Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 155/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Janusz Jaromin

Sędziowie:

SA Stanisław Stankiewicz

SA Andrzej Wiśniewski (spr.)

Protokolant:

sekr. sądowy Emilia Biegańska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Wiesławy Palejko

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2012 r. sprawy

1)  P. Ś., oskarżonego z art. 291 §1 k.k.,

2)  M. S. (1) oskarżonego z art. 279 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. i innych

3)  K. P. (1) oskarżonego z art. 279 §1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw.
z art. 64 §2 k.k. i z art. 291 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k.

4)  P. B. (1) oskarżonego z art. 279 §1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k.

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora oraz obrońców oskarżonych P. Ś., M. S. (1) i K. P. (1)

od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt II K 90/08

I.  uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej skazania K. P. (1)
i w tej części przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Gorzowie Wielkopolskim do ponownego rozpoznania,

II.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.

1.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu P. Ś. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 24 maja 2007 r. do
12 lipca 2007 r. na poczet kary grzywny,

2.  w stosunku do oskarżonego P. B. (1):

a)

a)

a)  uchyla orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności (punkt XXIII części dyspozytywnej),

b)  za czyn opisany w punkcie XCVI części wstępnej, a przypisany w punkcie XX części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku podwyższa orzeczoną karę pozbawienia wolności do roku i miesiąca,

c)  na podstawie art. 91 § 2 k.k. łączy orzeczone wobec P. B. (1) kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, do tej kary odnosząc orzeczenie
o warunkowym zawieszeniu jej wykonania, o oddaniu pod dozór kuratora i zaliczeniu okresu rzeczywistego pozbawienia wolności
w sprawie zawarte w punktach XXIV i XXVII części dyspozytywnej,

3.

3.  uchyla orzeczenia o przepadku korzyści majątkowej (punkt III, X
i XXV części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku),

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, uznając apelację obrońcy oskarżonego M. S. (1) za oczywiście bezzasadną,

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. K. (1), adw. M. G. (1), adw. E. T. kwoty po 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych z VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonym z urzędu w postępowaniu odwoławczym, powiększonej w odniesieniu do adw. E. T. o kwotę 194,66 (sto dziewięćdziesiąt cztery i 66/100) złote tytułem zwrotu kosztów przejazdu na rozprawę odwoławczą,

IV.  zwalnia P. B. (1) od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze,

V.  zasądza od M. S. (1) i P. Ś. wydatki za postępowanie odwoławcze w częściach ich dotyczących i wymierza im opłaty za to postępowanie
w wysokości: M. S. (1) 2.900 (dwa tysiące dziewięćset) złotych,
a P. Ś. 900 (dziewięćset) złotych.

UZASADNIENIE

Prokurator oskarżył:

1. P. Ś. o to że:

I. w październiku 2006 roku w miejscowości K., w województwie (...), pomógł nieustalonej osobie w zbyciu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego samochodu-marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 18 000 zł, w ten sposób, że zbył go za kwotę 2.000 złotych M. S. (1), czym działał na szkodę M. M., czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 291§1 kk w zw. z art.65§l kk

II.  we wrześniu 2006 roku w okolicach P., w województwie (...), nabył od M. S. (1), za kwotę 2.500 złotych samochód osobowy marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), koloru srebrnego, kombi, silnik 2,0, o wartości 14000 zł, wiedząc o tym, że auto to uzyskane zostało przez M. S. (1) w wyniku czynu zabronionego - kradzieży z włamaniem do tego samochodu, której w nocy z 24 na 25 września 2006 roku w K. dokonał M. S. (1), czym działał na szkodę T. G., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 291§1 kk w zw. z art.65§l kk

III.  we wrześniu 2006 roku w G., w województwie (...), nabył od M. S. (1) za kwotę 1. 400 złotych uzyskane za pomocą czynu zabronionego części samochodowe w postaci: 4 sztuk poduszek powietrznych tzw. (...) do samochodu marki B. (...), 4 kompletów tylnych lamp do samochodu marki R. (...), wiedząc, że przedmioty te uzyskane zostały przez M. S. (1) w wyniku czynu zabronionego, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z siedzibą w G., czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałem źródło dochodu tj. o czyn z art. 291§1 kk w zw. z art.65§l kk

IV.  w listopadzie 2006 roku w miejscowości R., w województwie (...), nabył od M. S. (1) samochód marki M. (...), o numerze rejestracyjnym (...), koloru czerwonego, o wartości 20 000 zł, wiedząc, że auto to uzyskane zostało przez wyżej wymienionego w wyniku czynu zabronionego, kradzieży z włamaniem, której w nocy z 6 na 7 listopada 2006 roku w S. dokonali Z. K. oraz M. S. (1), czym działał na szkodę W. K., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 291§1 kk w zw. z art.65§l kk

V.  w okresie od września 2006 roku do listopada 2006 roku na terenie województwa (...) oraz (...) brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie przestępstw polegających na kradzieżach z włamaniem do samochodów osobowych, a następnie zbywaniem tych pojazdów bądź też pochodzących z ich demontażu części zamiennych tj. o czyn z art. 258§1 kk

VI. w okresie od 1 grudnia 2006 roku do 24 maja 2007 roku w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uzyskał bez wymaganych ku temu uprawnień cudze programy komputerowe w postaci:

M. (...) (...), o wartości 1.600,00 złotych czym działał na szkodę (...) Corporation, reprezentowanego przez Kancelarię(...) z siedzibą w W., przy ulicy (...);

N. (...) 6.6.1.7, o wartości 320, 00 złotych, czym działał na szkodę (...) Software, reprezentowanego przez Stowarzyszenie (...) z siedzibą w W. przy ulicy (...), pok. (...)

tj. o czyn zabroniony opisany wart. 278 § 2 k.k.

2.M. S. (1) oskarżył o to że:

VII.

VII.  W dniu 28 lutego 2006 roku w G. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu V. (...) o nr rej. (...) weszli do jego wnętrza usiłując dokonać kradzieży tego pojazdu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność jego uruchomienia, czym spowodowali straty w wysokości 1.400 zł na szkodę K. H., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§ kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

VIII.  W dniu 25/26 sierpnia 2006 r. w G. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K. i inną nieustaloną osobą po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o nr rej. (...) o wartości 20.000 zł weszli do jego wnętrza usiłując dokonać kradzieży tego pojazdu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność uruchomienia tego auta, czym działali na szkodę Z. Ż. (1), przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§ 1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

IX.  W dniu 25/26 sierpnia 2006 r. w G. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K. oraz inną ustaloną osobą, usiłowali dostać się do wnętrza samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) i dokonać jego kradzieży jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność pokonania zabezpieczeń, czym spowodowali straty w wysokości około 1.600 zł na szkodę T. K. (2), przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

X.  W dniu 06/07 września 2006 r. w G. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o nr rej. (...) o wartości 16.000 zł weszli do jego wnętrza usiłując dokonać kradzieży tego pojazdu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność uruchomienia tego auta, czym działali na szkodę W. i A. T., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§ 1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

XI.  W dniu 11 stycznia 2007 r. w G. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1) po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o nr rej (...) o wartości 28.000 zł weszli do jego wnętrza usiłując dokonać kradzieży tego pojazdu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność uruchomienia pojazdu za pomocą tzw. „kostki" tego auta, czym działali na szkodę J. A. przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

XII.  W dniu 28 stycznia 2007 r, w M. na ul. (...) działając wspólnie iw porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) o wartości 24.000 zł weszli do jego wnętrza usiłując dokonać kradzieży tego pojazdu lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność uruchomienia pojazdu za pomocą tzw. „kostki" tego auta, czym działali na szkodę D. T., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§lkk w zw. z art., 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

