Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 319/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Magdalena Piątkowska

Protokolant : Anna Włodarczak

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2014 roku w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa R. W.

przeciwko W. W.

o zapłatę

powództwo oddala.

UZASADNIENIE

Powód R. W. wniósł pozew przeciwko W. W. domagając się pierwotnie naprawienia źle wykonanych prac remontowych . Wskazał, że pomiędzy jego matką a pozwanym, który jest jej wnukiem, została zawarta ustna umowa , której przedmiotem był remont w dwóch zajmowanych przez matkę powoda pokojach. Remont został przeprowadzony wadliwie, nie zostało to poprawione i wymagało wykonania prac od nowa oraz usunięcia szkód związanych z zalewaniem podłogi z cieknących rur. Powód dołączył dokument prywatny w postaci inwentaryzacji skróconej wskazującej na koszt , jakiego będzie wymagać ponowny remont na 10.500 zł. Pismem z dnia 30 sierpnia 2013 roku powód sprecyzował, iż domaga się zapłaty na jego rzecz kwoty 10.500 zł. (k.35)

W odpowiedzi na pozew (k. 38) pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Podniósł, iż na rzecz powoda nie wykonywał żadnych prac. Pomógł w remoncie dziadkom Z. i L. W. , o co go poprosili. Oni określali zakres prac, finansowali materiały, po które pozwany jeździł do hurtowni. Podniósł, iż dla powoda nie wykonałby żadnych prac remontowych albowiem powód jeszcze nie rozliczył się za wykonywany na jego rzecz w przeszłości remont.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest właścicielem mieszkania położonego w Ś. przy ul. (...). W mieszkaniu tym na prawach dożywocia zamieszkują jego rodzice( dziadkowie pozwanego) Z. i L. W.. Mają oni wydzieloną samodzielną część mieszkania składającego się z dwóch pokoi ( jeden pełniący funkcję kuchni). Mają tu pełną swobodę, także w zakresie decyzyjnym.

Dowód: zeznania świadka k. 57-58( zapis komputerowy k. 59)

zeznania powoda k. 69

Wobec faktu, iż mieszkanie wymagało remontu, także na skutek działań remontowych sąsiada z góry, Z. W. (1) postanowiła w obu zajmowanych przez siebie i męża pomieszczeniach przeprowadzić remont polegający na odgrzybieniu, podniesieniu podłóg, położeniu paneli i wymalowaniu pomieszczeń. Wobec faktu, iż wcześniej o pomoc w tego typu pracach zwracała się do syna T. i wnuka W. ( pozwanego) , tym razem również pojechali z mężem poprosić o przeprowadzenie remontu. Był lipiec 2012 roku. Z uwagi na fakt, iż syn T. nie mógł się podjąć tych prac Z. W. (1) i L. W. uzgodnili, że prace te wykona W. W.. Za robociznę nie chciał pieniędzy, babcia z dziadkiem mieli tylko wyłożyć środki na materiały. Z własnej inicjatywy do prac remontowych W. W. dołączył ogrzewanie podłogowe, z czego dziadkowie się cieszyli. Zaciągnęli oni pożyczkę w banku, do którego wpływają ich emerytury i sfinansowali w całości remont. Mimo, iż W. W. nie chciał pieniędzy za robociznę babcia zapłaciła mu 800 zł. Po około 2-3 tygodniach panele zaczęły się rozchodzić , okazało się, że z rur pod podłogą leje się woda. W. W. przyjechał, dokonał poprawek, mieli jednak z ojcem wątpliwości, czy rury nie zostały celowo uszkodzone.

Dowód: zeznania świadka k. 57-58( zapis komputerowy k. 59)

zeznania świadka U. W. k. 68v

zeznania świadka T. W. k. 68v.

Wobec tego, że nadal wyciekała woda , a panele ulegały niszczeniu i odkształceniu, Z. i L. W. , nie mogąc doprosić się wnuka o przybycie , postanowili zerwać panele, oczyścić całą podłogę aż do podłogi pierwotnej, osuszyć i rozpocząć remont na nowo. Powierzono innemu hydraulikowi prace hydrauliczne, powód kładł panele.

Dowód: zeznania świadka k. 57-58( zapis komputerowy k. 59)

zeznania powoda k. 69

zdjęcia k. 7,46

Ponownie Z. i L. W. wydatkowali na remont około 4.000 zł. Ani powódka ani jej mąż nie chcą na drodze sądowej dochodzić zwrotu tych kwot od wnuka.

Dowód: zeznania świadka k. 57-58( zapis komputerowy k. 59)

oświadczenie Z. i L. W. k. 67

Ustaleń stanu faktycznego sąd dokonał przede wszystkim w oparciu o osobowe źródła dowodowe. Nie została bowiem sporządzona pisemna umowa określająca strony i zakres umowy, nie ma też innych dokumentów potwierdzających zakres wykonywanych prac, wzajemnych rodzinnych rozliczeń, itp. Złożona przez powoda wycena jest dokumentem prywatnym, wskazany koszt szacunkowy rozbieżny z zeznaniami Z. W., która finansowała całe prace remontowe. To, co złożył do sprawy powód( wezwanie do zapłaty, upoważnienie noszące datę 3.09.12 ) nie mogą świadczyć o zawarciu pomiędzy stronami umowy o określonej treści, tym bardziej, że przeczy temu osobowy materiał dowodowy. Sama Z. W. (1) wskazała, iż jest nieograniczana w użytkowaniu oddanych jej pomieszczeń, decyzja o remoncie została podjęta przez nią i jej męża, to ona dokonała z wnukiem ustaleń, zadecydowała o kolejnym remoncie- finansowała z mężem w stu procentach remont pierwotny i poprawki. Potwierdzili to także pozostali słuchani w sprawie świadkowie.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym sąd zważył:

Powództwo podlegało oddaleniu. Z uwagi na fakt, iż pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy powód nie może opierać swych żądań o art. 471 i nast. kc , zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Aby przepisy te mogły mieć zastosowanie strony musi połączyć stosunek prawny oparty na zawartej przez nie umowie ( art. 353 i nast. Kc ) , a do takiej nie doszło. Z. W. (3) zawarła bowiem umowę we własnym imieniu na własny rachunek , co innego nie zostało dowiedzione. Nie upoważniła z kolei powoda do występowaniu w jej imieniu o dochodzenie należności z tytułu nienależytego wykonania przez wnuka umowy, a nawet wyraźnie wskazała, że od wnuka i jego ojca żadnych należności dochodzić nie zamierza.

Nie wchodzi także w grę odpowiedzialność odszkodowawcza pozwanego( art. 415 i nast. kc) albowiem powód nie wykazał, aby jakąkolwiek szkodę poniósł. Gdyby nawet przyjąć związek pomiędzy pracami pozwanego a koniecznością remontu wszelkie koszty pokryli rodzice powoda usuwając skutki wycieku z rur centralnego ogrzewania.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.