Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2012 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Agnieszka Banach

Protokolant : st. sekr. sądowy Łukasz Szliwa

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2012 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. W.

przeciwko P. B. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego P. B. (1) na rzecz powoda J. W. kwotę 12.308,39 złotych (dwanaście tysięcy trzysta osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 23 maja 2009 roku do dnia zapłaty;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.634,50 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 660 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

IV.  nakazuje pozwanemu P. B. (1), aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego w Złotoryi) kwotę 911,43 złotych (dziewięćset jedenaście złotych czterdzieści trzy grosze) tytułem zwrotu nieuiszczonych w sprawie kosztów sądowych oraz opinii biegłych.

UZASADNIENIE

Powód J. W. w pozwie skierowanym przeciwko P. B. (1) domagał się zapłaty kwoty 5.000 złotych z odsetkami ustawowymi od prawomocnego wyroku i kosztami procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu podała, że w miesiącu lipcu 2007 r. zawarł z pozwanym P. B. (1) umowę na wykonanie ocieplenia elewacji i jej malowania w jego domu przy ul. (...) oraz że usługa została wykonana i zapłacona w październiku 2007 r. Na wiosnę 2008 r. na ścianach budynku pojawiły się różne plamy i przebarwienia, a przy oknach i drzwiach oraz na tarasie zaczęła odpadać farba i latem 2008 r. pozwany zamalował odpadająca farbę jeszcze raz. Wiosną 2009 r. sytuacja się powtórzyła i pozwany zwodził go telefonicznie wobec czego wysłał do niego pisemną reklamację w dniu 21 marca 2009 r. Powód poda, że pozwany odmówił odmalowania plam i przebarwień na ścianach oraz odpadającej farby przy drzwiach i oknach, stwierdzając że to wina farby. W związku z odmową odmalowania budynku przez pozwanego, powód zwrócił się do dwóch firm budowlanych o wycenę przemalowania elewacji.

Powód pismem z dnia 12 października 2009 r. rozszerzył powództwo o odszkodowanie do kwoty 10.000 złotych. W uzasadnieniu wskazał, że w związku z nadchodzącą zimą podjął decyzję o odmalowaniu elewacji i w tym celu zawarł umowę na wykonanie prac budowlanych.

Pismem z dnia 30 listopada 2009 r. powód rozszerzył powództwo o odszkodowanie i wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz łącznej kwoty 12.317,79 złotych .

Pozwany na rozprawie w dniu 27 października 2009 r. wniósł o oddalenie powództwa, podając że swoje prace wykonał należycie, a naprawy pogwarancyjne wykonał z materiałów poleconych przez powoda, które jak się okazało nie dały żądanych rezultatów, za co on już nie odpowiada.

Na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r. powód sprecyzował żądanie dochodzone niniejszym pozwem, w ten sposób że domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kwoty 12.308,39 złotych z odsetkami od dnia 23 maja 2009 r. i w pozostałym zakresie w kwocie 9,40 złotych cofnął powództwo ( k. 418 v.).

Pozwany nie wyraził zgody na cofnięcie powództwa odnośnie kwoty 9,40 złotych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód J. W. w lipcu 2007 r. zawarł z pozwanym P. B. (1) ustną umowę na wykonanie ocieplenia ścian budynku z otynkowaniem i malowaniem elewacji.

Powód nie określił pozwanemu jaki ma zostać zastosowany system docieplenia.

Pozwany wykonał ocieplenie i elewację budynku powoda.

okoliczność bezsporna.

W 2008 r. tj. rok po po wykonaniu prac przez pozwanego na budynku powoda pojawiły się plamy i przebarwienia, a farba na budynku miejscowo zaczęła się łuszczyć.

Pozwany po wystąpieniu przebarwień na budynku dokonał ponownego przemalowania budynku w celu usunięcia plam.

Dowód:

- zeznania świadka Z. P. / k. 43 v. -44/;

- zeznania świadka S. /k. 44 v./;

- zeznania powoda J. W. / k. 45/

- zeznania pozwanego P. B. (2) /k. 45-46/.

