Pełny tekst orzeczenia

S.. akt VI Nsm 227/14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2015

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska

Ławnicy: M. K., D. M.

Protokolant: Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z urzędu

z udziałem R. N. i A. Z.

o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 krio dot. małoletniej A. N.

postanawia:

1.  uznać, że nie zachodzą przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej żadnego z rodziców nad małoletnią A. N. w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

2.  oddalić wniosek A. Z. o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią A. N. i ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca,

3.  koszty postępowania przejąć na rachunek Skarbu Państwa,

4.  przyznać ze Skarbu Państwa wynagrodzenie w kwocie 120 (sto dwadzieścia) złotych plus VAT adwokat K. D. prowadzącej Kancelarię w W. przy ul. (...) tytułem pokrycia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.