Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 107/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 sierpnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Piotr Starosta


po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...) S.A. w P. przeciwko P. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie

z dnia 14 listopada 2012 r. sygn. akt. IC 179/12 upr

oddala apelację

Na oryginale właściwy podpis

II Ca 107/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Szubinie zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 286,02 zł z ustawowymi odsetkami od kwot:

1.  130,00 od dnia 15 października 2010r. do dnia zapłaty,

2.  110,51 od dnia 19 marca 2011 r. do dnia zapłaty,

3.  45,51 zł od dnia 21 maja 2011 r. do dnia zapłaty,

oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda 107,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 60 zł kosztów zastępstwa procesowego .

Apelację od tego wyroku wniósł pozwany domagając się jego uchylenia w całości i rozpoznanie sprawy co do istoty.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

apelacja pozwanego nie jest zasadna.

Na wstępie zaznaczyć należy , że wobec nie przeprowadzania przez sąd drugiej instancji postępowania dowodowego - zgodnie z art. 505 13 § 2 k.p.c. uzasadnienie zawiera jedynie wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa . Wbrew zarzutowi apelującego sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy i w świetle zebranych dowodów trafnie uznał, że powództwo jest zasadne. Zauważyć należy , że strony łączyła umowa sprzedaży energii elektrycznej , której pozwany po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej , w obiekcie do którego energia była dostarczana nie wypowiedział. Tymczasem zgodnie z §10 ust 9 umowy odbiorca zobowiązany był powiadomić pisemnie sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu jeśli połączone to jest z zamiarem zaprzestania pobierania energii . Pozwany tego nie uczynił a zatem powód miał podstawy do wystawienia faktur za dostarczoną do obiektu energię elektryczną.

Z przytoczonych wyżej względów Sąd Okręgowy na podstawie art.385 k.p.c. orzekł jak w sentencji.