Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 97/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska

Sędziowie SO Lucyna Morys – Magiera

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Gminy W.

przeciwko S. S.

o zapłatę

ze skargi S. S. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie o sygn. akt I C 218/13

na skutek zażalenia skarżącej S. S.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 14 kwietnia 2014 r., sygn. akt I C 197/14

postanawia:

1.  sprostować część wstępną zaskarżonego postanowienia poprzez wskazanie, że sprawa toczy się „z powództwa Gminy W. przeciwko S. S. o zapłatę ze skargi S. S. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie o sygn. akt I C 218/13”,

2.  oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Lucyna Morys – Magiera

Sygn. akt III Cz 97/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim odrzucił zażalenie S. S., albowiem nie usunęła ona braków formalnych zażalenia, do których została wezwana 4 marca 2014 roku, czyli nie przytoczyła okoliczności uzasadniających bezzasadność zwrotu skargi. Orzeczenie w tym zakresie oparto na treści art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienia złożyła w skarżąca S. S. i zarzuciła mu zatajenie przez służby komunalne pozostałych umów, niedotrzymanie przez dyrektora J. S. ustnej umowy, naliczanie fikcyjnych opłat niezgodnych ze stanem faktycznym na kwotę ponad 6000 zł, brak naliczenia odsetek od tej kwoty mimo zaleceń dyrektora, ponowne wyłudzenie kwoty ponad 6000 zł z odsetkami w kwocie ponad 3000 zł, nieprzesłuchanie świadków, którzy mieli istotny wpływ na wyjaśnienie sprawy, a także naruszenie dóbr osobistych. Przy tak postawionych zarzutach wniosła o przeprowadzenie ponownego postępowania oraz zwrotu poniesionych przez nią kosztów. Wskazała także, że na pismo z 4 marca 2014 roku odpowiedziała pismem z 9 marca 2014 roku wskazując okoliczności uzasadniające bezzasadność zwrotu skargi - istotne z punktu widzenia wniesionej skargi o wznowienie postępowania. Jej zdaniem Sąd Rejonowy mógł się z tymi argumentami nie zgodzić, ale nie było podstaw do odrzucenia zażalenia z przyczyn formalnych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarżąca pierwotnie złożyła skargę o wznowienie postępowania, która dnia 7 stycznia 2014 roku została zarządzeniem zwrócona, na skutek nieusunięcia braków formalnych skargi, gdyż braki dotyczyły oznaczenia zaskarżonego orzeczenia, podania czy skarżąca wnosi o jego uchylenie lub zmianę oraz wskazania okoliczności faktycznych uzasadniających jej żądanie, a także złożenia odpisu skargi. Skarżąca pismem z dnia 15 s tycznia 2014 roku złożyła zażalenie na to zarządzanie, a dnia 4 marca 2014 roku została wezwana do usunięcia braków tego zażalenia poprzez przytoczenie okoliczności uzasadniających bezzasadność zwrotu skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Dnia 9 marca 2014 roku skarżąca - w zakreślonym terminie - złożyła pismo, w którym wskazała okoliczności faktyczne co do meritum sprawy, ale niedotyczące uzasadnienia formalnych okoliczności, o które wzywał Sąd Rejonowy. W tym zakresie więc skarżąca nie wykonała zobowiązania Sądu Rejonowego.

Zgodnie z art. 397 § 2 k.p.c. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Zgodnie z art. 394 § 3 k.p.c. zażalenie powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie. Jest to warunek formalny zażalenia. Natomiast zażalenie złożone przez skarżącą dnia 15 stycznia 2014 roku w żaden sposób nie odnosiło się do powodów formalnych zwrotu jej skargi o wznowienie postępowania, dlatego też Sąd Rejonowy w sposób prawidłowy wezwał ją do usunięcia braków formalnych tego zażalenia poprzez przytoczenie tych okoliczności. Jednakże w piśmie z dnia 9 marca 2014 roku skarżąca w żaden sposób nie uzasadniła zarzutów formalnych zażalenia, a jedynie wskazywała po raz kolejny na faktyczne okoliczności sprawy dotyczące jej merytorycznego rozpoznania - nie odniosła się zaś w żaden sposób do zarzutów stawianych zaskarżonemu zarządzeniu i nie uzasadniła ich. Należy także wyraźnie podkreślić, że skarżąca żadnych formalnych zarzutów przeciwko zaskarżonemu zarządzeniu z dnia 7 stycznia 2014 roku nie podnosiła, złożyła tylko zażalenie z dnia 15 stycznia 2014 roku wskazujące na to, że sprawa nie została merytorycznie rozpoznana, ale nie wynikało z treści tego zażalenia, że usunęła braki formalne skargi o wznowienie postępowania, do których usunięcia została wezwana. Dlatego też Sąd Rejonowy w sposób prawidłowy wezwał ją do usunięcia braków formalnych zażalenia z dnia 15 stycznia 2014 roku, które nie zostały usunięte, bo skarżąca nie podała zarówno żadnych zarzutów, a tym bardziej uzasadnienia w zakresie ewentualnej nieprawidłowości zwrócenie jej skargi.

Te okoliczności stanowiły podstawę zastosowania przez Sąd Rejonowy art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., albowiem zażalenie skarżącej obarczone było brakami formalnymi w postaci w braku jakichkolwiek zarzutów i ich uzasadnienia co do zwrotu skargi o wznowienie postępowania. Skarżąca nie podnosiła żadnych zarzutów związanych z dokonaniem w zakreślonym terminie czynności usuwających braki formalne skargi o wznowienie postępowania, nie podnosiła także, że skarga nie miała żadnych braków formalnych.

Dlatego też zarzuty zażalenia są bezzasadne.

W części wstępnej zaskarżonego postanowienia Sąd Rejonowy nieprawidłowo oznaczył przedmiot spawy dlatego też, na podstawie art. 350 § 3 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c., należało orzec jak w pkt. 1 sentencji.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., zażalenie skarżącej jako bezzasadne należało oddalić.

SSR (del.) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Lucyna Morys – Magiera