Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 308/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2013 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Magdalena Hemerling

Protokolant Monika Skalska

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. R.

przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Izby Celnej w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda P. R. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa - Dyrektora Izby Celnej w W. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.