Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 821/13

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Jan Gibiec

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Adam Jewgraf (spr.)

Sławomir Jurkowicz

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: J. K.

przeciwko: A. K.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

z dnia 14 lutego 2013 r. sygn. akt I C 203/13

p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy udzielił powodowi J. K.zabezpieczenia powództwa przeciwko A. K.
(o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego) przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko powodowi przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Z. M. W.
pod sygn. akt Km 3/13 w części dotyczącej roszczenia alimentacyjnego zasądzonego od J. K. na rzecz A. K. od dnia
21 lutego 2002r. do dnia 30 czerwca 2009r. w kwocie 50.605 zł wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 46.238,69 zł. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że powód uprawdopodobnił istnienie roszczenia, wskazując na częściowe spełnienie jego zobowiązania alimentacyjnego wobec A. K. przez organy administracji publicznej RFN i nabycie w związku z tym przez te organy wobec powoda roszczenia regresowego. Sąd ten uznał również, że powód uprawdopodobnił interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, poprzez wskazanie, że jego brak spowoduje obciążenie powoda już uiszczonymi alimentami i wynikłymi stąd kosztami egzekucyjnymi

W zażaleniu na powyższe orzeczenie, skarżąc je w całości, pozwana wniosła o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu powództwa. W uzasadnieniu wskazała, że postanowienie to jest wadliwe, gdyż roszczenie powoda nie zostało uprawdopodobnione, z uwagi na zatajenie istnienia wyroku sądu niemieckiego zasądzającego dalsze-dodatkowe alimenty na jej rzecz, które to (nie zaś orzeczone wyrokiem sądu polskiego) były regulowane przez organy administracji publicznej RFN.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Należy wskazać, że art. 730 1 k.p.c. przewiduje dwie podstawy (warunki) zabezpieczenia, które może być udzielone na rzecz uprawnionego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Należą do nich uprawdopodobnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia,
a przy tym obie te przesłanki muszą zaistnieć łącznie. Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest
ono wywodzone. Z kolei interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego
w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przypomnieć przy tym należy,
że uprawdopodobnienie stanowi wymóg mniej surowy, niż udowodnienie i polega zwłaszcza na wskazaniu okoliczności (oraz „dowodów” na ich poparcie),
iż powództwo powoda ma szanse na uwzględnienie. Nadto, co istotne w realiach sprawy, przypomnieć trzeba, że choć należy w postępowaniu zabezpieczającym uwzględniać ujawniony stan sprawy to jednak nie zmienia to faktu, że dokonywana
w tym postępowaniu ocena prawdopodobieństwa roszczenia pozostaje oceną
z pierwszego wejrzenia.

Uwzględniając zatem powyższe uznać w ocenie Sądu Apelacyjnego należało, że pozwana nie zdołała skutecznie podważyć zaskarżonego postanowienia.
Zgodzić się bowiem co do zasady należy z Sądem Okręgowym, że powód
w wystarczającym stopniu uprawdopodobnił istnienie obu przesłanek do udzielenia zabezpieczania powództwa. W istocie bowiem przedstawione przez powoda okoliczności oraz dowody na ich poparcie wskazują, mając na uwadze ocenę prima facie, iż w okresie od 2002r. do 2009r. następowało spełnianie świadczenia alimentacyjnego przysługującego pozwanej od powoda przez organy administracji publicznej RFN. To zaś uprawniało Sąd I instancji do przyjęcia, że na obecnym etapie sprawy powód w sposób dostateczny uprawdopodobnił swoje roszczenie
o pozbawienie w części tytułu wykonawczego, które opierał na twierdzeniu wygaśnięcia zobowiązania z uwagi na jego faktyczne spełnienie w.w okresie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego oceny tej na obecnym etapie postępowania, mając również na uwadze charakter postępowania zabezpieczającego, nie zmieniają podnoszone przez pozwaną twierdzenia dotyczące istnienia, wydanego
już po wydaniu spornego tytułu wykonawczego, orzeczenia sądu obcego państwa dotyczącego obowiązku alimentacyjnego powoda względem pozwanej.
Niewątpliwe kwestia ewentualnej zależności obu orzeczeń względem siebie
(a w konsekwencji kwestia ewentualnego zaliczania płatności dokonywanych organy administracji publicznej RFN na rzecz pozwanej) nabiera istotnego znaczenia
dla rozstrzygnięcia sprawy, to jednak jej wiążące i stanowcze rozstrzygnięcie będzie przedmiotem ustaleń Sądu I instancji w toku postępowania merytorycznego, nie jest możliwe jej rozstrzygnięcie w toku postępowania zabezpieczającego.
Powyższe twierdzenia, nie prowadziły, do podważenia uprawdopodobnienia
przez powoda przesłanek powództwa przeciwegzekucyjnego, o których mowa
w art. 840§1 pkt. 2 k.p.c.

W całości należało też podzielić rozważania Sądu Okręgowego jak chodzi
o istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia roszczeniu powoda,
tym bardziej, że stanowiska tego Sądu w powyższym zakresie skarżąca w istocie
nie kwestionowała.

Z tych względów należało uznać, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki udzielenia zabezpieczenia roszczeniu powoda, a zażalenie pozwanej
jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w związku
z art. 397 § 2 k.p.c.

MW