawienia 03.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 46847,02 zł

437.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23560,40 zł

438.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 27300,61 zł

439.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 32447,12 zł

440.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23963,48 zł

441.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 24666,20 zł

442.  nr (...)z datą wystawienia 11.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 8113 zł

443.  nr (...)z datą wystawienia 13.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 14888,88 zł

444.  nr (...)z datą wystawienia 14.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 8901,12 zł

445.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 17756,37 zł

446.  nr (...)z datą wystawienia 17.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23768,41 zł

447.  nr (...)z datą wystawienia 18.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 38726,46 zł

448.  nr (...)z datą wystawienia 21.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 14683,19 zł

449.  nr (...)z datą wystawienia 24.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 38498,20 zł

450.  nr (...)z datą wystawienia 27.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 13638,62 zł

451.  nr (...)z datą wystawienia 28.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 13719,51 zł

452.  nr (...)z datą wystawienia 01.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 10431 zł

453.  nr(...)z datą wystawienia 02.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 2521,74 zł

454.  nr (...)z datą wystawienia 04.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 4856,82 zł

455.  nr (...)z datą wystawienia 05.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 17152,47 zł

456.  nr (...)z datą wystawienia 06.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 27406,08 zł

457.  nr (...)z datą wystawienia 09.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 34188,30 zł

458.  nr (...)z datą wystawienia 09.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 46105,14 zł

459.  nr (...)z datą wystawienia 11.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 32256,43 zł

460.  nr (...)z datą wystawienia 12.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 27646,18 zł

461.  nr (...)z datą wystawienia 14.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 22491,92 zł

462.  nr (...)z datą wystawienia 16.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 45552,36 zł

463.  nr (...)z datą wystawienia 17.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 40120,92 zł

464.  nr (...)z datą wystawienia 18.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 46325,84 zł

465.  nr (...)z datą wystawienia 23.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 17361,82 zł

466.  nr (...)z datą wystawienia 26.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 30479,26 zł

467.  nr (...)z datą wystawienia 03.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 6703,29 zł

468.  nr (...)z datą wystawienia 04.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 59445,11 zł

469.  nr (...)z datą wystawienia 04.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 32845,08 zł

470.  nr (...)z datą wystawienia 06.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 63034,47 zł

471.  nr (...)z datą wystawienia 09.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 16204,65 zł

472.  nr (...)z datą wystawienia 10.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 30082,76 zł

473.  nr (...)z datą wystawienia 12.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 33778,14 zł

474.  nr (...)z datą wystawienia 17.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 14095,03 zł

475.  nr (...)z datą wystawienia 19.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 30735,46 zł

476.  nr (...)z datą wystawienia 20.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 23911,27 zł

477.  nr (...)z datą wystawienia 22.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 15004,78 zł

478.  nr (...)z datą wystawienia 23.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 44694,09 zł

479.  nr (...)z datą wystawienia 24.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 17286,18 zł

480.  nr (...)z datą wystawienia 26.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 8970,66 zł

481.  nr (...)z datą wystawienia 29.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 45513,63 zł

482.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 20782,09 zł

483.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9253,70 zł

484.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 51511,45 zł

485.  nr (...)z datą wystawienia 02.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15250 zł

486.  nr (...)z datą wystawienia 03.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 32637,44 zł

487.  nr (...)z datą wystawienia 04.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 34644,34 zł

488.  nr (...)z datą wystawienia 06.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 41594,62 zł

489.  nr (...)z datą wystawienia 07.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 28740,88 zł

490.  nr (...)z datą wystawienia 08.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 45449,27 zł

491.  nr (...)z datą wystawienia 09.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 49240,42 zł

492.  nr (...)z datą wystawienia 09.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 14595,53 zł

493.  nr (...)z datą wystawienia 10.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9253,70 zł

494.  nr (...)z datą wystawienia 10.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15852,68 zł

495.  nr (...)z datą wystawienia 11.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 40720,06 zł

496.  nr (...)z datą wystawienia 13.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 35901,55 zł

497.  nr (...)z datą wystawienia 15.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 18305,37 zł

498.  nr (...)z datą wystawienia 16.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 24202,12 zł

499.  nr(...)z datą wystawienia 17.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 26772,96 zł

500.  nr (...)z datą wystawienia 18.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15942,96 zł

501.  nr (...)z datą wystawienia 20.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 41229,17 zł

502.  nr (...)z datą wystawienia 21.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 23754,62 zł

503.  nr (...)z datą wystawienia 23.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 28765,77 zł

504.  nr (...)z datą wystawienia 29.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 37113,01 zł

505.  nr (...)z datą wystawienia 31.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9267,12 zł

w wyniku czego naraził podatek od towarów i usług za 2004 rok na uszczuplenie, poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. i „PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., to jest za styczeń 2004 roku w wysokości 71.018 zł, za luty 2004 roku w wysokości 110.109 zł, za marzec 2004 roku w wysokości 165.825 zł, za kwiecień 2004 roku w wysokości 150.979 zł, za maj 2004 roku w wysokości 139.822 zł, za czerwiec 2004 roku w wysokości 123.013 zł, za lipiec 2004 roku w wysokości 105.241 zł, za sierpień 2004 roku w wysokości 96.950 zł, za wrzesień 2004 roku w wysokości 83.544 zł, za październik 2004 roku w wysokości 73.994 zł, za listopad 2004 roku w wysokości 82.063 zł, za grudzień 2004 roku w wysokości 121.301 zł, w łącznej kwocie 1.121.558,00 zł co stanowi uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości,

tj. o przestępstwo z art. 62 § 2 kks i art. 56 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks oraz w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks

III. w okresie od stycznia 2005 roku do września 2005 roku w Ś., W., B. i L. w województwie (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu posłużył się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjne transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę (...) z siedzibą w W. firmie PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., to jest fakturami:

1.  nr (...)- data wystawienia-05 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 19637,73 zł

2.  nr (...)- data wystawienia-05 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 43403,33 zł

3.  nr (...)- data wystawienia-06 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24087,68 zł

4.  nr (...)- data wystawienia-08 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 20807,10 zł

5.  nr (...)- data wystawienia-11 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12688,00 zł

6.  nr (...)- data wystawienia-12 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 10610,34 zł

7.  nr (...)- data wystawienia-13 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25071,31 zł

8.  nr (...)- data wystawienia-14 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24472,22 zł

9.  nr (...)- data wystawienia-17 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 20976,80 zł

10.  (...)- data wystawienia-18 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 8388,72 zł

11.  nr (...)- data wystawienia-19 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14324,51 zł

12.  nr (...)- data wystawienia-20 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12444,00 zł

13.  nr (...)- data wystawienia-22 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 17698,54 zł

14.  nr (...)- data wystawienia-24 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 41196,05 zł

15.  nr (...)- data wystawienia-28 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 29283,54 zł

16.  nr (...)- data wystawienia-29 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18129,20 zł

17.  nr (...)- data wystawienia-01 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 8193,52 zł

18.  nr (...)- data wystawienia-02 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40519,86 zł

19.  nr (...)- data wystawienia-04 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25522,40 zł

20.  nr (...)- data wystawienia-05 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 48304,68 zł

21.  nr (...)- data wystawienia-07 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46418,56 zł

22.  nr (...)- data wystawienia-08 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40146,78 zł

23.  nr (...)- data wystawienia-14 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31458,92 zł

24.  nr (...)- data wystawienia-15 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46841,90 zł

25.  nr (...)- data wystawienia-16 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9128,65 l

26.  (...)- data wystawienia-18 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16948,24 zł

27.  nr (...)- data wystawienia-21 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 36282,19 zł

28.  nr (...)- data wystawienia-21 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40604,96 zł

29.  nr (...)- data wystawienia-22 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 45889,08 zł

30.  nr (...)- data wystawienia-23 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37710,20 zł

31.  nr (...)- data wystawienia-24 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14505,80 zł

32.  nr (...)- data wystawienia-26 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 38339,72 zł

33.  nr (...)- data wystawienia-02 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16528,87 zł

34.  nr (...)- data wystawienia-03 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 35886,30 zł

35.  nr (...)- data wystawienia-04 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14859,60 zł

36.  nr (...)- data wystawienia-04 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 11620,50 zł

37.  nr (...)- data wystawienia-05 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 52521,00 zł

38.  nr (...)- data wystawienia-07 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18304,58 zł

39.  nr (...)- data wystawienia-09 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 45618,24 zł

40.  nr (...)- data wystawienia-10 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40129,46 zł

41.  nr (...)- data wystawienia-11 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 22653,57 zł

42.  nr (...)- data wystawienia-12 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 26540,31 zł

43.  nr (...)- data wystawienia-14 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 5398,50 zł

44.  nr (...)- data wystawienia-21 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 56671,44 zł

45.  nr (...)- data wystawienia-21 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 41709,36 zł

46.  nr (...)- data wystawienia-22 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31629,42 zł

47.  (...)- data wystawienia-22 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16554,18 zł

48.  nr (...)- data wystawienia-22 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34921,22 zł

49.  nr (...)- data wystawienia-23 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 4526,08 zł

50.  nr (...)- data wystawienia-23 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 55970,67 zł

51.  nr (...)- data wystawienia-25 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34617,50 zł

52.  nr (...)- data wystawienia-25 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27450,00 zł

53.  nr (...)- data wystawienia-30 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 15406,16 zł

54.  nr (...)- data wystawienia-31 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12056,04 zł

55.  nr (...)- data wystawienia-02 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 10339,50 zł

56.  nr (...)- data wystawienia-04 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9248,82 zł

57.  nr (...)- data wystawienia-05 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 10268,74 zł

58.  nr (...)- data wystawienia-06 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 23321,03 zł

59.  nr (...)- data wystawienia-07 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40466,18 zł

60.  nr (...)- data wystawienia-08 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 33783,02 zł

61.  nr (...)- data wystawienia-09 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 33580,81 zł

62.  nr (...)- data wystawienia-11 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24509,80 zł

63.  nr (...)- data wystawienia-12 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 42232,01 zł

64.  nr (...)- data wystawienia-13 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 58016,00 zł

65.  nr (...)- data wystawienia-13 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 15662,85 zł

66.  nr (...)- data wystawienia-15 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14192,20 zł

67.  nr (...)- data wystawienia-19 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37551,60 zł

68.  nr (...)- data wystawienia-22 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32181,16 zł

69.  nr (...)- data wystawienia-25 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46946,76 zł

70.  nr (...)- data wystawienia-27 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 55168,40 zł

71.  nr (...)- data wystawienia-04 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 21841,05 zł

72.  nr (...)- data wystawienia-04 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 22923,19 zł

73.  nr (...)- data wystawienia-06 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27112,00 zł

74.  nr (...)- data wystawienia-07 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25180,43 zł

75.  nr (...)- data wystawienia-08 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 20615,56 zł

76.  nr (...)- data wystawienia-10 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14020,12 zł

77.  nr (...)- data wystawienia-11 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18694,91 zł

78.  nr (...)- data wystawienia-13 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49355,10 zł

79.  nr (...)- data wystawienia-14 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49562,20 zł

80.  nr (...)- data wystawienia-16maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 26580,14 zł

81.  nr (...)- data wystawienia-17 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 23963,85 zł

82.  nr (...)- data wystawienia-20 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37602,84 zł

83.  nr (...)- data wystawienia-24 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25321,10 zł

84.  nr (...)- data wystawienia-28 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 8454,60 zł

85.  nr(...)- data wystawienia-01 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 39297,73 zł

86.  nr (...)- data wystawienia-02 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9224,79 zł

87.  (...)- data wystawienia-02 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 56891,04 zł

88.  nr (...)- data wystawienia-06 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 45673,26 zł

89.  nr (...)- data wystawienia-06 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 28067,08 zł

90.  nr (...)- data wystawienia-06 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34717,54 zł

91.  nr (...)- data wystawienia-14 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18963,38 zł

92.  nr (...)- data wystawienia-14 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40704,08 zł

93.  nr (...)- data wystawienia-15 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34162,75 zł

94.  nr (...)- data wystawienia-17 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9237,84 zł

95.  nr (...)- data wystawienia-18 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 5597,97 zł

96.  nr (...)- data wystawienia-21 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31534,87 zł

97.  nr (...)- data wystawienia-24 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 17805,29 zł

98.  nr (...)- data wystawienia- 01 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 21582,65 zł

99.  nr (...)- data wystawienia- 01 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 42314,60 zł

100.  nr(...)- data wystawienia- 02 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 36475,56 zł

101.  nr (...)- data wystawienia- 02 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 56244,32 zł

102.  nr (...)- data wystawienia- 05 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27397,54 zł

103.  nr (...)- data wystawienia- 08 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 28125,88 zł

104.  nr (...)- data wystawienia- 09 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12894,30 zł

105.  nr (...)- data wystawienia- 11 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32683,48 zł

106.  nr (...)- data wystawienia-13 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18792,88 zł

107.  nr (...)- data wystawienia-15 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 26960,78 zł

108.  nr (...)- data wystawienia-16 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32032,32 zł

109.  nr (...)- data wystawienia-18 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46413,25 zł

110.  nr (...)- data wystawienia-19 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24714,52 zł

111.  nr (...)- data wystawienia-22 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46170,05 zł

112.  nr (...)- data wystawienia-23 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 30227,88 zł

113.  (...)- data wystawienia-25 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 19018,58 zł

114.  nr (...)- data wystawienia-30 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 10843,36 zł

115.  nr (...)- data wystawienia-01 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16245,15 zł

116.  nr (...)- data wystawienia-02 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 38230,90 zł

117.  nr (...)- data wystawienia-03 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49934,48 zł

118.  nr (...)- data wystawienia-06 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37251,48 zł

119.  nr (...)- data wystawienia-09 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 13439,52 zł

120.  nr (...)- data wystawienia-12 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 35602,57 zł

121.  nr (...)- data wystawienia-16 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27497,58 zł

122.  nr (...)- data wystawienia-18 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32545,09 zł

123.  nr (...)- data wystawienia-19 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27391,56 zł

124.  nr (...)- data wystawienia-20 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9132,74 zł

125.  nr (...)- data wystawienia-22 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 23311,76 zł

126.  nr (...)- data wystawienia-23 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 48560,27 zł

127.  nr (...)- data wystawienia-24 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 47594,64 zł

128.  nr (...)- data wystawienia-26 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 22803,63 zł

129.  nr (...)- data wystawienia-27 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 17687,93 zł

130.  nr (...)- data wystawienia-01 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 53896,06 zł

131.  nr (...)- data wystawienia-02 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 52689,36 zł

132.  nr (...)- data wystawienia-03 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 47663,31 zł

133.  nr (...)- data wystawienia-06 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 44981,40 zł

134.  nr (...)- data wystawienia-10 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31880,49 zł

135.  nr (...)- data wystawienia-13 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46017,18 zł

136.  nr (...)- data wystawienia-14 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 42804,92 zł

137.  nr (...)- data wystawienia-20 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 56052,84 zł

138.  nr (...)- data wystawienia-21 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18153,91 zł

139.  nr (...)- data wystawienia-22 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 44345,48 zł

140.  nr (...)- data wystawienia-23 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49585,31 zł

141.  nr (...)- data wystawienia-24 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27234,18 zł

142.  nr (...)- data wystawienia-24 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 35001,80 zł

w wyniku czego naraził podatek od towarów i usług za 2005 rok na uszczuplenie, poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami (...) z siedzibą w W. i „PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., to jest za styczeń 2005 roku w wysokości 61.891 zł, za luty 2005 roku w wysokości 94.999 zł, za marzec 2005 roku w wysokości 112.086 zł, za kwiecień 2005 roku w wysokości 87.904 zł, za maj 2005 roku w wysokości 66.942 zł, za czerwiec 2005 roku w wysokości 67.059 zł, za lipiec 2005 roku w wysokości 92.488 zł, za sierpień 2005 roku w wysokości 80.611 zł, za wrzesień 2005 roku w wysokości 67.983 zł, w łącznej kwocie 713.963,00 zł co stanowi uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości,

tj. o przestępstwo z art. 62 § 2 kks i art. 56 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks oraz w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks

W. P. (1) został oskarżony o to, że :

IV. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2006 roku w Ś., W., L. i innych miastach województwa (...) brał udział w założonej i kierowanej przez K. C. grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, polegających na fałszowaniu faktur VAT, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT oraz narażaniu podatku od towarów i usług na uszczuplenie poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami (...) BANK s.c. z siedzibą w Ł., PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś., PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., PHU (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., (...) z siedzibą w W. i firmą (...) z siedzibą w M., w skład której to grupy w różnych okresach czasu ponadto wchodzili: P. W., M. W., N. A., J. W. (poprzednio A.) i inna ustalona osoba,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

V. w okresie od lutego 2005 roku do lipca 2005 roku w Ś. i W. w województwie (...) działając w krótkich odstępach czasu wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełniania przestępstw oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w zamiarze aby K. C. popełnił czyn zabroniony, polegający na narażaniu podatku od towarów i usług na uszczuplenie, swoim zachowaniem polegającym na tym, że jako pracownik firmy (...) upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT potwierdził na niżej wymienionych fakturach VAT nabycie od N. A. złomu stali i metali kolorowych, w sytuacji gdy transakcje takie nie miały miejsca, to jest na fakturach:

1.  nr (...)- data wystawienia-01 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 8193,52 zł

2.  nr (...)- data wystawienia-04 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25522,40 zł

3.  nr (...)- data wystawienia-21 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 36282,19 zł

4.  nr (...)- data wystawienia-05 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 48304,68 zł

5.  nr (...)- data wystawienia-24 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14505,80 zł

6.  nr (...)- data wystawienia-26 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 38339,72 zł

7.  nr (...)- data wystawienia-23 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 4526,08 zł

8.  nr (...)- data wystawienia-25 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34617,50 zł

9.  nr (...)- data wystawienia-25 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27450,00 zł

10.  nr (...)- data wystawienia-30 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 15406,16 zł

11.  nr (...)- data wystawienia-31 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12056,04 zł

12.  nr (...)- data wystawienia-11 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24509,80 zł

13.  nr (...)- data wystawienia-12 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 42232,01 zł

14.  nr (...)- data wystawienia-13 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 58016,00 zł

15.  nr (...)- data wystawienia-13 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 15662,85 zł

16.  nr (...)- data wystawienia-15 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14192,20 zł

17.  nr (...)- data wystawienia-19 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37551,60 zł

18.  nr (...)- data wystawienia-06 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34717,54 zł

19.  nr (...)- data wystawienia-14 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18963,38 zł

20.  nr (...)- data wystawienia-14 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40704,08 zł

21.  nr (...)- data wystawienia-15 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34162,75 zł

22.  nr (...)- data wystawienia- 11 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32683,48 zł

23.  nr (...)- data wystawienia-13 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18792,88 zł

24.  nr (...)- data wystawienia-19 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24714,52 zł

25.  nr (...)- data wystawienia-22 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46170,05 zł

26.  nr (...)- data wystawienia-23 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 30227,88 zł,

ułatwił K. C. popełnienie czynu zabronionego, polegającego na narażaniu podatku od towarów i usług na uszczuplenie, poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami (...) z siedzibą w W. a „PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., to jest za styczeń 2005 roku w wysokości 61.891 zł, za lutego 2005 roku w wysokości 94.999 zł, za marca 2005 roku w wysokości 112.086 zł, za kwiecień 2005 roku w wysokości 87.904 zł, za maj 2005 roku w wysokości 66.942 zł, za czerwca 2005 roku w wysokości 67.059 zł, za lipca 2005 roku w wysokości 92.488 zł, za sierpień 2005 roku w wysokości 80.611 zł, za wrzesień 2005 roku w wysokości 67.983 zł,

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 56 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks oraz w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 kks

P. B. został oskarżony o to, że :

VI. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2004 roku w Ś. i innych miastach województwa (...) brał udział w założonej i kierowanej przez K. C. grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, polegających na fałszowaniu faktur VAT, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT oraz narażaniu podatku od towarów i usług na uszczuplenie poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami (...) BANK s.c. z siedzibą w Ł., PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś., PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., PHU (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., (...) z siedzibą w W. i firmą (...) z siedzibą w M., w skład której to grupy w różnych okresach czasu ponadto wchodzili: W. P. (1), M. W., N. A., J. W. (poprzednio A.) i inna ustalona osoba,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

VII. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2004 roku w Ś. i innych miejscowościach w województwie (...) działając czynem ciągłym, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełniania przestępstw oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z M. W., J. W. (poprzednio A.), i inną ustaloną osobą, w celu użycia jako autentyczne podrobił dokumenty w postaci faktur VAT dokumentujących rzekome transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę (...) BANK s.c. z siedzibą w Ł. firmie PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. w ten sposób, że opatrzył pieczęciami sprzedawcy i nabywcy towaru oraz podpisami w miejscu podpisu osoby uprawnionej do wystawienia i odbioru faktury niżej wymienione faktury VAT, których treść wypełniona została uprzednio przez M. W., J. W. (poprzednio A.), inną ustaloną i inną nieustaloną osobę, które następnie użył jako autentyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą do rozliczeń finansowych:

1.  nr (...)z datą wystawienia 11 marca 2003 roku na kwotę brutto 10479,31 zł

2.  nr (...)z datą wystawienia 11 marca 2003 roku na kwotę brutto 7899,81 zł

3.  nr (...)z datą wystawienia 11 marca 2003 roku na kwotę brutto 9780,98 zł

4.  nr (...)z datą wystawienia 12 marca 2003 roku na kwotę brutto 9508,31 zł

5.  nr (...)z datą wystawienia 12 marca 2003 roku na kwotę brutto 9820,35 zł

6.  nr (...)z datą wystawienia 13 marca 2003 roku na kwotę brutto 7052,58 zł

7.  nr (...)z datą wystawienia 13 marca 2003 roku na kwotę brutto 4211,44 zł

8.  nr (...)z datą wystawienia 14 marca 2003 roku na kwotę brutto 9443,90 zł

9.  nr (...)z datą wystawienia 14 marca 2003 roku na kwotę brutto 9390,34 zł

10.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 6014,93 zł

11.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 5544,60 zł

12.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 9215,21 zł

13.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 13387,67 zł

14.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 8176,75 zł

15.  nr (...)z datą wystawienia 18 marca 2003 roku na kwotę brutto 9141,46 zł

16.  nr (...)z datą wystawienia 18 marca 2003 roku na kwotę brutto 10246,78 zł

17.  nr (...)z datą wystawienia 19 marca 2003 roku na kwotę brutto 6429,03 zł

18.  nr (...)z datą wystawienia 19 marca 2003 roku na kwotę brutto 6328,14 zł

19.  nr (...)z datą wystawienia 19 marca 2003 roku na kwotę brutto 8734,96 zł

20.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 9280,17 zł

21.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 8647,97 zł

22.  nr (...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 2305,80 zł

23.  nr (...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 5483,29 zł

24.  nr(...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 7897,67 zł

25.  nr(...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 7144,26 zł

26.  nr(...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 10040,87 zł

27.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 10178,52 zł

28.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 10457,23 zł

29.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 9817,95 zł

30.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 6600,81 zł

31.  nr (...)z datą wystawienia 25 marca 2003 roku na kwotę brutto 5586,99 zł

32.  nr (...)z datą wystawienia 25 marca 2003 roku na kwotę brutto 10440,15 zł

33.  nr (...)z datą wystawienia 25 marca 2003 roku na kwotę brutto 10312,05 zł

34.  nr (...)z datą wystawienia 25 marca 2003 roku na kwotę brutto 10215,98 zł

35.  nr (...)z datą wystawienia 26 marca 2003 roku na kwotę brutto 3618,83 zł

36.  nr (...)z datą wystawienia 26 marca 2003 roku na kwotę brutto 7898,65 zł

37.  nr(...)z datą wystawienia 26 marca 2003 roku na kwotę brutto 4126,47 zł

38.  nr (...)z datą wystawienia 27 marca 2003 roku na kwotę brutto 10184,68 zł

39.  nr (...)z datą wystawienia 01 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9811,36 zł

40.  nr (...)z datą wystawienia 01 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 11804,84 zł

41.  nr (...)z datą wystawienia 01 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 11758,30 zł

42.  nr (...)z datą wystawienia 01 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 11908,66 zł

43.  nr (...)z datą wystawienia 01 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 11868,21 zł

44.  nr (...)z datą wystawienia 01 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 11814,03 zł

45.  nr (...)z datą wystawienia 03 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 11873,65 zł

46.  nr (...)z datą wystawienia 03 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 12135,97 zł

47.  nr (...)z datą wystawienia 03 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8898,19 zł

48.  nr (...)z datą wystawienia 03 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 5980,93 zł

49.  nr (...)z datą wystawienia 05 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9607,50 zł

50.  nr (...)z datą wystawienia 05 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 10278,50 zł

51.  nr (...)z datą wystawienia 05 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 10693,30 zł

52.  nr (...)z datą wystawienia 05 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 11657,10 zł

53.  nr (...)z datą wystawienia 08 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 10809,20 zł

54.  nr (...)z datą wystawienia 08 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9764,39 zł

55.  nr (...)z datą wystawienia 08 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9764,39 zł

56.  nr (...)z datą wystawienia 08 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8243,30 zł

57.  nr (...)z datą wystawienia 08 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 11419,33 zł

58.  nr (...)z datą wystawienia 08.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10089,16 zł

59.  nr (...)z datą wystawienia 08.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 9958,13 zł

60.  nr (...)z datą wystawienia 08.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 7612,56 zł

61.  nr (...)z datą wystawienia 12.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 8268,79 zł

62.  nr (...)z datą wystawienia 12.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 11305,74 zł

63.  nr (...)z datą wystawienia 12.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 9883,13 zł

64.  nr (...)z datą wystawienia 12.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 11139,69 zł

65.  nr (...)z datą wystawienia 12.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 11594,88 zł

66.  nr (...)z datą wystawienia 17.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10482,24 zł

67.  nr (...)z datą wystawienia 17.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10613,27 zł

68.  nr (...)z datą wystawienia 17.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10678,78 zł

69.  nr (...)z datą wystawienia 19.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 12767,54 zł

70.  nr (...)z datą wystawienia 19.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 12830,13 zł

71.  nr (...)z datą wystawienia 19.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 12892,72 zł

72.  nr (...)z datą wystawienia 19.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 12596,50 zł

73.  nr (...)z datą wystawienia 19.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 12038,23 zł

74.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10020,79 zł

75.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 9652,64 zł

76.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10859,34 zł

77.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10885,35 zł

78.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10420,96 zł

79.  nr (...)z datą wystawienia 25.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 8618,20 zł

80.  nr (...)z datą wystawienia 25.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10321,20 zł

81.  nr (...)z datą wystawienia 25.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 11339,78 zł

82.  nr (...)z datą wystawienia 25.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 13903,12 zł

83.  nr (...)z datą wystawienia 25.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10309,00 zł

84.  nr (...)z datą wystawienia 25.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 10422,47 zł

85.  nr (...)z datą wystawienia 25.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 9951,20 zł

86.  nr (...)z datą wystawienia 26.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 14051,79 zł

87.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2003 r. na łączną kwotę brutto 8204,50 zł

88.  nr (...)z datą wystawienia 02.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 12005,03 zł

89.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13258,96 zł

90.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13513,94 zł

91.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13005,20 zł

92.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 6364,01 zł

93.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11846,22 zł

94.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13175,09 zł

95.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13249,02 zł

96.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13179,29 zł

97.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 8902,63 zł

98.  nr (...)z datą wystawienia 10.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 8243,31 zł

99.  nr (...)z datą wystawienia 12.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13904,95 zł

100.  nr (...)z datą wystawienia 12.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13955,95 zł

101.  nr (...)z datą wystawienia 16.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 12228,71 zł

102.  nr (...)z datą wystawienia 19.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11369,91 zł

103.  nr(...)z datą wystawienia 19.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11386,50 zł

104.  nr (...)z datą wystawienia 19.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11353,32 zł

105.  nr (...)z datą wystawienia 19.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11504,60 zł

106.  nr (...)z datą wystawienia 22.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 10530,25 zł

107.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11173,86 zł

108.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 9512,95 zł

109.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13203,08 zł

110.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13153,31 zł

111.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13252,86 zł

112.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13178,20 zł

113.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13227,97 zł

114.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13203,08 zł

115.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11804,96 zł

116.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11199,60 zł

117.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 10594,48 zł

118.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 8402,14 zł

119.  nr (...)z datą wystawienia 28.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 12097,14 zł

120.  nr (...)z datą wystawienia 28.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 14217,27 zł

121.  nr (...)z datą wystawienia 28.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13472,83 zł

122.  nr (...)z datą wystawienia 28.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13523,94 zł

123.  nr (...)z datą wystawienia 28.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13565,67 zł

124.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13945,21 zł

125.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 14072,82 zł

126.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13819,18 zł

127.  nr (...)z datą wystawienia 02.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 10661,58 zł

128.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11544,15 zł

129.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11265,48 zł

130.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11931,72 zł

131.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12797,31 zł

132.  nr (...)z datą wystawienia 06.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 6520,68 zł

133.  nr (...)z datą wystawienia 09.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11124,31 zł

134.  nr (...)z datą wystawienia 10.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11926,11 zł

135.  nr (...)z datą wystawienia 10.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 9294,45 zł

136.  nr (...)z datą wystawienia 11.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11627,11 zł

137.  nr (...)z datą wystawienia 12.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 8082,48 zł

138.  nr (...)z datą wystawienia 14.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11877,43 zł

139.  nr (...)z datą wystawienia 14.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11165,44 zł

140.  nr (...)z datą wystawienia 14.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 10263,25 zł

141.  nr (...)z datą wystawienia 16.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11218,51 zł

142.  nr (...)z datą wystawienia 16.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11468,49 zł

143.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 9822,85 zł

144.  nr (...)z datą wystawienia 20.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 9451,95 zł

145.  nr (...)z datą wystawienia 20.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 13347,41 zł

146.  nr (...)z datą wystawienia 20.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 13040,34 zł

147.  nr (...)z datą wystawienia 20.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 13160,81 zł

148.  nr (...)z datą wystawienia 20.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12937,43 zł

149.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11674,97 zł

150.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11779,89 zł

151.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11847,18 zł

152.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11412,98 zł

153.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12328,95 zł

154.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12300,65 zł

155.  nr (...)z datą wystawienia 26.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12332,13 zł

156.  nr (...)z datą wystawienia 26.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12091,05 zł

157.  nr (...)z datą wystawienia 27.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12049,50 zł

158.  nr (...)z datą wystawienia 27.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12012,49 zł

159.  nr (...)z datą wystawienia 27.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12074,16 zł

160.  nr (...)z datą wystawienia 28.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 11943,84 zł

161.  nr (...)z datą wystawienia 28.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 12173,33 zł

162.  nr (...)z datą wystawienia 28.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 7014,09 zł

163.  nr (...)z datą wystawienia 01.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 10269,42 zł

164.  nr (...)z datą wystawienia 01.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 8411,97 zł

165.  nr (...)z datą wystawienia 01.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 3370,25 zł

166.  nr (...)z datą wystawienia 02.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 10359,84 zł

167.  nr (...)z datą wystawienia 02.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 3159,31 zł

168.  nr(...)z datą wystawienia 04.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 13180,76 zł

169.  nr (...)z datą wystawienia 04.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 11843,15 zł

170.  nr (...)z datą wystawienia 04.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 8748,99 zł

171.  nr (...)z datą wystawienia 05.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 10690,86 zł

172.  nr (...)z datą wystawienia 05.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 11728,84 zł

173.  nr (...)z datą wystawienia 05.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 8418,61 zł

174.  nr (...)z datą wystawienia 05.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 8329,21 zł.

