Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2270/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska

Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 roku w Gliwicach

na rozprawie sprawy z powództwa R. D.

przeciwko I. F.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej I. F. na rzecz powoda R. D. kwotę 443,33 zł (czterysta czterdzieści trzy złote i 33/100) płatną w terminie do 30 kwietnia 2015 roku z ustawowymi odsetkami od dnia 1 maja 2015 roku w przypadku opóźnienia w płatności;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  koszty postępowania stosunkowo rozdziela w ten sposób, że obciąża nimi powoda w 93% a pozwaną w 7% i z tego tytułu zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.109,76 zł (tysiąc sto dziewięć złotych i 76/100).

SSR Kamilla Gos-Górska