XIII.  W dniu 30 stycznia 2007 r. w m. K. na ul. 40-lecia działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1) i Z. K., po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu A. (...) o nr rej. (...), o wartości 11.000 zł, dokonał jego kradzieży, czym działał na szkodę M. R., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 279§ 1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

XIV.  W miesiącu grudniu 2006 r. pomógł K. R. w zbyciu samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 41.000 zł, wiedząc o tym, że auto zostało uzyskane przez wyżej wymienionego za pomocą czynu zabronionego, czym działał na szkodę M. K., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn art. 291§1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

XV.  W miesiącu styczniu 2007 r. pomógł K. R. w zbyciu samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 20.000 zł, wiedząc o tym, że auto zostało uzyskane przez wyżej wymienionego za pomocą czynu zabronionego, czym działał na szkodę J. Ś. przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn art. 291§ 1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

XVI. w nocy z 28 na 29 sierpnia 2006 roku w K., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z P. B. (1) i Z. K., po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 18. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę A. M., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XVII. w nocy z 15 na 16 listopada 2006 roku w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu P. B. (1) i Z. K., po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 17. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę D. Ł., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XVIII. 15 lipca 2006 roku w K., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z Z. K. i T. K. (1) oraz z inną ustaloną osobą, po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 8. 000 złotych dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę M. S. (2), przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k, w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XIX. w nocy z 28 na 29 lipca 2006 roku w miejscowości M., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 10. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę M. G. (2), przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XX. 7 sierpnia 2006 roku w G., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 900 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę B. J., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXI.

XXI.

XXI.  w nocy z 3 na 4 września 2006 roku w G., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1) po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki M. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 50. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę J. K., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXII.  w nocy z 1 na 2 grudnia 2006 roku w G., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki S. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 22. 000 złotych usiłowali dokonać jego kradzieży, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność uruchomienia tegoż auta, czym działali na szkodę K. S., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne to jest o czyn zabroniony opisany w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XXIII.  3 grudnia 2006 roku w G., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 17. 000 złotych , dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę P. N., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXIV. w nocy z 21 na 22 grudnia 2006 roku w T., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 9. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę M. B. (1), przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałem źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXV.

XXV.

XXV.

XXV.  w nocy z 25 na 26 grudnia 2006 roku w M., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 12. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę M. G. (2), przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXVI.  w nocy z 28 na 29 grudnia 2006 roku w Z., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 20. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę D. Ś., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXVII.  w nocy z 2 na 3 stycznia 2007 roku w K., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 18. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodęJ. i D. P., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXVIII.  3 stycznia 2007 roku w D., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 15. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę A. G., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXIX.  14 stycznia 2007 roku w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 30. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę D. M., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXX.  20 stycznia 2007 roku w T., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 36. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę A. B. (1), przy czym czynu tego dokonali w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXXI.  22 stycznia 2007 roku w miejscowości B., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 15. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę J. I., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXXII.  w nocy z 28 na 29 stycznia 2007 roku w P., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki S. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 20. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę K. P. (2), przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXXIII.  29 stycznia 2007 roku, w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 20. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę (...), przy czym czynu tego M. S. (1) dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXXIV.  5 lutego 2007 roku w M., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 10. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę B. S. (1), przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXXV.  w nocy z 13 na 14 stycznia 2007 roku w M., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 28. 500 zł. usiłowali dokonać jego kradzieży, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność uruchomienia tegoż auta, czym działali na szkodę Z. Ż. (2), przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne to jest o czyn zabroniony opisany w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XXXVI.  28 stycznia 2007 roku w M., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zabezpieczeń w drzwiach samochodu osobowego marki M. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 12. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę J. W., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 łat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k, w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXXVII,  w nocy z 30 na 31 sierpnia 2006 roku w G., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K. oraz z innymi ustalonymi osobami, po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 18. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę K. i R. B., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXXVIII,  w nocy z 1 na 2 września 2006 roku w C. w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K., po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki B. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 10. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę M. T., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XXXIX.  w nocy z 6 na 7 listopada 2006 roku w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K. po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki M. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 20. 000 złotych , dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę W. K., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XL. 31 stycznia 2007 roku, w Ś., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K. usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 46. 000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność przełamania zabezpieczeń chroniących ten pojazd przez uruchomieniem, czym działali na szkodę P. S., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne to jest o czyn zabroniony opisany w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

XLI. w nocy z 23 na 24 sierpnia 2006 roku w D., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K. oraz z inną ustaloną osobą, po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 20. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę J. J., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XLII. w nocy z 5 na 6 września 2006 roku w miejscowości C., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K. oraz z inną ustaloną osobą, po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki S. (...), o numerach rejestracyjnych (...) o wartości 24. 000 złotych dokonali jego kradzieży, czym działał na szkodę B. S. (2), przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XLIII, w nocy z 18 na 19 lipca 2006 roku w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K., po uprzednim przełamaniu za pomocą tzw.. „łamaka" zabezpieczeń w drzwiach samochodu osobowego marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...) 362, o wartości 20. 000 złotych dokonał jego kradzieży, czym działał na szkodę K. O., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XLIV. w nocy z 24 na 25 lipca 2006 roku w G., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumie ze Z. K., po uprzednim przełamaniu za pomocą tzw. „łamaka" zabezpieczeń w drzwiach samochodu osobowego marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) 699 o wartości 27. 500 złotych dokonał jego kradzieży, czym działał na szkodę M. J., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XLV. 18 listopada 2006 roku w G., w województwie (...), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 15. 000 złotych, dokonał jego kradzieży, czym działał na szkodę A. S., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XLVI.w nocy z 11 na 12 grudnia 2006 roku w W., w województwie (...), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki M. (...), o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 17. 000 złotych, dokonał jego kradzieży, czym działał na szkodę J. T., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XLVII. w nocy z 1 na 2 lutego 2007 roku w R., w województwie (...), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 25. 000 złotych, dokonał jego kradzieży, czym działał na szkodę W. P. (1), przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XLVIII. 12 lutego 2007 roku w O., w województwie (...), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 8. 000 złotych, dokonał jego kradzieży, czym działał na szkodę R. K., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

XLIX. w grudniu 2006 roku, w województwie (...), pomógł Z. K., P. B. (1) oraz B. Z. w zbyciu samochodu osobowego marki A. (...) o numerach rejestracyjnych (...) o wartości 33. 000 złotych, wiedząc że auto to uzyskane zostało przez wyżej wymienionych w wyniku czynu zabronionego, czym działał na szkodę M. Ż., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

L. w listopadzie 2005 roku, w K., w województwie (...), pomógł Z. K.z zbyciu samochodu osobowego marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 30. 000 złotych, czym działał na szkodę S. M., wiedząc, że auto to zostało uzyskane przez wyżej wymienionego w wyniku czynu zabronionego, przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

LI. w listopadzie 2005 roku, w K., w województwie (...), pomógł Z. K. w zbyciu samochodu osobowego marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 16. 000 złotych, wiedząc, że auto to uzyskane zostało przez wyżej wymienionego w wyniku czynu zabronionego, czym działał na szkodę C. H., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

LII. w lipcu 2006 roku w D., w województwie (...), pomógł Z. K. w zbyciu samochodu marki V. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 10. 000 złotych, wiedząc, o tym, że samochód ten został uzyskany przez wyżej wymienionego w wyniku czynu zabronionego, czym działał na szkodę S. A., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

LIII. 12 lutego 2007 r. w miejscowości K. po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zabezpieczeń w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 38. 000 zł. dostał się do jego wnętrza, a następnie dokonał jego kradzieży działając na szkodę S. R. przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kaiy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwa podobne, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu; to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