175.  nr (...)z datą wystawienia 07.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 12987,11 zł.

176.  nr (...)z datą wystawienia 07.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 11291,15 zł

177.  nr(...)z datą wystawienia 10.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 9602,62 zł.

178.  nr (...)z datą wystawienia 11.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 4811,44 zł.

179.  nr (...) z datą wystawienia 12.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 9283,44 zł.

180.  nr (...)z datą wystawienia 15.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 6704,10 zł.

181.  nr (...)z datą wystawienia 15.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 14149,71 zł.

182.  nr (...)z datą wystawienia 15.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 9789,18 zł.

183.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 11318,23 zł.

184.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 12611,58 zł

185.  nr (...)z datą wystawienia 23.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 4405,18 zł.

186.  nr (...)z datą wystawienia 23.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 12187,80 zł.

187.  nr (...)z datą wystawienia 23.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 13098,59 zł

188.  nr (...)z datą wystawienia 25.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 12070,41 zł.

189.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 13054,98 zł

190.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 13105,97 zł

191.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 11031,24 zł.

192.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 11164,95 zł.

193.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 11098,10 zł.

194.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 11365,52 zł.

195.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 12979,82 zł.

196.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 12034,44 zł.

197.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 11482,15 zł

198.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 12934,44 zł.

199.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 12866,36 zł

200.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 13002,52 zł

201.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 8577,58 zł

202.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2003 r. na łączną kwotę brutto 6807,60 zł

203.  nr (...)z datą wystawienia 01.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 5534,90 zł

204.  nr (...)z datą wystawienia 01.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 5326,03 zł

205.  nr (...)z datą wystawienia 02.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 10746,98 zł

206.  nr (...)z datą wystawienia 02.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 4378,73 zł

207.  nr (...)z datą wystawienia 04.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 5701,79 zł

208.  nr (...)z datą wystawienia 04.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 11518,75 zł

209.  nr (...)z datą wystawienia 05.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 4678,33 zł

210.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 9719,01 zł

211.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 12616,02 zł

212.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 12849,65 zł

213.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 10286,65 zł

214.  nr (...)z datą wystawienia 07.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 10911,79 zł

215.  nr (...)z datą wystawienia 08.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 3761,50 zł

216.  nr (...)z datą wystawienia 08.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 2681,07 zł

217.  nr (...)z datą wystawienia 09.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 3161,26 zł.

218.  nr (...)z datą wystawienia 11.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 6308,01 zł.

219.  nr(...)z datą wystawienia 11.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 9812,46 zł

220.  nr (...)z datą wystawienia 12.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 13005,32 zł

221.  nr (...)z datą wystawienia 13.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 12688,00 zł.

222.  nr (...)z datą wystawienia 18.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 12688,34 zł

223.  nr (...)z datą wystawienia 18.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 11681,50 zł

224.  nr (...)z datą wystawienia 18.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 10218,11 zł.

225.  nr (...)z datą wystawienia 18.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 12296,62 zł

226.  nr (...)z datą wystawienia 18.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 11701,61 zł

227.  nr (...)z datą wystawienia 23.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 8060,78 zł

228.  nr (...)z datą wystawienia 25.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 14106,13 zł

229.  nr (...)z datą wystawienia 25.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 11792,76 zł

230.  nr (...)z datą wystawienia 25.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 13805,52 zł

231.  nr (...)z datą wystawienia 26.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 12367,87 zł

232.  nr (...)z datą wystawienia 26.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 9928,36 zł

233.  nr (...)z datą wystawienia 26.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 11380,16 zł

234.  nr (...)z datą wystawienia 27.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 13651,84 zł

235.  nr (...)z datą wystawienia 28.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 13649,36 zł

236.  nr (...)z datą wystawienia 28.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 13654,24 zł

237.  nr (...)z datą wystawienia 29.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 14322,31 zł

238.  nr (...)z datą wystawienia 29.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 11509,36 zł

239.  nr(...)z datą wystawienia 29.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 13550,54 zł

240.  nr (...)z datą wystawienia 29.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 11858,05 zł

241.  nr (...)z datą wystawienia 29.08.2003 r. na łączną kwotę brutto 10043,04 zł

242.  nr (...)z datą wystawienia 02.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12188,41 zł.

243.  nr (...)z datą wystawienia 04.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 7684,78 zł

244.  nr (...)z datą wystawienia 05.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12282,23 zł

245.  nr (...)z datą wystawienia 06.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 3741,44 zł

246.  nr (...)z datą wystawienia 08.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 4386,51 zł.

247.  nr (...)z datą wystawienia 09.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 5108,99 zł

248.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 8903,66 zł

249.  nr (...)z datą wystawienia 11.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 11119,08 zł

250.  nr (...)z datą wystawienia 11.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 11083,21 zł

251.  nr (...)z datą wystawienia 11.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10821,35 zł

252.  nr (...)z datą wystawienia 11.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10205,25 zł

253.  nr (...)z datą wystawienia 12.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12151,08 zł

254.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10476,19 zł

255.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10683,66 zł

256.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 8854,27 zł

257.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10401,72 zł

258.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10760,40 zł

259.  nr (...)z datą wystawienia 16.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 13242,37 zł

260.  nr (...)z datą wystawienia 16.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 13268,23 zł

261.  nr (...)z datą wystawienia 16.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 4742,14 zł

262.  nr (...)z datą wystawienia 17.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 13921,36 zł

263.  nr (...)z datą wystawienia 18.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 13660,36 zł.

264.  nr (...)z datą wystawienia 19.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 4567,68 zł

265.  nr (...)z datą wystawienia 20.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 11242,59 zł

266.  nr (...)z datą wystawienia 23.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12270,76 zł

267.  nr (...)z datą wystawienia 23.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12166,33 zł

268.  (...)z datą wystawienia 23.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 4967,35 zł

269.  nr(...)z datą wystawienia 24.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 9306,65 zł

270.  nr(...)z datą wystawienia 24.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 9249,55 zł

271.  nr (...)z datą wystawienia 24.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 9619,70 zł

272.  nr (...)z datą wystawienia 24.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 11046,37 zł

273.  nr (...)z datą wystawienia 24.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 3438,94 zł

274.  nr (...)z datą wystawienia 25.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 9690,40 zł

275.  nr (...)z datą wystawienia 25.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12304,19 zł

276.  nr (...)z datą wystawienia 25.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12135,10 zł

277.  nr (...)z datą wystawienia 25.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12022,73 zł

278.  nr (...)z datą wystawienia 25.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 11985,28 zł

279.  nr(...)z datą wystawienia 25.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 11947,83 zł

280.  nr (...)z datą wystawienia 25.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 4221,44 zł

281.  nr (...)z datą wystawienia 26.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 13156,42 zł

282.  nr (...)z datą wystawienia 26.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10972,19 zł

283.  nr (...)z datą wystawienia 26.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 7402,76 zł

284.  nr (...)z datą wystawienia 27.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12129,97 zł

285.  nr (...)z datą wystawienia 29.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 14299,69 zł

286.  nr (...)z datą wystawienia 02.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 11266,21 zł

287.  nr (...)z datą wystawienia 03.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 7848,60 zł

288.  nr (...)z datą wystawienia 03.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 8321,62 zł

289.  nr (...)z datą wystawienia 04.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 4111,89 zł

290.  nr (...)z datą wystawienia 06.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 9939,41 zł

291.  nr (...)z datą wystawienia 07.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 10157,72 zł

292.  nr (...)z datą wystawienia 07.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 8832,80 zł

293.  nr (...)z datą wystawienia 08.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 11944,75 zł

294.  nr (...)z datą wystawienia 08.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 12400,79 zł

295.  nr (...)z datą wystawienia 11.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 12566,85 zł

296.  nr (...)z datą wystawienia 11.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 13784,84 zł

297.  nr (...)z datą wystawienia 13.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 15274,40 zł

298.  nr (...)z datą wystawienia 13.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 10914,85 zł

299.  nr (...)z datą wystawienia 13.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 6722,25 zł

300.  nr (...)z datą wystawienia 14.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 3881,55 zł

301.  nr (...)z datą wystawienia 15.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 3667,32 zł

302.  nr (...)z datą wystawienia 16.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 3794,32 zł

303.  nr (...)z datą wystawienia 17.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 6117,30 zł

304.  nr (...)z datą wystawienia 18.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 4118,82 zł

305.  nr (...)z datą wystawienia 18.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 10224,21 zł

306.  nr (...)z datą wystawienia 18.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 10279,48 zł

307.  nr (...)z datą wystawienia 18.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 10113,68 zł

308.  nr (...)z datą wystawienia 20.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 4102,80 zł

309.  nr (...)z datą wystawienia 21.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 4055,00 zł

310.  nr (...)z datą wystawienia 22.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 16697,99 zł.

311.  nr (...)z datą wystawienia 22.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 13831,69 zł

312.  nr (...)z datą wystawienia 22.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 13844,40 zł

313.  nr (...)z datą wystawienia 23.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 3917,19 zł

314.  nr (...)z datą wystawienia 24.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 8257,86 zł

315.  nr (...)z datą wystawienia 24.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 6716,83 zł

316.  nr (...)z datą wystawienia 25.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 3945,96 zł

317.  nr (...)z datą wystawienia 27.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 10032,89 zł

318.  nr (...)z datą wystawienia 27.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 15590,54 zł

319.  nr (...)z datą wystawienia 28.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 6258,62 zł

320.  nr (...)z datą wystawienia 29.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 11219,12 zł

321.  nr (...)z datą wystawienia 29.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 6258,62 zł

322.  nr (...)z datą wystawienia 30.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 15098,77 zł

323.  nr (...)z datą wystawienia 30.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 9842,46 zł

324.  nr (...)z datą wystawienia 30.10.2003 r. na łączną kwotę brutto 14987,11 zł

325.  nr (...)z datą wystawienia 03.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 11937,46 zł

326.  nr(...)z datą wystawienia 03.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 12590,40 zł

327.  nr (...)z datą wystawienia 03.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 12800,24 zł

328.  nr (...)z datą wystawienia 04.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 16008,41 zł

329.  Korekta do faktury nr (...) z dnia 29.10.2003 r. na łączna kwotę brutto 14200,80 zł

330.  nr (...)z datą wystawienia 07.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 8250,62 zł

331.  nr (...)z datą wystawienia 07.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 9202,34 zł

332.  nr (...)z datą wystawienia 08.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 6852,85 zł

333.  nr (...)z datą wystawienia 12.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 12498,90 zł

334.  nr (...)z datą wystawienia 12.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 13904,13 zł

335.  nr (...)z datą wystawienia 12.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 14645,10 zł

336.  nr(...)z datą wystawienia 12.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 10693,64 zł

337.  nr (...)z datą wystawienia 14.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 10317,33 zł

338.  nr (...)z datą wystawienia 15.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 12024,32 zł

339.  nr (...)z datą wystawienia 15.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 12196,10 zł

340.  nr (...)z datą wystawienia 15.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 14565,14 zł

341.  nr (...)z datą wystawienia 17.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 9305,25 zł

342.  nr (...)z datą wystawienia 17.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 13619,35 zł

343.  nr (...)z datą wystawienia 17.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 14163,42 zł

344.  nr (...)z datą wystawienia 18.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 3706,45 zł

345.  nr (...)z datą wystawienia 19.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 8575,29 zł

346.  nr (...)z datą wystawienia 19.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 13523,46 zł

347.  nr (...)z datą wystawienia 19.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 9915,96 zł

348.  nr (...)z datą wystawienia 19.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 9807,34 zł

349.  nr (...)z datą wystawienia 20.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 13992,91 zł

350.  nr (...)z datą wystawienia 20.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 14079,29 zł

351.  nr (...)z datą wystawienia 20.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 13837,44 zł

352.  nr (...)z datą wystawienia 20.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 11105,65 zł

353.  nr (...)z datą wystawienia 20.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 9708,61 zł

354.  nr (...)z datą wystawienia 21.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 15263,37 zł

355.  nr (...)z datą wystawienia 21.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 14343,30 zł

356.  nr (...)z datą wystawienia 21.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 14257,41 zł

357.  nr (...)z datą wystawienia 21.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 14274,59 zł

358.  nr (...)z datą wystawienia 25.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 10958,28 zł

359.  nr (...)z datą wystawienia 25.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 10946,99 zł

360.  nr (...)z datą wystawienia 26.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 11082,63 zł

361.  nr (...)z datą wystawienia 26.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 10143,03 zł

362.  nr (...)z datą wystawienia 28.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 9382,59 zł

363.  nr (...)z datą wystawienia 28.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 9864,29 zł

364.  nr (...)z datą wystawienia 28.11.2003 r. na łączną kwotę brutto 10161,33 zł

365.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 14040,13 zł

366.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 13999,07 zł

367.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 14097,60 zł

368.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 13950,46 zł

369.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 15250,76 zł

370.  nr (...)z datą wystawienia 02.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 11151,95 zł

371.  nr (...)z datą wystawienia 06.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 14316,83 zł

372.  nr (...)z datą wystawienia 06.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 13523,85 zł

373.  nr (...)z datą wystawienia 06.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 13771,56 zł

374.  nr (...)z datą wystawienia 08.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 15378,45 zł

375.  nr (...)z datą wystawienia 08.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 15353,82 zł

376.  nr (...)z datą wystawienia 08.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 5987,83 zł

377.  nr (...)z datą wystawienia 10.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 11905,37 zł

378.  nr (...)z datą wystawienia 10.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 12069,58 zł

379.  nr (...)z datą wystawienia 11.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 11246,55 zł

380.  nr (...)z datą wystawienia 11.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 12456,44 zł

381.  nr (...)z datą wystawienia 13.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 14952,83 zł

382.  nr (...)z datą wystawienia 13.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 11232,54 zł

383.  nr (...)z datą wystawienia 13.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 14247,28 zł

384.  nr (...)z datą wystawienia 15.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 13773,31 zł

385.  nr (...)z datą wystawienia 15.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 14735,57 zł

386.  nr (...)z datą wystawienia 15.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 15107,36 zł

387.  nr (...)z datą wystawienia 15.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 14087,34 zł

388.  nr (...)z datą wystawienia 17.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 10295,76 zł

389.  nr (...)z datą wystawienia 18.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 15433,52 zł

390.  nr (...)z datą wystawienia 18.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 7375,36 zł

391.  nr (...)z datą wystawienia 20.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 12917,70 zł

392.  nr (...)z datą wystawienia 20.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 3990,38 zł

393.  nr (...)z datą wystawienia 22.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 13083,89 zł

394.  nr (...)z datą wystawienia 22.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 14886,62 zł

395.  nr (...)z datą wystawienia 23.12.2003 r. na łączną kwotę brutto 14181,65 zł

396.  nr (...)z datą wystawienia 02.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11043,32 zł

397.  nr (...)z datą wystawienia 02.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9691,71 zł

398.  nr (...)z datą wystawienia 02.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16474,54 zł

399.  nr (...)z datą wystawienia 03.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 7801,00

400.  nr (...)z datą wystawienia 03.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 12418,38 zł

401.  nr (...)z datą wystawienia 03.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 8743,80 zł

402.  nr (...)z datą wystawienia 04.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16423,64 zł

403.  nr (...) z datą wystawienia 09.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14927,92 zł

404.  nr (...) z datą wystawienia 09.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 8696,67 zł

405.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11014,77 zł

406.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9491,50 zł

407.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14248,82 zł

408.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14429,18 zł

409.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16013,12 zł

410.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 15951,41 zł

411.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16043,98 zł

412.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 15941,13 zł

413.  nr (...) z datą wystawienia 13.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9415,13 zł

414.  nr (...)z datą wystawienia 14.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13645,94 zł

415.  nr (...)z datą wystawienia 14.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13616,79 zł

416.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13529,31 zł

417.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14897,01 zł

418.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13950,09 zł

419.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 6190,89 zł

420.  nr (...)z datą wystawienia 17.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 12270,27 zł

421.  nr (...)z datą wystawienia 17.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 12204,54 zł

422.  nr (...)z datą wystawienia 18.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 10556,17 zł

423.  nr (...)z datą wystawienia 18.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 10543,65 zł

424.  nr (...)z datą wystawienia 18.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14608,16 zł

425.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 15093,11 zł

426.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 15098,89 zł

427.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16501,38 zł

428.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9645,53 zł

429.  nr(...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 10139,77 zł

430.  nr (...)z datą wystawienia 20.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 3927,18 zł

431.  nr (...)z datą wystawienia 21.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11171,71 zł

432.  nr (...)z datą wystawienia 21.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13780,19 zł.

433.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11344,54 zł

434.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11404,56 zł

435.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9873,22 zł

436.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 12670,43 zł

437.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9475,86 zł

438.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14507,87 zł

439.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 8643,46 zł

440.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11983,63 zł

441.  nr (...) z datą wystawienia 04.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16423,64 zł

442.  nr (...)z datą wystawienia 20.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13538,71 zł

443.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 7596,33 zł

444.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 10769,12 zł

445.  nr (...)wystawiona w dniu 3 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13322,18 zł

446.  nr (...)wystawiona w dniu 3 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 7035,79 zł

447.  nr (...)wystawiona w dniu 5 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 17200,17 zł

448.  nr (...)wystawiona w dniu 5 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 19812,80 zł

449.  nr (...)wystawiona w dniu 6 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13588,85 zł

450.  nr (...)wystawiona w dniu 6 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13652,20 zł

451.  nr (...)wystawiona w dniu 6 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 11908,13 zł

452.  nr (...)wystawiona w dniu 7 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 17085,97 zł

453.  nr (...)wystawiona w dniu 7 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 14328,96 zł

454.  nr (...)wystawiona w dniu 9 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 14483,84 zł

455.  nr (...)wystawiona w dniu 9 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 12980,80 zł

456.  nr (...)wystawiona w dniu 12 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13824,37 zł

457.  nr (...)wystawiona w dniu 12 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13835,28 zł

458.  nr (...)wystawiona w dniu 12 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 16860,47 zł

459.  nr (...)wystawiona w dniu 13 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 17305,99 zł

460.  nr (...)wystawiona w dniu 15 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 10325,81 zł

461.  nr (...)wystawiona w dniu 16 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 12900,10 zł

462.  nr (...)wystawiona w dniu 19 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 14599,45 zł

463.  nr(...)wystawiona w dniu 20 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 17218,19 zł

464.  nr (...)wystawiona w dniu 20 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 14148,10 zł

465.  nr (...)wystawiona w dniu 21 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 7304,95 zł

466.  nr (...)wystawiona w dniu 23 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 16908,59 zł

467.  nr(...)wystawiona w dniu 23 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13336,50 zł

468.  nr (...)wystawiona w dniu 26 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 16554,64 zł

469.  nr (...)wystawiona w dniu 27 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 15140,81 zł

470.  nr (...)wystawiona w dniu 29 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13742,08 zł

471.  nr(...)wystawiona w dniu 29 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 11779,83 zł

472.  nr (...)wystawiona w dniu 1 marca 2004 roku na kwotę brutto 70976,95 zł

473.  nr (...)wystawiona w dniu 1 marca 2004 roku na kwotę brutto 75246,34 zł

474.  nr (...)wystawiona w dniu 2 marca 2004 roku na kwotę brutto 22225,58 zł

475.  nr (...)wystawiona w dniu 3 marca 2004 roku na kwotę brutto 11746,40 zł

476.  nr (...)wystawiona w dniu 4 marca 2004 roku na kwotę brutto 51151,67 zł

477.  nr (...)wystawiona w dniu 5 marca 2004 roku na kwotę brutto 32000,86 zł

478.  nr (...)wystawiona w dniu 8 marca 2004 roku na kwotę brutto 56799,91 zł

479.  nr (...)wystawiona w dniu 9 marca 2004 roku na kwotę brutto 62095,19 zł

480.  nr (...)wystawiona w dniu 10 marca 2004 roku na kwotę brutto 61842,90 zł

481.  nr (...)wystawiona w dniu 12 marca 2004 roku na kwotę brutto 49579,19 zł

482.  nr (...)wystawiona w dniu 15 marca 2004 roku na kwotę brutto 49311,19 zł

483.  nr (...)wystawiona w dniu 17 marca 2004 roku na kwotę brutto 26220,51 zł

484.  nr (...)wystawiona w dniu 18 marca 2004 roku na kwotę brutto 34453,56 zł

485.  nr (...)wystawiona w dniu 19 marca 2004 roku na kwotę brutto 45770,01 zł

486.  nr (...)wystawiona w dniu 20 marca 2004 roku na kwotę brutto 15158,50 zł

487.  nr (...)wystawiona w dniu 22 marca 2004 roku na kwotę brutto 22345,57 zł

488.  nr (...)wystawiona w dniu 23 marca 2004 roku na kwotę brutto 53375,11 zł

489.  nr (...)wystawiona w dniu 24 marca 2004 roku na kwotę brutto 66754,79 zł

490.  nr (...)wystawiona w dniu 25 marca 2004 roku na kwotę brutto 35779,68 zł

491.  nr (...), korekta do faktury nr (...) wystawionej w dniu 4 lutego 2004 roku, wystawiona w dniu 25 marca 2004 roku na kwotę brutto 15184,12 zł

492.  nr (...)wystawiona w dniu 26 marca 2004 roku na kwotę brutto 33196,10 zł

493.  nr (...)wystawiona w dniu 27 marca 2004 roku na kwotę brutto 40443,18 zł

494.  nr (...)wystawiona w dniu 1 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 93076,29 zł

495.  nr (...)wystawiona w dniu 2 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 72966,91 zł

496.  nr (...)wystawiona w dniu 3 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 65111,40 zł

497.  nr (...)wystawiona w dniu 3 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 44080,80 zł

498.  nr (...)wystawiona w dniu 5 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 37200,57 zł

499.  nr (...)wystawiona w dniu 6 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 62297,13 zł

500.  nr (...)wystawiona w dniu 6 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 20193,32 zł

501.  nr (...)wystawiona w dniu 7 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 57657,92 zł

502.  nr(...)wystawiona w dniu 8 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 16675,55 zł

503.  nr (...)wystawiona w dniu 13 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 35692,03 zł

504.  nr (...)wystawiona w dniu 14 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 47507,43 zł

505.  nr (...)wystawiona w dniu 15 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 43863,54 zł

506.  nr (...)wystawiona w dniu 16 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 40489,85 zł

507.  nr (...)wystawiona w dniu 17 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 15306,49 zł

508.  nr (...)wystawiona w dniu 19 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 50752,67 zł

509.  nr (...)wystawiona w dniu 21 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 36621,96 zł

510.  nr (...)wystawiona w dniu 22 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 29047,97 zł

511.  nr (...)wystawiona w dniu 23 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 35923,68 zł

512.  nr (...)wystawiona w dniu 28 kwietnia 2004 roku na kwotę brutto 63429, 78 zł

513.  nr (...)wystawiona w dniu 4 maja 2004 roku na kwotę brutto 54658,53 zł

514.  nr (...)wystawiona w dniu 4 maja 2004 roku na kwotę brutto 22473,62 zł

515.  nr (...)wystawiona w dniu 5 maja 2004 roku na kwotę brutto 38379,98 zł

516.  nr (...)wystawiona w dniu 6 maja 2004 roku na kwotę brutto 32449,22 zł

517.  nr (...)wystawiona w dniu 7 maja 2004 roku na kwotę brutto 44734,23 zł

518.  nr (...)wystawiona w dniu 8 maja 2004 roku na kwotę brutto 70157,81 zł

519.  nr (...)wystawiona w dniu 8 maja 2004 roku na kwotę brutto 50701,15 zł

520.  nr (...)wystawiona w dniu 11 maja 2004 roku na kwotę brutto 16915,36 zł

521.  nr (...)wystawiona w dniu 12 maja 2004 roku na kwotę brutto 34083,14 zł

522.  nr (...)wystawiona w dniu 13 maja 2004 roku na kwotę brutto 7275,59 zł

523.  nr (...)wystawiona w dniu 14 maja 2004 roku na kwotę brutto 11129,33 zł

524.  nr (...)wystawiona w dniu 15 maja 2004 roku na kwotę brutto 19382,75 zł

525.  nr (...)wystawiona w dniu 15 maja 2004 roku na kwotę brutto 24888,73 zł

526.  nr (...)wystawiona w dniu 17 maja 2004 roku na kwotę brutto 41447,89 zł

527.  nr (...)wystawiona w dniu 18 maja 2004 roku na kwotę brutto 47168,64 zł

528.  nr (...)wystawiona w dniu 19 maja 2004 roku na kwotę brutto 13926,06 zł

529.  nr (...)wystawiona w dniu 20 maja 2004 roku na kwotę brutto 17667,55 zł

530.  nr (...)wystawiona w dniu 20 maja 2004 roku na kwotę brutto 17743,24 zł

531.  nr (...)wystawiona w dniu 21 maja 2004 roku na kwotę brutto 11672,59 zł

532.  nr (...)wystawiona w dniu 22 maja 2004 roku na kwotę brutto 34748,54 zł

533.  nr (...)wystawiona w dniu 24 maja 2004 roku na kwotę brutto 33497,42 zł

534.  nr (...)wystawiona w dniu 25 maja 2004 roku na kwotę brutto 17613,09 zł

535.  nr (...)wystawiona w dniu 25 maja 2004 roku na kwotę brutto 11705,56 zł

536.  nr (...)wystawiona w dniu 26 maja 2004 roku na kwotę brutto 14733,21 zł

537.  nr (...)wystawiona w dniu 27 maja 2004 roku na kwotę brutto 53552,22 zł

538.  nr (...)wystawiona w dniu 28 maja 2004 roku na kwotę brutto 25533,87 zł

539.  nr (...)wystawiona w dniu 2 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 57028,03 zł

