Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 874/13

POSTANOWIENIE

Dnia 22 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz (spraw.)

Sędziowie:

SA Marek Klimczak

SA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2013r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka komandytowa w S.

przeciwko pozwanemu (...) Sp. z o.o. w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia biegłego J. P.

od postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie Sądu Gospodarczego z dnia 29 kwietnia 2013r., sygn. akt VI GC 87/12 w przedmiocie nałożenia na biegłego grzywny

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 874/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał biegłego J. P. na grzywnę w wysokości 500 zł za nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii w sprawie o zapłatę, sygn. akt VI GC 87/12.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że biegły zgodnie ze zleceniem z dnia 28 listopada 2012r. został zobligowany do sporządzenia opinii w terminie 1,5 miesiąca. Opinia ta nie została dotychczas sporządzona. Biegły usprawiedliwiał swoje opóźnienie chorobą, wskazując inne terminy wykonania opinii, które nie zostały przez niego dotrzymane.

Z tego też względu Sąd uznał, że zachowanie biegłego stanowi poważne uchybienie, które powoduje opóźnienie procesu, co skutkowało nałożeniem na niego grzywny.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł biegły domagając się uchylenia nałożonej na niego grzywny.

W uzasadnieniu zażalenia biegły podniósł, że powodem nie wykonania opinii w terminie był zły stan zdrowia, na którą to okoliczność przedłożył zaświadczenia lekarskie. Jednocześnie potwierdził fakt niewykonania opinii i zwrócenia akt sprawy do Sądu. Jego zamiarem nie było zwodzenie Sądu, ale nie mógł przewidzieć, że jego stan zdrowia nie ulegnie poprawie, a pogorszeniu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie biegłego J. P. nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 287 k.p.c. za nie usprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nie usprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę.

Jak wynika z akt sprawy, w przedmiotowej sprawie biegłemu w dniu 6 grudnia 2012r. doręczono zlecenie sporządzenia pisemnej opinii w terminie półtoramiesięcznym (k. 428).

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, pismem z dnia 29 stycznia 2013r. ponaglono biegłego w zleconej mu czynności. W odpowiedzi na niniejsze pismo biegły powołując się na chorobę usprawiedliwił przyczyny swojego opóźnienia, podając jednocześnie, że przedłoży opinię w terminie 14 dni.

Termin ten upłynął bezskutecznie.

Pomimo ponaglenia telefonicznego, jak i ponownego pisemnego wezwania biegłego do przedłożenia opinii (k.440) biegły w dalszym ciągu nie stosował się do wezwań, tłumacząc się przedłużającą chorobą. Na niniejszą okoliczność przedłożył zaświadczenia lekarskie.

Ostatecznie wyznaczono biegłemu termin do sporządzenia opinii do dnia 20 kwietnia 2013r. (k. 448).

Opinia do dnia dzisiejszego nie została sporządzona przez biegłego, co potwierdził sam biegły w zażaleniu.

Sąd Okręgowy słusznie zauważył, że biegły zwodził Sąd wskazują coraz to nowe terminy wykonania opinii i terminów tych nie dotrzymując. Obowiązkiem biegłego było wywiązać się w terminie w zleconym mu zadaniu, a w przypadku wystąpienia choroby, usprawiedliwić swoje opóźnienie, odmówić wykonania opinii i zwrócić akta.

W tym miejscu należy podkreślić, że obowiązkiem sądu jest rozpoznanie sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Opóźnienie złożenia opinii przez biegłego stanowi poważne uchybienie procesowe. Uchybienie to powoduje opóźnienie w przebiegu procesu i stanowi jedną z często występujących przyczyn przewlekania procesu. W myśl art. 6 § 1 k.p.c. sądy powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania. Jednym ze środków służących do wcielania w życie zasady procesowej, której daje wyraz normatywny art. 6 § 1 k.p.c., jest grzywna przewidziana m.in. w art. 287 k.p.c. (vide : postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1971r. II CZ 169/71, LEX nr 7041).

W świetle powyższych okoliczności, nałożenie przez Sąd Okręgowy grzywny na biegłego J. P. było prawidłowe, a wniesione zażalenie nie podważyło skutecznie prawidłowego rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie biegłego na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Z. :

(...)

(...)

- (...)

R., dn. 22 listopada 2013r.

AK.