Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: II AKa 277/99

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący

SSA Grażyna Chart (spr.)

Sędziowie

SSA Barbara Suchowska

SSO del. Ryszard Brygier

Protokolant

Barbara Gawor

przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Wandy Barańskiej

po rozpoznaniu w dniu 21 października 1999r.

sprawy z wniosku H. K. o odszkodowanie w trybie art. 8 ust. 2"a" i 2"b" Ustawy z dnia 23 lutego 1991r. (Dz. U. Nr 34 poz. 149 z późn. zmianami)

z powodu apelacji, wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie

z dnia 25 czerwca 1999r. sygn. akt II Ko 102/99

1)  uchyla zaskarżony wyrok i na mocy art. 17§1 pkt. 7 kpk postępowanie w sprawie umarza;

2)  kosztami postępowania odwoławczego obciąża Skarb Państwa.

II AKa 277/99

UZASADNIENIE

Powołanym wyżej postanowieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił wniosek H. K. o odszkodowanie za bezzasadną deportację na teren byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie od 18 czerwca 1941r. do sierpnia 1942r. jej ojca F. G..

Na to postanowienie złożył zażalenie pełnomocnik wnioskodawczyni, który nie zgadzając się z argumentacją tego postanowienia domagał się jego uchylenia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Kolejną kwestią, która zdaniem skarżącego nie została zupełnie wyjaśniona jest represjonowanie ojca wnioskodawczyni przez organa bezpieczeństwa publicznego w C. po jego powrocie do kraju w 1947r.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Skoro Sąd I instancji uzyskał informacje o zapadłych orzeczeniach w sprawach II Ko 248/96 i II Ko 272/98 z wniosku H. K. o odszkodowanie, opartych na tych samych podstawach faktycznych i prawnych, to w takiej sytuacji obowiązany był – zgodnie z normą art. 17 pkt. 7 kpk umorzyć postępowanie w sprawie.

Oczywiste jest bowiem, że powaga rzeczy osądzonej (zakaz Ne bis In idem) wyłączała dopuszczalność kontynuowania w niej postępowania.

Dodać trzeba, iż odnosząc się nadto do treści pisma wnioskodawczyni uzupełniającego wniosek o represje, które dotknęły jej ojca po roku 1947 – to do ich rozważania brak tytułu prawnego w Ustawie z dnia 23.02.1991r.

Z tych zatem względów wobec wystąpienia w sprawie ujemnej przesłanki procesowej Sąd Apelacyjny orzekł jak w wyroku.