LIV. w nocy z 7 na 8 stycznia 2007 roku w K., w województwie (...), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 15. 000 złotych, dokonał jego kradzieży, czym działał na szkodę A. U., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

LV. w nocy z 15 na 16 sierpnia 2006 roku w K., w województwie (...), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 15. 000 złotych, dokonał jego kradzieży, czym działał na szkodę M. A., przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

LVI. w nocy z 26 na 27 października 2006 roku w C., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki M. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 20. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę S. F., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

LVII. 31 stycznia 2007 roku w T., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1) , Z. K. oraz K. P. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 39. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę A. B. (2), przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

LVIII. 17 stycznia 2007 roku w G., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1) i P. L., po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki S. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 20. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę K. N., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

LIX. w nocy z 9 na 10 lutego 2007 r. w P., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1) i P. L., po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zabezpieczeń w drzwiach samochodu marki V. (...), numerze rejestracyjnym (...), o wartości 22 000 zł., dostali się do jego wnętrza, a następnie dokonali jego kradzieży czym działali na szkodę H. W., przy czym M. S. (1) czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwa podobne, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

LX. w okresie od lipca 2006 roku do lutego 2007 roku na terenie województwa (...) i (...) brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie kradzieży z włamaniem do samochodów to jest o czyn zabroniony opisany w art. 258 § 1 k.k.

3.  K. P. (1) oskarżył o to, że:

LXXXIX. 31 stycznia 2007 roku w T., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu M. S. (1), Z. K. i T. K. (1), po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 39.000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę A. B. (2), przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 1 roku kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym w warunkach recydywy o której mowa w art. 64§ 1 kk , czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64§2 kk

XC. W lutym 2007 r. w G., w województwie (...) pomógł M. S. (1) oraz T. K. (1) w ukryciu samochodu osobowego marki V. (...) o numerach rejestracyjnych (...) o wartości 10.000 złotych wiedząc, że auto to zostało uzyskane przez wyżej wymienionych za pomocą czynu zabronionego, czym działał na szkodę B. S. (1), przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pobawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65 § 1 k.k.

4.

4.  P. B. (1) oskarżył o to, że:

XCI. w nocy z 21 na 22 grudnia 2006 roku w Ś., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. Z. i Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka", zamków w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 33.000,00 złotych dokonali kradzieży tego auta, czym działali na szkodę M. Ż., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XCII. w nocy z 17 na 18 stycznia 2007 roku w Ś., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu B. Z. i Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka", zamków w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 25. 000 złotych, dokonali kradzieży tego auta, czym działali na szkodę T. M., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XCIII. 11 stycznia 2007 roku w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu B. Z. i Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka", zamków w drzwiach samochodu marki S. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 25. 000 złotych, dokonali kradzieży tego auta, czym działali na szkodę P. B. (2), czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k, w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XCIV. w nocy z 13 na 14 grudnia 2006 roku w M., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu B. Z. i Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka", zamków w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 25. 000 złotych, dokonali kradzieży tego auta, czym działali na szkodę C. W., czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XCV. w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2007 roku w W., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu B. Z. i Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka", zamków w drzwiach samochodu marki A. (...), o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 20. 000 złotych, dokonali kradzieży tego auta, czym działali na szkodę J. i W. P. (2), czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XCVI. w nocy z 17 na 18 stycznia 2007 roku w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu B. Z. i Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka", zamków w drzwiach samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) weszli do jego wnętrza i po przełamaniu za pomocą tzw. „łamaka' stacyjki zapłonowej usiłowali uruchomić ten samochód, co okazało się bezskuteczne, w związku z czym nie osiągnęli zamierzonego celu jakim był zabór tegoż pojazdu, a wykorzystując fakt przełamania zabezpieczeń chroniących dostęp do tego pojazdu dokonali z jego wnętrza zaboru w celu przywłaszczenia radioodtwarzacza samochodowego CD marki B., a następnie, po uzyskaniu dostępu do silnika również komputera samochodowego marki B., o łącznej wartości 1.000 złotych, czym działali na szkodę S. S., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XCVII. w nocy z 16 stycznia 2007 roku w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu B. Z. i Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka", zamków w drzwiach samochodu marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 20. 000 zł. weszli do jego wnętrza usiłując dokonać kradzieży tego pojazdu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność uruchomienia za pomocą tzw. „kostki" tego auta, czym działali na szkodę M. B. (2), to jest o czyn zabroniony opisany w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.,

XCVIII. 5 lutego 2007 roku w okolicach miejscowości G., w województwie (...), pomógł M. S. (1) oraz T. K. (1) w zbyciu samochodu osobowego marki V. (...), o numerach rej. (...), o wartości 10.000 złotych wiedząc o tym, że auto to zostało uzyskane przez wyżej wymienionego w wyniku czynu zabronionego czym działali na szkodę B. S. (1), czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XCIX. 22 stycznia 2007 roku w Z., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu B. Z. i Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka", zamków w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rej. (...), o wartości 50.000 złotych, weszli do jego wnętrza usiłując dokonać kradzieży tego pojazdu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność uruchomienia za pomocą tzw. „kostki" tego auta, czym działali na szkodę P. K. (2), to jest o czyn zabroniony opisany w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.,

C. w nocy z 14 na 15 stycznia 2007 roku w M., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu B. Z. i Z. K., po uprzednim pokonaniu, za pomocą tzw. „łamaka", zamków w drzwiach samochodu marki V. (...), o numerze rej. (...), o wartości 14. 000 zł., weszli do jego wnętrza usiłując dokonać kradzieży tego pojazdu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na niemożność uruchomienia za pomocą tzw. kostki tego auta, czym działali na szkodę A. H. to jest o czyn zabroniony opisany w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.,

CI. w styczniu 2007 roku, w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. Z. i Z. K. oraz inną ustaloną osobą pomogli M. S. (1) oraz T. K. (1) w zbyciu samochodu osobowego marki A. (...), o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 30. 000 złotych, wiedząc o tym, że samochód ten został uzyskany przez wyżej wymienionych w wyniku czynu zabronionego, czym działali na szkodę D. M., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

CII. w styczniu 2007 roku w T., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu B. Z. i Z. K., pomogli M. S. (1) w zbyciu samochodu osobowego marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 15. 000 złotych, wiedząc o tym, że auto to zostało przez wyżej wymienionego uzyskane w następstwie czynu zabronionego, czym działali na szkodę A. U., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k

CIII. we wrześniu 2006 roku w Ś., w województwie (...), pomógł M. S. (1) oraz Z. K. w zbyciu samochodu osobowego marki A. (...) o numerze rejestracyjnym. (...), o wartości 18. 000 złotych, wiedząc o tym, że auto to uzyskane zostało przez wyżej wymienionych w wyniku czynu zabronionego czym działał na szkodę K. i R. B., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

CIV. w nocy z 21 na 22 listopada 2006 roku, w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze Z. K., po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki S. (...) o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 20. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę (...), czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

CV. w nocy z 28 na 29 listopada 2006 roku, w K., w województwie (...) ze Z. K., działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zabezpieczenia zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 24. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę P. B. (3), czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

CVI. w grudniu 2006 roku w K., w województwie (...), pomógł M. S. (1) oraz T. K. (1) w zbyciu samochodu osobowego marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), o wartości 17. 000 złotych wiedząc, o tym, że auto to zostało przez wyżej wymienionych uzyskane w wyniku czynu zabronionego, czym działali na szkodę P. N., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o czyn zabroniony opisany w art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k

CVII. w nocy z 28 na 29 sierpnia 2006 roku w K., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1) i Z. K., po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 18. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę A. M., czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

CVIII, w nocy z 15 na 16 listopada 2006 roku w S., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu M. S. (1) i Z. K., po uprzednim pokonaniu za pomocą tzw. „łamaka" zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerach rejestracyjnych (...), o wartości 17. 000 złotych, dokonali jego kradzieży, czym działali na szkodę D. Ł., to jest o czyn zabroniony opisany w art. 279 § 1 k.k.,

CIX. w okresie od sierpnia 2006 roku do lutego 2007 roku na terenie województwa (...) i (...) brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie przestępstw kradzieży z włamaniem do samochodów to jest o czyn zabroniony opisany w art. 258 § 1 k.k.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 29 marca 2012r.:

I.  Oskarżonego P. Ś. uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach od I do IV części wstępnej wyroku, eliminując z opisów tychże czynów stwierdzenie „czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu" oraz eliminując z ich kwalifikacji prawnej art. 65 §1 kk oraz ustalając, że zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw określonego w normie art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 291 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk skazał go i wymierzył karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 kk wymierzył grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 30 zł każda.

