Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 2914/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. w Legnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania B. C., T. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o odstąpienie od orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po zmarłym Z. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

znak (...), (...)

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie,

albowiem

w piśmie z dnia 20 marca 2015 r. wnioskodawcy T. C. i B. C. cofnęli odwołanie w sprawie.

W tym stanie sprawy Sąd – kierując się treścią art. 355 § 1 w zw. z art. 203 kodeksu postępowania cywilnego – postanowił jak na wstępie.