540.  nr (...)wystawiona w dniu 3 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 46372,58 zł

541.  nr(...)wystawiona w dniu 4 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 28746,98 zł

542.  nr (...)wystawiona w dniu 5 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 32141,53 zł

543.  nr (...)wystawiona w dniu 7 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 15179,61 zł

544.  nr (...) wystawiona w dniu 8 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 46604,73 zł

545.  nr (...)wystawiona w dniu10 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 21906,31 zł

546.  nr (...)wystawiona w dniu12 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 28551,07 zł

547.  nr (...)wystawiona w dniu14 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 30317,76 zł

548.  nr (...)wystawiona w dniu15 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 70105,71 zł

549.  nr (...)wystawiona w dniu16 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 22857,09 zł

550.  nr (...)wystawiona w dniu16 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 14626,37 zł

551.  nr (...)wystawiona w dniu17 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 55103,15 zł

552.  nr (...)wystawiona w dniu18 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 11969,66 zł

553.  nr (...)wystawiona w dniu19 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 41788,26 zł

554.  nr (...)wystawiona w dniu21 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 33313,44 zł

555.  nr (...)wystawiona w dniu22 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 35437,83 zł

556.  nr (...)wystawiona w dniu23 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 12041,35 zł

557.  nr (...)wystawiona w dniu24 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 22268,22 zł

558.  nr (...) wystawiona w dniu24 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 15303,68 zł

559.  nr (...)wystawiona w dniu25 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 22473,69 zł

560.  nr (...)wystawiona w dniu26 czerwca 2004 roku na kwotę brutto 8092,27 zł

561.  nr (...)wystawiona w dniu 1 lipca 2004 roku na kwotę brutto 36877,35 zł

562.  nr (...)wystawiona w dniu 1 lipca 2004 roku na kwotę brutto 34740,35 zł

563.  nr (...)wystawiona w dniu 2 lipca 2004 roku na kwotę brutto 29294,10 zł

564.  nr (...)wystawiona w dniu 3 lipca 2004 roku na kwotę brutto 23539,90 zł

565.  nr (...)wystawiona w dniu 5 lipca 2004 roku na kwotę brutto 33370,78 zł

566.  nr (...)wystawiona w dniu 6 lipca 2004 roku na kwotę brutto 17271,78 zł

567.  nr (...)wystawiona w dniu 6 lipca 2004 roku na kwotę brutto 32146,27 zł

568.  nr (...)wystawiona w dniu 8 lipca 2004 roku na kwotę brutto 43404,55 zł

569.  nr (...)wystawiona w dniu 9 lipca 2004 roku na kwotę brutto 10332,47 zł

570.  nr (...)wystawiona w dniu10 lipca 2004 roku na kwotę brutto 18223,75 zł

571.  nr (...)wystawiona w dniu14 lipca 2004 roku na kwotę brutto 20109,50 zł

572.  nr (...)wystawiona w dniu15 lipca 2004 roku na kwotę brutto 21806,07 zł

573.  nr (...)wystawiona w dniu15 lipca 2004 roku na kwotę brutto 26605,03 zł

574.  nr (...)wystawiona w dniu16 lipca 2004 roku na kwotę brutto 39884,73 zł

575.  nr (...)wystawiona w dniu17 lipca 2004 roku na kwotę brutto 49214,56 zł

576.  nr (...)wystawiona w dniu19 lipca 2004 roku na kwotę brutto 24010,87 zł

577.  nr (...)wystawiona w dniu21 lipca 2004 roku na kwotę brutto 10171,14 zł

578.  nr (...)wystawiona w dniu23 lipca 2004 roku na kwotę brutto 37112,64 zł

579.  nr (...)wystawiona w dniu26 lipca 2004 roku na kwotę brutto 13513,94 zł

580.  nr (...)wystawiona w dniu27 lipca 2004 roku na kwotę brutto 48138,88 zł

581.  nr (...)wystawiona w dniu 2 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 44497,43 zł

582.  nr (...)wystawiona w dniu 2 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 22657,74 zł

583.  nr 0(...)wystawiona w dniu 3 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 45671,43 zł

584.  nr(...)wystawiona w dniu 4 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 20742,64 zł

585.  nr (...)wystawiona w dniu 5 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 20372,08 zł

586.  nr (...)wystawiona w dniu 6 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 43184,34 zł

587.  nr (...)wystawiona w dniu 7 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 20205,93 zł

588.  nr (...)wystawiona w dniu 9 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 18181,15 zł

589.  nr (...)wystawiona w dniu10 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 20903,61 zł

590.  nr (...)wystawiona w dniu12 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 10691,54 zł

591.  nr (...) wystawiona w dniu13 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 45938,62 zł

592.  nr (...)wystawiona w dniu16 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 33124,49 zł

593.  nr (...)wystawiona w dniu20 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 10035,23 zł

594.  nr (...)wystawiona w dniu23 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 23923,57 zł

595.  nr (...)wystawiona w dniu23 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 35172,37 zł

596.  nr (...)wystawiona w dniu24 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 21546,26 zł

597.  nr (...)wystawiona w dniu25 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 26346,14 zł

598.  nr (...)wystawiona w dniu27 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 25870,93 zł

599.  nr (...)wystawiona w dniu28 sierpnia 2004 roku na kwotę brutto 36095,01 zł

600.  nr (...)wystawiona w dniu 1 września 2004 roku na kwotę brutto 60574,95 zł

601.  nr (...)wystawiona w dniu 1 września 2004 roku na kwotę brutto 42902,06 zł

602.  nr (...)wystawiona w dniu 2 września 2004 roku na kwotę brutto 46614,87 zł

603.  nr (...)wystawiona w dniu 3 września 2004 roku na kwotę brutto 23467,82 zł

604.  nr (...)wystawiona w dniu 4 września 2004 roku na kwotę brutto 27148,37 zł

605.  nr (...)wystawiona w dniu 6 września 2004 roku na kwotę brutto 56146,16 zł

606.  nr (...)wystawiona w dniu 7 września 2004 roku na kwotę brutto 32491,72 zł

607.  nr (...)wystawiona w dniu11 września 2004 roku na kwotę brutto 23667,02 zł

608.  nr (...)wystawiona w dniu14 września 2004 roku na kwotę brutto 17648,79 zł

609.  nr (...)wystawiona w dniu15 września 2004 roku na kwotę brutto 23610,94 zł

610.  nr (...)wystawiona w dniu17 września 2004 roku na kwotę brutto 53994,81 zł

611.  nr (...)wystawiona w dniu21 września 2004 roku na kwotę brutto 38263,73 zł

612.  nr (...)wystawiona w dniu24 września 2004 roku na kwotę brutto 27269,44 zł

613.  nr (...)wystawiona w dniu 1 października 2004 roku na kwotę brutto14360,01 zł

614.  nr (...)wystawiona w dniu 2 października 2004 roku na kwotę brutto 46507,38zł

615.  nr (...)wystawiona w dniu 5 października 2004 roku na kwotę brutto 33711,04zł

616.  nr (...)wystawiona w dniu 7 października 2004 roku na kwotę brutto 45677,72zł

617.  nr (...)wystawiona w dniu 9 października 2004 roku na kwotę brutto 32276,02zł

618.  nr (...)wystawiona w dniu11 października 2004 roku na kwotę brutto 27267,90zł

619.  nr (...)wystawiona w dniu12 października 2004 roku na kwotę brutto 22107,50zł

620.  nr (...)wystawiona w dniu14 października 2004 roku na kwotę brutto 44800,23zł

621.  nr (...)wystawiona w dniu16 października 2004 roku na kwotę brutto 40305,38zł

622.  nr (...)wystawiona w dniu17 października 2004 roku na kwotę brutto 46009,98zł

623.  nr (...)wystawiona w dniu 22 października 2004 roku na kwotę brutto 17133,38zł

624.  nr (...)wystawiona w dniu 25 października 2004 roku na kwotę brutto 29744,82zł

625.  nr (...)wystawiona w dniu 3 listopada 2004 roku na kwotę brutto 14700,15 zł

626.  nr (...)wystawiona w dniu 3 listopada 2004 roku na kwotę brutto 49984,80 zł

627.  nr (...)wystawiona w dniu 4 listopada 2004 roku na kwotę brutto 32650,52 zł

628.  nr (...)wystawiona w dniu 5 listopada 2004 roku na kwotę brutto 62751,93 zł

629.  nr (...)wystawiona w dniu 8 listopada 2004 roku na kwotę brutto 16078,38 zł

630.  nr (...)wystawiona w dniu 9 listopada 2004 roku na kwotę brutto 29919,04 zł

631.  nr (...)wystawiona w dniu10 listopada 2004 roku na kwotę brutto 33596,97 zł

632.  nr (...)wystawiona w dniu15 listopada 2004 roku na kwotę brutto 14013,94 zł

633.  nr (...)wystawiona w dniu17 listopada 2004 roku na kwotę brutto 30496,95 zł

634.  nr (...)wystawiona w dniu19 listopada 2004 roku na kwotę brutto 23688,84 zł

635.  nr (...)wystawiona w dniu20 listopada 2004 roku na kwotę brutto 14943,54 zł

636.  nr (...)wystawiona w dniu22 listopada 2004 roku na kwotę brutto 44572,46 zł

637.  nr (...)wystawiona w dniu23 listopada 2004 roku na kwotę brutto 17137,71 zł

638.  nr (...)wystawiona w dniu25 listopada 2004 roku na kwotę brutto 8908,07 zł

639.  nr (...)wystawiona w dniu27 listopada 2004 roku na kwotę brutto 45189,04 zł

640.  nr (...)wystawiona w dniu 3 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 34424,01 zł

641.  nr (...)wystawiona w dniu 3 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 41405,99 zł

642.  nr (...)wystawiona w dniu 6 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 28584,55 zł

643.  nr (...)wystawiona w dniu 7 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 45141,10 zł

644.  nr (...)wystawiona w dniu 8 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 49013,13 zł

645.  nr (...)wystawiona w dniu 8 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 14492,06 zł

646.  nr (...)wystawiona w dniu 9 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 24961,26 zł

647.  nr (...)wystawiona w dniu 1 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 51286,97 zł

648.  nr (...)wystawiona w dniu10 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 40486,93 zł

649.  nr (...)wystawiona w dniu12 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 35706,96 zł

650.  nr (...)wystawiona w dniu13 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 18127,36 zł

651.  nr (...)wystawiona w dniu15 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 23936,47 zł

652.  nr (...)wystawiona w dniu16 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 26633,82 zł

653.  nr (...)wystawiona w dniu17 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 15800,37 zł

654.  nr (...)wystawiona w dniu18 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 41088,04 zł

655.  nr (...)wystawiona w dniu20 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 23621,15 zł

656.  nr (...)wystawiona w dniu21 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 28612,48 zł

657.  nr (...)wystawiona w dniu23 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 36765,92 zł

658.  nr (...)wystawiona w dniu30 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 9138,41 zł

659.  nr (...)wystawiona w dniu 1 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 36885,05 zł

660. bez numeru wystawiona w dniu 2 grudnia 2004 roku na kwotę brutto 32427,11 zł

tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VIII. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2004 roku w Ś. i innych miejscowościach w województwie (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś., wystawił i następnie posłużył się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi rzekome transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. firmie PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., których treść uprzednio została wypełniona przez niego, M. W. oraz inną nieustaloną osobę, to jest fakturami :

1.  nr (...)z datą wystawienia 11 marca 2003 roku na kwotę brutto 10594,94 zł

2.  nr (...)z datą wystawienia 12 marca 2003 roku na kwotę brutto 8009,54 zł

3.  nr (...)z datą wystawienia 12 marca 2003 roku na kwotę brutto 9892,98 zł

4.  nr (...)z datą wystawienia 13 marca 2003 roku na kwotę brutto 9638,37 zł

5.  nr (...) z datą wystawienia 13 marca 2003 roku na kwotę brutto 9979,11 zł

6.  nr(...)z datą wystawienia 14 marca 2003 roku na kwotę brutto7168,84 zł

7.  nr (...)z datą wystawienia 14 marca 2003 roku na kwotę brutto 4249,38 zł

8.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 9600,18 zł

9.  nr(...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 9499,53 zł

10.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 6076,21 zł

11.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 5606,20 zł

12.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 9368,99 zł

13.  nr (...)z datą wystawienia 18 marca 2003 roku na kwotę brutto 13527,36 zł

14.  nr (...)z datą wystawienia 18 marca 2003 roku na kwotę brutto 8272,94 zł

15.  nr (...)z datą wystawienia 19 marca 2003 roku na kwotę brutto 9254,92 zł

16.  nr (...)z datą wystawienia 19 marca 2003 roku na kwotę brutto 10385,25 zł

17.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 6504,86 zł

18.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 6397,68 zł

19.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 8917,59 zł

20.  nr (...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 9480,13 zł

21.  nr (...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 8791,32 zł

22.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 2357,04 zł

23.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 5544,90 zł

24.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 7971,48 zł

25.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 7242,89 zł

26.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 10172,24 zł

27.  nr (...)z datą wystawienia 25 marca 2003 roku na kwotę brutto 67899 zł

28.  nr (...) z datą wystawienia 26 marca 2003 roku na kwotę brutto 67899,10 zł

29.  nr (...)z datą wystawienia 27 marca 2003 roku na kwotę brutto 8006,61 zł

30.  nr (...)z datą wystawienia 27 marca 2003 roku na kwotę brutto 4191,98 zł

31.  nr (...)z datą wystawienia 29 marca 2003 roku na kwotę brutto 10283,26 zł

32.  nr (...)z datą wystawienia 01 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9922,99 zł

33.  nr (...)z datą wystawienia 02 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 59395,21 zł

34.  nr (...)z datą wystawienia 03 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 10423,07 zł

35.  nr (...)z datą wystawienia 04 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8494,86 zł

36.  nr(...)z datą wystawienia 05 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 6825,29 zł

37.  nr (...)z datą wystawienia 07 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 42456,00 zł

38.  nr (...)z datą wystawienia 08 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 13544,93 zł

39.  nr (...)z datą wystawienia 09 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8426,54 zł

40.  nr (...) z datą wystawienia 09 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 26926,62 zł

41.  nr (...)z datą wystawienia 11 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 42859,52 zł

42.  nr(...)z datą wystawienia 14 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 6159,78 zł

43.  nr (...)z datą wystawienia 15 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 14795,73 zł

44.  nr (...)z datą wystawienia 16 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 3816,77 zł

45.  nr (...)z datą wystawienia 17 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 15338,45 zł

46.  nr (...)z datą wystawienia 18 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 12619,01 zł

47.  nr (...)z datą wystawienia 18 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 31951,80 zł

48.  nr (...)z datą wystawienia 22 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 63804,90 zł

49.  nr (...)z datą wystawienia 23 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9933,79 zł

50.  nr (...)z datą wystawienia 24 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 42164,79 zł

51.  nr (...)z datą wystawienia 25 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 10871,54 zł

52.  nr (...)z datą wystawienia 25 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 64409,90 zł

53.  nr (...)z datą wystawienia 28 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 12013,34 zł

54.  nr (...)z datą wystawienia 30 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8235,00 zł

55.  nr (...)z datą wystawienia 02 maja 2003 roku na kwotę brutto 12067,20 zł

56.  nr (...)z datą wystawienia 06 maja 2003 roku na kwotę brutto 46373,42 zł

57.  nr (...)z datą wystawienia 07 maja 2003 roku na kwotę brutto 11944,11 zł

58.  nr (...)z datą wystawienia 09 maja 2003 roku na kwotę brutto 39803,11 zł

59.  nr (...)z datą wystawienia 09 maja 2003 roku na kwotę brutto 9003,78 zł

60.  nr (...)z datą wystawienia 12 maja 2003 roku na kwotę brutto 8299,72 zł

61.  nr (...)z datą wystawienia 13 maja 2003 roku na kwotę brutto 28151,50 zł

62.  nr (...)z datą wystawienia 17 maja 2003 roku na kwotę brutto 12345,12 zł

63.  nr (...)z datą wystawienia 21 maja 2003 roku na kwotę brutto 45979,36 zł

64.  nr (...)z datą wystawienia 23 maja 2003 roku na kwotę brutto 10599,12 zł

65.  nr (...)z datą wystawienia 27 maja 2003 roku na kwotę brutto 11263,65 zł

66.  nr (...)z datą wystawienia 27 maja 2003 roku na kwotę brutto 89420,88 zł

67.  nr (...)z datą wystawienia 28 maja 2003 roku na kwotę brutto 6193,45 zł

68.  nr (...)z datą wystawienia 28 maja 2003 roku na kwotę brutto 35919,48 zł

69.  nr (...)z datą wystawienia 29 maja 2003 roku na kwotę brutto 6111,04 zł

70.  nr (...)z datą wystawienia 29 maja 2003 roku na kwotę brutto 47564,14 zł

71.  nr (...)z datą wystawienia 30 maja 2003 roku na kwotę brutto 54620,62 zł

72.  nr (...)z datą wystawienia 02 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 10708,25 zł

73.  nr (...)z datą wystawienia 06 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 7666,97 zł

74.  nr (...)z datą wystawienia 06 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 40167,89 zł

75.  nr (...)z datą wystawienia 07 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 6546,58 zł

76.  nr (...)z datą wystawienia 10 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 5302,36 zł

77.  nr (...)z datą wystawienia 11 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 5885,89 zł

78.  nr (...)z datą wystawienia 11 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 21360,37 zł

79.  nr (...)z datą wystawienia 12 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 11698,58 zł

80.  nr (...)z datą wystawienia 14 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 8142,28 zł

81.  nr (...)z datą wystawienia 16 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 23223,31 zł

82.  nr (...)z datą wystawienia 16 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 10309,00 zł

83.  nr (...)z datą wystawienia 17 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 22802,41 zł

84.  nr (...)z datą wystawienia 20 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 9864,68 zł

85.  nr (...)z datą wystawienia 21 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 7655,99 zł

86.  nr (...)z datą wystawienia 21 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 54537,66 zł

87.  nr (...)z datą wystawienia 23 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 47046,25 zł

88.  nr (...)z datą wystawienia 27 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 49255,06 zł

89.  nr (...)z datą wystawienia 30 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 66689,23 zł

90.  nr (...)z datą wystawienia 01 lipca 2003 roku na kwotę brutto 10315,65 zł

91.  nr (...)z datą wystawienia 02 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8457,89 zł

92.  nr (...)z datą wystawienia 02 lipca 2003 roku na kwotę brutto 3422,10 zł

93.  nr (...)z datą wystawienia 04 lipca 2003 roku na kwotę brutto 10413 zł

94.  nr (...)z datą wystawienia 04 lipca 2003 roku na kwotę brutto 3187,86 zł

95.  nr (...)z datą wystawienia 05 lipca 2003 roku na kwotę brutto 25194,83 zł

96.  nr (...)z datą wystawienia 05 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8787,36 zł

97.  nr (...)z datą wystawienia 07 lipca 2003 roku na kwotę brutto 22626,12 zł

98.  nr (...)z datą wystawienia 07 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8463,75 zł

99.  nr (...)z datą wystawienia 07 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8379,14 zł

100.  nr (...)z datą wystawienia 10 lipca 2003 roku na kwotę brutto 15004,72 zł

101.  nr (...)z datą wystawienia 10 lipca 2003 roku na kwotę brutto 9418,22 zł

102.  nr (...)z datą wystawienia 11 lipca 2003 roku na kwotę brutto 9691,62 zł

103.  nr (...)z datą wystawienia 12 lipca 2003 roku na kwotę brutto 4842,18 zł

104.  nr (...)z datą wystawienia 15 lipca 2003 roku na kwotę brutto 9349,78 zł

105.  nr (...)z datą wystawienia 16 lipca 2003 roku na kwotę brutto 30850,02 zł

106.  nr (...)z datą wystawienia 23 lipca 2003 roku na kwotę brutto 24112,93 zł

107.  nr (...)z datą wystawienia 25 lipca 2003 roku na kwotę brutto 4490,82 zł

108.  nr (...)z datą wystawienia 25 lipca 2003 roku na kwotę brutto 25442,80 zł

109.  nr (...)z datą wystawienia 26 lipca 2003 roku na kwotę brutto 12142,90 zł

110.  nr (...)z datą wystawienia 28 lipca 2003 roku na kwotę brutto 71108,92 zł

111.  nr (...)z datą wystawienia 30 lipca 2003 roku na kwotę brutto 92067,30 zł

112.  nr (...)z datą wystawienia 01 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 5560,76 zł

113.  nr (...)z datą wystawienia 02 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 5350,92 zł

114.  nr (...)z datą wystawienia 04 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 10803,10 zł

115.  nr (...)z datą wystawienia 04 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 4402,13 zł

116.  nr (...)z datą wystawienia 05 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 5732,78 zł

117.  nr (...)z datą wystawienia 06 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 16274,19 zł

118.  nr (...)z datą wystawienia 07 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 9769,76 zł

119.  nr (...)z datą wystawienia 07 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 35973,04 zł

120.  nr (...)z datą wystawienia 08 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 10976,58 zł

121.  nr (...)z datą wystawienia 09 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 3784,44 zł

122.  nr (...)z datą wystawienia 09 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 2697,42 zł

123.  nr (...)z datą wystawienia 11 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 3180,54 zł

124.  nr (...)z datą wystawienia 14 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 42023,51zł

125.  nr (...)z datą wystawienia 19 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 12795,12 zł

126.  nr (...)z datą wystawienia 19 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 34463,78 zł

127.  nr (...)z datą wystawienia 25 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 19923,09 zł

128.  nr (...)z datą wystawienia 27 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 73773,71 zł

129.  nr (...)z datą wystawienia 28 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 13721,95 zł

130.  nr (...)z datą wystawienia 29 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 27440,24 zł

131.  nr (...)z datą wystawienia 30 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 14402,71 zł

132.  nr (...)z datą wystawienia 30 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 47242,55 zł

133.  nr (...)z datą wystawienia 04 września 2003 roku na kwotę brutto 12239,65 zł

134.  nr (...)z datą wystawienia 05 września 2003 roku na kwotę brutto 7733,58 zł

135.  nr (...)z datą wystawienia 06 września 2003 roku na kwotę brutto 12340,30 zł

136.  nr (...)z datą wystawienia 08 września 2003 roku na kwotę brutto 3759,13 zł

137.  nr (...)z datą wystawienia 09 września 2003 roku na kwotę brutto 4407,25 zł

138.  nr (...)z datą wystawienia 10 września 2003 roku na kwotę brutto 5435,10 zł

139.  nr (...)z datą wystawienia 11 września 2003 roku na kwotę brutto 3821,04 zł

140.  nr (...)z datą wystawienia 12 września 2003 roku na kwotę brutto 48541,48 zł

141.  nr (...)z datą wystawienia 13 września 2003 roku na kwotę brutto 12206,71

142.  nr (...)z datą wystawienia 16 września 2003 roku na kwotę brutto 51410,07

143.  nr (...)z datą wystawienia 17 września 2003 roku na kwotę brutto 31343,33 zł

144.  nr (...)z datą wystawienia 23 września 2003 roku na kwotę brutto 27798,86 zł

145.  nr (...)z datą wystawienia 23 września 2003 roku na kwotę brutto 4587,20 zł

146.  nr (...)z datą wystawienia 24 września 2003 roku na kwotę brutto 35850,68 zł

147.  nr (...)z datą wystawienia 24 września 2003 roku na kwotę brutto 4988,58 zł

148.  nr (...)z datą wystawienia 25 września 2003 roku na kwotę brutto 39431,93 zł

149.  nr (...)z datą wystawienia 25 września 2003 roku na kwotę brutto 3458,70 zł

150.  nr (...)z datą wystawienia 26 września 2003 roku na kwotę brutto 70277,49 zł

151.  nr (...)z datą wystawienia 26 września 2003 roku na kwotę brutto 4240,72 zł

152.  nr (...)z datą wystawienia 29 września 2003 roku na kwotę brutto 31739,58 zł

153.  nr (...)z datą wystawienia 29 września 2003 roku na kwotę brutto 12185,36 zł

154.  nr (...)z datą wystawienia 30 września 2003 roku na kwotę brutto 14413,87 zł

155.  nr(...)z datą wystawienia 03 października 2003 roku na kwotę brutto 4042,41 zł

156.  nr (...)z datą wystawienia 03 października 2003 roku na kwotę brutto 7274,56 zł

157.  nr (...)z datą wystawienia 04 października 2003 roku na kwotę brutto 16215,26 zł

158.  nr (...)z datą wystawienia 06 października 2003 roku na kwotę brutto 4133,36 zł

159.  nr (...)z datą wystawienia 07 października 2003 roku na kwotę brutto 9982,28 zł

160.  nr (...) z datą wystawienia 08 października 2003 roku na kwotę brutto 19016,75 zł

161.  nr (...)z datą wystawienia 09 października 2003 roku na kwotę brutto 24471,98 zł

162.  nr (...)z datą wystawienia 13 października 2003 roku na kwotę brutto 15821,88 zł

163.  nr (...)z datą wystawienia 13 października 2003 roku na kwotę brutto 10628,64 zł

164.  nr (...)z datą wystawienia 14 października 2003 roku na kwotę brutto 33093,96 zł

165.  nr (...)z datą wystawienia 15 października 2003 roku na kwotę brutto 3901,56 zł

166.  nr (...)z datą wystawienia 16 października 2003 roku na kwotę brutto 3678,30 zł

167.  nr (...)z datą wystawienia 17 października 2003 roku na kwotę brutto 3891,80 zł

168.  nr (...)z datą wystawienia 18 października 2003 roku na kwotę brutto 6140,26 zł

169.  nr (...)z datą wystawienia 20 października 2003 roku na kwotę brutto 4131,53 zł

170.  nr (...)z datą wystawienia 20 października 2003 roku na kwotę brutto 30752,54 zł

171.  nr (...)z datą wystawienia 21 października 2003 roku na kwotę brutto 4115,35 zł

172.  nr (...)z datą wystawienia 22 października 2003 roku na kwotę brutto 4067,42 zł

173.  nr (...)z datą wystawienia 23 października 2003 roku na kwotę brutto 44555,38 zł

174.  nr (...)z datą wystawienia 24 października 2003 roku na kwotę brutto 3937,12 zł

175.  nr (...)z datą wystawienia 25 października 2003 roku na kwotę brutto 8297,90 zł

176.  nr (...)z datą wystawienia 25 października 2003 roku na kwotę brutto 6771,00 zł

177.  nr (...)z datą wystawienia 27 października 2003 roku na kwotę brutto 3966,04 zł

178.  nr (...)z datą wystawienia 28 października 2003 roku na kwotę brutto 25751,58 zł

179.  nr (...)z datą wystawienia 29 października 2003 roku na kwotę brutto 6332,17 zł

180.  nr (...)z datą wystawienia 30 października 2003 roku na kwotę brutto 25493,12 zł

181.  nr (...)z datą wystawienia 31 października 2003 roku na kwotę brutto 36720,90 zł

182.  nr (...)z datą wystawienia 04 listopada 2003 roku na kwotę brutto 25464,45 zł

183.  nr (...)z datą wystawienia 05 listopada 2003 roku na kwotę brutto 16089,97 zł

184.  nr (...)z datą wystawienia 12 listopada 2003 roku na kwotę brutto 17582,64 zł

185.  nr (...)z datą wystawienia 13 listopada 2003 roku na kwotę brutto 6984,74 zł

186.  nr (...)z datą wystawienia 15 listopada 2003 roku na kwotę brutto 52101,63 zł

187.  nr (...)z datą wystawienia 17 listopada 2003 roku na kwotę brutto 10450,52 zł

188.  nr (...)z datą wystawienia 17 listopada 2003 roku na kwotę brutto 38940,75 zł

189.  nr (...)z datą wystawienia 18 listopada 2003 roku na kwotę brutto 23076,85 zł

190.  nr (...)z datą wystawienia 18 listopada 2003 roku na kwotę brutto 14218,86 zł

191.  nr (...)z datą wystawienia 19 listopada 2003 roku na kwotę brutto 3755,16 zł

192.  nr (...)z datą wystawienia 20 listopada 2003 roku na kwotę brutto 22206,26 zł

193.  nr (...)z datą wystawienia 20 listopada 2003 roku na kwotę brutto 19779,62 zł

194.  nr (...)z datą wystawienia 21 listopada 2003 roku na kwotę brutto 53263,49 zł

195.  nr (...)z datą wystawienia 21 listopada 2003 roku na kwotę brutto 9842,17 zł

196.  nr (...)z datą wystawienia dnia 22 listopada 2003 roku na kwotę brutto 58321,37 zł

197.  nr (...)z datą wystawienia 26 listopada 2003 roku na kwotę brutto 21999,89 zł