II.  Na podstawie art. 69 §1 i 2 kk i art. 70 §1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego P. Ś. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby lat 5.

III.  Na podstawie art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego P. Ś. przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstw w kwocie 8.900 zł.

IV.  Uniewinnił oskarżonego P. Ś. od dokonania czynu opisanego w punkcie V części wstępnej wyroku, kwalifikowanego z art. 258 §1 kk.

V.  Uniewinnił oskarżonego P. Ś. od dokonania czynu opisanego w punkcie VI części wstępnej wyroku, kwalifikowanego z art. 278 §2 kk.

VI.  Oskarżonego M. S. (1) uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach od VII do XIII oraz od XVI do XLVIII oraz od LIII do LIX części wstępnej wyroku z tym ustaleniem, że z popełnienia czynów opisanych w punktach XXII, XXXV, XL uczynił sobie stałe źródło dochodu i w zakresie tych czynów uzupełnił kwalifikację prawną czynu o art. 65§1 kk oraz w opisie czynu wskazanego w punkcie XXXV części wstępnej wyroku ustalił, że prawidłowe brzmienie imienia pokrzywdzonego to „Z." w miejsce błędnie określonego „Z.", a nadto przyjął, że czyny opisane od VII do XLVIII oraz od LIII do LIX części wstępnej wyroku zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk i art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 65§1 kk skazał go, a na podstawie art. 279 § 1 kk w zw.65§l kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierzył mu karę 4 lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 kk wymierzył grzywnę w wysokości 250 stawek dziennych po 50 zł każda.

VII.  Oskarżonego M. S. (1) uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach XIV, XV oraz od XLIX do LII części wstępnej wyroku przyjmując, że zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 291 § 1 kk w zw. z art. 64§ 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i w zw. z art. 91 §1 kk skazał go, a na podstawie art. 291 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierzył mu karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

VIII.  Oskarżonego M. S. (1) uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LX części wstępnej wyroku, ustalając iż popełnił go co najmniej w okresie od lipca 2006 r. do 15 lutego 2007 r. i za to na podstawie art. 258 § 1 kk skazał go i wymierzył mu karę w rozmiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności.

IX.  Na podstawie art. 91 § 2 kk połączył orzeczone wobec oskarżonego M. S. (1) kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną w rozmiarze 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

X.  Na podstawie art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego M. S. (1) przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstw w kwocie 47.150 zł.

XVI.  Oskarżonego K. P. (1) uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXXXIX części wstępnej wyroku, eliminując z opisu tego czynu stwierdzenie „czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu" oraz eliminując z jego kwalifikacji prawnej art. 65 §1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64§2 kk skazał go i wymierzył mu karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 kk wymierzył grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 50zł każda.

XVII.  Oskarżonego K. P. (1) uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XC części wstępnej wyroku, eliminując z opisu tego czynu stwierdzenie „czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu" oraz eliminując z jego kwalifikacji prawnej art. 65 §1 kk i za to na podstawie art. 291 § 1 kk w zw. z art. 64§1 kk skazał go i wymierzył mu karę 9 miesięcy pozbawienia wolności.

XVIII.  Na podstawie art. 85 kk i art. 86 §1 kk połączył orzeczone wobec oskarżonego K. P. (1) kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną w rozmiarze 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

XIX.  Oskarżonego P. B. (1) uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach od XCI do XCV, XCVII, XCIX, C, CIV, CV, CVII, CVIII części wstępnej wyroku ustalając, że z popełnienia czynów opisanych w punktach XCVII, XCIX, C, CVIII uczynił sobie stałe źródło dochodu i w zakresie tych czynów uzupełnił kwalifikację prawną czynu o art. 65§1 kk oraz ustalił iż czyn opisany w punkcie CIV części wstępnej wyroku miał miejsce w S. i przyjął, że czyny opisane w punktach od XCI do XCV, XCVII, XCIX, C, CIV, CV, CVII, CVIII części wstępnej wyroku zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 13§1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 279§1 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 91 §1 kk skazał go, a na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i w zw. z art. 91 § 1 kk wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 kk wymierzył grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 50 zł każda

XX.  Oskarżonego P. B. (1) uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XCVI części wstępnej wyroku i za to na podstawie art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. art. 65 § 1 kk skazał go, a na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności.

XXI.  Oskarżonego P. B. (1) uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach XCVIII oraz od CI do CIII, CVI części wstępnej wyroku ustalając, że czyny te zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 291 § 1 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk skazał go i wymierzył karę 1 roku pozbawienia wolności.

XXII.  Oskarżonego P. B. (1) uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt CIX części wstępnej wyroku, ustalając, iż popełnił go co najmniej w okresie od 28 sierpnia 2006 r. do 5 lutego 2007 r. i za to na podstawie art. 258 § 1 kk skazał go i wymierzył karę w rozmiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności.

XXIII.  Na podstawie art. 91 § 2 kk połączył orzeczone wobec oskarżonego P. B. (1) kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną w rozmiarze 2 lat pozbawienia wolności.

XXIV.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk, art. 73 § 2 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego P. B. (1) kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby lat 5, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego.

XXV.  Na podstawie art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego P. B. (1) przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstw w kwocie 4850 zł.

XXVI.  Na podstawie art. 46 § 1 kk, orzekł od oskarżonych na rzecz pokrzywdzonych obowiązek naprawienia szkody:

-solidarnie od P. Ś. i M. S. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz M. M. w kwocie 18.000 zł,

-solidarnie od P. Ś. i M. S. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz T. G. w kwocie 14.000 zł,

-

od M. S. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz (...) sp. z o.o. w G. w kwocie 12.500 zł,

-

od M. S. (1) solidarnie ze Z. K. obowiązek naprawienia szkody na rzecz W. K. w kwocie 20.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz J. A. w kwocie 739,00 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz D. T. w kwocie 1500,00 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz M. R. w kwocie 11000,00 zł,

-od M. S. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz J. Ś. w kwocie 20.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i P. B. (1), łącznie ze Z. K. obowiązek naprawienia szkody na rzecz D. Ł. w kwocie 17.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz J. K. w kwocie 50.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz K. S. w kwocie 3450 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) oraz Z. K. obowiązek naprawienia szkody na rzecz P. N. w kwocie 17.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz M. B. (1) w kwocie 9.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz A. G. w kwocie 15.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) i P. B. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz D. M. w kwocie 30.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) wraz z G. B. obowiązek naprawienia szkody na rzecz J. I. w kwocie 15.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) i T. K. (1) obowiązek naprawienia szkody na rzecz K. P. (2) w kwocie 20.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) wraz ze Z. K. obowiązek naprawienia szkody na rzecz S. M. w kwocie 30.000 zł,

-solidarnie od M. S. (1) wraz z A. P. obowiązek naprawienia szkody na rzecz S. F. w kwocie 20.000 zł,

-solidarnie od P. B. (1) wraz ze Z. K. i B. Z. obowiązek naprawienia szkody na rzecz P. B. (2) w kwocie 20.000 zł,

-solidarnie od P. B. (1), Z. K., B. Z. obowiązek naprawienia szkody na rzecz C. W. w kwocie 25. 000 zł,

-solidarnie od P. B. (1) wraz ze Z. K. obowiązek naprawienia szkody na rzecz W. P. (2) w kwocie 20.000 zł,

-solidarnie od P. B. (1) wraz ze Z. K. obowiązek naprawienia szkody na rzecz S. S. w kwocie 2600 zł.

