Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 416/15

POSTANOWIENIE

Dnia 6 maja 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Roman Sugier (spr.)

Sędziowie

SA Zofia Kawińska-Szwed

SO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. S.

stanowiącego protest wyborczy przeciwko ważności wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy (...)

na skutek zażalenia wnioskodawczyni na zarządzenie z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I Ns 316/14

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 416/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni A. S. skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie protest wyborczy domagając się stwierdzenia nieważności wyborów Burmistrza Miasta i Gminy (...) we wszystkich obwodach na terenie Gminy (...).

Uzasadniając protest wnioskodawczyni podała, że wybory są nieważne ze względu na przestępstwa przeciwko wyborom oraz naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego wskazane w uzasadnieniu protestu.

Zarządzeniem Przewodniczącego wnioskodawczyni została wezwana do usunięcia braków formalnych protestu poprzez wskazanie wszystkich koniecznych uczestników postępowania tj. przewodniczących obwodowych komisji wyborczych i złożenie odpisów wniosku wraz z załącznikami w tylu egzemplarzach ilu wskaże uczestników koniecznych - w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku.

W zakreślonym terminie wnioskodawczyni podała, że wskazuje jako koniecznego uczestnika postępowania B. P. jako Przewodniczącą Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr (...)w (...).

Do pisma wnioskodawczyni dołączyła uchwałę nr (...) Miejskiej Komisji Wyborczej w (...) w sprawie składów (...) Komisji Wyborczych i załącznik nr (...) do postanowienia Nr (...) Komisarza Wyborczego w C. w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w (...).

Zarządzeniem z dnia 18 lutego 2015 r. Przewodniczący zarządził zwrot wniosku obejmującego protest wyborczy ze względu na nieusunięcie w zakreślonym terminie braków formalnych wniosku.

W uzasadnieniu zarządzenia podano, że mimo wezwania wnioskodawczyni nie wskazała przewodniczących obwodowych komisji wyborczych poza Przewodniczącą w obwodzie głosowania nr (...) ani nie przedłożyła odpisów wniosku.

Jako podstawę prawną zarządzenia wskazano przepis art. 130 § 1 i 2 kpc i art. 13 § 3 kpc.

Zarządzenie to zostało zaskarżone zażaleniem przez wnioskodawczynię A. S..

Skarżąca zarzuciła, że doszło do naruszenia przepisu art. 130 § 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc gdyż wezwanie do usunięcia braków było niejednoznaczne.

W zażaleniu zarzucono też naruszenie przepisu art. 510 kpc. Zdaniem skarżącej po otrzymaniu wezwania do usunięcia braków formalnych wskazała Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr (...) gdyż uznała, że tylko ta osoba jest koniecznym uczestnikiem postępowania. Nieprawidłowości wskazane w proteście dotyczyły bowiem wyborów w tym obwodzie.

Ponadto zdaniem skarżącej przewodniczący obwodowych komisji wyborczych nie są koniecznymi uczestnikami w sprawie dotyczącej protestu przeciwko roszczeń wyborów gdyż wynik postępowania nie dotyczy praw tych osób.

Wnioskodawczyni wskazała w zażaleniu przewodniczących wszystkich obwodowych komisji wyborczych w (...) oraz wnosiła o ustanowienie przez Sąd kuratora dla osób, które winny być w sprawie uczestnikami.

Powołując się na powyższe wnioskodawczyni wnosiła o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i nadanie sprawie biegu oraz o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść zamierzonego skutku.

Zgodnie z przepisem art. 393 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (DZU z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.) Sąd Okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym, w ciągu 30 dni po upływie terminu do wniesienia protestów, w składzie 3 sędziów, z udziałem komisarza wyborczego, przewodniczących właściwych komisji wyborczych lub ich zastępców.

Z treści protestu wynika jednoznacznie, że skarżąca domagała się orzeczenia o nieważności wyborów we wszystkich obwodach na ternie Gminy (...). Z materiałów zawartych w aktach sprawy wynika, że na ternie Gminy (...) utworzono 6 obwodów głosowania w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy (...).

Sąd Apelacyjny nie podziela zarzutu zażalenia jakoby wezwanie do usunięcia braków formalnych protestu było niejednoznaczne. Z zarzutem tym możnaby się zgodzić gdyby wezwanie dotyczyło wyłącznie wskazania „koniecznych uczestników postępowania”. W takim przypadku za uzasadnione możnaby uznać twierdzenie skarżącej, że za „koniecznego” uczestnika postępowania uznała wyłącznie wskazanego Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej obwodzie nr (...) w (...).

Wezwanie wyjaśniało jednak kto jest „koniecznym” uczestnikiem postępowania podając, że wymagane jest wskazanie Przewodniczących Komisji Wyborczych w (...).

Było to zrozumiałe jeśli mieć na względzie treść przytoczonego na wstępie przepisu art. 393 § 1 Kodeksu wyborczego oraz okoliczność, że protest dotyczył stwierdzenia nieważności wyborców we wszystkich obwodach głosowania.

Skarżąca miała możliwość ustalenia danych personalnych pozostałych poza wskazanym, przewodniczących okręgowych komisji wyborczych w (...), o czym świadczy treść zażalenia w którym wskazano te osoby.

Chybiony jest zarzut naruszenia przepisu art. 510 kpc poprzez błędne przyjęcie, że osoby te nie mają statusu uczestników w rozumieniu tego przepisu. Przepis art. 393 § 1 Kodeksu wyborczego jednoznacznie wskazuje przewodniczących komisji wyborczych lub ich zastępców jako uczestników postępowania. Jest to przepis szczególny w stosunku do powołanego w zażaleniu przepisu art. 510 kpc.

Sąd Apelacyjny rozważał czy kwestionowane zarządzenie nie powinno być uchylone w części dotyczącej stwierdzenia nieważności wyborów w obwodzie głosowania nr 2 w (...), skoro skarżąca na wezwanie Sądu wskazała Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w tym obwodzie.

Sąd odwoławczy uznał jednak, że stoi temu na przeszkodzie nieusunięcie braku formalnego protestu polegające na braku odpisu wniosku (protestu) dla tego uczestnika postępowania.

Protest wyborczy i tak jak każde inne pismo procesowe winien być wniesiony do sądu z odpisem dla uczestniczących w sprawie (art. 128 § 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc).

Skarżąca wnosząc protest do sądu dołączyła do niego tylko jeden odpis.

Ten winien być doręczony komisarzowi wyborczemu, który uczestniczy w postępowaniu wywołanym protestem. Mimo wezwania, zagrożonego zwrotem wniosku (protestu), skarżąca nie usunęła braku formalnego przez doręczenie odpisu protestu dla wskazanego uczestnika postępowania.

Skarżąca nie kwestionuje, że mimo wezwania nie usunęła tego braku formalnego.

Zwrot wniosku obejmującego protest wyborczy nie stanowił więc naruszenia przepisu art. 130 § 2 kpc. Brak odpisu protestu uniemożliwiał bowiem nadanie sprawie dalszego biegu nawet w przypadku gdyby w postępowaniu wywołanym protestem oprócz komisarza wyborczego uczestniczył tylko jeden przewodniczący obwodowej komisji wyborczej.

Dlatego Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 kpc w związku z art. 397 § 3 kpc oddalił zażalenie jako pozbawione uzasadnionych podstaw.