Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 853/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia

SA Alicja Surdy

Sędziowie:

SA Jolanta Terlecka

SA Ewa Lauber-Drzazga (spr.)

Protokolant

Anna Szymanek-Leziak

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. w Lublinie na rozprawie sprawy

z powództwa H. L. i F. L.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 11 września 2014r., sygn. akt IC 1015/12

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. solidarnie na rzecz powodów H. L. i F. L. kwotę 1.800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

I ACa 853/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 11 września 2014r. Sąd Okręgowy w Lublinie:

- umorzył postępowanie ponad kwotę 54.529,45zł;

- zasądził od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. solidarnie na rzecz powodów H. L. i F. L. kwotę 54.529,45zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 6.429,45zł od dnia 19 grudnia 2012r. oraz od kwoty 48.100zł od dnia 22 kwietnia 2013r;

- w pozostałej części powództwo oddalił;

- orzekł o kosztach procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego został oparty na następujących ustaleniach:

W dniach 12-15 marca 2012r. doszło do wycieku znacznej ilości wody z sieci centralnego ogrzewania. Wyciek spowodował podmycie fundamentów budynku powodów, a w konsekwencji popękanie tych fundamentów i ścian budynku. Odpowiedzialnym za powstanie szkody było (...). Sprawca szkody posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Powód po uzgodnieniu z przedstawicielem (...) zawarł z (...) spółka jawna umowę dotyczącą wykonania robot mających na celu usuniecie skutków awarii, zgodnie z opracowaną wcześniej ekspertyzą techniczną.

Budynek został przywrócony do stanu używalności, ale trwałe i nieodwracalne zmiany struktury budynku spowodowały utratę jego wartości o 13,80% tj. o kwotę 48.106,80zł.

Po ostatecznym sprecyzowaniu roszczeń powodowie dochodzili zasądzenia na ich rzecz kwoty 54.529,45zł na którą składała się kwota 6.429,45zł potrącona przez pozwanego z przyznanego odszkodowania z tytułu technicznego zużycia budynku oraz kwota 48.100zł odpowiadająca obniżeniu wartości budynku.

W ocenie Sądu Okręgowego powództwo jest zasadne.

Szkodę poniesioną przez powodów stanowiły poniesione przez nich koszty przywrócenia budynku do stanu użyteczności, a zatem koszty powstałych uszkodzeń. Naprawy nie miały na celu polepszenia stanu technicznego budynku, a jedynie przywrócenie obiektu do stanu umożliwiającego korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Stan techniczny nie uzasadniał zatem obniżenia należnego powodom odszkodowania i potrącenie kwoty 6.429,45zł było pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Pozwany ubezpieczyciel obowiązany był również do naprawienia szkody polegającej na obniżeniu wartości budynku. Było to bowiem normalne następstwo powstałej awarii i uszkodzeń. Zgodnie z opinią biegłego wartość rynkowa budynku uległa zmniejszeniu o 13,80%.

Od tego wyroku w części zasądzającej kwotę 48.100zł pozwany złożył apelację zarzucając naruszenie:

- art. 361 § 2 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, iż zakres podlegającej naprawieniu szkody powodów obejmuje również obniżenie wartości rynkowej budynku mieszkalnego;

- art. 233 § 1 kpc polegające na oparciu rozstrzygnięcia w zakresie utraty wartości rynkowej budynku wyłącznie na opinii biegłego, podczas gdy reguły logicznego myślenia nakazywały pominiecie tego dowodu, gdy odszkodowanie za uszkodzenie budynku rekompensuje wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń budynku oraz doprowadzenia go do pełnej funkcjonalności, co w konsekwencji zapobiega utracie wartości rynkowej budynku.

Wskazując na powyższe pozwany wnosił o zmianę wyroku i oddalenie powództwa w zaskarżonej części.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest niezasadna.

Pozwany nie podnosi żadnych zarzutów, które mogłyby prowadzić do zmiany zaskarżonego wyroku.

Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika w sposób jednoznaczny, iż szkoda poniesiona przez powodów obejmuje również utratę wartości budynku.

Wykonano wprawdzie remont i uszkodzenia zostały usunięte ale budynek nie został przywrócony do stanu sprzed szkody, jak twierdzi pozwany. Nie można było bowiem naprawić pęknięć ścian zewnętrznych na skutek podmycia fundamentów jak też uszkodzeń narożnika budynku, która to część t uległa odkształceniu w pionie. Są to uszkodzenia trwałe i nieodwracalne, które spowodowały utratę wartości budynku. Aby elementy budynku miały wartość taką jak przed awarią należałoby przebudować je w całości, co jest niemożliwe. Naprawa budynku spowodowała jedynie, że został on przywrócony do stanu używalności, a nie do stanu poprzedniego.

Z opinii biegłego wynika, iż budynek powodów na skutek awarii rury ciepłowniczej w marcu 2012r. utracił wartość budowlaną w wysokości 13,8% wartości rynkowej, co stanowi kwotę 48.106,80zł. Żądanie przez powodów kwoty 48.100zł z tego tytułu zostało zatem zasadnie uwzględnione.

Z tych względów i na podstawie art. 385 kpc i art. 108 § 1 kpc Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.