 • XXVII.  Na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczył oskarżonym na poczet orzeczonych kar grzywien i kary pozbawienia wolności okresy tymczasowego aresztowania:

 • P. Ś. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres od 24.05.2007 r. do 24.09.2007 r.

 • M. S. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres od 13.02.2007 r. do 04.05.2007 r.

-K. P. (1) na poczet orzeczonej kaiy pozbawienia wolności okres od dnia 10.02.2007 r. do 16.02.2007 r.

-P. B. (1) okres od dnia 06.02.2007 r. do 27.03.2007 r. - na poczet kary grzywy przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny oraz okres od dnia 28.03.2007 r. do 15.06.2007 r. - na poczet kary pozbawienia wolności.

XXVIII.  Na podstawie art. 44§2 kk orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci :

-elementu metalowego tzw. sztos łamak - wyszczególnionego w wykazie dowodów rzeczowych nr 30/07 poz. Lp 8. -kostek elektrycznych -wyszczególnionych w wykazie dowodów rzeczowych nr 30/07 pod poz. L.p. 17

-przewodu elektrycznego w kolorze czarnym -wyszczególnionego w wykazie dowodów rzeczowych nr 30/07 pod poz. Lp. 18 -przewodu elektrycznego zakończonego kostką -wyszczególnionego w wykazie dowodów rzeczowych nr 30/07 pod poz. L.p. 19 -dwóch przewodów elektrycznych -wyszczególnionych w wykazie dowodów rzeczowych nr 30/07 pod poz. L.p. 36

XXVIII.

XXVIII.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokatów:

-P. K. (1) obrońcy oskarżonego P. Ś. kwotę 4723,20 zł,

-M. G. (1) obrońcy oskarżonego M. S. (1) kwotę 4723,20 zł,

-E. T. obrońcy oskarżonego K. P. (1) kwotę 4723,20 zł,

tytułem wynagrodzenia za obronę udzieloną z urzędu.

XXIX.

XXIX.  Zasądził solidarnie od oskarżonych M. S. (1) i T. K. (1) na rzecz oskarżyciela posiłkowego K. P. (2) kwotę 4723,20 zł tytułem kosztów reprezentacji przez pełnomocnika adw. M. Ł..

XXX.  Zasądził od oskarżonego P. Ś. na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) Sp. z o.o. w G. kwotę 4723,20 zł tytułem kosztów reprezentacji przez pełnomocnika adw. A. Ł..

XXXI. zwolnił oskarżonych od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

Wyrok zaskarżyli: prokurator, obrońca oskarżonego P. Ś., obrońca oskarżonego M. S. (1) i obrońca oskarżonego K. P. (1).

Prokurator zaskarżył wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze na niekorzyść oskarżonych: P. Ś., P. B. (1) i K. P. (1).

Wyrokowi zarzucił:

-

obrazę przepisu prawa materialnego - art. 63 § 1 k.k., a polegającą na zaliczeniu w pkt XXVII części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku oskarżonemu P. Ś. okresu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, od 24 maja 2007 roku do 24 września 2007 roku, na poczet orzeczonej wobec wymienionego kary pozbawienia wolności, którą wymierzono z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w sytuacji gdy okres tymczasowego aresztowania z postępowania przygotowawczego powinien zostać zaliczony temu oskarżonemu, w oparciu o wskazany powyżej przepis prawa karnego materialnego, w pierwszej kolejności na poczet wymierzonej mu, w oparciu o dyspozycję art. 33 § 2 k.k., grzywny, która w realiach tej sprawy jest karą efektywnie wykonywaną (okres tymczasowego aresztowania od 24 maja 2007 roku do 12 lipca 2007 roku), a nadwyżka okresu tymczasowego aresztowania (od 13 lipca 2007 roku do 24 września 2007 roku) powinna zostać zaliczona na poczet kary pozbawienia wolności;

-

obrazę przepisu prawa materialnego - art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., a polegającą na orzeczeniu w stosunku do oskarżonego w niniejszej sprawie P. B. (1) w pkt XX części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku, za czyn zabroniony opisany w pkt XCVI części wstępnej tego wyroku, w oparciu o dyspozycję art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. za czyn zabroniony, o którym mowa w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku, podczas, gdy minimalna kara pozbawienia wolności jaką można było orzec za ten występek przy takiej kwalifikacji prawnej wynosi 1 rok i 1 miesiąc;

-

błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę wydanego w tej sprawie orzeczenia, mający wpływ na jego treść, a polegający na błędnym zaliczeniu w pkt XXVII części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku oskarżonemu K. P. (1) na poczet orzeczonej wymienionemu bezwzględnej kary pozbawiania wolności okresu zatrzymania od 10 lutego 2007 roku do 16 lutego 2007 roku, podczas, gdy okres ten w rzeczywistości wynosił od 13 lutego 2007 roku do 16 lutego 2007 roku.

Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

-

zaliczenie oskarżonemu P. Ś. na poczet wymierzonej temu oskarżonemu w oparciu o dyspozycję art. 33 § 2 k.k. grzywny, w oparciu o dyspozycję art. 63 § 1 k.k., okresu tymczasowego aresztowania z postępowania przygotowawczego od 24 maja 2007 roku do 12 lipca 2007 roku, a okresu od 13 lipca 2007 roku do 24 września 2007 roku na poczet orzeczonej temu oskarżonemu kary pozbawienia wolności;

-

wymierzenie P. B. (1) za czyn z pkt XCVI części wstępnej zaskarżonego wyroku kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 1 miesiąca;

-

zaliczenie oskarżonemu K. P. (1) na poczet orzeczonej mu bezwzględnej łącznej kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania w postępowaniu przygotowawczym od 13 lutego 2077 roku do 16 lutego 2007 roku.

Obrońca oskarżonego M. S. (1) zaskarżył powyższy wyrok w części dotyczącej kary na korzyść tego oskarżonego. Wyrokowi zarzucił:

-

rażącą niewspółmierność kary w postaci wymierzenia oskarżonemu M. S. (1) kary łącznej czterech lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności, co w kon­tekście postawy oskarżonego - zarówno w toku postępowania przygotowawczego, gdzie wobec organu powołanego do ścigania przestępstw udzielił istotnych informacji dotyczących okoliczności i osób uczestniczących w popełnieniu wspólnie i w porozumieniu z nim przestępstw, jak i w toku przewodu sądowego, gdzie swoje wyjaśnienia podtrzymał - należy uznać za karę nie tylko nieadekwatną do przypisanych mu czynów (stopnia zawinienia), ale w szczególności za rażąco wygórowaną nieodpowiadającą dyrektywą sądowego wymiaru kary określonym w art. 53 k.k.

Wskazując na powyższy zarzut obrońca oskarżonego wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w części skazującej poprzez wymierzenie oskarżonemu M. S. (1) kary pozbawienia wolności (przy uwzględnieniu zasady pełnej absorbcji) w dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Obrońca oskarżonego P. Ś. zaskarżył powyższy wyrok w całości na korzyść oskarżonego.