198.  nr (...)z datą wystawienia 28 listopada 2003 roku na kwotę brutto 21463,89 zł

199.  nr (...)z datą wystawienia 29 listopada 2003 roku na kwotę brutto 29680,40 zł

200.  nr (...)z datą wystawienia 01 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 56250,54 zł

201.  nr (...) z datą wystawienia 01 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 3354,70 zł

202.  nr (...)z datą wystawienia 02 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 4039,12 zł

203.  nr (...)z datą wystawienia 02 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7938,54 zł

204.  nr (...)z datą wystawienia 03 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 4044,30 zł

205.  nr (...)z datą wystawienia 05 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7162,25 zł

206.  nr (...)z datą wystawienia 08 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 42156,00 zł

207.  nr (...)z datą wystawienia 09 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 36920,25 zł

208.  nr (...)z datą wystawienia 12 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 24558,60 zł

209.  nr (...)z datą wystawienia 12 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 23502,14 zł

210.  nr (...)z datą wystawienia 15 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 32886,75 zł

211.  nr (...)z datą wystawienia 15 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7840,94 zł

212.  nr (...)z datą wystawienia 17 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 41723,09 zł

213.  nr (...)z datą wystawienia 17 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7465,49 zł

214.  nr (...)z datą wystawienia 17 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 8857,20 zł

215.  nr (...)z datą wystawienia 18 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 10342,25 zł

216.  nr (...)z datą wystawienia 19 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 15561,41 zł

217.  nr (...)z datą wystawienia 19 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 6226,88 zł

218.  nr (...)z datą wystawienia 19 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 1227,08 zł

219.  nr (...)z datą wystawienia 22 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 12784,14 zł

220.  nr (...)z datą wystawienia 22 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 4044,30 zł

221.  nr (...)z datą wystawienia 23 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 22328,14 zł

222.  nr (...)z datą wystawienia 30 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 20076,93 zł

223.  nr (...)z datą wystawienia 03.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 13402,62 zł

224.  nr (...)z datą wystawienia 03.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 7058,37 zł

225.  nr (...) z datą wystawienia 07.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 17247,75 zł

226.  nr (...)z datą wystawienia 07.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 19947,00 zł

227.  nr (...)z datą wystawienia 08.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 39183,59 zł

228.  nr (...)z datą wystawienia 09.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 31555,24 zł

229.  nr (...)z datą wystawienia 12.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 27587,25 zł

230.  nr (...)z datą wystawienia 13.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 27845,28 zł

231.  nr (...)z datą wystawienia 12.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 13064,74 zł

232.  nr (...)z datą wystawienia 15.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 17443,80 zł

233.  nr(...)z datą wystawienia 15.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 3895,58 zł

234.  nr (...)z datą wystawienia 16.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 3434,54 zł

235.  nr (...)z datą wystawienia 19.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 22828,88 zł

236.  nr (...)z datą wystawienia 20.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 14789,51 zł

237.  nr (...)z datą wystawienia 21.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 12024,08 zł

238.  nr (...)z datą wystawienia 21.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 20743,66 zł

239.  nr (...)z datą wystawienia 23.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 7351,17 zł

240.  nr (...)z datą wystawienia 26.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 33306,00 zł

241.  nr (...) z datą wystawienia 27.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 20275,49 zł

242.  nr (...)z datą wystawienia 29.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 15194,31 zł

243.  nr (...)z datą wystawienia 30.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 25660,26 zł

244.  nr (...)z datą wystawienia 02.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 21688,31zł

245.  nr (...)z datą wystawienia 03.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 17786,32 zł

246.  nr (...)z datą wystawienia 04.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 32792,38 zł

247.  nr (...)z datą wystawienia 06.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 31732,20 zł

248.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 25739,32 zł

249.  nr (...) z datą wystawienia 12.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 22692,00 zł

250.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 92898,73 zł

251.  nr (...)z datą wystawienia 14.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 9516,00 zł

252.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 40962,72 zł

253.  nr (...)z datą wystawienia 17.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 35325,71 zł

254.  nr (...)z datą wystawienia 18.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 24529,32 zł

255.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 35954,19 zł

256.  nr (...)z datą wystawienia 20.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 46827,57 zł

257.  nr (...)z datą wystawienia 20.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 19871,48 zł

258.  nr (...)z datą wystawienia 21.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 3980,25 zł

259.  nr (...)z datą wystawienia 21.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 13598,73 zł

260.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 25144,20 zł

261.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 30992,88 zł

262.  nr(...)z datą wystawienia 25.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 10930,22 zł

263.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 22660,28 zł

264.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 9595,00 zł

265.  nr (...)z datą wystawienia 27.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 35387,93 zł

266.  nr (...)z datą wystawienia 01.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 44189,19 zł

267.  nr (...) z datą wystawienia 01.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 27016,29 zł

268.  nr (...)z datą wystawienia 02.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 52093,70 zł

269.  nr (...)z datą wystawienia 02.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 23307,49 zł

270.  nr (...)z datą wystawienia 03.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 22314,53 zł

271.  nr (...)z datą wystawienia 04.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 11819,97 zł

272.  nr (...)z datą wystawienia 05.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 10843,36 zł

273.  nr (...)z datą wystawienia 05.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 40491,68 zł

274.  nr (...)z datą wystawienia 08.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 32082,52 zł

275.  nr (...)z datą wystawienia 09.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 57013,04 zł

276.  nr (...) z datą wystawienia 10.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 53374,70 zł

277.  nr (...)z datą wystawienia 10.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 8957,85 zł

278.  nr (...)z datą wystawienia 12.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 52361,79 zł

279.  nr (...)z datą wystawienia 12.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 9772,20 zł

280.  nr (...)z datą wystawienia 15.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 25427,85 zł

281.  nr (...)z datą wystawienia 15.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 24785,22 zł

282.  nr (...)z datą wystawienia 16.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 14186,16 zł

283.  nr (...)z datą wystawienia 17.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 26612,78 zł

284.  nr (...)z datą wystawienia 17.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 8878,25 zł

285.  nr (...)z datą wystawienia 18.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 26389,33 zł

286.  nr (...)z datą wystawienia 19.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 34687,65 zł

287.  nr (...)z datą wystawienia 20.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 46023,28 zł

288.  nr (...)z datą wystawienia 22.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 15250,00 zł

289.  nr (...)z datą wystawienia 23.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 22529,74 zł

290.  nr (...)z datą wystawienia 24.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 41034,09 zł

291.  nr (...)z datą wystawienia 24.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 12643,47 zł

292.  nr (...)z datą wystawienia 25.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 55395,02 zł

293.  nr (...)z datą wystawienia 25.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 11583,90 zł

294.  nr (...)z datą wystawienia 26.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 35959,50 zł

295.  nr (...)z datą wystawienia 27.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 33352,97 zł

296.  nr (...)z datą wystawienia 30.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 39197,38 zł

297.  nr (...)z datą wystawienia 01.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 82929,68 zł

298.  nr (...)z datą wystawienia 01.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 10493,22 zł

299.  nr (...)z datą wystawienia 02.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 63088,64 zł

300.  nr (...)z datą wystawienia 02.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 10149,18 zł

301.  nr (...)z datą wystawienia 05.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 88626,90 zł

302.  nr (...)z datą wystawienia 05.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20886,40 zł

303.  nr (...)z datą wystawienia 06.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 29868,65 zł

304.  nr (...)z datą wystawienia 06.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 7482,99 zł

305.  nr (...)z datą wystawienia 07.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 62414,29 zł

306.  nr (...)z datą wystawienia 07.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20214,49 zł

307.  nr (...)z datą wystawienia 08.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 51306,98 zł

308.  nr (...)4 z datą wystawienia 09.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 6673,28 zł

309.  nr (...)z datą wystawienia 13.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 16708,63 zł

310.  nr (...)z datą wystawienia 14.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 9420,84 zł

311.  nr (...)z datą wystawienia 14.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 26406,90 zł

312.  nr (...)z datą wystawienia 15.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 47737,20 zł

313.  nr (...)z datą wystawienia 16.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 32083,56 zł

314.  nr (...)z datą wystawienia 16.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 12736,43 zł

315.  nr (...)z datą wystawienia 17.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 14386,85 zł

316.  nr (...)z datą wystawienia 17.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 26167,66 zł

317.  nr (...)z datą wystawienia 19.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 15382,35 zł

318.  nr (...)z datą wystawienia 20.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 6724,95 zł

319.  nr (...)z datą wystawienia 20.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 44208,42 zł

320.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 12914,92 zł

321.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 23707,04 zł

322.  nr (...)z datą wystawienia 23.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 29537,24 zł

323.  nr (...)z datą wystawienia 24.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 14633,29 zł

324.  nr (...)z datą wystawienia 26.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 9864,31 zł

325.  nr (...)z datą wystawienia 27.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 11246,57 zł

326.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20463,67 zł

327.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20875,73 zł

328.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 22481,55 zł

329.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 42975,54 zł

330.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11934,65 zł

331.  nr (...) z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 12101,18 zł

332.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 10505,42 zł

333.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35129,60 zł

334.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 3450,16 zł

335.  nr (...)z datą wystawienia 07.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 32595,72 zł

336.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 44915,85 zł

337.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 70396,44 zł

338.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 50898,71 zł

339.  nr (...)z datą wystawienia 12.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 16980,27 zł

340.  nr (...)z datą wystawienia 13.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 34336,29 zł

341.  nr (...)z datą wystawienia 14.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 7382,95 zł

342.  nr (...)z datą wystawienia 15.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11170,32 zł

343.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 19496,64 zł

344.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 24947,78 zł

345.  nr (...)z datą wystawienia 18.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 41727,54 zł

346.  nr (...)z datą wystawienia 19.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 47642,40 zł

347.  nr (...)z datą wystawienia 20.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14074,53 zł

348.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 18039,23 zł

349.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17805,72 zł

350.  nr (...)z datą wystawienia 22.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11956,00 zł

351.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35003,33 zł

352.  nr (...)z datą wystawienia 25.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 33854,63 zł

353.  nr (...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17688,96 zł

354.  nr (...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11786,85 zł

355.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14913,59 zł

356.  nr (...)z datą wystawienia 28.05 2004 r. na łączną kwotę brutto 53731,12 zł

357.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 25590,11 zł

358.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 40375,29 zł

359.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 16938,48 zł

360.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42696,40 zł

361.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 4091,88 zł

362.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28947,73 zł

363.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28566,48 zł

364.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 3687,15 zł

365.  nr (...)z datą wystawienia 08.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15242,99 zł

366.  nr (...)z datą wystawienia 09.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 46904,12 zł

367.  nr(...)z datą wystawienia 11.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22053,33 zł

368.  nr (...)z datą wystawienia 14.062004 r. na łączną kwotę brutto 28831,04 zł

369.  nr (...)z datą wystawienia 15.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 30547,09 zł

370.  nr (...)z datą wystawienia 16.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 70369,60 zł

371.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 23046,17 zł

372.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 14719,06 zł

373.  nr (...)z datą wystawienia 18.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 55646,64 zł

374.  nr (...)z datą wystawienia 19.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12000,84 zł

375.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42166,49 zł

376.  nr (...)z datą wystawienia 22.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 33504,86 zł

377.  nr (...)z datą wystawienia 23.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 35665,48 zł

378.  nr (...)z datą wystawienia 24.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12187,74 zł

379.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22435,43 zł

380.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15393,35 zł

381.  nr (...)z datą wystawienia 26.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22637,47 zł

382.  nr (...)z datą wystawienia 28.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 8148,01 zł

383.  nr (...)z datą wystawienia 01.07. 2004 r. na łączną kwotę brutto 60728,55 zł

384.  nr (...)z datą wystawienia 02.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11409,44 zł

385.  nr (...)z datą wystawienia 03.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11550,05 zł

386.  nr(...)z datą wystawienia 03.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 17888,25 zł

387.  nr (...)z datą wystawienia 05.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 23710,70 zł

388.  nr (...)z datą wystawienia 06.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 22682,24 zł

389.  nr (...)z datą wystawienia 06.07. 2004 r. na łączną kwotę brutto 10870,20 zł

390.  nr (...)z datą wystawienia 07.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10257,76 zł

391.  nr (...)z datą wystawienia 08.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 39418,20 zł

392.  nr (...)z datą wystawienia 09.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 43657,70 zł

393.  nr (...)z datą wystawienia 10.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10437,10 zł

394.  nr (...)z datą wystawienia 12.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 18440,30 zł

395.  nr (...)z datą wystawienia 15.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 20186,12 zł

396.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 13044,85 zł

397.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 35794,80 zł

398.  nr (...)z datą wystawienia 17.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 25250,95 zł

399.  nr (...)z datą wystawienia 17.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 14905,35 zł

400.  nr (...)z datą wystawienia 19.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 14099,54 zł

401.  nr (...)z datą wystawienia 19.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 35322,66 zł

402.  nr (...)z datą wystawienia 20.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 12698,07 zł

403.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11763,85 zł

404.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10248,00 zł

405.  nr (...) z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 37376,53 zł

406.  nr (...)z datą wystawienia 27.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 13631,67 zł

407.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 48293,70 zł

408.  nr (...)z datą wystawienia 02.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 44720,32 zł

409.  nr (...)z datą wystawienia 03.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 22782,16 zł

410.  nr (...)z datą wystawienia 04.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 45817,10 zł

411.  nr (...)z datą wystawienia 05.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 13512,72 zł

412.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3758,82 zł

413.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 16730,96 zł

414.  nr (...)z datą wystawienia 07.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3616,08 zł

415.  nr (...)z datą wystawienia 07.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3720,76 zł

416.  nr (...)z datą wystawienia 09.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 43365,51 zł

417.  nr (...)z datą wystawienia 09.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 20539,86 zł

418.  nr (...)z datą wystawienia 10.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 18588,53 zł

419.  nr (...)z datą wystawienia 11.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 17284,35 zł

420.  nr (...)z datą wystawienia 11.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3773,09 zł

421.  nr (...)z datą wystawienia 13.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10750,52 zł

422.  nr (...)z datą wystawienia 14.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 46147,23 zł

423.  nr(...)z datą wystawienia 17.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3421,00 zł

424.  nr (...)z datą wystawienia 17.082004 r. na łączną kwotę brutto 29920,50 zł

425.  nr (...)z datą wystawienia 21.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10086,96 zł

426.  nr (...)z datą wystawienia 24.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 24235,00 zł

427.  nr (...)z datą wystawienia 24.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 35359,02 zł

428.  nr (...)z datą wystawienia 25.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 21778,53 zł

429.  nr (...)z datą wystawienia 26.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 26445,94 zł

430.  nr (...)z datą wystawienia 28.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 26077,50 zł

431.  nr (...)z datą wystawienia 30.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10771,38 zł

432.  nr (...)z datą wystawienia 30.08 2004 r. na łączną kwotę brutto 25465,79 zł

433.  nr (...)z datą wystawienia 01.09 2004 r. na łączną kwotę brutto 30007,12 zł

434.  nr (...)z datą wystawienia 01.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 42890,32 zł

435.  nr (...)z datą wystawienia 02.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 31068,28 zł

436.  nr (...)z datą wystawienia 03.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 46847,02 zł

437.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23560,40 zł

438.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 27300,61 zł

439.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 32447,12 zł

440.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23963,48 zł

441.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 24666,20 zł

442.  nr (...)z datą wystawienia 11.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 8113 zł

443.  nr (...)z datą wystawienia 13.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 14888,88 zł

444.  nr (...)z datą wystawienia 14.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 8901,12 zł

445.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 17756,37 zł

446.  nr (...)z datą wystawienia 17.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23768,41 zł

447.  nr (...)z datą wystawienia 18.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 38726,46 zł

448.  nr (...)z datą wystawienia 21.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 14683,19 zł

449.  nr (...)z datą wystawienia 24.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 38498,20 zł

450.  nr (...)z datą wystawienia 27.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 13638,62 zł

451.  nr (...)z datą wystawienia 28.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 13719,51 zł

452.  nr (...) z datą wystawienia 01.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 10431 zł

453.  nr (...)z datą wystawienia 02.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 2521,74 zł

454.  nr (...)z datą wystawienia 04.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 4856,82 zł

455.  nr (...)z datą wystawienia 05.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 17152,47 zł

456.  nr (...)z datą wystawienia 06.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 27406,08 zł

457.  nr (...)z datą wystawienia 09.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 34188,30 zł

458.  nr (...)z datą wystawienia 09.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 46105,14 zł

459.  nr (...)z datą wystawienia 11.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 32256,43 zł

460.  nr (...)z datą wystawienia 12.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 27646,18 zł

461.  nr (...)z datą wystawienia 14.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 22491,92 zł

462.  nr (...)z datą wystawienia 16.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 45552,36 zł

463.  nr (...)z datą wystawienia 17.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 40120,92 zł

464.  nr (...)z datą wystawienia 18.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 46325,84 zł

465.  nr(...)z datą wystawienia 23.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 17361,82 zł

466.  nr (...)z datą wystawienia 26.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 30479,26 zł

467.  nr (...)z datą wystawienia 03.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 6703,29 zł

468.  nr (...)z datą wystawienia 04.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 59445,11 zł

469.  nr (...)z datą wystawienia 04.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 32845,08 zł

470.  nr (...)z datą wystawienia 06.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 63034,47 zł

471.  nr (...)z datą wystawienia 09.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 16204,65 zł

472.  nr (...)z datą wystawienia 10.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 30082,76 zł

473.  nr (...)z datą wystawienia 12.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 33778,14 zł

474.  nr (...)z datą wystawienia 17.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 14095,03 zł

475.  nr (...)z datą wystawienia 19.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 30735,46 zł

476.  nr (...)z datą wystawienia 20.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 23911,27 zł

477.  nr (...) z datą wystawienia 22.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 15004,78 zł

478.  nr (...)z datą wystawienia 23.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 44694,09 zł

479.  nr (...)z datą wystawienia 24.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 17286,18 zł

480.  nr (...)z datą wystawienia 26.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 8970,66 zł

481.  nr (...)z datą wystawienia 29.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 45513,63 zł

482.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 20782,09 zł

483.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9253,70 zł

484.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 51511,45 zł

485.  nr (...)z datą wystawienia 02.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15250 zł

486.  nr (...)z datą wystawienia 03.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 32637,44 zł

487.  nr (...)z datą wystawienia 04.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 34644,34 zł

488.  nr (...)z datą wystawienia 06.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 41594,62 zł

489.  nr (...)z datą wystawienia 07.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 28740,88 zł

490.  nr (...)z datą wystawienia 08.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 45449,27 zł

491.  nr (...)z datą wystawienia 09.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 49240,42 zł

492.  nr (...)z datą wystawienia 09.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 14595,53 zł

493.  nr (...)z datą wystawienia 10.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9253,70 zł

494.  nr (...)z datą wystawienia 10.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15852,68 zł

495.  nr (...)z datą wystawienia 11.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 40720,06 zł

496.  nr (...)z datą wystawienia 13.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 35901,55 zł

497.  nr (...)z datą wystawienia 15.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 18305,37 zł

498.  nr (...)z datą wystawienia 16.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 24202,12 zł

499.  nr (...)z datą wystawienia 17.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 26772,96 zł

500.  nr (...) z datą wystawienia 18.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15942,96 zł

501.  nr (...)z datą wystawienia 20.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 41229,17 zł

502.  nr (...)z datą wystawienia 21.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 23754,62 zł

503.  nr (...)z datą wystawienia 23.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 28765,77 zł

504.  nr (...)z datą wystawienia 29.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 37113,01 zł

i działając w ten sposób swoim zachowaniem ułatwił K. C. popełnienie czynu zabronionego, polegającego na narażaniu podatku od towarów i usług za 2004 rok na uszczuplenie, poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. i „PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., to jest to jest za styczeń 2004 roku w wysokości 71.018 zł, za luty 2004 roku w wysokości 110.109 zł, za marzec 2004 roku w wysokości 165.825 zł, za kwiecień 2004 roku w wysokości 150.979 zł, za maj 2004 roku w wysokości 139.822 zł, za czerwiec 2004 roku w wysokości 123.013 zł, za lipiec 2004 roku w wysokości 105.241 zł, za sierpień 2004 roku w wysokości 96.950 zł, za wrzesień 2004 roku w wysokości 83.544 zł, za październik 2004 roku w wysokości 73.994 zł, za listopad 2004 roku w wysokości 82.063 zł, za grudzień 2004 roku w wysokości 121.301 zł,

tj. o przestępstwo z art. 62 § 2 kks i art. 18 § 3 kk w zw. z art. 56 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks oraz w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 kks

M. W. została oskarżona o to, że :

IX. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2004 roku w Ś. i innych miastach województwa (...) brała udział w założonej i kierowanej przez K. C. grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, polegających na fałszowaniu faktur VAT, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT oraz narażaniu podatku od towarów i usług na uszczuplenie poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami (...) BANK s.c. z siedzibą w Ł., PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś., PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., PHU (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., (...) z siedzibą w W. i firmą (...) z siedzibą w M., w skład której to grupy w różnych okresach czasu ponadto wchodzili: W. P. (1), P. W., N. A., J. W. (poprzednio A.) i inna ustalona osoba,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

X. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2004 roku w Ś. w województwie (...) działając czynem ciągłym , w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz wspólnie i w porozumieniu z P. W. w celu użycia jako autentyczne podrobiła dokumenty w postaci faktur VAT, dokumentujących transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę (...) BANK s.c. Towarzystwo (...) Bank (...) Wywiadownia (...) z siedzibą w Ł. firmie PPHU (...) z siedzibą w Ś., poprzez wypełnienie poszczególnych rubryk niżej wymienionych druków faktur VAT, które następnie P. W. opatrzył pieczęciami sprzedawcy i nabywcy towaru oraz podpisami w miejscu podpisu osoby uprawnionej do wystawienia i odbioru faktury:

1.  nr (...)z datą wystawienia 14 marca 2003 roku na kwotę brutto 9443,90 zł

2.  nr (...)z datą wystawienia 14 marca 2003 roku na kwotę brutto 9390,34 zł

3.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 6014,93 zł

4.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 9215,21 zł

5.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 13387,67 zł

6.  nr (...)z datą wystawienia 17 marca 2003 roku na kwotę brutto 8176,75 zł

7.  nr (...)z datą wystawienia 18 marca 2003 roku na kwotę brutto 9141,46 zł

8.  nr (...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 5483,29 zł

9.  nr (...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 7897,67 zł

10.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 7144,26 zł

11.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 10040,87 zł

12.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 10178,52 zł

13.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11173,86 zł

14.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 9512,95 zł

15.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13203,08 zł

16.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13153,31 zł

17.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13203,08 zł

18.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 11199,60 zł

19.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 10594,48 zł

20.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 8402,14 zł

21.  nr (...)z datą wystawienia 28.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 14217,27 zł

22.  nr (...)z datą wystawienia 28.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13523,94 zł

23.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2003 r. na łączną kwotę brutto 13819,18 zł

24.  nr (...)z datą wystawienia 02.06.2003 r. na łączną kwotę brutto 10661,58 zł

25.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10476,19 zł

26.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10683,66 zł

27.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 8854,27 zł

28.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10401,72 zł

29.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 10760,40 zł

30.  nr (...)z datą wystawienia 16.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 13242,37 zł

31.  nr (...)z datą wystawienia 16.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 13268,23 zł

32.  nr (...)z datą wystawienia 16.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 4742,14 zł

33.  nr (...)z datą wystawienia 17.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 13921,36 zł

34.  nr (...)z datą wystawienia 18.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 13660,36 zł.

35.  nr (...)z datą wystawienia 19.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 4567,68 zł

36.  nr (...)z datą wystawienia 20.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 11242,59 zł

37.  nr (...)z datą wystawienia 23.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12270,76 zł

38.  nr (...)z datą wystawienia 23.09.2003 r. na łączną kwotę brutto 12166,33 zł

tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

XI. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2004 roku w Ś. w województwie (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełniania przestępstw w zamiarze aby P. W. dokonał czynu zabronionego polegającego na wystawieniu i posłużeniu się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi rzekome transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę PPHU (...) z siedzibą w Ś. firmie PPHU (...) C. z siedzibą w B., swoim zachowaniem ułatwiła mu jego popełnienie w ten sposób, że wypełniła poszczególne rubryki niżej wymienionych druków faktur VAT:

1.  nr (...)z datą wystawienia 11 marca 2003 roku na kwotę brutto 10594,94 zł

2.  nr (...)z datą wystawienia 12 marca 2003 roku na kwotę brutto 9892,98 zł

3.  nr (...)z datą wystawienia 14 marca 2003 roku na kwotę brutto 4249,38 zł

4.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 9600,18 zł

5.  nr (...)z datą wystawienia 15 marca 2003 roku na kwotę brutto 9499,53 zł

6.  nr (...)z datą wystawienia 18 marca 2003 roku na kwotę brutto 8272,94 zł

7.  nr (...)z datą wystawienia 19 marca 2003 roku na kwotę brutto 9254,92 zł

8.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 6397,68 zł

9.  nr (...)z datą wystawienia 20 marca 2003 roku na kwotę brutto 8917,59 zł

10.  nr (...)z datą wystawienia 21 marca 2003 roku na kwotę brutto 9480,13 zł

11.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 2357,04 zł

12.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 5544,90 zł

13.  nr (...)z datą wystawienia 22 marca 2003 roku na kwotę brutto 7971,48 zł

14.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 7242,89 zł

15.  nr (...)z datą wystawienia 24 marca 2003 roku na kwotę brutto 10172,24 zł

16.  nr (...)z datą wystawienia 26 marca 2003 roku na kwotę brutto 67899,10 zł

17.  nr (...)z datą wystawienia 01 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9922,99 zł

18.  nr (...)z datą wystawienia 02 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 59395,21 zł

19.  nr (...)z datą wystawienia 03 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 10423,07 zł

20.  nr (...)z datą wystawienia 04 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8494,86 zł

21.  nr (...)z datą wystawienia 05 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 6825,29 zł

22.  nr (...)z datą wystawienia 07 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 42456,00 zł

23.  nr (...)z datą wystawienia 08 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 13544,93 zł

24.  nr (...)z datą wystawienia 09 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8426,54 zł

25.  nr (...)z datą wystawienia 09 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 26926,62 zł

26.  nr (...)z datą wystawienia 11 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 42859,52 zł

27.  nr (...)z datą wystawienia 14 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 6159,78 zł

28.  nr (...) z datą wystawienia 15 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 14795,73 zł

29.  nr (...)z datą wystawienia 16 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 3816,77 zł

30.  nr (...)z datą wystawienia 17 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 15338,45 zł

31.  nr(...)z datą wystawienia 18 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 12619,01 zł

32.  nr (...)z datą wystawienia 18 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 31951,80 zł

33.  nr (...)z datą wystawienia 22 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 63804,90 zł

34.  nr (...)z datą wystawienia 23 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 9933,79 zł

35.  nr (...)z datą wystawienia 24 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 42164,79 zł

36.  nr (...)z datą wystawienia 25 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 10871,54 zł

37.  nr (...)z datą wystawienia 25 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 64409,90 zł

38.  nr (...)z datą wystawienia 28 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 12013,34 zł

39.  nr (...)z datą wystawienia 30 kwietnia 2003 roku na kwotę brutto 8235,00 zł

40.  nr (...)z datą wystawienia 02 maja 2003 roku na kwotę brutto 12067,20 zł

41.  nr (...)z datą wystawienia 06 maja 2003 roku na kwotę brutto 46373,42 zł

42.  nr (...)z datą wystawienia 07 maja 2003 roku na kwotę brutto 11944,11 zł

43.  nr (...)z datą wystawienia 09 maja 2003 roku na kwotę brutto 39803,11 zł

44.  nr (...)z datą wystawienia 09 maja 2003 roku na kwotę brutto 9003,78 zł

45.  nr (...)z datą wystawienia 12 maja 2003 roku na kwotę brutto 8299,72 zł

46.  nr (...)z datą wystawienia 13 maja 2003 roku na kwotę brutto 28151,50 zł

47.  nr (...)z datą wystawienia 17 maja 2003 roku na kwotę brutto 12345,12 zł

48.  nr (...)z datą wystawienia 21 maja 2003 roku na kwotę brutto 45979,36 zł

49.  nr (...)z datą wystawienia 23 maja 2003 roku na kwotę brutto 10599,12 zł

50.  nr (...)z datą wystawienia 27 maja 2003 roku na kwotę brutto 11263,65 zł

51.  nr (...)z datą wystawienia 27 maja 2003 roku na kwotę brutto 89420,88 zł

52.  nr (...)z datą wystawienia 28 maja 2003 roku na kwotę brutto 6193,45 zł

53.  nr (...)z datą wystawienia 28 maja 2003 roku na kwotę brutto 35919,48 zł

54.  nr (...)z datą wystawienia 29 maja 2003 roku na kwotę brutto 6111,04 zł

55.  nr (...)z datą wystawienia 29 maja 2003 roku na kwotę brutto 47564,14 zł

56.  nr (...)z datą wystawienia 30 maja 2003 roku na kwotę brutto 54620,62 zł

57.  nr (...)z datą wystawienia 02 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 10708,25 zł

