Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 334/14

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska

Protokolant: Sabina Drewniok -Szczepek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2015 roku w G.

sprawy z wniosku K. P., A. P., L. H., Z. S.

z udziałem E. S.

o rozstrzygniecie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną

postanawia:

1.  odrzucić wniosek w zakresie żądania przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy;

2.  udzielić zgody w imieniu E. S. jako właściciela lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w P. przy ulicy (...) na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością położoną w P. przy ulicy (...), dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą numer (...) polegającej na udzieleniu zgody na powiększenie otworu okiennego w lokalu nr (...) położonym w P. przy ulicy (...) i wykonanie otworu drzwiowego do tego lokalu, na koszt właścicieli tego lokalu, według opinii biegłego sądowego B. R. k. 126-128 akt w zw. z projektem W. S. k. 71-102 akt, którą to opinię i projekt uczynić integralną częścią niniejszego postanowienia;

3.  kosztami postępowania obciążyć wnioskodawców i uczestniczkę w zakresie przez nich poniesionym.

SSR Kamilla Gos-Górska