Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V RC 494/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w W., V Wydział Rodzinny i Nieletnich

W składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Magdalena Władzińska

Protokolant: Anna Potęga

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletnich E. i P. W. reprezentowanych przez E. W. (1)

oraz z powództwa M. W.

przeciwko Z. W.

o alimenty

1.  zasądza alimenty od pozwanego Z. W. na rzecz małoletnich córek E. W. (2) ur. (...) i P. W. ur. (...) alimenty w kwocie po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie na każdą z nich, tj. łącznie w kwocie po 1.100 (tysiąc sto) złotych miesięcznie, płatne do rąk matki E. W. (1) do 10 dnia każdego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 27 maja 2013 roku;

2.  zasądza alimenty od pozwanego Z. W. na rzecz córki M. W. ur. (...) alimenty w kwocie po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatne do rąk M. W. do 10 dnia każdego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 27 maja 2013 roku;

3.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

4.  nakazuje pobrać od pozwanego Z. W. na rzecz Skarbu Państwa – Kasa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w W. kwotę 330 (trzysta trzydzieści) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu;

5.  wyrokowi w punkcie 1 i 2 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2013 roku (data prezentaty) E. W. (1), działając w imieniu małoletnich córek P. i E. W. (2) i pełnoletniej córki M. W. złożyła pozew o zasądzenie od pozwanego Z. W. alimentów na rzecz powódek w kwocie po 800 zł na każdą z nich, tj. łącznie po 2.400 zł miesięcznie, płatne do rąk matki do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w wypadku uchybienia terminowi którejkolwiek z rat (pozew k.2-4).

W pozwie zawarto wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania poprzez zobowiązanie pozwanego Z. W. do łożenia tytułem alimentów na każdą z powódek kwoty po 700 zł miesięcznie. Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2013 roku Sąd zabezpieczył alimenty na rzecz małoletnich P. i E. W. (2) oraz na rzecz M. W. w kwocie po 400 zł na każdą z powódek (k.34).

Na terminie rozprawy w dniu 22 lipca 2014 roku E. W. (1) poparła powództwo, zaś pozwany Z. W. nie zajął stanowiska co do kwoty uznawanych alimentów. Stanowiska stron w toku sprawy nie uległy zmianie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnie P. i E. W. (2) oraz M. W. są córkami E. W. (1) i Z. W., pochodzącymi ze związku małżeńskiego zawartego w dniu 12 września 1992 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w S. (dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa k.5, odpisy skrócone aktów urodzenia k.6-8).

Między E. i Z. W. nie toczy się postępowanie rozwodowe.

Małoletnie powódki P. i E. W. (2) są bliźniaczkami, mają 17 lat. Uczęszczają do drugiej klasy liceum.

P. W. pozostaje pod opieką (...) Centrum (...) w K. z uwagi na skrzywienie kręgosłupa (dowód: zaświadczenie k.18).

Na miesięczny koszt utrzymania małoletniej powódki P. składają się następujące wydatki: 300 zł wyżywienie, 100 zł odzież, 60 zł obuwie, 30 zł kieszonkowe, 100 zł środki czystości, 100 zł sport, rekreacja i kultura, 280 zł wakacje i ferie, 57 zł w rozliczeniu miesięcznym wydatki szkolne(ubezpieczenie 40 zł, wycieczki 250 zł, podręczniki 400 zł), 10 zł składka klasowa, 30 zł telefon komórkowy (dowód: faktury k.308, 310-312, 316, 319-330, przesłuchanie E. W. (1) w charakterze strony k.561-563).

Koszt utrzymania małoletniej E. W. (2) kształtuje się podobnie jak mał. P., jednak jest powiększony o koszty związane z leczeniem i rehabilitacją (dowód: faktury k.300-304, 314, 316-318, 328-330). Na małoletnią przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny w kwocie po 153 zł miesięcznie (dowód: przesłuchanie E. W. (1) w charakterze strony k.561-563).

E. W. (2) z uwagi na głęboki niedosłuch musi korzystać z aparatu słuchowego do obydwu uszu, który kosztował 2.850 zł, a baterie muszą być wymieniane co miesiąc i kosztują 60 zł (dowód: zaświadczenie k.21, 22, faktury k.292, potwierdzenie przelewu k.293). Podobnie jak P. W., z uwagi na skrzywienie kręgosłupa korzysta z opieki (...) Centrum (...) w K., jednak w jej przypadku konieczne jest stosowanie gorsetu ortopedycznego do leczenia skoliozy (dowód: zaświadczenie k.25, dokumentacja medyczna k.26-29, faktura k.296).

Powódka M. W. ma 20 lat. Jest studentką II roku studiów stacjonarnych na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Gospodarstwa (...) w W. (dowód: zaświadczenie k.275).

Powódka z uwagi na wadę zgryzu, zaburzającą żucie i stanowiącą czynnik rozwoju choroby przyzębia nosiła aparat ortodontyczny, którego koszt to 1.400 zł, konieczne były również comiesięczne wizyty u ortodonty, które kosztowały ok. 100-120 zł. Obecnie aparat jest już zdjęty, co kosztowało 700 zł, co dwa miesiące powódka będzie korzystała z wizyt u ortodonty po 50 zł (dowód: zaświadczenie lekarskie k.15, faktury k.109-113).

Koszty utrzymania powódki M. W. kształtują się podobnie jak jej sióstr, tj. 300 zł wyżywienie, 100 zł odzież, 60 zł obuwie, 100 zł środki higieniczne, 30 zł telefon, 30 zł tusz do drukarki, 50 zł wizyty u ortodonty, okazjonalnie leki i podręczniki (dowód: faktury k.285-291, 313, 328-330, przesłuchanie M. W. w charakterze strony k.563).

Przedstawicielka ustawowa E. W. (1) ma 47 lat. Jest zatrudniona w C (...) Sp. z o.o. na stanowisku sprzedawca/doradca klienta na podstawie umowy na czas nieokreślony. Jej średnie wynagrodzenie wynosi ok. 1920 zł netto miesięcznie (dowód: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach k. 10, 466, 523, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego k.467, PIT-11 za 2013 rok k.468).

Matka powódek jest właścicielką działki rolnej wraz z budynkiem mieszkalnym, którą otrzymała w darowiźnie – mieszkają tam jej rodzice i ponoszą koszty utrzymania. Nie uzyskuje żadnego dochodu z ww. nieruchomości (dowód: przesłuchanie E. W. (1) w charakterze strony k.561-563).

E. W. (1) od czerwca 2013 roku dokonuje comiesięcznych opłat: czynsz 930 zł, Internet 50 zł, telewizja 40 zł (dowód: potwierdzenie wykonania przelewu k.338-369, przesłuchanie E. W. (1) w charakterze strony k.561-563)

Poza stałymi kosztami utrzymania córek E. W. (1) samodzielnie opłaciła zakup aparatu słuchowego i gorsetu ortopedycznego dla mał. E. W. (2), opłaty rekrutacyjnej na studia, aparatu ortodontycznego i badań dla M. W. oraz komputera, wycieczki szkolnej do Z. i zw. z tym sprzętu oraz balu gimnazjalnego dla małoletnich córek oraz wyjazdu na obóz narciarski P. W. do Z. (dowód: faktury k.105-107, 114-127, 296, potwierdzenia przelewów k.276-277, 306, 307). Ponadto matka powódek wyremontowała z własnych środków ich pokoje oraz wymieniła meble (dowód: faktury k.141-146)

Pozwany Z. W. ma 53 lata. