Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 710/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk

Sędziowie: SO Marzenna Ernest

SO Tomasz Szaj (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 11 maja 2015 r. w S.

sprawy z wniosku wierzyciela (...)w W.

przeciwko dłużnikowi D. A.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia dłużniczki na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. akt VI Co 125/15

oddala zażalenie .

SSO Tomasz Szaj SSO Agnieszka Tarasiuk – Tkaczuk SSO Marzenna Ernest

Sygn. akt II Cz 710/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...)/ (...) (...) roku na rzecz wierzyciela (...) z(...)w W. przeciwko dłużnikowi D. A., z ograniczeniem możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie powyższego tytułu egzekucyjnego do kwoty 65.586,78 zł (pkt I); zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 127,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt II).

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy przytoczył treść art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe i wskazał, iż przedłożony przez wierzyciela bankowy tytuł egzekucyjny został wystawiony przeciwko dłużnikowi, z którym zawarto umowę pożyczki, zatem przeciwko osobie objętej dyspozycją powyższego przepisu. Sąd Rejonowy podkreślił, iż dłużnik w oświadczeniu poddał się egzekucji do ściśle określonej kwoty i do tej sumy sąd ograniczył możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Sąd Rejonowy wskazał, iż skoro bankowy tytuł egzekucyjny spełnia wyżej określone warunki, na podstawie art. 786 ( 2) § 1 w zw. z art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. i art. 96 ustawy Prawo bankowe, postanowiono jak w pkt 1 sentencji. O kosztach postępowania Sąd Rejonowy orzekł w pkt 2 na podstawie art. 98 i 108 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (...)rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) (...). w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (...)

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiodła dłużniczka zaskarżając je w całości, postanowieniu zarzucając naruszenie:

a)  art. 781 § 1 k.p.c. w zw. z art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, w którym to wskazane roszczenie nie jest wymagalne, albowiem skarżącej nigdy nie wypowiedziano umowy pożyczki i takiego wypowiedzenia nie doręczono na jej adres zamieszkania;

b)  art. 96 ust. 2 ustawy Prawo Bankowe:

- przez pominięcie, że roszczenie banku nie jest wymagalne, a co za tym idzie, informacja zawarta w bankowym tytule egzekucyjnym, że zadłużenie jest wymagalne, jest błędna,

- przez podpisanie bankowego tytułu egzekucyjnego przez adwokata, pomimo że winna go podpisać osoba uprawniona do działania w imieniu banku, a zatem osoba umocowana do reprezentacji spółki zgodnie z KRS;

c) art. 720 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, że skarżącą i wnioskodawcę łączy umowa pożyczki, podczas gdy skarżąca nigdy nie podpisywała żadnej umowy pożyczki z A. (...), a podpisy pod umową pożyczki zostały sfałszowane najprawdopodobniej przez synową skarżącej J. D. lub syna K. D., w konsekwencji czego skarżąca nie jest dłużniczką banku (nie otrzymała ona nawet środków z pożyczki, lecz otrzymali je synowa i syn).

Wniosła o uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny z dnia 19 stycznia 2015 r. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...)/ (...)/(...) z dnia (...) (...) na rzecz wierzyciela(...)w W. przeciwko dłużnikowi D. A. i zasądzenie od wierzyciela na rzecz skarżącej kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się nieuzasadnione.

Sąd Rejonowy w sposób prawidłowy ocenił przedłożony tytuł egzekucyjny i słusznie uznał, iż brak jest przeszkód do nadania klauzuli wykonalności zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

Zgodnie z treścią art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) w bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć (...) który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

Z kolei przepis art. 97 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez Sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Wbrew wywodom skarżącej bankowy tytuł egzekucyjny został wystawiony zgodnie z oświadczeniem pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji. Otóż zgodnie z oświadczeniem stanowiącym integralną część umowy nr (...) bank może wystąpić o nadanie ww. bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej do 2 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy. Wierzyciel przedłożył do akt sprawy dowód doręczenia w dniu 23.05.2014 r. dłużniczce wypowiedzenia umowy nr (...). Na doręczeniu widnieje własnoręczny podpis dłużniczki. W tym stanie rzeczy okoliczności które wskazuje D. A., a to brak wymagalności roszczenia, nie mogły zniweczyć prawidłowości zaskarżonego postanowienia. Doręczenie wypowiedzenia umowy skutkuje bowiem wymagalnością roszczenia.

Odnosząc się do twierdzeń, iż strony nigdy nie łączyła umowa pożyczki oraz podnoszonych przez skarżącą okoliczności związanych z podpisaniem przez nią dokumentów bankowych, to wskazać należy iż okoliczności te nie mogą podlegać ocenie w postępowaniu klauzulowym. Postępowanie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ma charakter postępowania uproszczonego i formalnego, w którym, Sąd w zasadzie nie bada zarzutów merytorycznych, ograniczając się ewentualnie do zarzutów określonych w art. 786 2 § 1 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej, dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. W oparciu o zaprezentowane twierdzenia dłużniczka może zwalczać tytuł egzekucyjny ewentualnie w drodze powództwa przeciw egzekucyjnego. Nie jest natomiast wystarczające wyłącznie zaprzeczenie, aby skarżąca podpisywała umowę z bankiem.

Chybiony jest też zarzut tyczący się podpisania wyciągu z ksiąg banku przez osobę nieuprawnioną. Do akt przedłożono bowiem pełnomocnictwo udzielone adw. K. K. w dniu 1 września 2014 roku przez zarząd banku, upoważniające m.in. do działania w imieniu Banku polegającego na podpisywaniu wystawionych przez (...) oświadczeń i wyciągów z ksiąg bankowych. Chybiona jest teza skarżącej, że wymóg ustawowy podpisania wyciągu przez osobę umocowaną do działania w imieniu banku oznacza, że wyciąg muszą podpisać osoby ujawnione w (...) Uprawnienie do działania w imieniu banku może bowiem wynikać z pełnomocnictw udzielonych przez zarząd banku, zgodnie z art. 98 i nast. kodeksu cywilnego, jak w niniejszej sprawie.

Mając zatem na uwadze powyższe na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)

3.  (...)

4.  (...)

(...)