Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1719/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska

Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 roku w Gliwicach

na rozprawie sprawy z powództwa J. D.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

1.  umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 6.050 zł (sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 18 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda J. D. kwotę 1.746 zł (tysiąc siedemset czterdzieści sześć złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi:

- od kwoty 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) od dnia 21 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 246 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych) od dnia 30 listopada 2013 roku do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

4.  koszty postępowania stosunkowo rozdziela, obciążając nimi powoda w 48 %, a pozwaną w 52%, pozostawiając Referendarzowi sądowemu szczegółowe rozliczenie w tym zakresie.

SSR Kamilla Gos-Górska