Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACz 362/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2015r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział V Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Iwona Wilk

Sędziowie: SA Grzegorz Stojek

SA Aleksandra Janas (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 14 stycznia 2015r., sygn. akt XIII GC 544/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt V ACz 362/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił pozew na podstawie art.199 § 1 pkt 3 k.p.c. uznając, że z uwagi na prawomocne skazanie członka jednoosobowego zarządu powódki na przestępstwo z art.284 § 1 k.k. w związku z art.69 § 1 k.k. i art.69 § 2 k.k. oraz art.70 § 1 pkt 1 k.k. i art.33 § 2 k.k. nie może on pełnić tej funkcji zgodnie z art.18 § 2 k.s.h. Sąd Okręgowy uznał też, że brak ten ma charakter nieusuwalny w rozumieniu art.199 § 2 k.p.c.

W zażaleniu na powyższe postanowienie powódka podniosła, że choć nie została jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, to na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2013r., poz.1622) dotychczasowe wpisy w rejestrze sądowym zachowały swą moc do 31 grudnia 2015r. Tym samym w chwili wniesienia pozwu miała zdolność sądową i zdolność występowania przez sądami. Na tej podstawie skarżąca wniosła o uchylenie postanowienia i wyznaczenie terminu w celu dokonania zmian w zarządzie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z art.199 § 2 k.p.c. z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu. Przepis ten koresponduje z art. 70 § 1 k.p.c., który z kolei zobowiązuje sąd do wyznaczenia odpowiedniego terminu w celu uzupełnienia braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo w składzie właściwych organów – o ile dadzą się uzupełnić – lub zwrócenia się do właściwego sądu w wypadkach, w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić z urzędu. Do wypadków tych niniejsza sprawa się nie zalicza.

Niewątpliwie utrata przez członka jednoosobowego zarządu spółki kapitałowej uprawnienia do pełnienia tej funkcji nie ma wpływu na samą zdolność sądową spółki jako osoby prawnej (bez znaczenia jest też okoliczność, że powodowa spółka nie została jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego skoro na mocy art.9 ust.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym w obecnym brzmieniu termin na dokonanie tej czynności wydłużono do 31 grudnia 2015r.), jednak uzasadnia stwierdzenie, że spółka ta nie może działać z powodu braku organu. Stosownie do art.42 § 1 k.p.c. w wypadkach, w których osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację (§ 2 powołanego przepisu). Właściwym do ustanowienia kuratora jest sąd rejestrowy (art.603 § 1 i 2 k.p.c.), a nie sąd prowadzący postępowanie w sprawie, który ma jedynie obowiązek wyznaczyć odpowiedni termin w celu usunięcia omawianego braku. W rozpoznawanej sprawie wyznaczenie terminu nie jest jednak możliwe. Po pierwsze, z uwagi na braki w składzie zarządu powodowa spółka nie może działać, wobec czego nie może też być adresatem żadnych wezwań. Po wtóre, ponieważ do chwili obecnej pozew nie został skutecznie wniesiony, nie doszło do zawiśnięcia sporu, a tym samym w sprawie nie działa jeszcze żaden inny podmiot, który mógłby ewentualnie zostać zobligowany do podjęcia stosownych czynności.

Z podanych wyżej przyczyn zażalenie podlegało oddaleniu, o czym Sąd Apelacyjny orzekł po myśli art.385 k.p.c. w związku z art.397 § 2 k.p.c.