Dokonana przez pozwanego naprawa robót malarskich w 2008 r. okazała się nieskuteczna, albowiem w 2009 r. po raz kolejny na budynku powoda pojawiły się przebarwienia i plamy.

Dowód:

- zeznania świadka Z. P. /k. 43 v. -44/;

- zeznania powoda J. W. / k. 44 v. – 45/;

- opinia biegłego S. R. / k. 153-179/.

Powód w dniu 21 marca 2009 r. poinformował pozwanego, iż naprawa gwarancyjna nie przyczyniła się do usunięcia usterek i wezwał pozwanego do skutecznego usunięcia powstałych wad.

W dniu 21 kwietnia 2009 r. powód wezwał pozwanego do ostatecznego usunięcia napraw gwarancyjnych w terminie 30 dni.

Dowód:

- pismo powoda z dnia 21.03.2009 r./k. 5/;

- pismo powoda z dnia 21.04.2009 r./k. 9/.

Pozwany w 2009 r. dokonał naprawy elewacji przy balkonie i tarasie. W pozostałych miejscach pozwany odmówił wykonania naprawy .

Dowód:

- zeznania świadka Z. P. /k. 43 v. -44/;

- zeznania powoda J. W. / k. 44 v. – 45/;

Pozwany do wykonania ocieplenia, tynków zewnętrznych i malowania ich powierzchni zastosował niewłaściwe materiały i nie zachował wymogów związanych z technologią wykonania ocieplenia i tynków mineralnych na ociepleniu. Elementy robót poprzedzających prace i roboty tynkarskie zostały wykonane wadliwie, co spowodowało złą jakość robót tynkarskich. Zastosowane przez pozwanego materiały ( tynk i farba) nie spełniały wymogów technicznych stawianych tynkom i farbom.

Prace budowlane wykonane przez pozwanego były obarczone wadami jako całość.

Dowód:

- opinia biegłego S. R. / k. 153-179/;

- opinia pisemna uzupełniająca biegłego sądowego S. R. / k. 211-224/;

- opinia ustna uzupełniająca biegłego sądowego S. R. / k. 387-388/.

Powód w 2009 r. wykonał na własny koszt ponowne otynkowanie całego budynku. Koszt wykonania robót naprawczych wyniósł powoda łącznie kwotę 12.308,39 złotych.

Dowód:

- zeznania świadka Z. P. /k. 43 v. -44/;

- zeznania powoda J. W. / k. 44 v. – 45/;

- faktura VAT /k. 28/;

- rachunek nr (...) /k. 38/;

- faktura VAT nr (...) /k. 39/;

- faktura VAT nr (...) /k. 40/;

- faktura VAT nr (...) /k. 41/;

- faktura VAT nr (...) /k. 42/;

Koszty poniesione przez powoda w zakresie robót naprawczych były kosztami niezbędnymi.

Szkoda wynikającą z nienależytego wykonania umowy przez pozwanego wynosi kwotę 20.489,92 złotych.

Dowód:

- opinia biegłego E. S. / k. 297-306/.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Powództwo było uzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Bezsporne w sprawie pozostawało, iż strony procesu w lipcu 2007 roku zawarły ustną umowę na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu ociepleń ścian budynku z otynkowaniem i malowaniem elewacji.

Sporne pomiędzy stronami pozostawało natomiast czy prace wykonane przez pozwanego były wykonane nieprawidłowo i czy pozwany ponosi odpowiedzialność za powstałe przebarwienia i plamy powstałe na elewacji budynku.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Sąd uznał, iż wykonane w 2007 roku przez pozwanego ocieplenie budynku z otynkowanie i pomalowaniem zostało wykonane wadliwie. Jak wynika bowiem z opinii biegłego sądowego S. R. prace wykonane przez pozwanego zostały wykonane z naruszeniem zasad sztuki budowlanej. Biegły ten opisał wszelkie błędy jakie popełnił pozwany podczas wykonania prac budowlanych zleconych mu przez powoda. Stwierdzonym przez biegłego błędem wykonawczym pozwanego było nie przestrzeganie przerw technologicznych przy wykonywaniu powłoki tynkarskiej i malarskiej oraz brak należytej technologii i staranności przy wykonywanych pracach tynkarsko – malarskich. Biegły jednoznacznie w swoich opiniach zarówno pierwotnej jak i uzupełniającej pisemnej oraz ustnej wskazywał, iż roboty budowlane wykonane przez pozwanego obarczone były wadami jako całość.

Ponadto jak wynika z zeznań świadka Z. P., z zeznań powoda oraz z opinii biegłego sądowego S. R. dokonana w 2008 r. przez pozwanego i ograniczona do robót malarskich próba usunięcia ( naprawa) powstałych wad na budynku powoda w postaci usunięcia przebarwień i plam okazała się nieskuteczna, albowiem w 2008 r. pomimo ponownego pomalowania elewacji pojawiły się w miejscach powstałych uszkodzeń trwale zmiany na elewacji budynku powoda. Pomimo, iż powód w dniu 21 marca 2009 r. wezwał pozwanego do wykonania napraw gwarancyjnych pozwany odmówił ich wykonania, wskazując iż nie on ponosi odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia.

Z opinii sporządzonych przez biegłego sądowego S. R. jednoznacznie również wynika, że pozwany do wykonania ocieplenia, tynków zewnętrznych i malowania ich powierzchni zastosował niewłaściwie materiały, nie zastosował wymogów związanych z technologią wykonania ocieplenia styropianem murów ceramicznych metodą suchą i nie zachował wymogów związanych z technologią wykonania tynków mineralnych na ociepleniu, co spowodowało trwałe uszkodzenia i konieczność wykonania naprawy tynków zewnętrznych i malowania ich powierzchni.

Podnieść również należy, że biegły S. R. w swej opinii pisemnej (pierwotnej) wskazuje, że zlecone i wykonane przez powoda prace ponownego otynkowania i malowania budynku były konieczne celem usunięcia trwałych wad robót wykonanych przez pozwanego, albowiem bez wykonania tych prac nie było trwałości wykonanych pierwotnie prac przez pozwanego. Ponadto jak wynika z zeznań powoda oraz z opinii biegłego S. R. i biegłej E. S. wykonane przez powoda roboty naprawcze w 2009 r. okazały się skuteczne, albowiem jak wskazała sama biegła E. S. w dniu dokonania oględzin tj. w dnu 21.03.2012 r., a więc po upływie 17 miesięcy nie stwierdzono żadnych wad.

Ponadto jak wynika z opinii biegłej sadowej E. S. wykonany przez powoda zakres robót naprawczych i ich koszt mieści się w kategorii robót niezbędnych.

Zatem za zasadne należało uznać wykonanie przez powoda ponowne otynkowanie i pomalowanie budynku, a tym samym poniesione przez powoda koszty z tym związane stanowiły szkodę jaką powód poniósł w wyniku nienależytego wykonania prac budowlanych przez pozwanego.

Podkreślić należy, że pozwany jako wykonawca robót w całości jest odpowiedzialny (wbrew twierdzeniu pozwanego) również za wady spowodowane użyciem niewłaściwych materiałów budowlanych oraz za wady spowodowane nieprzestrzeganiem zasad obowiązujących przy układaniu tych materiałów.

Jak wynikało z opinii biegłego sądowego E. S. koszty robót naprawczych w zakresie rzeczywiście wykonanych przez powoda robót według cen z I kwartału 2012 r. z podatkiem VAT wyniosły 20.489,92 złotych.

Wyliczona przez biegłego wartość prac naprawczych była wyższa od faktycznie poniesionych przez powoda. Wobec tego Sąd zgodnie z żądaniem powoda zasądził mu żądaną po sprecyzowaniu na rozprawie w dniu 06.12.2012 r. kwotę 12.308,39 złotych z odsetkami od dnia 23 maja 2009 r. albowiem kwota ta wynikała z faktur przedłożonych w sprawie przez powoda.

Sąd oddalił wnioski pełnomocnika pozwanego o ponowne przesłuchanie świadka Z. P. albowiem świadek ten został przesłuchany przed Sądem, a pozwany był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, który mógł zdawać pytania bezpośrednio przesłuchiwanemu świadkowi. Wobec powyższego Sąd za niezasadne uznał ponowne przesłuchanie świadka na okoliczności, na które świadek był już wcześniej słuchany.

Sąd oddalił również wnioski dowodowe pełnomocnika pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego biegłego sądowego z zakresu budownictwa oraz z zakresu wyceny uznając, że sporządzone do akt sprawy opinii są pełne, wiarygodne i zgodne z obowiązującymi przepisami, oparte na przeprowadzonym materiale dowodowym oraz przydatne do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Natomiast powołanie kolejnych biegłych, zdaniem Sądu zmierzało by jedynie do przewlekania procesu.

Biegły sądowy S. R. w swojej opiniach zarówno pisemnej, pisemnej uzupełniającej oraz ustnej uzupełniającej wyczerpująco wypowiedział się co do stawianych mu kwestii do wyjaśnienia oraz do stawianych mu zarzutów do sporządzonych opinii. W ocenie Sądu opinie biegłego sądowego były logiczne, spójne i wystarczające dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Zdaniem Sądu również biegła sądowa E. S. sporządziła wyczerpującą opinię w sprawie, opartą na prawidłowych kryteriach. Ponadto biegła w swojej dziedzinie ma duże doświadczenia, zatem jej opinia w pełni zasługiwała na uwzględnienie w całości.

Podkreślić przy tym należy, że pozwany niezadowolony z treści wydanych w sprawie opinii, zmierzał jedynie do tego, aby uzyskać wersję opinii korzystną dla niego, dążąc jednocześnie w ten sposób do przewlekłości procesu, a ponadto do generowaniu dalszych dodatkowych, a niepotrzebnych kosztów.

Orzeczenie o odsetkach Sąd oparł o art. 481 §1 kc zgodnie z którym jeżeli dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Sąd uznał za zasadne żądanie powoda zasądzenia odsetek od dnia 23 maja 2009 r., albowiem powód pismem z dnia 21 kwietnia 2009 r. wezwał pozwanego do usunięcia usterek w wykonanych przez niego robotach budowlanych zakreślając mu miesięczny termin do ich usunięcia. Zdaniem Sądu po upływie tego terminu powód był uprawniony do żądania odsetek.

Sąd w pkt II orzeczenia oddalił powództwo w pozostałym zakresie, albowiem powód na rozprawie w dniu 06.12.2012 r. cofnął powództwo w zakresie żądania kwoty 9,40 złotych, na co pozwany nie wyraził zgody.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 kpc, a mianowicie Sąd obciążył pozwanego, uznając go za przegrywającego w całości sprawę, poniesionymi przez powoda kosztami opłaty od pozwu w łącznej kwocie 300 zł, uiszczonymi zaliczkami na poczet biegłego w łącznej wysokości 1.674,50 złotych i wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 600 zł i 60 złotych za postępowanie wywołane zażaleniem na postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2012 r.

Sąd w pkt IV wyroku swoje rozstrzygnięcie oparł treści przepisu art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i nakazał uiścić pozwanemu na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Złotoryi) kwotę 911,43 złotych tytułem nieuiszczonych w sprawie kosztów opinii biegłego, które tymczasowo zostały wypłacone ze środków budżetowych Sądu oraz nieopłaconych w sprawie kosztów sądowych od rozszerzonego powództwa. Pozwany uiścił na poczet opinii biegłych zaliczki w łącznej kwocie 1.562,08 złotych, suma zaś kosztów sporządzonych w opinii w sprawie wyniosła łącznie kwotę 3.832,01 złotych i po odliczeniu uiszczonych przez powoda zaliczek na poczet opinii biegłego w kwocie 1.674,50, pozostała nieuiszczona kwotą 595,43 tytułem sporządzonych opinii oraz kwota 316 złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych stanowiących opłatę od rozszerzonego powództwa, bowiem powód uiścił łącznie kwotę 300 złotych tytułem opłaty od pozwu, zaś opłata od pozwu wyniosła po rozszerzeniu powództwa kwotę 616.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.