Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 950/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz (spr.)

Sędziowie:

SA Grażyna Demko

SA Marek Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa małoletniego M. G.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie

z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. akt I C 327/12

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił apelację pozwanego od wyroku tego Sądu z dnia 29.05.2013r. sygn. akt IC 327/12.

Sąd Okręgowy ustalił, że pozwany w ustawowym terminie złożył wniosek o uzasadnienie wyroku Sądu I instancji i doręczenie mu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem . Pozwanemu doręczono odpis wyroku Sądu Okręgowego wraz z uzasadnieniem w dniu 8.07.2013r., a apelację od tego wyroku złożył w dniu 22.07.2013r., tj. ostatniego dnia upływu terminu, a to za pośrednictwem poczty, z tym, że apelację skierował do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Krośnie, a nie Sądu Okręgowego w Krośnie. Apelacja wpłynęła do Sądu Rejonowego w Krośnie w dniu 25.07.2013r. i została przekazana do Sądu właściwego tj. do Sądu Okręgowego w dniu 26.07.2013r., a więc po upływie przepisanego terminu.

Analizując powyższe ustalenia faktyczne Sąd Okręgowy przyjął, że apelacja pozwanego została złożona po upływie przepisanego terminu, bo została złożona dopiero w dniu 26.07.2013r. – w sprawie nie ma zastosowania przepis art. 369 § 3 kpc, bo apelacja została złożona do Sądu Rejonowego w Krośnie, a nie do Sądu II instancji.

W konsekwencji Sąd Okręgowy orzekł jak w zaskarżonym postanowieniu na mocy art. 370 kpc w związku z art. 369 § 1 kpc.

Od powyższego postanowienia zażalenie wywiódł pozwany i zarzucając naruszenie art. 369 § 1 kpc w związku z art. 370 kpc przez odrzucenie apelacji pomimo wniesienia jej przez pozwanego w przepisanym terminie do Sądu właściwego, wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu zażalenia pozwany przyznał, że apelacja w niniejszej sprawie w dniu 22.07.2013r. skierowana została do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Krośnie, jednak w tym samym dniu pozwany powtórnie dokonał wniesienia apelacji, tym razem do Sądu właściwego tj. do Sądu Okręgowego w Krośnie. Powtórne złożenie apelacji spowodowane było tym, że pełnomocnik pozwanego zorientował się, że apelacja złożona została do Sądu niewłaściwego.

W uzasadnieniu zażalenia pełnomocnik pozwanego powołał się na dowód z potwierdzenia nadania apelacji do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Sąd Apelacyjny rozpoznając zażalenie, zważył, co następuje:

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że pozwany nie kwestionuje trafności rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego jeżeli ten Sąd przyjmuje , że apelacja pozwanego została złożona do Sądu Rejonowego w Krośnie, a nie do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Swoje zażalenie pozwany opiera na twierdzeniu, że w dniu 22.07.2013r. ponownie wniósł apelację , tym razem adresowaną do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Krośnie i to twierdzenie wykazuje potwierdzeniem nadania tej przesyłki. Ponieważ do zażalenia pełnomocnik pozwanego nie dołączył dowodu nadania przedmiotowej przesyłki, Sąd Okręgowy w Krośnie pismem z dnia 9.09.2013r. wezwał pełnomocnika pozwanego do przedłożenia w terminie 7 dni dowodu nadania apelacji w sprawie bezpośrednio pod adresem Sądu Okręgowego w Krośnie. To pismo zostało doręczone pełnomocnikowi pozwanego w dniu 17.09.2013r.

Sąd Apelacyjny na podstawie akt sprawy ustala, że w aktach sprawy nie zalega apelacja pozwanego wniesiona do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Krośnie, że do dnia 9.09.2013r. (zapisek urzędowy -k. 299) nie wpłynęła taka apelacja do Sądu Okręgowego w Krośnie, a także że po dniu 17.09.2013r. do Sądu Okręgowego w Krośnie nie wpłynęła żadne pismo procesowe pozwanego, w wykonaniu zarządzenia Sądu z dnia 9.09.2013r. (zapisek urzędowy sporządzony przez zastępcę kierownika sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 6.11.2013r).

W oparciu o powyższe ustalenia faktyczne , Sąd Apelacyjny przyjmuje, że pozwany nie wykazał, aby w dniu 22.07.2013r. wysłał za pośrednictwem poczty apelację w przedmiotowej sprawie kierowaną do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Krośnie, co czyni podniesiony zarzut zażaleniowy za bezzasadny.

Dlatego też zaskarżone postanowienie jest trafne i odpowiada prawu, a zażalenie pozwanego jako bezzasadne należało oddalić na podstawie przepisu art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc.