Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pz 40/15

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Anna Rodak (spr.)

Sędzia SO Karol Kotyński

Sędzia SO Monika Pawłowska - Radzimierska

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa D. G.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółce Akcyjnej z zarządem i radą nadzorczą w L.,

o wynagrodzenie za pracę,

w przedmiocie:

zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie sygn. akt XI P 562/14

postanawia:

oddalić zażalenie

Przewodnicząca: Sędziowie: