Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2324/14

POSTANOWIENIE

Dnia 1 kwietnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska

Protokolant: Sabina Drewniok -Szczepek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2015 roku w G.

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) położonej w G. przy ul. (...)

przeciwko J. P.

o zapłatę

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie;

2.  zasądzić od pozwanego J. P. na rzecz powódki Wspólnoty Mieszkaniowej (...) położonej w G. przy ul. (...) kwotę 1.473 zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Kamilla Gos-Górska