Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1743/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 13 czerwca 2013 r. skierowanym przeciwko E. B., Bank (...) SA z siedzibą w W. wniósł o nakazanie pozwanej zapłaty kwoty 92.326,50zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania./ pozew k.3/

W dniu 27 czerwca 2013r. sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym uwzględniający żądania pozwu./nakaz zapłaty k.33/

W dniu 22 lipca 2013r. pozwana złożyła zarzuty od nakazu zapłaty, powołując się na prowadzenie korespondencji i rozmów z bankiem co do spłaty zadłużenia./zarzuty k.35-39/

W odpowiedzi na zarzuty z dnia 2 stycznia 2014r.powód wniósł o utrzymanie nakazu zapłaty w mocy, wskazując że pozwana nie zachowała wynegocjowanych warunków spłaty zadłużenia, spłaciła w umówionym terminie jedynie zadłużenie przeterminowane, nie zapłaciła odsetek od zadłużenia przeterminowanego, jak również bieżących rat kredytu. / odpowiedź na zarzuty k.73 /

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

W dniu 22 września 2006r. pozwana zawarła z bankiem umowę złotowego mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego, aneksowaną w dniach 26 października 207r., 18 sierpnia 2008r.,11 lutego 2009r./umowa k.23-28, aneksy k.29,30,31/

W związku z brakiem spłat rat kredytu w dniu 24 stycznia 2013r. bank dokonał wypowiedzenia umowy, wskazując, że zadłużenie przeterminowane wynosi 1.524,65zł, w tym 1.120,23zł z tytułu kapitału i 404,42zł z tytułu odsetek i opłat. Wypowiedzenie zostało doręczone pozwanej w dniu 30 stycznia 2013r./wypowiedzenie i dowód doręczenia k.32/

W związku z dokonanym wypowiedzeniem pozwana w dniu 14 lutego 2013r. wniosła o rozłożenie zadłużenia na dwie raty/pismo k.41/

W odpowiedzi na złożony wniosek bank wskazał, że wydłuża okres wypowiedzenia umowy do dnia 15 marca 2013r., przy czym pozwana jest obowiązana do tego dnia spłacić powstałe zadłużenie wraz z odsetkami i raty bieżące kredytu wynikające z harmonogramu spłat, zastrzegając że brak wpłaty pełnej kwoty będzie skutkować rozwiązaniem umowy./pismo i dowód doręczenia k.32/

Do dnia 15 marca 2013r. pozwana zapłaciła kwotę 750zł i 800zł. Nie dokonała spłat rat kredytu wynikających z harmonogramu. Dokonywała jedynie wpłat drobnych kwot w wysokości od 15-do 40zł tytułem kosztów i upomnień. /przelewy krajowe k.43,44, okoliczności przyznane przez pozwaną w zarzutach/

Pismem z dnia 8 maja 2013r. powód ostatecznie przesądowo wezwał pozwaną do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia wynoszącej 90.913,52zł, zastrzegając ze brak wpłaty w terminie 7 dni, spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego./pismo i dowód doręczenia k.32/

W dniu 10 czerwca 2013r. Bank (...) SA z siedzibą w W. sporządził wyciąg z ksiąg banku, w którym stwierdził, że wymagalne zobowiązanie E. B. wobec banku stanowi kwotę 92.326,50zł, w tym kwotę 88.773,35zł i kwotę 3.553,15zł tytułem odsetek, przy czym od dnia wystawienia tytułu od kwoty niespłaconej należności głównej naliczane są dalsze odsetki umowne według zmiennej stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego./wyciąg z ksiąg banku k.4/

Sąd zważył, co następuje:

W sprawie sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie art.485§3kpc, od którego pozwana wniosła zarzuty.

Zgodnie z art. 493§1kpc w piśmie zawierającym zarzuty od nakazu zapłaty pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody.

Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Pozwana w zarzutach od nakazu zapłaty nie przedstawiła żadnych wniosków dowodowych, opisała jedynie czynności podejmowane w związku z dokonanym przez bank wypowiedzeniem kredytu.

Zarzuty zostały złożone w dniu 27 lipca 2013r., a pierwsze wnioski w sprawie pozwana złożyła na rozprawie w dniu 25 marca 2014r.

Wobec treści art.493§ 1kpc należało uznać, że złożone przez pozwaną wnioski są spóźnione, przekroczenie terminu do ich złożenia jest znaczne i nieusprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, a nadto ich uwzględnienie spowodowałoby znaczną zwłokę w rozpoznaniu sprawy, choćby z uwagi na to że z przyczyn leżących po stronie pozwanej rozprawa była odraczana.

Z tych względów wobec tego, ze wysokość zadłużenia nie była sporna między stronami opierając się na treści wyciągu z ksiąg banku, sąd po rozpoznaniu zarzutów utrzymał nakaz zapłaty w mocy w oparciu o art.496kpc.