Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1179/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Rola

Protokolant: Klaudia Adamczyk

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2014 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa E. B.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. B. kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami;

4.  nakazuje pobrać od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. kwotę 252 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa złote) tytułem części opłaty od pozwu od której powódka została zwolniona oraz kwotę 386, 67 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa;

5.  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z roszczenia zasądzonego na rzecz powódki E. B. kwotę 348 zł (trzysta czterdzieści osiem złotych) tytułem części opłaty od pozwu oraz kwotę 533, 97 zł (pięćset trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) tytułem wydatków - od których powódka została zwolniona.