Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: VIII Gz 104/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie - Wydział VIII Gospodarczy

Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z pozwu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko M. S.

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 12 lutego 2013, w sprawie XI GC 1283/12 upr

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2013 roku, w sprawie XI GC 1283/12 upr Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie umorzył postępowanie. Uzasadnił, że pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez między innymi wskazanie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego powódka nie uzupełniła tego braku, a jedynie powołała się na wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający stan na dzień 18 marca 2012 roku.

Powódka wniosła zażalenie na to postanowienie wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia. Podniosła, że wydruk z (...) zawierał dane aktualne na dzień 9 stycznia 2013 roku, a adnotacja dokonana na kopercie przez pracownika poczty nie stanowi dowodu, że firma została zlikwidowana, ani też dowodu na brak możliwości doręczania korespondencji pozwanemu na adres firmy. Ponadto powódka wskazała na domniemanie prawdziwości danych wpisanych do (...).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie, jednak przede wszystkim na podstawie innych przyczyn, niż wskazano w jego uzasadnieniu.

Zarządzeniem z dnia 28 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy wezwał do uzupełnienia braków formalnych pozwu i nadał wezwaniu rygor z art. 505 37 § 1 k.p.c., przy czym nie wszystkie zobowiązania dotyczyły braków, o którym mowa w powołanym. Wezwanie w sprawie wskazania aktualnego adresu pozwanego, w sytuacji, gdy pozew zawierał oznaczenie stron i wskazanie ich adresów, nie stanowi wezwania o usunięcie braków formalnych pozwu, albowiem wymogi formalne pisma procesowego w sprawie danych stron postępowania zostały przez powoda wypełnione. Rygor z art. 505 37 § 1 k.p.c. ma zastosowanie wyłącznie przy czynnościach dotyczących braków formalnych pozwu, które przy zasadzie kontynuacji postępowania po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej, ograniczają się właściwie do przedstawienia pełnomocnictwa i dołączenia wnioskowanych dowodów pisemnych, oraz do uzupełnienia pozwu, którego zakresem nie jest jednak objęte przedstawienie innych danych adresowych stron niż wskazane w pozwie. Obowiązek wskazania aktualnego adresu może być obarczony rygorem z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., co należy wskazać w wezwaniu do wskazania przez powoda adresu pozwanego, nie zaś rygorem umorzenia postępowania. Z tych więc względów nie było zasadne umorzenie postępowania z przyczyn podanych w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Niezależnie od tego, choć tylko na marginesie, należy zauważyć, że strona powodowa wykonując zobowiązanie Sądu Rejonowego podała adres ul. (...) (...)-(...) S., który figuruje w (...) aktualny na dzień 9 stycznia 2013 roku. Dotychczas nie dokonywano doręczeń korespondencji sądowej na ten adres, toteż nie można uznać, że powódka nie wywiązała się z zobowiązania do wskazania aktualnego adresu pozwanego. Trzeba też przyznać rację twierdzeniu o domniemaniu prawdziwości danych wpisanych do (...) i dodać, że domniemanie to nie zostało podważone.

Wobec powyższego, należało uchylić zaskarżone postanowienie na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 386 k.p.c.