58.  nr (...)z datą wystawienia 06 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 7666,97 zł

59.  nr (...)z datą wystawienia 06 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 40167,89 zł

60.  nr (...)z datą wystawienia 07 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 6546,58 zł

61.  nr (...)z datą wystawienia 10 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 5302,36 zł

62.  nr (...)z datą wystawienia 11 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 5885,89 zł

63.  nr (...)z datą wystawienia 11 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 21360,37 zł

64.  nr (...)z datą wystawienia 12 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 11698,58 zł

65.  nr (...)z datą wystawienia 14 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 8142,28 zł

66.  nr (...)z datą wystawienia 16 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 23223,31 zł

67.  nr (...)z datą wystawienia 16 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 10309,00 zł

68.  nr (...)z datą wystawienia 17 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 22802,41 zł

69.  nr (...)z datą wystawienia 20 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 9864,68 zł

70.  nr (...)z datą wystawienia 21 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 7655,99 zł

71.  nr (...)z datą wystawienia 21 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 54537,66 zł

72.  nr (...)z datą wystawienia 23 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 47046,25 zł

73.  nr (...) z datą wystawienia 27 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 49255,06 zł

74.  nr (...)z datą wystawienia 30 czerwca 2003 roku na kwotę brutto 66689,23 zł

75.  nr (...)z datą wystawienia 01 lipca 2003 roku na kwotę brutto 10315,65 zł

76.  nr (...)z datą wystawienia 02 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8457,89 zł

77.  nr (...)z datą wystawienia 02 lipca 2003 roku na kwotę brutto 3422,10 zł

78.  nr (...)z datą wystawienia 04 lipca 2003 roku na kwotę brutto 10413 zł

79.  nr (...)z datą wystawienia 04 lipca 2003 roku na kwotę brutto 3187,86 zł

80.  nr (...)z datą wystawienia 05 lipca 2003 roku na kwotę brutto 25194,83 zł

81.  nr (...)z datą wystawienia 05 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8787,36 zł

82.  nr (...)z datą wystawienia 07 lipca 2003 roku na kwotę brutto 22626,12 zł

83.  nr (...)z datą wystawienia 07 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8463,75 zł

84.  nr (...)z datą wystawienia 07 lipca 2003 roku na kwotę brutto 8379,14 zł

85.  nr (...)z datą wystawienia 10 lipca 2003 roku na kwotę brutto 15004,72 zł

86.  nr (...) z datą wystawienia 10 lipca 2003 roku na kwotę brutto 9418,22 zł

87.  nr (...) z datą wystawienia 11 lipca 2003 roku na kwotę brutto 9691,62 zł

88.  nr (...)z datą wystawienia 12 lipca 2003 roku na kwotę brutto 4842,18 zł

89.  nr (...)z datą wystawienia 15 lipca 2003 roku na kwotę brutto 9349,78 zł

90.  nr (...)z datą wystawienia 16 lipca 2003 roku na kwotę brutto 30850,02 zł

91.  nr (...)z datą wystawienia 23 lipca 2003 roku na kwotę brutto 24112,93 zł

92.  nr (...) z datą wystawienia 25 lipca 2003 roku na kwotę brutto 4490,82 zł

93.  nr (...)z datą wystawienia 25 lipca 2003 roku na kwotę brutto 25442,80 zł

94.  nr (...) z datą wystawienia 26 lipca 2003 roku na kwotę brutto 12142,90 zł

95.  nr (...)z datą wystawienia 28 lipca 2003 roku na kwotę brutto 71108,92 zł

96.  nr (...)z datą wystawienia 30 lipca 2003 roku na kwotę brutto 92067,30 zł

97.  nr (...)z datą wystawienia 01 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 5560,76 zł

98.  nr (...)z datą wystawienia 02 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 5350,92 zł

99.  nr (...)z datą wystawienia 04 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 10803,10 zł

100.  nr (...)z datą wystawienia 04 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 4402,13 zł

101.  nr (...)z datą wystawienia 05 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 5732,78 zł

102.  nr (...)z datą wystawienia 06 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 16274,19 zł

103.  nr (...)z datą wystawienia 07 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 9769,76 zł

104.  nr (...)z datą wystawienia 07 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 35973,04 zł

105.  nr (...)z datą wystawienia 08 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 10976,58 zł

106.  nr (...)z datą wystawienia 09 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 3784,44 zł

107.  nr (...)z datą wystawienia 09 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 2697,42 zł

108.  nr (...)z datą wystawienia 11 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 3180,54 zł

109.  nr (...)z datą wystawienia 14 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 42023,51zł

110.  nr (...)z datą wystawienia 19 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 12795,12 zł

111.  nr (...)z datą wystawienia 19 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 34463,78 zł

112.  nr (...)z datą wystawienia 25 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 19923,09 zł

113.  nr (...)z datą wystawienia 27 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 73773,71 zł

114.  nr (...)z datą wystawienia 28 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 13721,95 zł

115.  nr (...)z datą wystawienia 29 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 27440,24 zł

116.  nr (...)z datą wystawienia 30 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 14402,71 zł

117.  nr (...)z datą wystawienia 30 sierpnia 2003 roku na kwotę brutto 47242,55 zł

118.  nr (...)z datą wystawienia 04 września 2003 roku na kwotę brutto 12239,65 zł

119.  nr (...)z datą wystawienia 05 września 2003 roku na kwotę brutto 7733,58 zł

120.  nr (...)z datą wystawienia 06 września 2003 roku na kwotę brutto 12340,30 zł

121.  nr (...)z datą wystawienia 08 września 2003 roku na kwotę brutto 3759,13 zł

122.  nr (...)z datą wystawienia 09 września 2003 roku na kwotę brutto 4407,25 zł

123.  nr (...)z datą wystawienia 10 września 2003 roku na kwotę brutto 5435,10 zł

124.  nr (...)z datą wystawienia 11 września 2003 roku na kwotę brutto 3821,04 zł

125.  nr (...)z datą wystawienia 12 września 2003 roku na kwotę brutto 48541,48 zł

126.  nr (...)z datą wystawienia 13 września 2003 roku na kwotę brutto 12206,71

127.  nr (...)z datą wystawienia 16 września 2003 roku na kwotę brutto 51410,07

128.  nr (...)z datą wystawienia 17 września 2003 roku na kwotę brutto 31343,33 zł

129.  nr (...)z datą wystawienia 23 września 2003 roku na kwotę brutto 27798,86 zł

130.  nr (...)z datą wystawienia 23 września 2003 roku na kwotę brutto 4587,20 zł

131.  nr (...)z datą wystawienia 24 września 2003 roku na kwotę brutto 35850,68 zł

132.  nr (...)z datą wystawienia 24 września 2003 roku na kwotę brutto 4988,58 zł

133.  nr (...)z datą wystawienia 25 września 2003 roku na kwotę brutto 39431,93 zł

134.  nr (...)z datą wystawienia 25 września 2003 roku na kwotę brutto 3458,70 zł

135.  nr (...)z datą wystawienia 26 września 2003 roku na kwotę brutto 70277,49 zł

136.  nr (...)z datą wystawienia 26 września 2003 roku na kwotę brutto 4240,72 zł

137.  nr (...)z datą wystawienia 29 września 2003 roku na kwotę brutto 31739,58 zł

138.  nr (...)z datą wystawienia 29 września 2003 roku na kwotę brutto 12185,36 zł

139.  nr (...)z datą wystawienia 30 września 2003 roku na kwotę brutto 14413,87 zł

140.  nr (...)z datą wystawienia 03 października 2003 roku na kwotę brutto 4042,41 zł

141.  nr (...)z datą wystawienia 03 października 2003 roku na kwotę brutto 7274,56 zł

142.  nr (...)z datą wystawienia 04 października 2003 roku na kwotę brutto 16215,26 zł

143.  nr (...)z datą wystawienia 06 października 2003 roku na kwotę brutto 4133,36 zł

144.  nr 05/10/03 z datą wystawienia 07 października 2003 roku na kwotę brutto 9982,28 zł

145.  nr (...)z datą wystawienia 08 października 2003 roku na kwotę brutto 19016,75 zł

146.  nr (...)z datą wystawienia 09 października 2003 roku na kwotę brutto 24471,98 zł

147.  nr (...)z datą wystawienia 13 października 2003 roku na kwotę brutto 15821,88 zł

148.  nr (...)z datą wystawienia 13 października 2003 roku na kwotę brutto 10628,64 zł

149.  nr (...)z datą wystawienia 14 października 2003 roku na kwotę brutto 33093,96 zł

150.  nr (...)z datą wystawienia 15 października 2003 roku na kwotę brutto 3901,56 zł

151.  nr (...)z datą wystawienia 16 października 2003 roku na kwotę brutto 3678,30 zł

152.  nr (...)z datą wystawienia 17 października 2003 roku na kwotę brutto 3891,80 zł

153.  nr (...)z datą wystawienia 18 października 2003 roku na kwotę brutto 6140,26 zł

154.  nr (...)z datą wystawienia 20 października 2003 roku na kwotę brutto 4131,53 zł

155.  nr (...)z datą wystawienia 20 października 2003 roku na kwotę brutto 30752,54 zł

156.  nr (...)z datą wystawienia 21 października 2003 roku na kwotę brutto 4115,35 zł

157.  nr (...)z datą wystawienia 22 października 2003 roku na kwotę brutto 4067,42 zł

158.  nr (...)z datą wystawienia 23 października 2003 roku na kwotę brutto 44555,38 zł

159.  nr (...)z datą wystawienia 24 października 2003 roku na kwotę brutto 3937,12 zł

160.  nr (...)z datą wystawienia 25 października 2003 roku na kwotę brutto 8297,90 zł

161.  nr (...)z datą wystawienia 25 października 2003 roku na kwotę brutto 6771,00 zł

162.  nr (...)z datą wystawienia 27 października 2003 roku na kwotę brutto 3966,04 zł

163.  nr (...)z datą wystawienia 28 października 2003 roku na kwotę brutto 25751,58 zł

164.  nr (...)z datą wystawienia 29 października 2003 roku na kwotę brutto 6332,17 zł

165.  nr (...)z datą wystawienia 30 października 2003 roku na kwotę brutto 25493,12 zł

166.  nr (...)z datą wystawienia 31 października 2003 roku na kwotę brutto 36720,90 zł

167.  nr (...) z datą wystawienia 04 listopada 2003 roku na kwotę brutto 25464,45 zł

168.  nr (...)z datą wystawienia 05 listopada 2003 roku na kwotę brutto 16089,97 zł

169.  nr (...)z datą wystawienia 12 listopada 2003 roku na kwotę brutto 17582,64 zł

170.  nr (...)z datą wystawienia 13 listopada 2003 roku na kwotę brutto 6984,74 zł

171.  nr (...)z datą wystawienia 15 listopada 2003 roku na kwotę brutto 52101,63 zł

172.  nr (...)z datą wystawienia 17 listopada 2003 roku na kwotę brutto 10450,52 zł

173.  nr (...)z datą wystawienia 17 listopada 2003 roku na kwotę brutto 38940,75 zł

174.  nr (...)z datą wystawienia 18 listopada 2003 roku na kwotę brutto 23076,85 zł

175.  nr (...)z datą wystawienia 18 listopada 2003 roku na kwotę brutto 14218,86 zł

176.  nr (...)z datą wystawienia 19 listopada 2003 roku na kwotę brutto 3755,16 zł

177.  nr (...)z datą wystawienia 20 listopada 2003 roku na kwotę brutto 22206,26 zł

178.  nr (...)z datą wystawienia 20 listopada 2003 roku na kwotę brutto 19779,62 zł

179.  nr (...)z datą wystawienia 21 listopada 2003 roku na kwotę brutto 53263,49 zł

180.  nr (...)z datą wystawienia 21 listopada 2003 roku na kwotę brutto 9842,17 zł

181.  nr (...)z datą wystawienia 22 listopada 2003 roku na kwotę brutto 58321,37 zł

182.  nr (...)z datą wystawienia 26 listopada 2003 roku na kwotę brutto 21999,89 zł

183.  nr (...)z datą wystawienia 28 listopada 2003 roku na kwotę brutto 21463,89 zł

184.  nr (...)z datą wystawienia 29 listopada 2003 roku na kwotę brutto 29680,40 zł

185.  nr (...)z datą wystawienia 01 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 56250,54 zł

186.  nr (...) z datą wystawienia 01 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 3354,70 zł

187.  nr (...)z datą wystawienia 02 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 4039,12 zł

188.  nr (...)z datą wystawienia 02 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7938,54 zł

189.  nr (...)z datą wystawienia 03 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 4044,30 zł

190.  nr (...) z datą wystawienia 05 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7162,25 zł

191.  nr (...)z datą wystawienia 08 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 42156,00 zł

192.  nr (...)z datą wystawienia 09 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 36920,25 zł

193.  nr (...)z datą wystawienia 12 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 24558,60 zł

194.  nr (...)z datą wystawienia 12 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 23502,14 zł

195.  nr (...)z datą wystawienia 15 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 32886,75 zł

196.  nr (...)z datą wystawienia 15 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7840,94 zł

197.  nr (...)z datą wystawienia 17 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 41723,09 zł

198.  nr (...)z datą wystawienia 17 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 7465,49 zł

199.  nr (...)z datą wystawienia 17 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 8857,20 zł

200.  nr (...) z datą wystawienia 18 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 10342,25 zł

201.  nr (...)z datą wystawienia 19 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 15561,41 zł

202.  nr (...)z datą wystawienia 19 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 6226,88 zł

203.  nr (...)z datą wystawienia 19 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 1227,08 zł

204.  nr (...)z datą wystawienia 22 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 12784,14 zł

205.  nr (...)z datą wystawienia 22 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 4044,30 zł

206.  nr (...)z datą wystawienia 23 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 22328,14 zł

207.  nr (...)z datą wystawienia 30 grudnia 2003 roku na kwotę brutto 20076,93 zł

208.  nr (...)z datą wystawienia 03.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 13402,62 zł

209.  nr (...)z datą wystawienia 03.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 7058,37 zł

210.  nr (...)z datą wystawienia 07.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 17247,75 zł

211.  nr (...)z datą wystawienia 07.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 19947,00 zł

212.  nr (...)z datą wystawienia 08.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 39183,59 zł

213.  nr (...)z datą wystawienia 09.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 31555,24 zł

214.  nr (...)z datą wystawienia 12.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 27587,25 zł

215.  nr (...)z datą wystawienia 13.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 27845,28 zł

216.  nr (...)z datą wystawienia 12.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 13064,74 zł

217.  nr (...)z datą wystawienia 15.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 17443,80 zł

218.  nr (...)z datą wystawienia 15.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 3895,58 zł

219.  nr (...)z datą wystawienia 16.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 3434,54 zł

220.  nr (...)z datą wystawienia 19.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 22828,88 zł

221.  nr (...)z datą wystawienia 20.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 14789,51 zł

222.  nr (...)z datą wystawienia 21.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 12024,08 zł

223.  nr (...)z datą wystawienia 21.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 20743,66 zł

224.  nr (...)z datą wystawienia 23.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 7351,17 zł

225.  nr (...)z datą wystawienia 26.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 33306,00 zł

226.  nr (...)z datą wystawienia 27.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 20275,49 zł

227.  nr (...)z datą wystawienia 29.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 15194,31 zł

228.  nr (...)z datą wystawienia 30.01.2004 roku na łączną kwotę brutto 25660,26 zł

229.  nr (...)z datą wystawienia 02.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 21688,31zł

230.  nr (...)z datą wystawienia 03.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 17786,32 zł

231.  nr (...)z datą wystawienia 04.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 32792,38 zł

232.  nr (...)z datą wystawienia 06.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 31732,20 zł

233.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 25739,32 zł

234.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 22692,00 zł

235.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 92898,73 zł

236.  nr (...)z datą wystawienia 14.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 9516,00 zł

237.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 40962,72 zł

238.  nr (...)z datą wystawienia 17.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 35325,71 zł

239.  nr (...)z datą wystawienia 18.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 24529,32 zł

240.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 35954,19 zł

241.  nr (...)z datą wystawienia 20.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 46827,57 zł

242.  nr (...)z datą wystawienia 20.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 19871,48 zł

243.  nr (...) z datą wystawienia 21.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 3980,25 zł

244.  nr(...)z datą wystawienia 21.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 13598,73 zł

245.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 25144,20 zł

246.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 30992,88 zł

247.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 10930,22 zł

248.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 22660,28 zł

249.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 9595,00 zł

250.  nr (...)z datą wystawienia 27.02.2004 roku na łączną kwotę brutto 35387,93 zł

251.  nr (...)z datą wystawienia 01.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 44189,19 zł

252.  nr (...)z datą wystawienia 01.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 27016,29 zł

253.  nr (...)z datą wystawienia 02.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 52093,70 zł

254.  nr (...)z datą wystawienia 02.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 23307,49 zł

255.  nr (...)z datą wystawienia 03.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 22314,53 zł

256.  nr (...)z datą wystawienia 04.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 11819,97 zł

257.  nr (...)z datą wystawienia 05.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 10843,36 zł

258.  nr (...)z datą wystawienia 05.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 40491,68 zł

259.  nr (...)z datą wystawienia 08.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 32082,52 zł

260.  nr (...)z datą wystawienia 09.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 57013,04 zł

261.  nr(...)z datą wystawienia 10.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 53374,70 zł

262.  nr (...)z datą wystawienia 10.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 8957,85 zł

263.  nr (...)z datą wystawienia 12.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 52361,79 zł

264.  nr (...)z datą wystawienia 12.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 9772,20 zł

265.  nr (...)z datą wystawienia 15.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 25427,85 zł

266.  nr (...)z datą wystawienia 15.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 24785,22 zł

267.  nr (...) z datą wystawienia 16.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 14186,16 zł

268.  nr (...)z datą wystawienia 17.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 26612,78 zł

269.  nr (...)z datą wystawienia 17.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 8878,25 zł

270.  nr (...)z datą wystawienia 18.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 26389,33 zł

271.  nr (...)z datą wystawienia 19.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 34687,65 zł

272.  nr (...)z datą wystawienia 20.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 46023,28 zł

273.  nr (...)z datą wystawienia 22.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 15250,00 zł

274.  nr (...)z datą wystawienia 23.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 22529,74 zł

275.  nr (...)z datą wystawienia 24.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 41034,09 zł

276.  nr (...)z datą wystawienia 24.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 12643,47 zł

277.  nr (...)z datą wystawienia 25.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 55395,02 zł

278.  nr (...)z datą wystawienia 25.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 11583,90 zł

279.  nr (...)z datą wystawienia 26.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 35959,50 zł

280.  nr (...)z datą wystawienia 27.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 33352,97 zł

281.  nr (...)z datą wystawienia 30.03.2004 r. na łączną kwotę brutto 39197,38 zł

282.  nr (...)z datą wystawienia 01.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 82929,68 zł

283.  nr (...)z datą wystawienia 01.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 10493,22 zł

284.  nr (...)z datą wystawienia 02.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 63088,64 zł

285.  nr (...)z datą wystawienia 02.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 10149,18 zł

286.  nr (...)z datą wystawienia 05.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 88626,90 zł

287.  nr (...)z datą wystawienia 05.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20886,40 zł

288.  nr (...)z datą wystawienia 06.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 29868,65 zł

289.  nr (...)z datą wystawienia 06.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 7482,99 zł

290.  nr (...)z datą wystawienia 07.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 62414,29 zł

291.  nr (...)z datą wystawienia 07.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20214,49 zł

292.  nr (...)z datą wystawienia 08.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 51306,98 zł

293.  nr (...)z datą wystawienia 09.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 6673,28 zł

294.  nr (...)z datą wystawienia 13.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 16708,63 zł

295.  nr (...)z datą wystawienia 14.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 9420,84 zł

296.  nr (...)z datą wystawienia 14.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 26406,90 zł

297.  nr (...)z datą wystawienia 15.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 47737,20 zł

298.  nr (...)z datą wystawienia 16.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 32083,56 zł

299.  nr (...)z datą wystawienia 16.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 12736,43 zł

300.  nr (...)z datą wystawienia 17.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 14386,85 zł

301.  nr (...)z datą wystawienia 17.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 26167,66 zł

302.  nr (...)z datą wystawienia 19.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 15382,35 zł

303.  nr (...)z datą wystawienia 20.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 6724,95 zł

304.  nr (...)z datą wystawienia 20.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 44208,42 zł

305.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 12914,92 zł

306.  nr (...)z datą wystawienia 22.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 23707,04 zł

307.  nr (...)z datą wystawienia 23.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 29537,24 zł

308.  nr (...)z datą wystawienia 24.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 14633,29 zł

309.  nr (...)z datą wystawienia 26.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 9864,31 zł

310.  nr (...)z datą wystawienia 27.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 11246,57 zł

311.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20463,67 zł

312.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 20875,73 zł

313.  nr (...)z datą wystawienia 29.04.2004 r. na łączną kwotę brutto 22481,55 zł

314.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 42975,54 zł

315.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11934,65 zł

316.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 12101,18 zł

317.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 10505,42 zł

318.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35129,60 zł

319.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 3450,16 zł

320.  nr (...)z datą wystawienia 07.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 32595,72 zł

321.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 44915,85 zł

322.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 70396,44 zł

323.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 50898,71 zł

324.  nr (...)z datą wystawienia 12.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 16980,27 zł

325.  nr (...)z datą wystawienia 13.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 34336,29 zł

326.  nr (...)z datą wystawienia 14.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 7382,95 zł

327.  nr (...)z datą wystawienia 15.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11170,32 zł

328.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 19496,64 zł

329.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 24947,78 zł

330.  nr(...)z datą wystawienia 18.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 41727,54 zł

331.  nr (...)z datą wystawienia 19.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 47642,40 zł

332.  nr (...)z datą wystawienia 20.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14074,53 zł

333.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 18039,23 zł

334.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17805,72 zł

335.  nr (...)z datą wystawienia 22.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11956,00 zł

336.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35003,33 zł

337.  nr (...)z datą wystawienia 25.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 33854,63 zł

338.  nr (...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17688,96 zł

339.  nr (...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11786,85 zł

340.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14913,59 zł

341.  nr (...)z datą wystawienia 28.05 2004 r. na łączną kwotę brutto 53731,12 zł

342.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 25590,11 zł

343.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 40375,29 zł

344.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 16938,48 zł

345.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42696,40 zł

346.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 4091,88 zł

347.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28947,73 zł

348.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28566,48 zł

349.  nr (...) z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 3687,15 zł

350.  nr (...)z datą wystawienia 08.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15242,99 zł

351.  nr (...)z datą wystawienia 09.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 46904,12 zł

352.  nr (...)z datą wystawienia 11.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22053,33 zł

353.  nr (...)z datą wystawienia 14.062004 r. na łączną kwotę brutto 28831,04 zł

354.  nr(...)z datą wystawienia 15.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 30547,09 zł

355.  nr (...)z datą wystawienia 16.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 70369,60 zł

356.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 23046,17 zł

357.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 14719,06 zł

358.  nr (...)z datą wystawienia 18.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 55646,64 zł

359.  nr (...)z datą wystawienia 19.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12000,84 zł

360.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42166,49 zł

361.  nr (...)z datą wystawienia 22.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 33504,86 zł

362.  nr (...)z datą wystawienia 23.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 35665,48 zł

363.  nr (...)z datą wystawienia 24.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12187,74 zł

364.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22435,43 zł

365.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15393,35 zł

366.  nr (...)z datą wystawienia 26.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22637,47 zł

367.  nr (...)z datą wystawienia 28.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 8148,01 zł

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 kks

J. W. została oskarżona o to, że :

XII. w okresie od stycznia 2004 roku do września 2005 roku w Ś. i innych miastach województwa (...) brała udział w założonej i kierowanej przez K. C. grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, polegających na fałszowaniu faktur VAT, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT oraz narażaniu podatku od towarów i usług na uszczuplenie poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami (...) BANK s.c. z siedzibą w Ł., PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś., PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., PHU (...) sp. z o.o. z siedzibą we W., (...) z siedzibą w W. i firmą (...) z siedzibą w M., w skład której to grupy w różnych okresach czasu ponadto wchodzili: W. P. (1), P. W., M. W. i N. A. i inna ustalona osoba,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

XIII. w okresie od stycznia 2004 roku do marca 2004 roku w Ś. w województwie (...) działając czynem ciągłym, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz wspólnie i w porozumieniu z P. W. w celu użycia jako autentyczne podrobiła dokumenty w postaci faktur VAT dokumentujących rzekome transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę (...) BANK s.c. Towarzystwo (...) Bank (...) Wywiadownia (...) z siedzibą w Ł. firmie PPHU (...) z siedzibą w Ś., poprzez wypełnienie poszczególnych rubryk niżej wymienionych druków faktur VAT, które następnie P. W. opatrzył pieczęciami sprzedawcy i nabywcy towaru oraz podpisami w miejscu podpisu osoby uprawnionej do wystawienia i odbioru faktury:

1.  nr (...)z datą wystawienia 02.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9691,71 zł

2.  nr (...)z datą wystawienia 02.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16474,54 zł

3.  nr (...)z datą wystawienia 03.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 7801,00

4.  nr (...)z datą wystawienia 03.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 12418,38 zł

5.  nr (...) z datą wystawienia 03.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 8743,80 zł

6.  nr (...)z datą wystawienia 04.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16423,64 zł

7.  nr (...) z datą wystawienia 09.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14927,92 zł

8.  nr (...) z datą wystawienia 09.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 8696,67 zł

9.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11014,77 zł

10.  nr (...)z datą wystawienia 11.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9491,50 zł

11.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14248,82 zł

12.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14429,18 zł

13.  nr (...) z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16013,12 zł

14.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 15951,41 zł

15.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16043,98 zł

16.  nr (...)z datą wystawienia 12.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 15941,13 zł

17.  nr (...)z datą wystawienia 13.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9415,13 zł

18.  nr (...)z datą wystawienia 14.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13645,94 zł

19.  nr (...)z datą wystawienia 14.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13616,79 zł

20.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13529,31 zł

21.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14897,01 zł

22.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13950,09 zł

23.  nr (...)z datą wystawienia 16.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 6190,89 zł

24.  nr (...)z datą wystawienia 17.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 12270,27 zł

25.  nr (...)z datą wystawienia 17.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 12204,54 zł

26.  nr(...)z datą wystawienia 18.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 10556,17 zł

27.  nr(...)z datą wystawienia 18.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 10543,65 zł

28.  nr(...)z datą wystawienia 18.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14608,16 zł

29.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 15093,11 zł

30.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 15098,89 zł

31.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16501,38 zł

32.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9645,53 zł

33.  nr (...)z datą wystawienia 19.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 10139,77 zł

34.  nr (...)z datą wystawienia 20.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 3927,18 zł

35.  nr (...)z datą wystawienia 21.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11171,71 zł

36.  nr (...)z datą wystawienia 21.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13780,19 zł.