Wyrokowi zarzucił:

1)  obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść orzeczenia, tj. 5 § 2 k.p.k. przez nieuwzględnienie na korzyść oskarżonego niedających się usunąć wątpliwości w zakresie sprawstwa zarzucanych czynów

 • 2)  obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść orzeczenia, tj. 7 k.p.k. przez dokonanie dowolnej oceny wyjaśnień M. S. (1), który to oskarżony w toku całego postępowania zmieniał składane wyjaśnienia, co dyskwalifikuje go jako wiarygodne źródło dowodowe,

  3)  naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 46 § 1 k.k. poprzez jego zastosowanie w niniejszej sprawie, podczas gdy zarzuty przedstawione oskarżonemu nie dotyczą dokonania bezpośrednich kradzieży i brak jest podstaw do orzekania obowiązku naprawienia szkody

  4)  naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 46 § 1 k.k. i art. 45 § 1 k.k. poprzez ich łączne zastosowanie, podczas gdy orzeczenie obowiązku naprawienia szkody jest równoznaczne ze zwrotem pokrzywdzonym korzyści uzyskanej z popełnienia przestępstwa,

  5)  błąd w ustaleniach faktycznych, stanowiących podstawę zaskarżonego orzeczenia i mający wpływ na jego treść, poprzez przyjęcie że:

oskarżony dopuścił się czynu zabronionego z art. 291 § 1 k.k., podczas gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje żadnych podstaw do stwierdzenia, iż oskarżony P. Ś. nabył od współoskarżonego M. S. (1) pojazdy marki V. (...), A. (...), M. (...) oraz części pochodzące ze skradzionych samochodów celem ich dalszej odsprzedaży, mając świadomość ich pochodzenia,

oskarżony P. Ś. posiada pseudonimem (...), podczas gdy z zeznań świadków, w tym R. S. wynika, iż jest szereg innych osób posługujących się ww. pseudonimem, które weszły w konflikt z prawem,

ewentualnie:

 • 6)  błąd w ustaleniach faktycznych, stanowiących podstawę zaskarżonego orzeczenia i mający wpływ na jego treść, poprzez przyjęcie, że oskarżony P. Ś. uzyskał korzyść majątkową w kwocie 8.900 zł, podczas gdy w aktach sprawy brak jest dostatecznych danych do ustalenia przedmiotowej wartości,

  7)  rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec P. Ś. kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej na okres próby 5 pięciu lat, podczas gdy okoliczności sprawy, warunki osobiste oskarżonego, jego postawa jednoznacznie przemawiają za łagodniejszym wymiarem kary

Wskazując na powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od wszystkich zarzuconych mu czynów,

ewentualnie wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie kary łącznej pozbawienia wolności w dolnych granicach ustawowego zagrożenia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat dwóch oraz odstąpienie od orzekania przepadku korzyści majątkowej oraz zobowiązywania oskarżonego do naprawienia szkody

ewentualnie wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowego w Gorzowie Wlkp. jako Sądowi I instancji.

Obrońca oskarżonego K. P. (1) zaskarżył wyrok co do punktu XVI oraz punktu XVII w zakresie czynów - zdaniem oskarżyciela -popełnionych przez oskarżonego opisanych w punkcie LXXXIX części wstępnej wyroku oraz w punkcie XC części wstępnej wyroku.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1. błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, polegający na uznaniu oskarżonego za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt LXXXIX i pkt. XC części wstępnej wyroku, podczas gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy, a w szczególności zeznania oskarżonych M. S. (1), Z. K., P. B. (1) oraz świadków T. K. (3), W. Ż., J. S., M. C. upoważniają do stwierdzenia, że K. P. (1) nie dopuścił się zarzucanych mu czynów, tym bardziej iż z uwagi na nie dające się usunąć wątpliwości co do okoliczności zdarzeń z dnia 31 stycznia 2007 oraz z lutego 2007r. winny one być rozstrzygnięte na jego korzyść.

2. naruszenie przepisów postępowania karnego mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 4, 5, 7, 410 i 424 k.p.k. polegające na jednostronnej ocenie dowodów - z góry przypisanemu założeniu iż oskarżony jest winny popełnienia zarzucanych mu czynów - oraz rozstrzygnięciu nie dających się usunąć wątpliwości na niekorzyść oskarżonego,

Mając na względzie powyższe zarzuty wniósł o:

-zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie XVI oraz punkcie XVII i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia czynów opisanych w punkcie LXXXIX oraz w punkcie XC części wstępnej wyroku,

ewentualnie wniósł o:

- uchylenie zaskarżonego wyroku w punkcie XVI oraz punkcie XVII w zakresie czynów popełnionych przez oskarżonego opisanych w punkcie LXXXIX oraz w punkcie XC części wstępnej wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora okazała się oczywiście zasadna. Apelacja obrońcy oskarżonego K. P. (1) okazała się o tyle zasadna, iż spowodowała konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku w stosunku do tego oskarżonego i przekazania jego sprawy do ponownego rozpoznania. W pozostałym zakresie apelacja ta była niezasadna, podobnie jak apelacje obrońców oskarżonych M. S. (1) i P. Ś..

Przed przejściem do oceny poszczególnych zarzutów apelacyjnych trzeba podkreślić, że mimo pewnych niedoskonałości wymagających korekty lub częściowego uchylenia zaskarżonego wyroku, Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wykonał benedyktyńską pracę przeprowadzając przewód sądowy w niniejszej sprawie i wydając co do zasady prawidłowe rozstrzygnięcie. Pierwotnie w sprawie występowało 17 oskarżonych, którym przypisano 109 zarzutów. W postępowaniu ponownym pozostanie jeden oskarżony, któremu stawia się dwa zarzuty. To zestawienie pokazuje skalę już wykonanej pracy.

Przy tym zakresie sprawy pewne niedociągnięcia się zdarzają i tak trzeba się w pełni zgodzić z zarzutem apelacji prokuratora co do wymiaru kary za jeden z czynów przypisanych P. B. (1) . Chodzi o czyn opisany w punkcie XCVI części wstępnej, a przypisany w punkcie XX części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku. Ponieważ został on popełniony w warunkach art. 65 §1 k.k., Sąd był zobligowany wymierzyć karę wyższą niż dolna granica zwykłego ustawowego zagrożenia. W związku z tym, że za ten czyn wymierzono mu karę roku pozbawienia wolności, czyli najniższą przewidzianą za kradzież z włamaniem, trzeba było podwyższyć orzeczoną karę pozbawienia wolności do roku i miesiąca. Uchylenie jednej z kar jednostkowych rodziło konieczność uchylenia kary łącznej pozbawienia wolności. Ponieważ prokurator nie wnosił o jej zmianę, Sąd odwoławczy orzekł nową karę łączną na podstawie art. 91 §2 k.k. w tym samym co poprzednio wymiarze 2 lat pozbawienia wolności. Do nowej kary łącznej odniósł orzeczenie o warunkowym zawieszeniu jej wykonania oraz o środkach probacyjnych.

Przechodząc do sprawy K. P. (1) należy wskazać, iż zarzuty oraz wnioski apelacji jego obrońcy są zbyt daleko idące.

Owszem, dostrzegalne mankamenty wyroku dotyczą orzeczenia o winie, jednak w węższym zakresie niż dostrzegany przez obrońcę. Odnośnie czynu opisanego w punkcie LXXXIX części wstępnej dostrzegalna jest niespójność wyroku (dokonanie kradzieży z włamaniem wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), Z. K. i T. K. (1)) z uzasadnieniem, w którym stwierdza się, że K. P. (1) widząc, iż M. S. (1) nie może uruchomić V. (...) powiedział Z. K. by ten pomógł mu w jego kradzieży. Dwa zdania ustaleń faktycznych, które poświęcił Sąd meriti temu czynowi nie przystają do ustaleń z wyroku, ani w zakresie podmiotowym (brak czynu T. K. (1)), ani w zakresie przedmiotowym, gdyż zdarzenie opisane w uzasadnieniu odpowiada podżeganiu do współsprawstwa, ewentualnie podżeganiu do pomocnictwa do kradzieży z włamaniem. Ponieważ pomocnictwo do przestępstwa jest też czynem zabronionym, a podżeganie musi dotyczyć czynu zabronionego, dopuszczalna jest konstrukcja podżegania do pomocnictwa. Nie da się jednak konwalidować w postępowaniu apelacyjnym sprzeczności między wyrokiem a uzasadnieniem.

