Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Uz 5/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska- Radzimierska (spr.)

Sędzia SO Karol Kotyński

Sędzia SO Anna Rodak

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku S. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o rozpoznanie skargi na bezczynność organu rentowego

w przedmiocie zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt XI U 1161/13

postanawia:

odrzucić zażalenie

Przewodnicząca: Sędziowie: