Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 4/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska

Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 roku w Gliwicach

na rozprawie sprawy z powództwa E. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. K. kwotę 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 28 kwietnia 2013 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  koszty postępowania stosunkowo rozdziela, obciążając nimi pozwaną w 36% a powódkę w 64 % i z tego tytułu zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. K. kwotę 345,28 zł (trzysta czterdzieści pięć złotych i 28/100);

4.  nakazuje pobrać od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gliwicach kwotę 111,83 zł (sto jedenaście złotych i 83/100) tytułem wydatków na opinię biegłego tymczasowo pokrytych ze środków Skarbu Państwa;

5.  nakazuje pobrać od powódki E. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gliwicach kwotę 198,81 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i 81/100) tytułem wydatków na opinię biegłego tymczasowo pokrytych ze środków Skarbu Państwa.

SSR Kamilla Gos-Górska