Odnośnie czynu opisanego w punkcie XC części wstępnej zaskarżonego wyroku, wątpliwości jest więcej. Sąd I instancji nie wskazał bowiem, że pomagając M. S. (1) w ukryciu innego samochodu V. (...) oskarżony miał wiedział, że auto zostało uzyskane za pomocą czynu zabronionego. To ustalenie jest szczególnie istotne dlatego, że jest znamieniem czynu zabronionego, ale i dlatego, że M. S. (1) wyjaśnił, że ponieważ K. P. (1) był wówczas z kuzynką nie mówił mu, że samochód został skradziony. M. S. (1)wyjaśnił, że K. P. (1) mógłby co najwyżej domyślać się, iż ukradł samochód, jednak z tego powodu tak ważne jest, by Sąd ustalił tę okoliczność i dokonał oceny prawnej jego zachowania. P. B. (1) poprosił K. P. (1) o pomoc we wlaniu 5 litrów paliwa. Gdy P. B. (1)nie mógł uruchomić pojazdu, podniósł maskę, poruszył kabelkami i odpalił silnik. K. P. (1) ma oczywiście inne niż większość osób doświadczenie życiowe udokumentowane prawomocnymi skazaniami, wiedział z kim ma do czynienia, stąd możliwości domyślenia się, że pojazd pochodzi z przestępstwa są zdecydowanie szersze, niż u przeciętnego człowieka, nie uprawnia to jednak do przyjmowania a priori, iż paserstwo miało charakter umyślny. Obrońca oskarżonego ma też dużo racji, podnosząc, iż inną miarę należy przyjąć do osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa, którzy dopuścili się kilkudziesięciu czynów, stąd pewne przypisanie dat i konfiguracji osobowych jest utrudnione, jednak oskarżonemu K. P. (1)przypisano sprawstwo dwóch czynów, stąd możliwości pomyłki są zgoła odmienne. W tym zakresie ocena dowodów zaprezentowana przez Sąd meriti, nie przekonuje. Zdaniem Sądu odwoławczego sprawstwo oskarżonego co do tego czynu jest wątpliwe i należy te wątpliwości rozwiać, poddając rozwadze np. możliwość przypisania oskarżonemu nieumyślnego paserstwa.

Nie przekonują natomiast tezy zawarte w apelacji dotyczące rzekomego składania obciążających K. P. (1) zeznań i wyjaśnień innych uczestników postępowania. Do oceny trafności tych dowodów konieczne jest jednak posiadanie wiedzy, kiedyK. P. (1)miał ulec wypadkowi, jakie były jego skutki, porównać datę odniesionych obrażeń z datą składania obciążających K. P. (1)dowodów, by móc odnieść się do linii alibi przedłożonego przez obrońcę oskarżonego.

Odnośnie sprawy P. Ś. należy wskazać, iż oczywiście trafny jest zarzut apelacji prokuratora o błędnym zaliczeniu okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kar. W sytuacji, gdy karą efektywnie wykonywaną jest kara grzywny, w pierwszej kolejności okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania powinien zostać zaliczony na poczet tej kary.

Nie przekonują natomiast zarzuty i wnioski apelacji obrońcy oskarżonego P. Ś., poza trafnym zarzutem 4. Przede wszystkim wiedza o procederze kradzieży samochodów nie wyszła od M. S. (1), ale organy ścigania dowiedziały się o nim od osób zatrzymanych przy jednym z czynów. Zatrzymany w sprawie M. S. (1) już w pierwszych wyjaśnieniach (k. 516 i dalsze) wyjaśnił w jaki sposób dokonywano kradzieży z włamaniem do samochodów A. i V.. Wtedy wskazał, że łamaki i kostki otrzymał od osoby ps. (...), pochodzącej z M. koło B., która niedawno kupiła lub wynajęła mieszkanie w G.. P. Ś. potwierdził (k. 1615 i dalsze), że pochodzi z M. i wynajmuje mieszkanie w G. przy ul. (...). Oskarżony M. S. (1) nie wypowiadał się o abstrakcyjnej osobie, od której uzyskał środki do popełniania przestępstw, ale indywidualizował ją po pseudonimie, miejscu pochodzenia i miejscu zamieszkania. Oczywistym jest, że w środowisku przestępczym, w którym obracali się oskarżeni występują również inne osoby o pseudonimie (...) i Sąd mógłby do przedstawionych przez obronę osób o tym pseudonimie dokooptować kolejne. W sprawie jednak nie chodzi o jakąś osobę o tym pseudonimie, ale konkretną, którą wskazał M. S. (1). Wyjaśnił również którym paserom sprzedawał samochody, wskazując wśród nich P. Ś. i określając, które pojazdy zostały zbyte na jego rzecz lub od niego (k. 627) lub wręcz na jego zlecenie (k. 1348). Inni paserzy wskazani przez M. S. (1) zostali skazani, w tym wielu w trybie uzgodnienia kary z prokuratorem (art. 335 lub 387 k.p.k.). Brak jest przy tym przesłanek nakazujących przyjęcie, że w odniesieniu do P. Ś. zachodzą jakieś przesłanki wskazujące na konflikt między nimi uzasadniający pomówienie w trakcie postępowania karnego.

W toku postępowania sądowego M. S. (1) przyjął odmienną taktykę procesową, negując wcześniejsze wyjaśnienia, jednak tylko w odniesieniu do tych oskarżonych, którzy nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Selektywność zmiany tych wyjaśnień nie jest możliwa do wytłumaczenia w ramach art. 7 k.p.k., bowiem wymykałaby się zasadom doświadczenia życiowego i zdrowego rozsądku. M. S. (1) wskazał zresztą, że w toku konfrontacji miał powiedzieć, że P. Ś. to nie ten ps. (...) zapominając, że w trakcie postępowania przygotowawczego (k. 52-53) okazano mu tablicę poglądową nr 8, na której na zdjęciu nr 2 rozpoznał P. Ś., określając, że to jest ps. (...). Widział zatem wizerunek P. Ś. wskazując go policjantom i określając pseudonim tej osoby. Sąd I instancji rozważył zarówno wcześniejsze, jak i zmienione na rozprawie wyjaśnienia M. S. (1), oceniając dowody w zgodzie z wymogami określonymi w art. 7 k.p.k., a zatem ustalenia faktyczne poczynione na podstawie tych wyjaśnień są miarodajne. Z tych względów Sąd nie uwzględnił zarzutów 1., 2. i 5. apelacji obrońcy oskarżonego P. Ś..

Krótko odnosząc się do zarzutu 3. należy przytoczyć stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy, w pełni akceptowane przez Sąd orzekający w niniejszej sprawie, że „Pogląd, że sprawca (paser) pomagający w ukryciu samochodu pochodzącego z przestępstwa nie może odpowiadać w całości za szkodę wyrządzoną tym przestępstwem, jest rażąco błędny w świetle ratio legis art. 46 §1 k.k.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011r., III KK 399/10, LEX nr 811861). Dlatego wobec pasera może zostać orzeczony środek karny z art. 46 k.k. Odnosząc się do zarzutu 4. apelacji tego obrońcy należy wskazać, że i ta kwestia została już rozstrzygnięta w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 14 maja 2008r., WK 11/08, Sąd Najwyższy stwierdził, że „Przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu lub jej równowartości nie może być orzeczony, jeżeli zachodzi wypadek, w którym podlega ona zwrotowi w całości pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi (art. 45 §1 k.k.)”. Również i ten pogląd spotkał się z akceptacją Sądu ad quem wywołując konieczność uchylenia orzeczenia o środku karnym przepadku osiągniętej korzyści majątkowej wobec P. Ś., skoro został wobec niego zasądzone obowiązki naprawienia szkody w odniesieniu do tych samych czynów.

