Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1370/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 17 kwietnia 2013r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek

Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2013r. w Oleśnicy sprawy

Przy udziale stron:

powód (...) S.A. z/s w S.

pozwany C. M.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej C. M. na rzecz strony powodowej (...) S.A. z/s w S. kwotę 892,00 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa 00/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi:

- do kwoty 223,66 od dnia 07.03.2010r. do dnia zapłaty;

- do kwoty 222,78 od dnia 31.03.2010r. do dnia zapłaty;

- do kwoty 222,78 od dnia 01.07.2010r. do dnia zapłaty;

- do kwoty 222,78 od dnia 31.08.2010r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 227,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z./

1. kal. 21 dni.

17.04.2013r.

Sygn. akt I C 1370/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła pozew, w którym domagała się zasądzenia od pozwanej C. M. kwoty 892 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 223,66 złotych od dnia 07 marca 2010r., od kwoty 222,78 złotych od dnia 31 marca 2010r., od kwoty 222,78 złotych od dnia 01 lipca 2010r. oraz od kwoty 222,78 złotych od dnia 31 sierpnia 2010r. do dnia zapłaty oraz kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 360 złotych.

W uzasadnieniu strona powodowa podniosła, iż w dniu 01 marca 2010r. z pozwaną została zawarta umowa ubezpieczenia oc pojazdów mechanicznych, potwierdzona polisą nr (...), obejmująca pojazd o nr rej. (...). Pozwana nie zapłaciła całości składki przez co pozostała należność w wysokości 892 złotych. Strona powodowa podniosła, iż wykonała swoje zobowiązanie świadcząc ochronę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia oc w okresie na jaki została zawarta umowa. Pomimo wezwania pozwanej do zapłaty do dnia dzisiejszego nie została uregulowana żądana należność.

W odpowiedzi na pozew pozwana C. M., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła o oddalenie powództwa .

W uzasadnieniu wskazała, iż w związku ze sprzedażą przez pozwaną przedmiotu ubezpieczenia firmie leasingowej stosunek ubezpieczenia wygasł na mocy art.823§3 k.c. Strona powodowa nie wykazała czy wyraziła zgodę na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę ( art.823§1 k.c.). Ponadto pozwana podniosła, iż niezapłacenie pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela traktowane jest jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności składki, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Zdaniem pozwanej ubezpieczenie wygasło w dniu 07 marca 2010r. i od tego dnia pozwana nie była już objęta ochroną ubezpieczeniową strony powodowej, dlatego też brak jest podstaw do żądania spłaty pozostałych rat. Pozwana zarzuciła także, iż strona powodowa nie uzasadniła zasadności wysokości żądanej od pozwanej należności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 01 marca 2010 r. pomiędzy C. M., a ubezpieczycielem, tj. (...) Spółka Akcyjna została zawarta umowa ubezpieczenia pojazdu osobowego marki V. o nr rej. (...). Na powyższą okoliczność pozwanej została wystawiona polisa (...) nr (...). Okres ubezpieczenia trwał od 31 stycznia 2010r. do 30 stycznia 2011r. Zgodnie z treścią polisy pozwana zobowiązana była do zapłaty składki w wysokości 1013 złotych w czterech ratach . Pierwsza rata wynosiła 254 złotych- płatna w terminie do dnia 06 marca 2010r., druga rata 253 złotych - płatna w terminie do dnia 30 marca 2010r., trzecia rata 253 złotych- płatna w terminie do dnia 30 czerwca 2010r., czwarta rata wynosiła 253 złotych- płatna w terminie do dnia 30 sierpnia 2010r.

W/w polisa została zawarta w zakresie ryzyk dobrowolnych : (...)-składka 5 złotych, Oc krajowe- składka 892 złote, NNW kierowców i pasażerów -116 złotych.

Dowód: polisa (...) nr (...) k-41-44.

W związku z niezapłaceniem przez pozwaną składki ubezpieczeniowej strona powodowa zredukowała całą składkę w wysokości 1013 złotych o sumę ryzyk dobrowolnych, tj. o kwotę 121 złotych. Polisa ubezpieczeniowa zawierała również zastrzeżenie, iż w przypadku rozłożenia składki na raty nieopłacenie w terminie którejkolwiek raty składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych powoduje, że z upływem dnia wymagalności niezapłaconej raty składki wymagalne stają się również wszystkie, pozostałe do zapłaty raty składki za to ubezpieczenie .

Dowód: wezwanie do zapłaty zaległej składki ubezpieczeniowej k-45, polisa (...) nr (...) k-41-44.

Sąd zważył co następuje :

Powództwo zdaniem Sądu zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornym w niniejszej sprawie jest fakt zawarcia w dniu 01 marca 2010r. pomiędzy pozwaną C. M. , a (...) Spółka Akcyjna umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu osobowego marki V. o nr rej. (...) na okres od dnia 31 stycznia 2010r. do dnia 30 stycznia 2011r.

Przedmiotowa umowa została zawarta na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr. 2013. poz. 392).

Ustawa ta nakłada na posiadaczy pojazdów mechanicznych określone obowiązki. W przypadku ich niedopełnienia posiadacz pojazdu musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji, o jakich mowa w art.28 ust. 1 oraz 32 cytowanej wyżej Ustawy.

I tak zgodnie z treścią art.28 ust.1 ( w brzmieniu przed zmianą z dnia 11 lutego 2012r.) jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (...). Przepis art.31 ust.1 stanowi natomiast, iż w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba, że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego (…). W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek (…). Przy czym zawiadomienia i oświadczenia kierowane do zakładu ubezpieczeń powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym ( art.18 ust.1 Ustawy).

W przedmiotowej sprawie pozwana wskazywała, iż zbyła firmie leasingowej pojazd osobowy marki V., a zatem nie już zobowiązana do opłacenia składki wynikającej z polisy nr (...) . Na powyższą okoliczność pozwana nie przedłożyła jednak żadnego dokumentu, w tym chociażby umowy sprzedaży rzeczowego auta oraz dokumentu potwierdzającego pisemne poinformowanie towarzystwa ubezpieczeń o fakcie jego zbycia w terminie zastrzeżonym regulacją art.31 ust 1 w zw. z art.18 ust. 1 cytowanej wyżej Ustawy. Powyższe dokumenty skutecznie umożliwiłby pozwanej zwolnienie się z obowiązku opłacenia składki OC.

W tej sytuacji strona powodowa słusznie wniosła niniejszy pozew, gdyż pozwana nie udowodniła , iż zbyła ubezpieczony u strony powodowej pojazd, a zatem nadal ciąży na niej obowiązek opłacenia zaległej składki oc, tj. kwoty 892 złotych, stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością całej składki wynikającej z polisy , a sumą ryzyk dobrowolnych - 121 złotych, o którą to kwotę została pomniejszona należność 1013 złotych. W ocenie Sądu strona powodowa w sposób prawidłowy obniżyła każdorazową ratę składki o określoną sumę, wskazując tym samym w jaki sposób obliczyła żądaną od pozwanej wierzytelność. Sąd jednocześnie zauważa, iż zgodnie z art.6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Oznacza to, iż pozwana wobec nie wykazania swoich racji ponosi negatywne tego konsekwencje w postaci niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia.

Orzeczenie o kosztach w niniejszej sprawie oparto na przepisie art.98 k.p.c. oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz.1348).