Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 878/13

POSTANOWIENIE

Dnia 22 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz

Sędziowie:

SA Anna Pelc

SA Kazimierz Rusin ( spraw.)

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Federacji (...) oraz Stowarzyszeń (...) - Zarząd Krajowy w P.

przeciwko Związkowi (...) Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Zarząd Główny w W.

o ustalenie nieważności umowy, ustalenie nieważności postanowienia i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 10 września 2013 r., sygn. akt I C 542/13

o d d a l a zażalenie .

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem przewodniczący zwrócił pozew z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych, a w szczególności niepodanie wartości przedmiotu sporu odnośnie żądań zawartych w punktach 1,2 i 3 pozwu i niesprecyzowanie żądania zawartego w punkcie 3 pozwu , niepodanie numeru NIP i numeru KRS pozwanego .

W zażaleniu powód wniósł o uchylenie tego zarządzenia twierdząc, że w pismach procesowych doręczonych na przestrzeni wielu lat Sądowi Okręgowemu w Przemyślu zawarł wszystkie merytoryczne dane niezbędne do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy .

Zażalenia nie można uznać za zasadne .

Przewodniczący składu Sądu Okręgowego zarządzeniem z 24.07.br. wezwał powoda do uzupełnienia szczegółowo wskazanych braków pozwu – w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu (k. 5). Wezwanie zostało wykonane jedynie w części, natomiast pozew nie został uzupełniony w zakresie wskazanym w motywach zaskarżonego postanowienia .

W zażaleniu powód nie podjął rzeczowej polemiki z tymi motywami ograniczając się do stwierdzenia, że wszystkie niezbędne dla rozstrzygnięcia dane zawarł w pismach doręczonych sądowi „ na przestrzeni wielu lat”. Argumentacji tej nie można uznać za trafną , skoro na powodzie ciążył obowiązek uzupełnienia pozwu złożonego 22.07.br. i nie sposób wymagać, by Sąd w celu ustalenia treści tego pozwu posługiwał się pismami złożonymi wcześniej w innych sprawach .

Skarżący nie zakwestionował skutecznie przesłanek zarządzenia o zwrocie pozwu, a podzielając zapatrywanie , że nieuzupełnienie wskazanych braków uniemożliwiało nadanie temu pismu prawidłowego biegu należało orzec jak w sentencji działając na mocy art. 385 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc oraz w związku z art. 398 kpc .

(...)

(...):

- (...) ,

- (...) .

(...).11.13

cs