Te same okoliczności zachodzą wobec oskarżonych P. B. (1) i M. S. (1), aczkolwiek nie zostały wobec nich sformułowane zarzuty obrazy art. 45 §1 k.k. Dopuszczalne jest jednak orzeczenie wobec nich na podstawie art. 435 k.p.k. o uchyleniu środków karnych przepadku korzyści majątkowych, jako że takie rozstrzygnięcie mieści się w granicach zaskarżenia. Obrońca M. S. (1) zaskarżył bowiem wyrok w części co do kary na korzyść oskarżonego, natomiast prokurator zaskarżył wyrok w części co do kary na niekorzyść P. B. (1), jednak na podstawie art. 434 §2 k.p.k. zaskarżenie wyroku na niekorzyść oskarżonego nie wyklucza orzeczenia na jego korzyść, a tym bardziej częściowo co do kary na niekorzyść oskarżonego, zaś co do środka karnego – na korzyść. Dlatego Sąd uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej orzeczenia o środkach karnych przepadku korzyści (punkty III, X i XXV części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku). Uwzględnienie zarzutu 4. apelacji obrońcy oskarżonego P. Ś. czyni bezprzedmiotowym ustosunkowywanie się do zarzutu 6. tej apelacji.

Nie jest natomiast trafny zarzut rażącej niewspółmierności kary orzeczonej wobec oskarżonego. Uprzednia wielokrotna karalność oskarżonego uzasadniałaby wymierzenie mu kary surowszej, jak i bezwzględnie wykonywanej. Orzeczona w wymiarze roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, przy uwzględnieniu okoliczności popełnienia przestępstw, korzyści uzyskanych z przestępstwa, szkód wyrządzonych pokrzywdzonym, z całą pewności nie razi swoją nieuzasadnioną surowością. Brak było zatem podstaw do ingerencji w orzeczenie o karach wymierzonych temu oskarżonemu. Kara 100 stawek dziennych grzywny po 30 złotych każda jest również adekwatna do wagi przypisanych oskarżonemu czynów i nie jest uzasadnione ingerowanie również w tę karę, tym bardziej, iż nie będzie ona efektywnie wykonywana z uwagi na zaliczenie na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie.

Z tych przyczyn Sąd uwzględnił apelację obrońcy oskarżonego P. Ś. jedynie częściowo, uchylając środek karny przepadku korzyści uzyskanej z przestępstwa.

W części dotyczącej M. S. (1) należy stwierdzić, że zarzut apelacji jego obrońcy – rażącej niewspółmierności kary – nie jest zasadny. Przede wszystkim argumenty, które podniósł obrońca jako przemawiające za złagodzeniem kary, nie dotyczą wagi czynów przypisanych temu oskarżonemu, ale jego postawy procesowej. Ta zaś została doceniona przez Sąd I instancji na tyle, na ile było to w realiach sprawy możliwe. Poza bowiem sporem, oskarżony nie miał możliwości skorzystania z nadzwyczajnego złagodzenia kary, o którym mowa w art. 60 §3 k.k., jako że nie był pierwszą osobą informującą organy ścigania o popełnionych przez siebie przestępstwach. Jego postawa procesowa mogła zatem wpływać na obniżenie kary wyłącznie w granicach zwyczajnego złagodzenia kary. Oskarżonemu przypisano dokonanie 47 przestępstw i usiłowanie kolejnych 6. Wartość skradzionych samochodów wyniosła 969.000 złotych. Jeżeli zatem próbować odnieść kwestionowaną przez obrońcę oskarżonego karę łączną 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności do stopnia zawinienia oskarżonego i stopnia społecznej szkodliwości jego czynów, to trzeba uznać tę karę za rażąco łagodną. Dopiero przy uwzględnieniu jego przyznania się (a częściowo raczej potwierdzenia informacji już znanych organom ścigania), można tę karę zaakceptować, choć nadal traktując ją jako karę łagodną, ale już nie rażąco łagodną. W żadnym zaś przypadku nie można tej kary uznać za rażąco niesprawiedliwie surową, a tylko taka uprawniałaby Sąd odwoławczy do ingerencji w jej wymiar. Dlatego wyrok w części dotyczącej tego oskarżonego należało utrzymać w mocy, poza uchylonym już środkiem karnym przepadku korzyści majątkowej.

Nie znajdując podstaw do ingerencji w zaskarżony wyrok poza zarzutami i wnioskami apelacji, Sąd Apelacyjny w Szczecinie na podstawie art. 437 §1 i 2 k.p.k.:

VI.  uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej skazania K. P. (1) i w tej części przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Gorzowie Wielkopolskim do ponownego rozpoznania,

VII.  zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  na podstawie art. 63 §1 k.k. zaliczył oskarżonemu P. Ś. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 24 maja 2007r. do 12 lipca 2007r. na poczet kary grzywny,

2.  w stosunku do oskarżonego P. B. (1):

d)

d)

d)  uchylił orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności,

e)  za czyn opisany w punkcie XCVI części wstępnej, a przypisany w punkcie XX części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku podwyższył orzeczoną karę pozbawienia wolności do roku i miesiąca,

f)  na podstawie art. 91 §2 k.k. połączył orzeczone wobec P. B. (1) kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, do tej kary odnosząc orzeczenie o warunkowym zawieszeniu jej wykonania, o oddaniu pod dozór kuratora i zaliczeniu okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie,

3. uchylił orzeczenie o środkach karnych przepadku korzyści majątkowej (punkt III, X i XXV części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku),

VIII.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymał w mocy, uznając apelację obrońcy oskarżonego M. S. (1) za oczywiście bezzasadną,

W toku ponownego procesu, w sprawie K. P. (1) właściwym do rozpoznania jego sprawy jest Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim. Co prawda czyny zarzucane temu oskarżonemu nie należą do właściwości sądu okręgowego jednak na zasadzie właściwości łącznej był on właściwy do rozpoznania jego sprawy. W takim zaś przypadku uchylenie zaskarżonego wyroku powoduje konieczność przekazania sprawy temu sądowi. Ponieważ jednak doszło do zmiany sytuacji faktycznej, gdyż do rozpoznania pozostały wyłącznie czyny nie należące do właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, będzie on uprawniony do wyznaczenia posiedzenia i rozważenia swej właściwości rzeczowej, po wyłączeniu w stosownej części akt dotyczących pozostałych do rozpoznania dwóch czynów.

Sąd rozstrzygnął o wynagrodzeniu obrońców z urzędu na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k., § 2 ust. 3, § 14 ust. 2 pkt 5, § 19 pkt 1 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.). W odniesieniu do adw. E. T. zwrotowi podlegały również wydatki na przejazd na rozprawę odwoławczą, według norm przepisanych.

W części dotyczącej K. P. (1) postępowanie zostanie ponowione, stąd nie wygenerowało jeszcze kosztów sądowych. W pozostałym zakresie, na podstawie art. 636 §1 k.p.k. P. Ś. i M. S. (1) ponoszą koszty sądowe związane z ich udziałem w sprawie. W sprawie P. B. (1) został on zwolniony od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze na zasadzie słuszności, albowiem zmiana wyroku nie została dokonana z przyczyn leżących po jego stronie, a on sam apelacji nie wnosił. Wysokość opłat należnych od P. Ś. i M. S. (1) została ustalona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 3 ust. 1 i art. 8 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 ze zm.).