Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 632/13

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Ewa Tkocz

Sędziowie: SA Piotr Wójtowicz

SA Anna Bohdziewicz (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2013 roku w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...), (...) Spółki jawnej w W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt II C 347/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 632/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 4 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy odrzucił apelację powódki. Uzasadniając wydane postanowienie Sąd pierwszej instancji wskazał, że apelacja została wniesiona przez fachowego pełnomocnika i zawierała wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten został oddalony, a wobec odrzucenia złożonego środka zaskarżenia, pełnomocnik powinien był wnieść opłatę od apelacji bez wezwania w terminie tygodnia od uprawomocnienia się orzeczenia z dnia 16 listopada 2012 r.. Opłata nie została jednak uiszczona i w związku z tym złożona apelacja podlegała odrzuceniu w oparciu o art. 370 k.p.c..

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez powódkę, która wniosła o jego uchylenie i „nakazanie rozpatrzenia złożonej w sprawie apelacji” przy uznaniu zażalenia za oczywiście uzasadnione. Skarżąca zarzuciła, iż wbrew stanowisku Sądu pierwszej instancji, wymagana opłata od apelacji została wniesiona w terminie, a zatem nie było podstaw do wydania zaskarżonego postanowienia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powódki nie może odnieść spodziewanego skutku.

W niniejszej sprawie złożony przez powodową spółkę wniosek o zwolnienie od kosztów został rozpoznany przez referendarza. W tej sytuacji powódce przysługiwała skarga na orzeczenie referendarza, a nie zażalenie do Sądu drugiej instancji. Z tego względu złożony środek zaskarżenia został odrzucony, a następnie Sąd odwoławczy oddalił zażalenie na to postanowienie. Wobec prawomocnego odrzucenia środka zaskarżenia, nie wywołał on żadnych skutków. Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia. Gdyby nastąpiło skuteczne wniesienie zażalenia, w takim przypadku termin do opłacenia pisma biegłby od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, o czym stanowi zdanie trzecie art. 112 ust. 3 u.o.k.s.. Istotnie, powódka pomimo złożonego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosła także opłatę od apelacji. Wpłaty dokonano w dniu 5 grudnia 2012 r.. Tymczasem doręczenie stronie powodowej odpisu postanowienia referendarza o oddaleniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nastąpiło w dniu 27 listopada 2012 r.. Wobec tego tygodniowy termin do wniesienia opłaty upłynął w dniu 4 grudnia 2012 r.. Zatem, chociaż przy wydawaniu zaskarżonego postanowienia uszło uwagi Sądu pierwszej instancji, że powódka faktycznie dokonała opłaty, to jednak zaskarżone postanowienie jest prawidłowe, gdyż apelacja nie została opłacona w ustawowym terminie, co uzasadniało jej odrzucenie w oparciu o art. 370 k.p.c..

Z wyżej wskazanych przyczyn zażalenie powódki podlegało oddaleniu, jako niezasadne, w oparciu o art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c..