37.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11344,54 zł

38.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11404,56 zł

39.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9873,22 zł

40.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 12670,43 zł

41.  nr (...)z datą wystawienia 25.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 9475,86 zł

42.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 14507,87 zł

43.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 8643,46 zł

44.  nr (...)z datą wystawienia 26.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 11983,63 zł

45.  nr (...) z datą wystawienia 04.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 16423,64 zł

46.  nr (...) z datą wystawienia 20.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 13538,71 zł

47.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 7596,33 zł

48.  nr (...)z datą wystawienia 24.02.2004 r. na łączną kwotę brutto 10769,12 zł

49.  nr (...)wystawiona w dniu 3 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13322,18 zł

50.  nr (...)wystawiona w dniu 3 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 7035,79 zł

51.  nr (...)wystawiona w dniu 5 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 17200,17 zł

52.  nr (...)wystawiona w dniu 5 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 19812,80 zł

53.  nr (...)wystawiona w dniu 6 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13588,85 zł

54.  nr (...)wystawiona w dniu 6 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13652,20 zł

55.  nr (...)wystawiona w dniu 6 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 11908,13 zł

56.  nr (...)wystawiona w dniu 7 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 17085,97 zł

57.  nr (...)wystawiona w dniu 7 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 14328,96 zł

58.  nr (...)wystawiona w dniu 9 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 14483,84 zł

59.  nr (...)wystawiona w dniu 9 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 12980,80 zł

60.  nr (...)wystawiona w dniu 12 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13824,37 zł

61.  nr (...)wystawiona w dniu 12 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13835,28 zł

62.  nr (...)wystawiona w dniu 12 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 16860,47 zł

63.  nr (...)wystawiona w dniu 13 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 17305,99 zł

64.  nr (...)wystawiona w dniu 15 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 10325,81 zł

65.  nr (...) wystawiona w dniu 16 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 12900,10 zł

66.  nr (...)wystawiona w dniu 19 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 14599,45 zł

67.  nr (...)wystawiona w dniu 20 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 17218,19 zł

68.  nr (...)wystawiona w dniu 20 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 14148,10 zł

69.  nr (...)wystawiona w dniu 21 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 7304,95 zł

70.  nr (...)wystawiona w dniu 23 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 16908,59 zł

71.  nr (...)wystawiona w dniu 23 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13336,50 zł

72.  nr (...)wystawiona w dniu 26 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 16554,64 zł

73.  nr (...)wystawiona w dniu 27 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 15140,81 zł

74.  nr (...)wystawiona w dniu 29 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 13742,08 zł

75.  nr (...)wystawiona w dniu 29 stycznia 2004 roku na kwotę brutto 11779,83 zł

76.  nr (...)wystawiona w dniu 1 marca 2004 roku na kwotę brutto 70976,95 zł

77.  nr (...)wystawiona w dniu 1 marca 2004 roku na kwotę brutto 75246,34 zł

78.  nr (...)wystawiona w dniu 2 marca 2004 roku na kwotę brutto 22225,58 zł

79.  nr (...)wystawiona w dniu 3 marca 2004 roku na kwotę brutto 11746,40 zł

80.  nr (...)wystawiona w dniu 4 marca 2004 roku na kwotę brutto 51151,67 zł

81.  nr (...)wystawiona w dniu 5 marca 2004 roku na kwotę brutto 32000,86 zł

82.  nr (...)wystawiona w dniu 8 marca 2004 roku na kwotę brutto 56799,91 zł

83.  nr (...) wystawiona w dniu 9 marca 2004 roku na kwotę brutto 62095,19 zł

84.  nr (...)wystawiona w dniu 12 marca 2004 roku na kwotę brutto 49579,19 zł

85.  nr (...)wystawiona w dniu 15 marca 2004 roku na kwotę brutto 49311,19 zł

86.  nr(...)wystawiona w dniu 17 marca 2004 roku na kwotę brutto 26220,51 zł

87.  nr (...)wystawiona w dniu 18 marca 2004 roku na kwotę brutto 34453,56 zł

88.  nr (...)wystawiona w dniu 19 marca 2004 roku na kwotę brutto 45770,01 zł

89.  nr (...)wystawiona w dniu 20 marca 2004 roku na kwotę brutto 15158,50 zł

90.  nr (...)wystawiona w dniu 22 marca 2004 roku na kwotę brutto 22345,57 zł

91.  nr (...)wystawiona w dniu 23 marca 2004 roku na kwotę brutto 53375,11 zł

92.  nr (...)wystawiona w dniu 24 marca 2004 roku na kwotę brutto 66754,79 zł

93.  nr (...)wystawiona w dniu 25 marca 2004 roku na kwotę brutto 35779,68 zł

94.  nr (...), korekta do faktury nr (...) wystawionej w dniu 4 lutego 2004 roku, wystawiona w dniu 25 marca 2004 roku na kwotę brutto 15184,12 zł

95.  nr (...)wystawiona w dniu 26 marca 2004 roku na kwotę brutto 33196,10 zł

96.  nr (...)wystawiona w dniu 27 marca 2004 roku na kwotę brutto 40443,18 zł

tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

XIV. w okresie od stycznia 2005 roku do września 2005 roku w Ś. i W. w województwie (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w zamiarze aby N. A. dokonał czynu zabronionego polegającego na wystawieniu i posłużeniu się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi rzekome transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę (...) z siedzibą w Ś. firmie PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., swoim zachowaniem ułatwiła mu jego popełnienie w ten sposób, że wypełniła poszczególne rubryki niżej wymienionych druków faktur VAT:

1.  nr (...)- data wystawienia-05 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 43403,33 zł

2.  nr (...)- data wystawienia-06 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24087,68 zł

3.  nr (...)- data wystawienia-08 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 20807,10 zł

4.  nr (...)- data wystawienia-11 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12688,00 zł

5.  nr (...)- data wystawienia-12 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 10610,34 zł

6.  nr (...)- data wystawienia-13 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25071,31 zł

7.  nr (...)- data wystawienia-14 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24472,22 zł

8.  nr (...)- data wystawienia-17 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 20976,80 zł

9.  (...)- data wystawienia-18 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 8388,72 zł

10.  nr (...)- data wystawienia-19 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14324,51 zł

11.  nr (...)- data wystawienia-20 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12444,00 zł

12.  nr (...)- data wystawienia-22 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 17698,54 zł

13.  nr(...)- data wystawienia-24 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 41196,05 zł

14.  nr (...)- data wystawienia-28 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 29283,54 zł

15.  nr (...)- data wystawienia-29 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18129,20 zł

16.  nr (...)- data wystawienia-01 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 8193,52 zł

17.  nr (...)- data wystawienia-02 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40519,86 zł

18.  nr (...)- data wystawienia-04 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25522,40 zł

19.  nr (...)data wystawienia-05 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 48304,68 zł

20.  nr (...)- data wystawienia-07 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46418,56 zł

21.  nr (...)- data wystawienia-08 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40146,78 zł

22.  nr (...)- data wystawienia-14 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31458,92 zł

23.  nr (...)- data wystawienia-15 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46841,90 zł

24.  nr (...)- data wystawienia-16 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9128,65 zł

25.  (...)- data wystawienia-18 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16948,24 zł

26.  nr (...)- data wystawienia-21 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 36282,19 zł

27.  nr (...)- data wystawienia-21 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40604,96 zł

28.  nr (...)- data wystawienia-22 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 45889,08 zł

29.  nr (...)z 01 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16245,15 zł

30.  nr (...)z 02 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 38230,90 zł

31.  nr (...)z 03 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49934,48 zł

32.  nr (...)z 06 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37251,48 zł

33.  nr (...)z 09 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 13439,52 zł

34.  nr (...)z 12 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 35602,57 zł

35.  nr (...)z 16 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27497,58 zł

36.  nr (...)z 18 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32545,09 zł

37.  nr (...)z 19 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27391,56 zł

38.  nr (...)z 20 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9132,74 zł

39.  nr (...)z 22 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 23311,76 zł

40.  nr (...)z 23 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 48560,27 zł

41.  nr (...)z 24 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 47594,64 zł

42.  nr (...)z 26 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 22803,63 zł

43.  nr (...)z 01 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 53896,06 zł

44.  nr (...)z 02 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 52689,36 zł

45.  nr (...)z 03 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 47663,31 zł

46.  nr (...)z 06 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 44981,40 zł

47.  nr (...)z 10 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31880,49 zł

48.  nr (...)z 13 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46017,18 zł

49.  nr (...)z 14 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 42804,92 zł

50.  nr (...)z 20 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 56052,84 zł

51.  nr (...)z 21 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18153,91 zł

52.  nr (...)z 22 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 44345,48 zł

53.  nr (...)z 23 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49585,31 zł

54.  nr (...)z 24 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27234,18 zł

55.  nr (...)z 24 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 35001,80 zł

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 kks

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2011 r., sygn. akt: III K 217/09, Sąd Okręgowy w Świdnicy orzekł:

I.  I. oskarżonego K. C. uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 258 § 3 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

II.  II. oskarżonego K. C. uznał za winnego tego, że w okresie od 1 maja 2004 r. do września 2005 r. w Ś., W., B. i L., w woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, posłużył się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjne transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmy PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. oraz (...) N. A. z siedzibą w W. firmie PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., tj. fakturami :

1.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 42975,54 zł

2.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11934,65 zł

3.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 12101,18 zł

4.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 10505,42 zł

5.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35129,60 zł

6.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 3450,16 zł

7.  nr (...)z datą wystawienia 07.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 32595,72 zł

8.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 44915,85 zł

9.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 70396,44 zł

10.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 50898,71 zł

11.  nr (...)z datą wystawienia 12.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 16980,27 zł

12.  nr (...)z datą wystawienia 13.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 34336,29 zł

13.  nr (...)z datą wystawienia 14.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 7382,95 zł

14.  nr (...)z datą wystawienia 15.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11170,32 zł

15.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 19496,64 zł

16.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 24947,78 zł

17.  nr (...)z datą wystawienia 18.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 41727,54 zł

18.  nr (...) z datą wystawienia 19.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 47642,40 zł

19.  nr (...)z datą wystawienia 20.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14074,53 zł

20.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 18039,23 zł

21.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17805,72 zł

22.  nr (...)z datą wystawienia 22.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11956,00 zł

23.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35003,33 zł

24.  nr (...)z datą wystawienia 25.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 33854,63 zł

25.  nr (...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17688,96 zł

26.  nr (...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11786,85 zł

27.  nr (...) z datą wystawienia 27.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14913,59 zł

28.  nr (...)z datą wystawienia 28.05 2004 r. na łączną kwotę brutto 53731,12 zł

29.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 25590,11 zł

30.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 40375,29 zł

31.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 16938,48 zł

32.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42696,40 zł

33.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 4091,88 zł

34.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28947,73 zł

35.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28566,48 zł

36.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 3687,15 zł

37.  nr (...)z datą wystawienia 08.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15242,99 zł

38.  nr (...)z datą wystawienia 09.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 46904,12 zł

39.  nr (...)z datą wystawienia 11.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22053,33 zł

40.  nr (...)z datą wystawienia 14.062004 r. na łączną kwotę brutto 28831,04 zł

41.  nr (...)z datą wystawienia 15.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 30547,09 zł

42.  nr (...)z datą wystawienia 16.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 70369,60 zł

43.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 23046,17 zł

44.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 14719,06 zł

45.  nr (...)z datą wystawienia 18.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 55646,64 zł

46.  nr (...)z datą wystawienia 19.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12000,84 zł

47.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42166,49 zł

48.  nr (...)z datą wystawienia 22.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 33504,86 zł

49.  nr (...)z datą wystawienia 23.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 35665,48 zł

50.  nr (...) z datą wystawienia 24.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12187,74 zł

51.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22435,43 zł

52.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15393,35 zł

53.  nr (...)z datą wystawienia 26.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22637,47 zł

54.  nr (...)z datą wystawienia 28.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 8148,01 zł

55.  nr (...)z datą wystawienia 01.07. 2004 r. na łączną kwotę brutto 60728,55 zł

56.  nr (...)z datą wystawienia 02.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11409,44 zł

57.  nr (...)z datą wystawienia 03.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11550,05 zł

58.  nr (...)z datą wystawienia 03.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 17888,25 zł

59.  nr (...)z datą wystawienia 05.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 23710,70 zł

60.  nr (...)z datą wystawienia 06.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 22682,24 zł

61.  nr (...)z datą wystawienia 06.07. 2004 r. na łączną kwotę brutto 10870,20 zł

62.  nr (...)z datą wystawienia 07.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10257,76 zł

63.  nr (...)z datą wystawienia 08.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 39418,20 zł

64.  nr (...)z datą wystawienia 09.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 43657,70 zł

65.  nr (...)z datą wystawienia 10.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10437,10 zł

66.  nr (...)z datą wystawienia 12.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 18440,30 zł

67.  nr (...)z datą wystawienia 15.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 20186,12 zł

68.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 13044,85 zł

69.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 35794,80 zł

70.  nr (...)z datą wystawienia 17.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 25250,95 zł

71.  nr (...)z datą wystawienia 17.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 14905,35 zł

72.  nr (...)z datą wystawienia 19.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 14099,54 zł

73.  nr (...)z datą wystawienia 19.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 35322,66 zł

74.  nr(...)z datą wystawienia 20.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 12698,07 zł

75.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11763,85 zł

76.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10248,00 zł

77.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 37376,53 zł

78.  nr (...)z datą wystawienia 27.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 13631,67 zł

79.  nr (...)z datą wystawienia 28.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 48293,70 zł

80.  nr (...)z datą wystawienia 02.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 44720,32 zł

81.  nr (...) z datą wystawienia 03.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 22782,16 zł

82.  nr (...)z datą wystawienia 04.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 45817,10 zł

83.  nr (...)z datą wystawienia 05.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 13512,72 zł

84.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3758,82 zł

85.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 16730,96 zł

86.  nr (...)z datą wystawienia 07.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3616,08 zł

87.  nr(...)z datą wystawienia 07.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3720,76 zł

88.  nr (...)z datą wystawienia 09.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 43365,51 zł

89.  nr (...)z datą wystawienia 09.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 20539,86 zł

90.  nr (...)z datą wystawienia 10.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 18588,53 zł

91.  nr (...)z datą wystawienia 11.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 17284,35 zł

92.  nr (...)z datą wystawienia 11.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3773,09 zł

93.  nr (...)z datą wystawienia 13.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10750,52 zł

94.  nr (...)z datą wystawienia 14.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 46147,23 zł

95.  nr (...)z datą wystawienia 17.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3421,00 zł

96.  nr (...)z datą wystawienia 17.082004 r. na łączną kwotę brutto 29920,50 zł

97.  nr (...)z datą wystawienia 21.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10086,96 zł

98.  nr (...)z datą wystawienia 24.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 24235,00 zł

99.  nr (...)z datą wystawienia 24.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 35359,02 zł

100.  nr (...)z datą wystawienia 25.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 21778,53 zł

101.  nr (...)z datą wystawienia 26.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 26445,94 zł

102.  nr (...)z datą wystawienia 28.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 26077,50 zł

103.  nr (...)z datą wystawienia 30.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10771,38 zł

104.  nr (...)z datą wystawienia 30.08 2004 r. na łączną kwotę brutto 25465,79 zł

105.  nr (...)z datą wystawienia 01.09 2004 r. na łączną kwotę brutto 30007,12 zł

106.  nr (...)z datą wystawienia 01.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 42890,32 zł

107.  nr (...)z datą wystawienia 02.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 31068,28 zł

108.  nr (...)z datą wystawienia 03.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 46847,02 zł

109.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23560,40 zł

110.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 27300,61 zł

111.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 32447,12 zł

112.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23963,48 zł

113.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 24666,20 zł

114.  nr (...)z datą wystawienia 11.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 8113 zł

115.  nr (...)z datą wystawienia 13.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 14888,88 zł

116.  nr (...)z datą wystawienia 14.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 8901,12 zł

117.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 17756,37 zł

118.  nr (...)z datą wystawienia 17.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23768,41 zł

119.  nr (...)z datą wystawienia 18.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 38726,46 zł

120.  nr (...)z datą wystawienia 21.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 14683,19 zł

121.  nr (...)z datą wystawienia 24.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 38498,20 zł

122.  nr (...)z datą wystawienia 27.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 13638,62 zł

123.  nr (...)z datą wystawienia 28.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 13719,51 zł

124.  nr (...)z datą wystawienia 01.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 10431 zł

125.  nr (...)z datą wystawienia 02.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 2521,74 zł

126.  nr (...) z datą wystawienia 04.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 4856,82 zł

127.  nr (...)z datą wystawienia 05.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 17152,47 zł

128.  nr (...)z datą wystawienia 06.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 27406,08 zł

129.  nr(...)z datą wystawienia 09.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 34188,30 zł

130.  nr (...)z datą wystawienia 09.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 46105,14 zł

131.  nr (...)z datą wystawienia 11.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 32256,43 zł

132.  nr (...) z datą wystawienia 12.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 27646,18 zł

133.  nr (...)z datą wystawienia 14.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 22491,92 zł

134.  nr (...)z datą wystawienia 16.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 45552,36 zł

135.  nr (...)z datą wystawienia 17.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 40120,92 zł

136.  nr (...)z datą wystawienia 18.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 46325,84 zł

137.  nr (...)z datą wystawienia 23.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 17361,82 zł

138.  nr (...) z datą wystawienia 26.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 30479,26 zł

139.  nr (...)z datą wystawienia 03.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 6703,29 zł

140.  nr (...)z datą wystawienia 04.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 59445,11 zł

141.  nr (...)z datą wystawienia 04.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 32845,08 zł

142.  nr (...) z datą wystawienia 06.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 63034,47 zł

143.  nr (...)z datą wystawienia 09.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 16204,65 zł

144.  nr (...)z datą wystawienia 10.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 30082,76 zł

145.  nr (...)z datą wystawienia 12.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 33778,14 zł

146.  nr (...)z datą wystawienia 17.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 14095,03 zł

147.  nr (...)z datą wystawienia 19.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 30735,46 zł

148.  nr (...) z datą wystawienia 20.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 23911,27 zł

149.  nr (...)z datą wystawienia 22.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 15004,78 zł

150.  nr (...)z datą wystawienia 23.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 44694,09 zł

151.  nr (...)z datą wystawienia 24.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 17286,18 zł

152.  nr (...)z datą wystawienia 26.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 8970,66 zł

153.  nr (...)z datą wystawienia 29.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 45513,63 zł

154.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 20782,09 zł

155.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9253,70 zł

156.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 51511,45 zł

157.  nr (...)z datą wystawienia 02.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15250 zł

158.  nr (...)z datą wystawienia 03.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 32637,44 zł

159.  nr (...)z datą wystawienia 04.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 34644,34 zł

160.  nr (...)z datą wystawienia 06.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 41594,62 zł

161.  nr (...) z datą wystawienia 07.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 28740,88 zł

162.  nr (...)z datą wystawienia 08.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 45449,27 zł

163.  nr (...)z datą wystawienia 09.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 49240,42 zł

164.  nr (...)z datą wystawienia 09.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 14595,53 zł

165.  nr (...)z datą wystawienia 10.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9253,70 zł

166.  nr (...)z datą wystawienia 10.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15852,68 zł

167.  nr (...)z datą wystawienia 11.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 40720,06 zł

168.  nr (...)z datą wystawienia 13.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 35901,55 zł

169.  nr (...)z datą wystawienia 15.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 18305,37 zł

170.  nr (...)z datą wystawienia 16.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 24202,12 zł

171.  nr (...)z datą wystawienia 17.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 26772,96 zł

172.  nr (...)z datą wystawienia 18.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15942,96 zł

173.  nr (...)z datą wystawienia 20.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 41229,17 zł

174.  nr (...)z datą wystawienia 21.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 23754,62 zł

175.  nr (...)z datą wystawienia 23.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 28765,77 zł

176.  nr (...) z datą wystawienia 29.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 37113,01 zł

177.  nr (...)z datą wystawienia 31.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9267,12 zł

178.  nr (...)- data wystawienia-05 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 19637,73 zł

179.  nr (...)- data wystawienia-05 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 43403,33 zł

180.  nr (...)- data wystawienia-06 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24087,68 zł

181.  nr (...)- data wystawienia-08 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 20807,10 zł

182.  nr (...)- data wystawienia-11 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12688,00 zł

183.  nr (...)- data wystawienia-12 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 10610,34 zł

184.  nr (...)- data wystawienia-13 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25071,31 zł

185.  nr (...)- data wystawienia-14 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24472,22 zł

186.  nr (...)- data wystawienia-17 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 20976,80 zł

187.  (...)- data wystawienia-18 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 8388,72 zł

188.  nr (...)- data wystawienia-19 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14324,51 zł

189.  nr (...)- data wystawienia-20 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12444,00 zł

190.  nr (...)- data wystawienia-22 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 17698,54 zł

191.  nr (...)- data wystawienia-24 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 41196,05 zł

192.  nr (...)- data wystawienia-28 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 29283,54 zł

193.  nr (...)- data wystawienia-29 stycznia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18129,20 zł

194.  nr (...)- data wystawienia-01 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 8193,52 zł

195.  nr (...)- data wystawienia-02 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40519,86 zł

196.  nr (...)- data wystawienia-04 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25522,40 zł

197.  nr (...)- data wystawienia-05 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 48304,68 zł

198.  nr (...)- data wystawienia-07 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46418,56 zł

199.  nr (...)- data wystawienia-08 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40146,78 zł

200.  nr (...)- data wystawienia-14 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31458,92 zł

201.  nr (...)- data wystawienia-15 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46841,90 zł

202.  nr (...)- data wystawienia-16 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9128,65 l

203.  (...)- data wystawienia-18 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16948,24 zł

204.  nr (...)- data wystawienia-21 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 36282,19 zł

205.  nr (...)- data wystawienia-21 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40604,96 zł

206.  nr (...)- data wystawienia-22 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 45889,08 zł

207.  nr (...)- data wystawienia-23 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37710,20 zł

208.  nr (...)- data wystawienia-24 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14505,80 zł

209.  nr (...)- data wystawienia-26 lutego 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 38339,72 zł

210.  nr (...)- data wystawienia-02 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16528,87 zł

211.  nr (...)- data wystawienia-03 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 35886,30 zł

212.  nr (...)- data wystawienia-04 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14859,60 zł

213.  nr (...)- data wystawienia-04 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 11620,50 zł

214.  nr (...)- data wystawienia-05 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 52521,00 zł

215.  nr (...)- data wystawienia-07 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18304,58 zł

216.  nr (...)- data wystawienia-09 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 45618,24 zł

217.  nr (...)- data wystawienia-10 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40129,46 zł

218.  nr (...)- data wystawienia-11 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 22653,57 zł

219.  nr (...)- data wystawienia-12 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 26540,31 zł

220.  nr (...)- data wystawienia-14 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 5398,50 zł

221.  nr (...)- data wystawienia-21 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 56671,44 zł

222.  nr (...)- data wystawienia-21 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 41709,36 zł

223.  nr (...)- data wystawienia-22 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31629,42 zł

224.  (...)- data wystawienia-22 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16554,18 zł

225.  nr (...)- data wystawienia-22 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34921,22 zł

226.  nr (...)- data wystawienia-23 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 4526,08 zł

227.  nr (...)- data wystawienia-23 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 55970,67 zł

228.  nr (...)- data wystawienia-25 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34617,50 zł

229.  nr (...)- data wystawienia-25 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27450,00 zł

230.  nr (...)- data wystawienia-30 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 15406,16 zł

231.  nr (...)- data wystawienia-31 marca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12056,04 zł

232.  nr (...)- data wystawienia-02 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 10339,50 zł

233.  nr (...)- data wystawienia-04 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9248,82 zł

234.  nr (...)- data wystawienia-05 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 10268,74 zł

235.  nr (...)- data wystawienia-06 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 23321,03 zł

236.  nr (...)- data wystawienia-07 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40466,18 zł

237.  nr (...)- data wystawienia-08 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 33783,02 zł

238.  nr (...)- data wystawienia-09 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 33580,81 zł

239.  nr (...)- data wystawienia-11 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24509,80 zł

240.  nr (...)- data wystawienia-12 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 42232,01 zł

241.  nr (...)- data wystawienia-13 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 58016,00 zł

242.  nr (...)- data wystawienia-13 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 15662,85 zł

243.  nr (...)- data wystawienia-15 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14192,20 zł

244.  nr (...)- data wystawienia-19 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37551,60 zł

245.  nr (...)- data wystawienia-22 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32181,16 zł

246.  nr (...)- data wystawienia-25 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46946,76 zł

247.  nr (...)- data wystawienia-27 kwietnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 55168,40 zł

248.  nr (...)- data wystawienia-04 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 21841,05 zł

249.  nr (...)- data wystawienia-04 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 22923,19 zł

250.  nr (...)- data wystawienia-06 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27112,00 zł

251.  nr (...)- data wystawienia-07 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25180,43 zł

252.  nr (...)- data wystawienia-08 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 20615,56 zł

253.  nr (...)- data wystawienia-10 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 14020,12 zł

254.  nr (...)- data wystawienia-11 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18694,91 zł

255.  nr (...)- data wystawienia-13 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49355,10 zł

256.  nr (...)- data wystawienia-14 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49562,20 zł

257.  nr (...)- data wystawienia-16maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 26580,14 zł

258.  nr (...)- data wystawienia-17 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 23963,85 zł

259.  nr (...)- data wystawienia-20 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37602,84 zł

260.  nr (...)- data wystawienia-24 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 25321,10 zł

261.  nr (...)- data wystawienia-28 maja 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 8454,60 zł

262.  nr (...)- data wystawienia-01 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 39297,73 zł

263.  nr (...)- data wystawienia-02 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9224,79 zł

264.  (...)- data wystawienia-02 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 56891,04 zł

265.  nr (...)- data wystawienia-06 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 45673,26 zł

266.  nr (...)- data wystawienia-06 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 28067,08 zł

267.  nr (...)- data wystawienia-06 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34717,54 zł

268.  nr (...)- data wystawienia-14 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18963,38 zł

269.  nr (...)- data wystawienia-14 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 40704,08 zł

270.  nr (...)data wystawienia-15 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 34162,75 zł

271.  nr (...)- data wystawienia-17 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9237,84 zł

272.  nr (...)- data wystawienia-18 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 5597,97 zł

273.  nr (...)- data wystawienia-21 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31534,87 zł

274.  nr (...)- data wystawienia-24 czerwca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 17805,29 zł

275.  nr (...)- data wystawienia- 01 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 21582,65 zł

276.  nr (...)- data wystawienia- 01 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 42314,60 zł

277.  nr (...)- data wystawienia- 02 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 36475,56 zł

278.  nr (...)- data wystawienia- 02 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 56244,32 zł

279.  nr (...)- data wystawienia- 05 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27397,54 zł

280.  nr (...)- data wystawienia- 08 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 28125,88 zł

281.  nr (...)- data wystawienia- 09 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 12894,30 zł

282.  nr (...)- data wystawienia- 11 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32683,48 zł

283.  nr (...)- data wystawienia-13 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18792,88 zł

284.  nr (...)- data wystawienia-15 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 26960,78 zł

285.  nr (...)- data wystawienia-16 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32032,32 zł

286.  nr (...)- data wystawienia-18 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46413,25 zł

287.  nr (...)- data wystawienia-19 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 24714,52 zł

288.  nr (...)- data wystawienia-22 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46170,05 zł

289.  nr(...)- data wystawienia-23 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 30227,88 zł

290.  (...)- data wystawienia-25 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 19018,58 zł

291.  nr (...)- data wystawienia-30 lipca 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 10843,36 zł

292.  nr (...)- data wystawienia-01 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 16245,15 zł

293.  nr (...)- data wystawienia-02 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 38230,90 zł

294.  nr (...)- data wystawienia-03 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49934,48 zł

295.  nr (...)- data wystawienia-06 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 37251,48 zł

296.  nr (...)- data wystawienia-09 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 13439,52 zł

297.  nr (...)- data wystawienia-12 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 35602,57 zł

298.  nr (...)- data wystawienia-16 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27497,58 zł

299.  nr (...)- data wystawienia-18 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 32545,09 zł

300.  nr (...)- data wystawienia-19 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27391,56 zł

301.  nr (...)- data wystawienia-20 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 9132,74 zł

302.  nr (...)- data wystawienia-22 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 23311,76 zł

303.  nr (...)- data wystawienia-23 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 48560,27 zł

304.  nr (...)- data wystawienia-24 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 47594,64 zł

305.  nr (...)- data wystawienia-26 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 22803,63 zł

306.  nr (...)- data wystawienia-27 sierpnia 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 17687,93 zł

307.  nr (...)- data wystawienia-01 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 53896,06 zł

308.  nr (...)- data wystawienia-02 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 52689,36 zł

309.  nr (...)- data wystawienia-03 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 47663,31 zł

310.  nr (...)- data wystawienia-06 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 44981,40 zł

311.  nr (...)- data wystawienia-10 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 31880,49 zł

312.  nr (...)- data wystawienia-13 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 46017,18 zł

313.  nr (...)- data wystawienia-14 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 42804,92 zł

314.  nr (...)- data wystawienia-20 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 56052,84 zł

315.  nr (...)- data wystawienia-21 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 18153,91 zł

316.  nr (...) data wystawienia-22 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 44345,48 zł

317.  nr (...)- data wystawienia-23 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 49585,31 zł

318.  nr (...)data wystawienia-24 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 27234,18 zł

319.  nr(...)- data wystawienia-24 września 2005 roku-na łączną kwotę brutto - 35001,80 zł

w wyniku czego naraził podatek od towarów i usług za 2004 r. i 2005 r. na uszczuplenie poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. i PPHU (...) N. A. z siedzibą w W. a firmą PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., to jest za maj 2004 roku w wysokości 139.822 zł, za czerwiec 2004 roku w wysokości 123.013 zł, za lipiec 2004 roku w wysokości 105.241 zł, za sierpień 2004 roku w wysokości 96.950 zł, za wrzesień 2004 roku w wysokości 83.544 zł, za październik 2004 roku w wysokości 73.994 zł, za listopad 2004 roku w wysokości 82.063 zł, za grudzień 2004 roku w wysokości 121.301 zł, za styczeń 2005 roku w wysokości 61.891 zł, za luty 2005 roku w wysokości 94.999 zł, za marzec 2005 roku w wysokości 112.086 zł, za kwiecień 2005 roku w wysokości 87.904 zł, za maj 2005 roku w wysokości 66.942 zł, za czerwiec 2005 roku w wysokości 67.059 zł, za lipiec 2005 roku w wysokości 92.488 zł, za sierpień 2005 roku w wysokości 80.611 zł, za wrzesień 2005 roku w wysokości 67.983 zł, w łącznej kwocie 1.337.590 zł, co stanowi uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości, tj. czynu z art. 62 § 2 kks i art. 56 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i za to na podstawie art. 56 § 1 kks w zw. z art. 7 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1kks wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych),

III.  oskarżonego W. P. (1) uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt IV części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 258 § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

IV.  oskarżonego W. P. (1) uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt V części wstępnej wyroku, z tym, że w opisie czynu po słowie ”uszczuplenie” dodał słowa „dużej wartości” i zakwalifikował go z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 56 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i za to na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 56 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych),

V.  oskarżonego P. B. uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 258 § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

VI.  oskarżonego P. B. uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt VII części wstępnej wyroku tj. czynu z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 270 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

VII.  oskarżonego P. B. uznał za winnego tego, że w okresie od 1 maja 2004 r. do grudnia 2004 r. Ś. i innych miejscowościach w województwie (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności, w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś., wystawił i następnie posłużył się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi rzekome transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. firmie PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., których treść uprzednio została wypełniona przez niego, M. W. oraz inną nieustaloną osobę, to jest fakturami :

1.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 42975,54 zł

2.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11934,65 zł

3.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 12101,18 zł

4.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 10505,42 zł

5.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35129,60 zł

6.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 3450,16 zł

7.  nr (...)z datą wystawienia 07.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 32595,72 zł

8.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 44915,85 zł

9.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 70396,44 zł

10.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 50898,71 zł

11.  nr (...)z datą wystawienia 12.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 16980,27 zł

12.  nr (...)z datą wystawienia 13.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 34336,29 zł

13.  nr (...)z datą wystawienia 14.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 7382,95 zł

14.  nr (...)z datą wystawienia 15.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11170,32 zł

15.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 19496,64 zł

16.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 24947,78 zł

17.  nr (...)z datą wystawienia 18.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 41727,54 zł

18.  nr (...)z datą wystawienia 19.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 47642,40 zł

19.  nr (...)z datą wystawienia 20.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14074,53 zł

20.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 18039,23 zł

21.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17805,72 zł

22.  nr (...)z datą wystawienia 22.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11956,00 zł

23.  nr (...) z datą wystawienia 24.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35003,33 zł

24.  nr (...)z datą wystawienia 25.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 33854,63 zł

25.  nr (...) z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17688,96 zł

26.  nr (...) z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11786,85 zł

27.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14913,59 zł

28.  nr (...)z datą wystawienia 28.05 2004 r. na łączną kwotę brutto 53731,12 zł

29.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 25590,11 zł

30.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 40375,29 zł

31.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 16938,48 zł

32.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42696,40 zł

33.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 4091,88 zł

34.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28947,73 zł

35.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28566,48 zł

36.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 3687,15 zł

37.  nr (...)z datą wystawienia 08.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15242,99 zł

38.  nr (...)z datą wystawienia 09.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 46904,12 zł

39.  nr (...) z datą wystawienia 11.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22053,33 zł

40.  nr (...)z datą wystawienia 14.(...). na łączną kwotę brutto 28831,04 zł

41.  nr (...)z datą wystawienia 15.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 30547,09 zł

42.  nr (...)z datą wystawienia 16.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 70369,60 zł

43.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 23046,17 zł

44.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 14719,06 zł

45.  nr (...)z datą wystawienia 18.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 55646,64 zł

46.  nr (...)z datą wystawienia 19.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12000,84 zł

47.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42166,49 zł

48.  nr (...)z datą wystawienia 22.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 33504,86 zł

49.  nr(...)z datą wystawienia 23.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 35665,48 zł

50.  nr (...)z datą wystawienia 24.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12187,74 zł

51.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22435,43 zł

52.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15393,35 zł

53.  nr (...)z datą wystawienia 26.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22637,47 zł

54.  nr (...)z datą wystawienia 28.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 8148,01 zł

55.  nr (...)z datą wystawienia 01.07. 2004 r. na łączną kwotę brutto 60728,55 zł

56.  nr (...)z datą wystawienia 02.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11409,44 zł

57.  nr (...)z datą wystawienia 03.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11550,05 zł

58.  nr (...)z datą wystawienia 03.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 17888,25 zł

59.  nr (...)z datą wystawienia 05.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 23710,70 zł

60.  nr (...)z datą wystawienia 06.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 22682,24 zł

61.  nr (...)z datą wystawienia 06.07. 2004 r. na łączną kwotę brutto 10870,20 zł

62.  nr (...)z datą wystawienia 07.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10257,76 zł

63.  nr (...)z datą wystawienia 08.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 39418,20 zł

64.  nr (...)z datą wystawienia 09.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 43657,70 zł

65.  nr (...)z datą wystawienia 10.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10437,10 zł

66.  nr (...)z datą wystawienia 12.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 18440,30 zł

67.  nr (...)z datą wystawienia 15.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 20186,12 zł

68.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 13044,85 zł

69.  nr (...)z datą wystawienia 16.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 35794,80 zł

70.  nr (...)z datą wystawienia 17.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 25250,95 zł

71.  nr (...)z datą wystawienia 17.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 14905,35 zł

72.  nr (...)z datą wystawienia 19.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 14099,54 zł

73.  nr (...)z datą wystawienia 19.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 35322,66 zł

74.  nr (...)z datą wystawienia 20.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 12698,07 zł

75.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 11763,85 zł

76.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 10248,00 zł

77.  nr (...)z datą wystawienia 26.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 37376,53 zł

78.  nr (...)z datą wystawienia 27.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 13631,67 zł

79.  nr (...) z datą wystawienia 28.07.2004 r. na łączną kwotę brutto 48293,70 zł

80.  nr (...)z datą wystawienia 02.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 44720,32 zł

81.  nr (...)z datą wystawienia 03.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 22782,16 zł

82.  nr (...)z datą wystawienia 04.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 45817,10 zł

83.  nr (...)z datą wystawienia 05.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 13512,72 zł

84.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3758,82 zł

85.  nr (...)z datą wystawienia 06.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 16730,96 zł

86.  nr (...)z datą wystawienia 07.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3616,08 zł

87.  nr (...)z datą wystawienia 07.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3720,76 zł

88.  nr (...)z datą wystawienia 09.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 43365,51 zł

89.  nr (...)z datą wystawienia 09.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 20539,86 zł

90.  nr (...)z datą wystawienia 10.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 18588,53 zł

91.  nr (...)z datą wystawienia 11.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 17284,35 zł

92.  nr (...)z datą wystawienia 11.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3773,09 zł

93.  nr (...)z datą wystawienia 13.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10750,52 zł

94.  nr (...)z datą wystawienia 14.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 46147,23 zł

95.  nr (...)z datą wystawienia 17.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 3421,00 zł

96.  nr (...)z datą wystawienia 17.082004 r. na łączną kwotę brutto 29920,50 zł

97.  nr (...)z datą wystawienia 21.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10086,96 zł

98.  nr (...)z datą wystawienia 24.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 24235,00 zł

99.  nr (...)z datą wystawienia 24.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 35359,02 zł

100.  nr (...) z datą wystawienia 25.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 21778,53 zł

101.  nr (...)z datą wystawienia 26.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 26445,94 zł

102.  nr (...) z datą wystawienia 28.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 26077,50 zł

103.  nr (...)z datą wystawienia 30.08.2004 r. na łączną kwotę brutto 10771,38 zł

104.  nr (...)z datą wystawienia 30.08 2004 r. na łączną kwotę brutto 25465,79 zł

105.  nr (...)z datą wystawienia 01.09 2004 r. na łączną kwotę brutto 30007,12 zł

106.  nr (...)z datą wystawienia 01.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 42890,32 zł

107.  nr (...)z datą wystawienia 02.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 31068,28 zł

108.  nr (...)z datą wystawienia 03.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 46847,02 zł

109.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23560,40 zł

110.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 27300,61 zł

111.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 32447,12 zł

112.  nr(...) z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23963,48 zł

113.  nr (...)z datą wystawienia 10.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 24666,20 zł

114.  nr (...)z datą wystawienia 11.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 8113 zł

115.  nr (...)z datą wystawienia 13.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 14888,88 zł

116.  nr (...)z datą wystawienia 14.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 8901,12 zł

117.  nr (...)z datą wystawienia 15.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 17756,37 zł

118.  nr (...)z datą wystawienia 17.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 23768,41 zł

119.  nr (...)z datą wystawienia 18.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 38726,46 zł

120.  nr (...)z datą wystawienia 21.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 14683,19 zł

121.  nr (...)z datą wystawienia 24.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 38498,20 zł

122.  nr (...)z datą wystawienia 27.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 13638,62 zł

123.  nr (...)z datą wystawienia 28.09.2004 r. na łączną kwotę brutto 13719,51 zł

124.  nr (...)z datą wystawienia 01.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 10431 zł

125.  nr (...)z datą wystawienia 02.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 2521,74 zł

126.  nr (...)z datą wystawienia 04.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 4856,82 zł

127.  nr (...)z datą wystawienia 05.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 17152,47 zł

128.  nr (...)z datą wystawienia 06.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 27406,08 zł

129.  nr (...)z datą wystawienia 09.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 34188,30 zł

130.  nr (...)z datą wystawienia 09.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 46105,14 zł

131.  nr (...)z datą wystawienia 11.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 32256,43 zł

132.  nr (...)z datą wystawienia 12.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 27646,18 zł

133.  nr (...)z datą wystawienia 14.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 22491,92 zł

134.  nr (...)z datą wystawienia 16.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 45552,36 zł

135.  nr (...)z datą wystawienia 17.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 40120,92 zł

136.  nr (...)z datą wystawienia 18.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 46325,84 zł

137.  nr (...)z datą wystawienia 23.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 17361,82 zł

138.  nr (...)z datą wystawienia 26.10.2004 r. na łączną kwotę brutto 30479,26 zł

139.  nr (...)z datą wystawienia 03.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 6703,29 zł

140.  nr (...)z datą wystawienia 04.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 59445,11 zł

141.  nr (...)z datą wystawienia 04.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 32845,08 zł

142.  nr (...)z datą wystawienia 06.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 63034,47 zł

143.  nr (...) z datą wystawienia 09.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 16204,65 zł

144.  nr (...)z datą wystawienia 10.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 30082,76 zł

145.  nr (...)z datą wystawienia 12.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 33778,14 zł

146.  nr (...)z datą wystawienia 17.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 14095,03 zł

147.  nr (...)z datą wystawienia 19.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 30735,46 zł

148.  nr (...)z datą wystawienia 20.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 23911,27 zł

149.  nr (...)z datą wystawienia 22.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 15004,78 zł

150.  nr (...)z datą wystawienia 23.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 44694,09 zł

151.  nr (...)z datą wystawienia 24.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 17286,18 zł

152.  nr(...) z datą wystawienia 26.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 8970,66 zł

153.  nr (...)z datą wystawienia 29.11.2004 r. na łączną kwotę brutto 45513,63 zł

154.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 20782,09 zł

155.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9253,70 zł

156.  nr (...)z datą wystawienia 01.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 51511,45 zł

157.  nr (...)z datą wystawienia 02.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15250 zł

158.  nr (...) z datą wystawienia 03.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 32637,44 zł

159.  nr (...)z datą wystawienia 04.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 34644,34 zł

160.  nr (...)z datą wystawienia 06.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 41594,62 zł

161.  nr (...)z datą wystawienia 07.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 28740,88 zł

162.  nr (...)z datą wystawienia 08.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 45449,27 zł

163.  nr (...)z datą wystawienia 09.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 49240,42 zł

164.  nr (...)z datą wystawienia 09.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 14595,53 zł

165.  nr (...)z datą wystawienia 10.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 9253,70 zł

166.  nr (...) z datą wystawienia 10.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15852,68 zł

167.  nr (...)z datą wystawienia 11.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 40720,06 zł

168.  nr (...)z datą wystawienia 13.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 35901,55 zł

169.  nr (...)z datą wystawienia 15.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 18305,37 zł

170.  nr (...)z datą wystawienia 16.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 24202,12 zł

171.  nr (...)z datą wystawienia 17.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 26772,96 zł

172.  nr (...)z datą wystawienia 18.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 15942,96 zł

173.  nr (...)z datą wystawienia 20.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 41229,17 zł

174.  nr (...)z datą wystawienia 21.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 23754,62 zł

175.  nr (...)z datą wystawienia 23.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 28765,77 zł

176.  nr (...)z datą wystawienia 29.12.2004 r. na łączną kwotę brutto 37113,01 zł

i działając w ten sposób swoim zachowaniem ułatwił K. C. popełnienie czynu zabronionego, polegającego na narażaniu podatku od towarów i usług za 2004 rok na uszczuplenie wielkiej wartości, poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentującymi pozorny obrót złomem stali i metali kolorowych pomiędzy firmami PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. i „PPHU (...) K. C. z siedzibą w B., to jest za maj 2004 roku w wysokości 139.822 zł, za czerwiec 2004 roku w wysokości 123.013 zł, za lipiec 2004 roku w wysokości 105.241 zł, za sierpień 2004 roku w wysokości 96.950 zł, za wrzesień 2004 roku w wysokości 83.544 zł, za październik 2004 roku w wysokości 73.994 zł, za listopad 2004 roku w wysokości 82.063 zł, za grudzień 2004 roku w wysokości 121.301 zł, tj. czynu z art. 62 § 2 kks i art. 18 § 3 kk w zw. z art. 56 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i za to na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 56 § 1 kks w zw. z art. 7 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks i wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych),

VIII.  oskarżoną M. W. uniewinnił od zarzutu popełnienia czynu opisanego w pkt IX części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 258 § 1 kk, wydatkami poniesionymi w sprawie od chwili wszczęcia postępowania obciążył w tym zakresie Skarb Państwa,

IX.  oskarżoną M. W. uznał za winną popełnienia czynu opisanego w pkt X części wstępnej wyroku, z tym, że wyeliminował z jego opisu słowa „w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw” i zakwalifikował go z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 270 § 1 kk wymierzył jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

X.  oskarżoną M. W. uznał za winną tego, że w okresie od 1 maja 2004 r. do grudnia 2004 r. w Ś. w województwie (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności, w zamiarze aby P. W. dokonał czynu zabronionego polegającego na wystawieniu i posłużeniu się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi rzekome transakcje sprzedaży złomu miedzi, aluminium, mosiądzu, brązu, cynku, ołowiu, stali kwasoodpornej, stali nierdzewnej przez firmę PPHU (...) z siedzibą w Ś. firmie PPHU (...) C. z siedzibą w B., swoim zachowaniem ułatwiła mu jego popełnienie w ten sposób, że wypełniła poszczególne rubryki niżej wymienionych druków faktur VAT:

1.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 42975,54 zł

2.  nr (...)z datą wystawienia 04.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11934,65 zł

3.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 12101,18 zł

4.  nr (...)z datą wystawienia 05.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 10505,42 zł

5.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35129,60 zł

6.  nr (...)z datą wystawienia 06.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 3450,16 zł

7.  nr (...)z datą wystawienia 07.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 32595,72 zł

8.  nr (...)z datą wystawienia 08.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 44915,85 zł

9.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 70396,44 zł

10.  nr (...)z datą wystawienia 11.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 50898,71 zł

11.  nr (...)z datą wystawienia 12.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 16980,27 zł

12.  nr (...)z datą wystawienia 13.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 34336,29 zł

13.  nr (...)z datą wystawienia 14.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 7382,95 zł

14.  nr (...)z datą wystawienia 15.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11170,32 zł

15.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 19496,64 zł

16.  nr (...)z datą wystawienia 17.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 24947,78 zł

17.  nr (...)z datą wystawienia 18.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 41727,54 zł

18.  nr (...)z datą wystawienia 19.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 47642,40 zł

19.  nr (...)z datą wystawienia 20.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14074,53 zł

20.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 18039,23 zł

21.  nr (...)z datą wystawienia 21.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17805,72 zł

22.  nr (...)z datą wystawienia 22.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11956,00 zł

23.  nr (...)z datą wystawienia 24.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 35003,33 zł

24.  nr (...)z datą wystawienia 25.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 33854,63 zł

25.  nr (...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 17688,96 zł

26.  nr (...)z datą wystawienia 26.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 11786,85 zł

27.  nr (...)z datą wystawienia 27.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 14913,59 zł

28.  nr (...)z datą wystawienia 28.05 2004 r. na łączną kwotę brutto 53731,12 zł

29.  nr (...)z datą wystawienia 29.05.2004 r. na łączną kwotę brutto 25590,11 zł

30.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 40375,29 zł

31.  nr (...)z datą wystawienia 03.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 16938,48 zł

32.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42696,40 zł

33.  nr (...)z datą wystawienia 04.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 4091,88 zł

34.  nr (...)z datą wystawienia 05.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28947,73 zł

35.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 28566,48 zł

36.  nr (...)z datą wystawienia 07.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 3687,15 zł

37.  nr (...)z datą wystawienia 08.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15242,99 zł

38.  nr (...)z datą wystawienia 09.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 46904,12 zł

39.  nr (...)z datą wystawienia 11.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22053,33 zł

40.  nr (...)z datą wystawienia 14.062004 r. na łączną kwotę brutto 28831,04 zł

41.  nr (...)z datą wystawienia 15.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 30547,09 zł

42.  nr (...)z datą wystawienia 16.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 70369,60 zł

43.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 23046,17 zł

44.  nr (...)z datą wystawienia 17.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 14719,06 zł

45.  nr (...) z datą wystawienia 18.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 55646,64 zł

46.  nr (...)z datą wystawienia 19.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12000,84 zł

47.  nr (...)z datą wystawienia 21.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 42166,49 zł

48.  nr (...)z datą wystawienia 22.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 33504,86 zł

49.  nr (...)z datą wystawienia 23.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 35665,48 zł

50.  nr (...)z datą wystawienia 24.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 12187,74 zł

51.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22435,43 zł

52.  nr (...)z datą wystawienia 25.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 15393,35 zł

53.  nr (...)z datą wystawienia 26.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 22637,47 zł

54.  nr (...)z datą wystawienia 28.06.2004 r. na łączną kwotę brutto 8148,01 zł

tj. czynu z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i za to na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 62 § 2 kks wymierzył jej karę 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 30 zł (trzydziestu złotych),

XI.  oskarżoną J. W. uniewinnił od zarzutu popełnienia czynu opisanego w pkt XII części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 258 § 1 kk, wydatkami poniesionymi w sprawie od chwili wszczęcia postępowania obciążył w tym zakresie Skarb Państwa,

XII.  oskarżona J. W. uznał za winną popełnienia czynu opisanego w pkt XIII części wstępnej wyroku, z tym, że z jego opisu wyeliminował słowa „w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw” i zakwalifikował go z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 270 § 1 kk wymierzył jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

XIII.  oskarżoną J. W. uznał za winną popełnienia czynu opisanego w pkt XIV części wstępnej wyroku, z tym, że z jego opisu wyeliminował słowa „ w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw”, zakwalifikował go z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i za to na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 62 § 2 kks wymierzył jej karę 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 30 zł (trzydziestu złotych),

XIV.  XIV. na podstawie art. 85 kk i art.39 § 2 kks wymierzył oskarżonym kary łączne:

- K. C. 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

- W. P. (1) 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

- P. B. 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

XV. na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie wymierzonych oskarżonym M. W. i J. W. kar pozbawienia wolności warunkowo zawiesił tytułem próby na okres lat 3 (trzech),

XVI. na podstawie art. 73 § 1 kk oddał oskarżone M. W. i J. W. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,

XVII. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet wymierzonych oskarżonym kar pozbawienia

wolności zalicza okresy ich zatrzymania i tymczasowego aresztowania:

- K. C. od dnia 29 maja 2007 r. do dnia 26 listopada 2007 r.,

- W. P. (1) od dnia 29 maja 2007 r. do dnia 26 października 2007 r.,

- P. B. od dnia 21 września 2010 r. do dnia 17 listopada 2010 r., od dnia 2 grudnia 2010 r. do dnia 10 stycznia 2011 r., od dnia 1 marca 2011 r. do 4 kwietnia 2011 r.,

- M. W. i J. W. od 29 maja 2007 r. do dnia 30 maja 2007 r.

XVIII. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. R. z Kancelarii Adwokackiej w Ś. kwotę 3.173.40 zł (trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

XIX. zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa wydatki poniesione w sprawie od chwili wszczęcia postępowania:

- od K. C. w kwocie 1.372,03 zł (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt dwa złote trzy grosze),

- od W. P. (1) w kwocie 1.389,65 zł (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

- od M. W. w kwocie 1.388,48 zł (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści osiem groszy), natomiast oskarżonych P. B. i J. W. zwolnił od obowiązku uiszczenia wydatków poniesionych w sprawie od chwili wszczęcia postępowania zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa, nadto wszystkich oskarżonych zwolnił od opłat.

Apelację od tego wyroku wnieśli prokurator w stosunku do wszystkich oskarżonych oraz oskarżeni K. C., W. P. (1) i P. B..

Obrońca oskarżonego K. C. zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1. obrazę przepisów postępowania tj. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. w zw. z art. 5 § 2 k.p.k. poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i uznanie, że oskarżony K. C. dopuścił się zarzucanych czynów zabronionych z art. 258 § 3 k.k. oraz z art. 62 § 2 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. wyłącznie na podstawie wyjaśnień oskarżonych N. A. i P. B., wyjaśnień niewiarygodnych, sprzecznych, niekonsekwentnych wielokrotnie zmienianych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego pozostających w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym w tym zeznaniami świadków jak i z wyjaśnieniami oskarżonego K. C. oraz pozostałych oskarżonych.

2. obrazę przepisów postępowania tj. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. w zw. z art. 5 § 2 k.p.k. poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w szczególności poprzez nie zweryfikowanie przez Sąd Okręgowy dokumentacji kontrolnej Urzędów Kontroli Skarbowej jej rzetelności w aspekcie wskazanych w fakturach VAT kwot i ilości metali kolorowych.

3. obrazę przepisów postępowania tj. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. w zw. z art. 424 k.p.k. poprzez nie wskazanie przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku na podstawie jakich okoliczności – dowodów dokonał ustaleń czasookresu działania zorganizowanej grupy przestępczej w szczególności na wskazaniu daty 1 maja 2008 r. jako daty granicznej działania grupy przestępczej, a która to data pozostaje w oczywistej sprzeczności z przyjętym w opisie czynu z art. 258 k.k., czasookresem działania grupy przestępczej obejmującym okres marca 2003 r. do grudnia 2006 r. – strona 25 uzasadnienia wyroku.

4. obrazę przepisów prawa materialnego tj. art. 41a § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 k.k.s. poprzez błędne uznanie, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma art. 41a § 1 k.k.s. zgodnie z którym warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się także do sprawcy określonego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5 k.k.s. (pomijając aspekt wymiaru kary łącznej) w sytuacji gdy zarzut stawiany K. C. z art. 62 § 2 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. obejmuje czasookres od 11.03.2003 r. do24.09.2005 r., a zatem dotyczy okresu w którym nie obowiązywał art. 41a § 1 k.k.s. i istniała możliwość fakultatywnego zawieszenia kary. Powyższa okoliczność stanowi ewidentne naruszenie praw oskarżonego.

Podnosząc powyższe zarzuty, apelujący wniósł o uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych czynów zabronionych, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Obrońca oskarżonego W. P. (1) zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1. obrazę przepisów postępowania tj. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. w zw. z art. 5 § 2 k.p.k. poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i uznanie, że oskarżony W. P. (1) dopuścił się zarzucanych czynów zabronionych z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. wyłącznie na podstawie wyjaśnień oskarżonych N. A. i P. B., wyjaśnień niewiarygodnych, sprzecznych, niekonsekwentnych wielokrotnie zmienianych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego pozostających w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym w tym zeznaniami świadków jak i z wyjaśnieniami oskarżonego W. P. (1) oraz pozostałych oskarżonych.

2. obrazę przepisów postępowania tj. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. w zw. z art. 5 § 2 k.p.k. poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w szczególności poprzez nie zweryfikowanie przez Sąd Okręgowy dokumentacji kontrolnej Urzędów Kontroli Skarbowej jej rzetelności w aspekcie wskazanych w fakturach VAT kwot i ilości metali kolorowych.

3. obrazę przepisów postępowania, tj. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. w zw. z art. 424 k.p.k. poprzez nie wskazanie przez Sąd Okręgowy na podstawie jakich okoliczności – dowodów dokonał ustaleń czasookresu działania zorganizowanej grupy przestępczej w szczególności na wskazaniu daty 1 maja 2008 r. jako daty granicznej działania grupy przestępczej – strona 25 uzasadnienia wyroku.

4. obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 41a § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 k.k.s. poprzez błędne uznanie, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma art. 41a § 1 k.k.s. zgodnie z którym warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się także do sprawcy określonego z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 k.k.s. w sytuacji gdy zarzut stawiany oskarżonemu P. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. obejmuje czasookres od 1.02.2005 r. do 23.07.2005 r., a zatem dotyczy okresu w którym nie obowiązywał art. 41a § 1 k.k.s. i istniała możliwość fakultatywnego zawieszenia kary. Powyższa okoliczność stanowi ewidentne naruszenie praw oskarżonego.

5. obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 ustawy ordynacja podatkowa poprzez błędne uznanie, że oskarżony W. P. (1) jest podatnikiem w rozumieniu art. 7 ustawy ordynacja podatkowa, a zatem podmiotem składającym organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, narażając podatek na uszczuplenie w rozumieniu art. 56 § 1 k.k.s. w sytuacji, gdy prawidłowa ocena nie daje podstaw do uznania oskarżonego W . P. za podatnika, a zatem błędne jest zarzucaniem oskarżonemu popełnienia czynu zabronionego z art. 56 § 1 k.k.s.

Podnosząc powyższe zarzuty, apelujący wniósł o uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych czynów zabronionych, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Obrońca oskarżonego P. B. zaskarżył wyrok w zakresie czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku w całości, a także w pkt IV, tj. w części dotyczącej kary łącznej, zarzucając :

- w zakresie czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, polegający na przyjęciu, iż oskarżony P. B. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, podczas gdy z materiału dowodowego i okoliczności sprawy wynika, iż można mu co najwyżej przypisać współudział w popełnianiu przestępstwa polegający na ułatwianiu współoskarżonemu K. C. popełnienie czynu polegającego na narażaniu podatku od towarów i usług na uszczuplanie wartości, poprzez podawanie nieprawdy w deklaracjach składanych organowi podatkowemu, a dokumentujący pozorny obrót złomem pomiędzy firmą PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. a PPHU (...) K. C. z siedzibą w B..

Wskazując na powyższy zarzut apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w stosunku do oskarżonego P. B. przez uniewinnienie go od popełnienia czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku oraz zmianę wyroku w pkt XIV części dyspozytywnej wyroku przez wymierzenie mu znacznie łagodniejszej kary łącznej.

Prokurator zaskarżył wyrok:

- w całości na niekorzyść oskarżonych K. C. i W. P. (1) odnośnie wszystkich przypisanych im czynów;

- w całości na niekorzyść oskarżonego P. B. odnośnie czynów opisanych w pkt V i VII;

- w całości, na niekorzyść oskarżonej M. W. odnośnie czynu opisanego w pkt X części dyspozytywnej wyroku;

- w części dotyczącej orzeczenia o karze, na korzyść oskarżonych J. W. i M. W. w zakresie zaliczenia okresu zatrzymania na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności,

z a r z u c a j ą c:

1. obrazę przepisu postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie art. 424 § 1 k.p.k. polegającą na tym, że sąd dokonując istotnej zmiany w opisie czynów przypisanych oskarżonym K. C. w pkt II części dyspozytywnej wyroku, P. B. w pkt VII części dyspozytywnej wyroku oraz M. W. w pkt X części dyspozytywnej wyroku, polegającej na przyjęciu krótszego od opisanego aktem oskarżenia okresu popełnienia zarzuconych im przestępstw skarbowych poprzez wyeliminowanie z opisów zachowania polegającego na wystawieniu poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT przed dniem 1 maja 2004 r., co w odniesieniu do oskarżonych K. C. i P. B. miało istotne znaczenie dla wskazania w przypisanych im czynach mniejszej wartości uszczuplenia należności publicznoprawnej, której wyliczenie łączne jako kwota 1.337.590 zł po dokonanej zmianie i tak nie odpowiada sumie uszczupleń wymienionych za poszczególne miesiące począwszy od maja 2004 r. do września 2005 r., w pisemnym uzasadnieniu swego stanowiska nie wskazał w sposób dostateczny i wyczerpujący jakie fakty w tym zakresie sąd uznał za udowodnione lub też nie, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych, co uniemożliwiło prześledzenie i skontrolowanie słuszności merytorycznych podstaw orzeczenia sądu i zgodności poczynionych ustaleń z materiałem dowodowym sprawy.

2. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający istotny wpływ na jego treść polegający na nieuzasadnionym przyjęciu przez sąd, iż zachowania oskarżonych P. B., M. W. i K. C. polegające na wystawianiu i następnie posługiwaniu się poświadczającymi nieprawdę i nierzetelnymi fakturami VAT, które nie dokumentowały faktycznie przeprowadzonych transakcji pomiędzy firmami PPHU (...) P. W. z siedzibą w Ś. oraz (...) z siedzibą w W. a firmą PPHU (...) K. C. z siedzibą w B. (tzw. pustych faktu)), a których oskarżeni dopuścili się przed dniem 1 maja 2004 r., to jest przed rozpoczęciem obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054) w tym przewidzianego w niej art. 108, nie podlegają żadnej penalizacji, ani za delikt skarbowy, ani za przestępstwo powszechne z art. 271 § 1 k.k., nie uwzględniając i nie oceniając motywów i celu działania oskarżonych mimo, że ze zgromadzonych w sprawie dowodów w szczególności wyników przeprowadzonych w firmach oskarżonych K. C. i P. B. postępowań kontrolnych, wydanych na ich podstawie prawomocnych decyzji podatkowych, zeznań funkcjonariuszy przeprowadzających kontrole skarbowe, to jest E. M., K. B., M. Ż., zeznań świadka koronnego D. B. oraz wyjaśnień P. B. i N. A. wynika, że powodem wystawiania faktu, w których opisano fikcyjne transakcje było zatuszowanie rzeczywistych kontrahentów, z którymi kooperowali oskarżeni, celem utrudnienia ustalenia źródła pochodzenia przedmiotu transakcji, co winno znaleźć odzwierciedlenie w prawno-karnej ocenie zachowania oskarżonych przy uwzględnieniu całego okresu ich przestępczej działalności, bądź jako delikt skarbowy, bądź jako przestępstwo stypizowane w art. 271 § 1 k.k.

3. obrazę przepisu prawa materialnego to jest art. 65 § 2 k.k. poprzez jego niezastosowanie w kwalifikacji prawnej czynu z art. 258 § 3 k.k. przypisanego oskarżonemu K. C. oraz czynów z art. 258 § 1 k.k. przypisanych oskarżonym W. P. (1) i P. B., jak również nieprzywołanie tegoż przepisu przy podstawie wymiaru oskarżonym za wskazane czyny kar pozbawienia wolności, w sytuacji gdy było to obowiązkiem sądu z uwagi na fakt, iż funkcją art. 65 § 2 k.k. jest zrównanie konsekwencji prawnych stosowanych wobec sprawców przestępstw przewidzianych w art. 258 k.k. z konsekwencjami stosowanymi wobec multirecydywistów, z wyjątkiem jedynie przewidzianego w art. 64 § 2 k.k. nadzwyczajnego obostrzenia kary, a zatem zastosowanie przepisu art. 65 § 2 k.k. wobec wymienionych oskarżonych było istotne, choćby ze względu na możliwość ubiegania się przez nich o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

4. obrazę przepisu prawa materialnego to jest art. 37 § 1 pkt 2 i 5 k.k.s. poprzez jego pominięcie w kwalifikacji prawnej czynów przypisanych oskarżonym: K. C. w punkcie II części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku, W. P. (1) w punkcie IV części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku oraz P. B. w punkcie VII części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku, w sytuacji gdy z uwagi na obligatoryjny charakter nadzwyczajnego obostrzenia kary w przypadku uczynienia sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałego źródła dochodu oraz popełnienia przestępstwa skarbowego, działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego, winny być one przywołane nie tylko przy podstawie wymiaru kary, ale także w kwalifikacji prawnej obok naruszonego przepisu części szczególnej kodeksu karnego skarbowego.

5. obrazę przepisu prawa materialnego to jest art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s. poprzez jego błędne przywołanie w podstawie wymiaru kary za czyn przypisany oskarżonemu K. C. w pkt II części dyspozytywnej wyroku oraz oskarżonemu P. B. w pkt VII części dyspozytywnej wyroku, stanowiącego podstawę nadzwyczajnego obostrzenia kary dla sprawcy, popełniającego umyślne przestępstwo skarbowe powodującego uszczuplenie należności publicznoprawnej „dużej wartości”, podczas gdy do wskazanych występków sąd słusznie przyjął, że uszczuplenie należności z tytułu podatku od towarów i usług stanowiło „wielką wartość”, a w związku z tym podstawę do nadzwyczajnego obostrzenia kary powinien stanowić przepis art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s.

6. obrazę przepisu prawa materialnego to jest art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. poprzez jego błędne przywołanie obok art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w podstawie wymiaru kary za czyn przypisany oskarżonemu W. P. (1) w pkt IV części dyspozytywnej wyroku, stanowiącego podstawę nadzwyczajnego obostrzenia kary dla sprawcy, popełniającego jedno z wymienionych w tym przepisie przestępstw, w tym z art. 56 § 1 k.k.s, jeśli kwota uszczuplonej należności publicznoprawnej lub wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka, w sytuacji gdy w odniesieniu do wskazanego czynu sąd słusznie przyjął, że uszczuplenie należności z tytułu podatku od towarów i usług stanowiło „dużą wartość”, a w związku z tym podstawę do nadzwyczajnego obostrzenia kary powinien stanowić przepis art. 38 §1 pkt 3 k.k.s. powołany w związku z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s.

7. obrazę przepisu prawa materialnego to jest art. 63 § 1 k.k. wynikającą z błędnego jego zastosowania, polegającą na zaliczeniu oskarżonym M. W. i J. W. na poczet wymierzonych im kar pozbawienia wolności, których wykonanie warunkowo zawieszono, okresu ich zatrzymania w niniejszym postępowaniu w dniach od 29 do 30 maja 2007 r., zamiast zaliczenia okresu zatrzymania na poczet orzeczonych wobec oskarżonych za czyny przypisane w pkt X i XIII części dyspozytywnej wyroku kar grzywny przy przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny.

Podnosząc powyższe zarzuty, apelujący wniósł o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

a) uzupełnienie kwalifikacji prawnej czynów przypisanych oskarżonym K. C. w pkt I części dyspozytywnej wyroku z art. 258 § 3 k.k., W. P. (1) w pkt III części dyspozytywnej wyroku z art. 258 § 1 k.k. oraz P. B. w pkt V części dyspozytywnej wyroku z art. 258 § 1 k.k. o wskazanie art. 65 § 2 k.k. oraz przytoczenie tegoż przepisu w podstawie wymiaru oskarżonym za wskazane czyny kar pozbawienia wolności, jak również wyeliminowanie z opisów tychże czynów słów (...) i „J. W. (poprzednio A.)”;

b) uzupełnienie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu W. P. (1) w pkt IV części dyspozytywnej wyroku z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. o wskazanie art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s., zaś jako podstawę wymiaru kary art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 38 § 1 pkt 3 k.k.s.;

c) zaliczenie na podstawie art. 63 § 1 k.k. okresu zatrzymania oskarżonej J. W. w dniach od 29 do 30 maja 2007 r. na poczet orzeczonej wobec niej za czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. kary grzywny, przy przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny.

2. uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie czynów przypisanych oskarżonym: K. C. w pkt II części dyspozytywnej wyroku z art. 62 § 2 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s,; P. B. w pkt VII części dyspozytywnej wyroku z art. 62 § 2 k.k.s. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. oraz M. W. w punkcie X części dyspozytywnej wyroku z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Spośród złożonych środków odwoławczych na uwzględnienie w znacznej części zasługiwała apelacja oskarżyciela publicznego. Częściowo zasadna okazała się też apelacja oskarżonego W. P. (1).

Z uwagi na częściowe uchylenie zaskarżonego wyroku na skutek trafnych zarzutów Prokuratora bezprzedmiotowe było odnoszenie się do zarzutów apelacji K. C. i apelacji P. B. (art.436 kpk). W związku z apelacjami Prokuratora i obrońcy dotyczącymi P. B. dla jasności należy zwrócić też uwagę, że wyrok w części skazania tego oskarżonego za czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przypisany mu w pkt VI części rozstrzygającej nie został zaskarżony i jako taki stał się prawomocny.

Odnosząc się do apelacji W. P. (1):

Nie dopuścił się Sąd Okręgowy obrazy przepisów postępowania: art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. w zw. z art. 5 § 2 k.p.k. i w efekcie prawidłowo ustalił, że oskarżony dokonał czynów przypisanych w pkt III i IV części rozstrzygającej wyroku.

W orzecznictwie przyjęło się, że przekonanie Sądu o wiarygodności jednych dowodów i niewiarygodności innych pozostaje pod ochroną prawa procesowego, a więc mieści się w ramach swobodnej oceny dowodów wtedy gdy:

a)  jest poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy całokształtu okoliczności, i to w sposób podyktowany obowiązkiem dochodzenia prawdy,

b)  stanowi wynik rozważenia wszystkich okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego oraz

c)  jest wyczerpująco i logicznie – z uwzględnieniem wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego – argumentowane w uzasadnieniu (w. SN z 9 listopada 1990 r., WRN 149/90, OSNKW 7-9/1991, poz. 41).

Wymogów tych Sąd Okręgowy z należytą starannością dochował. Wbrew twierdzeniom obrońcy nie uszły uwadze Sądu orzekającego rozbieżności w wyjaśnieniach P. B. oraz cechy jego osobowości. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku szeroko do tej kwestii się odniósł (str. 18 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Podkreślić należy, że eksponowane przez obrońcę cechy osobowości oskarżonego P. B., a nawet ujemne przejawy jego zachowania dostrzeżone przez Sąd Okręgowy, nie mogą same w sobie zdeprecjonować wartości dowodowej jego wyjaśnień. Istotnym czynnikiem kształtującym przekonanie o wartości tego źródła dowodowego są bowiem także spostrzeżenia i wrażenia odniesione w toku bezpośredniego przesłuchania na rozprawie, logika wypowiedzi, a przede wszystkim ich pozytywna weryfikacja innymi dowodami.

Wyjaśnienia oskarżonego P. B. i N. A. noszą wprawdzie cechy pomówienia, ale nie bez znaczenia jest, że pomówienie to nie przybrało postaci ekskulpowania się poprzez przerzucenie odpowiedzialności na współoskarżonych. Pomija skarżący, że wyjaśnienia P. B. i N. A. są zasadniczo zbieżne, co więcej – znajdują potwierdzenie w zeznaniach świadków W. O., R. S., K. Ż., J. F., J. D., P. Z., D. B. i M. B. a przede wszystkim w wyjaśnieniach M. W. i A. W.. Dostatecznie omówił te dowody Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Zaprezentowana ocena – we właściwym powiązaniu owych dowodów – zyskuje akceptację Sądu Apelacyjnego, dlatego ponowne przywoływanie jej nie znajduje uzasadnienia.

Apelujący wymienionych wyżej dowodów wydaje się nie dostrzegać koncentrując swą uwagę na arbitralnym zakwestionowaniu wyjaśnień P. B. i N. A. i ograniczając się w zasadzie do polemicznego przeciwstawienia im - w oderwaniu od pozostałych dowodów - zeznań P. S. czy M. A., które wcale nie dyskwalifikują prawdziwości owych wyjaśnień, jeśli zważyć, że oskarżony B. zajmował się obrotem złomem, tyle, że nie w ilościach wskazanych na inkryminowanych fakturach. W zgodzie z wyjaśnieniami P. B. i N. A., J. W. i M. W. pozostają wyniki kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy, dokumentacja księgowa firmy (...) oraz zeznania świadka K. B.. Słusznie w oparciu o wszystkie te dowody Sąd Okręgowy zakwestionował wyjaśnienia W. P. (3) i K. C..

Sąd orzekający odniósł się do przedstawionego przez W. P. (3) wyliczenia (k. 752-753) wartości sprzedaży złomu. Konfrontując te wyliczenia z treścią protokołu pokontrolnego (...) z firmy (...) słusznie Sąd Okręgowy uwzględnił, że wartość dowodową owego wyliczenia podważa właśnie treść wyjaśnień P. B., N. A., M. W., J. W., R. S., J. D.. Nie jest zatem dowolnym ustalenie, że sprzedaż przez oskarżonego B. na rzecz firmy (...) nie miała miejsca. Skarżący wskazując na nieprecyzyjną i abstrakcyjną jego zdaniem kontrolę przeprowadzoną przez urzędników (...) nie uzasadnia nadto na czym owa nieprecyzyjność i abstrakcyjność miała polegać, stąd tak gołosłowny i ogólnikowy zarzut nie mógł zostać uznany za zasadny.

Prawidłowo Sąd Okręgowy ustalił, że oskarżony W. P. (1) działał w zorganizowanej grupie przestępczej. Obszerna argumentacja w tym zakresie zawarta w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku tą kwestię dostatecznie wyjaśnia (strona 23-25 uzasadnienia zaskarżonego wyroku), a skarżący poza prostym zaprzeczeniem ustaleniu Sądu zarzutu tego nie rozwija. Zgodzić się jednak należało z obrońcą oskarżonego, że Sąd orzekający wadliwie ustalił skład tej grupy, w której oskarżony brał udział oraz okres działania oskarżonego. Zważyć bowiem należy, że ostatnie zachowanie oskarżonego w ramach grupy zrealizowane zostało – co wskazane zostało w opisie czynu ujętym w punkcie IV części rozstrzygającej wyroku – w lipcu 2005 roku. W skład owej grupy - jak trafnie ustala Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku - wchodził P. B., N. A. i K. C., stąd i w tym zakresie zaskarżony wyrok wymagał korekty. Z uwagi na to, że osoby te nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo z art. 258 kk, ich nazwiska nie powinny zostać wskazane w opisie przypisanego oskarżonemu czynu. Data 1 maja 2008 roku przywołana na stronie 25 uzasadnienia zaskarżonego wyroku, na którą zwraca uwagę w apelacji obrońca oskarżonego W. P. (1) jest oczywistą omyłką pisarską. Oczywistym jest bowiem w świetle pozostałych wywodów uzasadnienia, że chodziło o datę 1 maja 2004 roku, która to data miała jedynie - zdaniem Sądu orzekającego - znaczenie dla ustalenia czasu popełnienia przez oskarżonych B., C. i W. przestępstwa z art. 62 § 2 kks i art. 56 § 1 kks (o czym będzie jeszcze mowa poniżej przy omawianiu apelacji oskarżyciela publicznego).

Chybiony był zarzut obrazy art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 Ordynacji podatkowej. W. P. (1) istotnie nie jest podatnikiem, a więc i podmiotem przestępstwa indywidualnego z art. 56 § 1 k.k.s. Nie zauważa wszak skarżący, że zgodnie z treścią art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s., jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy stanowi znamię czynu zabronionego współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociaż by go nie dotyczyła. Sąd Okręgowy przypisał oskarżonemu W. P. (1) współdziałanie w popełnieniu przestępstwa z art. 56 § 1 k.k.s. mające zjawiskową postać pomocnictwa. Prawidłowo Sąd Okręgowy ustalił, co jest niekwestionowane przez obrońcę, że K. C. był podatnikiem i oskarżony W. P. (1) miał tego świadomość.

Słusznie zauważa apelujący obrońca W. P. (1), że zastosowany przez Sąd orzekający przepis art. 41a § 1 kks zaczął obowiązywać po dacie popełnienia przypisanych oskarżonemu czynów. Do kodeksu karnego skarbowego przepis ów został dodany bowiem ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku i zaczął obowiązywać od dnia 17 grudnia 2005 roku. Ma to o tyle istotne znaczenie, że art. 41a § 1 kks – jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku (strona 30) - stanowił wyłączną przeszkodę sprzeciwiającą się warunkowemu zawieszeniu wykonania kary wobec oskarżonego. Innymi słowy, gdyby nie treść art. 41a § 1 kks - że warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy określonego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5 kks ( a takim sprawcą jest oskarżony), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami - Sąd orzekający, z uwagi na wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności, nie przekraczającej 2 lat, rozważałby możliwość jej warunkowego zawieszenia. Obligowało to, zgodnie z treścią art. 2 § 2 kks, do stosowania kks w brzmieniu obowiązującym do 17 grudnia 2005 roku, jako ustawy względniejszej dla oskarżonego. Mając na uwadze granice zaskarżenia wyroku w odniesieniu do W. P. (1), Sąd Apelacyjny nie mógł czynić ustaleń w zakresie okoliczności mających znaczenie dla warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności na niekorzyść oskarżonego (art.434 kpk). Z tych powodów Sąd Apelacyjny warunkowo zawiesił oskarżonemu wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 5 lat. W związku z takim rozstrzygnięciem okres tymczasowego aresztowania od dnia 29 maja 2007 do 7 lipca 2007 należało zaliczyć na poczet orzeczonej grzywny uznając ją za wykonaną, ponieważ jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny.

Odnosząc się do apelacji Prokuratora.

W pełni zasadny okazał się zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na nieuzasadnionym przyjęciu przez Sąd Okręgowy, iż zachowania oskarżonych P. B., M. W. i K. C. polegające na wystawianiu a następnie na posługiwaniu się poświadczającymi nieprawdę i nierzetelnymi fakturami VAT przed dniem 1 maja 2004 roku, tj. przed rozpoczęciem obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w tym przewidzianego w nim art. 108, nie podlegają penalizacji, ani jako delikt skarbowy ani jako przestępstwo z art. 271 § 1 kk.

Sąd orzekający czyniąc owe kwestionowane ustalenie przyjął, że wystawianie tzw. „pustych faktur” narażało Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT dopiero od momentu wejścia w życie wspomniane przepisu art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ponieważ przed tą datą samo wystawienie faktury nie rodziło obowiązku podatkowego (strona 26 uzasadnienia zaskarżonego wyroku).

Nie jest to dostateczny powód do wykluczenia odpowiedzialności za przestępstwo polegające na wystawianiu i posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami przed 1 maja 2004 roku. Nie ulega wątpliwości, że faktura VAT jest dokumentem mającym znaczenie prawne dla obowiązku podatkowego i w tym zakresie odpowiada definicji dokumentu na gruncie art. 115 § 14 k.k., natomiast osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT odpowiada podmiotowi przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.

(tak stwierdził już Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 września 2003 r. sygn. I KZP-22/03, OSNKW 2003, z. 9-10, poz. 75).

"Faktura nierzetelna", o jakiej mowa w art. 62 § 2 k.k.s., to zarówno faktura nieodzwierciedlająca rzeczywistego przebiegu zdarzenia odnośnie do niektórych tylko jego elementów, przy zaistnieniu jednak samej transakcji, jak i "faktura fikcyjna", dokumentująca czynność w ogóle niezaistniałą. W pierwszej sytuacji wchodzi w grę odpowiedzialność z art. 62 § 2 k.k.s., gdyż przepis ten jako lex specialis wypiera normę ogólną, czyli art. 271 § 1 k.k. Przepis art. 62 § 2 k.k.s., w zakresie penalizacji wystawiania faktur nierzetelnych zawiera bowiem w takim wypadku znamiona wskazane w art. 271 § 1 k.k., a znamieniem specjalizującym jest rodzaj wystawianego dokumentu (faktura) oraz ograniczenie kręgu podmiotów tego czynu do wystawcy faktury.

Natomiast przy fakturze fikcyjnej są możliwe dwie sytuacje. Jeżeli faktura ta służy rozliczeniu z podatku, to wystawienie fikcyjnej faktury godzi w obowiązek podatkowy. Na gruncie art. 62 § 2 k.k.s. nie jest istotne w jaki konkretnie obowiązek podatkowy godzi wystawienie nierzetelnej faktury, byle był to czyn przeciwko obowiązkom podatkowym w rozumieniu ordynacji podatkowej. Natomiast gdy wystawienie nierzetelnej faktury nie godzi w żaden obowiązek podatkowy nie można mówić o zaistnieniu czynu określonego w art. 62 § 2 k.k.s. i wtedy wchodzi w grę kwalifikacja z art. 271 § 1 k.k., gdyż podatnik VAT jako uprawniony i zobowiązany do wystawienia faktury jest inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w rozumieniu tego przepisu, sama zaś faktura - dokumentem, o którym w nim mowa, a nie zachodzi już możliwość jego wyłączenia przez art. 62 § 2 k.k.s. Stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 30 września 2003 r. sygn. I KZP-22/03 (OSNKW 2003, z. 9-10, poz. 75) znalazło potwierdzenie w kolejnych orzeczeniach Sądu Najwyższego (por. wyroki: z dnia 1 grudnia 2003 r., sygn. III KKN-184/01 - LEX nr 83783, z dnia 20 stycznia 2004 r. sygn. IV KK - 183/03 - LEX nr 83757 praz postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r., sygn. 321/06 - OSNwSK 2006/1/2251) i zostało zaakceptowane w orzecznictwie sądów apelacyjnych (por. wyrok SA w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2004 r. sygn. II AKa - 65/04 - Krakowskie Zeszyty Sądowe 2004, z. 7-8, poz. 64).

Rację ma Sąd Okręgowy, że przepis art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - inaczej niż obowiązująca poprzednio ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50) - traktuje tzw. puste faktury (to jest takie, które nie dokumentują rzeczywistego zdarzenia gospodarczego i dotyczą czynności w całości fikcyjnej). O ile w dawnej ustawie, według jej art. 33, obowiązek zapłaty podatku przez wystawcę faktury istniał także wtedy, gdy wykazał on podatek w sytuacji gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym lub została zwolniona od podatku oraz gdy wykazał kwotę wyższą od podatku należnego, to w obecnej ustawie jej art. 108 w ust. 1 stwierdza, że gdy określona tam osoba "wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty", a to samo dotyczy sytuacji, gdy w fakturze wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 108 ust. 2 tej ustawy). Istotnie zatem, zdarzeniem rodzącym obowiązek zapłaty danej kwoty nie jest wykonanie określonej czynności, ale sam fakt wystawienia faktury, w której została wykazana kwota podatku. Wystawca faktury niemającej w ogóle odzwierciedlenia w stanie faktycznym ma więc także obowiązek uiszczenia podatku VAT. W konsekwencji na gruncie obecnej ustawy o podatku od towarów i usług wystawca tzw. faktury pustej, jako zobowiązany do uiszczenia wskazanego w niej podatku, narusza zawsze art., jako wystawca nierzetelnej faktury, godzący w obowiązek podatkowy. Wystawca takiej pustej faktury przed 1 maja 2004 roku, o ile jego zachowanie godzi w obowiązek podatkowy – bynajmniej nie musi to być ten wynikający z art.108 ust.1 cyt.ustawy – także powinien odpowiadać za przestępstwo z art. 62 § 2 k.k.s., jeśli zaś takiego obowiązku nie narusza w grę wchodzi przestępstwo z art. 271 kk.

W realiach niniejszej sprawy, przy ustaleniu, że oskarżeni także przed 1 maja 2004 roku posługiwali się fikcyjnymi fakturami do rozliczeń podatkowych - w celu uszczuplenia podatku VAT, wadliwym było więc uznanie, że te zachowania nie wyczerpywały znamion art. 62 § 2 k.k.s.

W tym stanie rzeczy za zasadny Sąd Apelacyjny uznał wniosek Prokuratora o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie czynów przypisanych K. C. w pkt II części rozstrzygającej wyroku, P. B. w pkt VII części rozstrzygającej wyroku i M. W. w pkt X części rozstrzygającej wyroku. To z kolei przesądziło o uchyleniu wyroku wobec K. C. i P. B. w zakresie czynów przypisanych im w pkt I i V części rozstrzygającej wyroku. Nie chodzi tu tylko o ścisły związek pomiędzy działaniem w grupie przestępczej a popełnianymi w jej ramach przestępstwami i potrzebę prawidłowych ustaleń w zakresie czasookresu działania i składu osobowego grupy przestępczej, ale także o problem ewentualnej kary łącznej. Bezwzględny wymiar kary łącznej orzeczonej w zaskarżonym wyroku wynikał zasadniczo z faktu orzeczenia jej w rozmiarze przekraczającym 2 lata. Odwoływanie się do treści art. 41a § 1 kks nie było zasadne - na co wskazano już przy omawianiu apelacji oskarżonego W. P. (1). Utrzymanie w mocy skazań za udział oskarżonych C. i B. w grupie przestępczej, przy utracie mocy orzeczenia o karze łącznej wskutek uchylenia wyroku w zakresie przestępstw skarbowych, rodziłoby konieczność rozważenia warunkowego zawieszenia wykonania nieuchylonych kar jednostkowych, co nie wydaje się zasadne jeśli by miało w przyszłości dojść ponownie do orzeczenia kar łącznych pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym 2 lata.

Podzielił Sąd Apelacyjny zarzuty Prokuratora przedstawione w pkt 4,6 i 7 petitum apelacji w odniesieniu do oskarżonego W. P. (1) i J. W. oraz ich uzasadnienie, co skutkowało stosowną zmianą zaskarżonego wyroku wobec W. P. (1) w pkt IV części rozstrzygającej i zaliczeniem okresu zatrzymania J. W. na poczet orzeczonej jej grzywny.

Nie uwzględnił natomiast Sąd Apelacyjny zarzutu obrazy przepisów prawa materialnego tj. art. 65 § 2 kk poprzez jego niezastosowanie w kwalifikacji prawnej czynu z art. 258 § 1 kk przypisanego W. P. (1) i przy podstawie wymiaru kary za ów czyn. Naruszenia tego przepisu skarżący upatruje w tym, iż w świetle zmiany przepisu art. 65 kk ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku funkcją art. 65 § 2 kk stało się zrównanie konsekwencji prawnych stosowanych wobec sprawców przestępstw przewidzianych w art. 258 kk z konsekwencjami stosowanymi wobec multirecydywistów, w związku z czym pominięcie w kwalifikacji art. 65 § 2 kk przy jednoczesnym przypisaniu oskarżonemu czynu z art. 258 § 1 kk przekreśla możliwość zastosowania wobec niego obostrzeń przewidzianych dla sprawcy określonego w art. 64 § 2 kk. Owo rozumowanie nie znajduje wcale oparcia w przywołanych przez apelującego judykatach i jest dotknięte błędem, gdyż nie uwzględnia właśnie istoty wspomnianej zmiany przepisu art. 65 kk, który w poprzednim brzmieniu odnosił się wyłącznie do sprawców, którzy popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie każdy zaś sprawca przestępstwa z art. 258 kk popełnia przestępstwa w ramach przypisanej mu grupy. Przepis ten bowiem penalizuje udział w zorganizowanej grupie a nie popełnianie przestępstw w jej składzie. W związku z tym, przed zmianą art. 65 kk pominięcie tego przepisu w podstawie prawnej skazania za czyn z art. 258 kk istotnie przekreślało możliwość zastosowania obostrzeń przewidzianych dla sprawcy określonego w art. 64 § 2 kk. W aktualnym stanie prawnym jest już inaczej. Przepis art. 65 § 2 kk odnosi się bowiem do każdego sprawcy przestępstwa z art. 258 kk, a nie tylko do sprawcy, który popełnił przestępstwo działając w zorganizowanej grupie przestępczej. Powoływanie zatem w podstawie skazania i wymiaru kary za czyn z art. 258 kk przepisu art. 65 § 2 kk jawi się jako zbędne, ponieważ w każdym przypadku sprawca przestępstwa z art. 258 kk podlega rygorom określonym w art. 64 § 2 kk.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy winien mieć na względzie powyższe uwagi. Wydaje się, że nie ma przeszkód by w szerokim zakresie stosować przepis art. 442 § 2 kpk.

Orzeczenie o kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze znalazło oparcie w treści art. 635 kpk w zw. z art.633 kpk oraz art.8, 2 ust. 1 pkt 4 i 3 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze przyznano wynagrodzenie obrońcy z urzędu oskarżonego P. B..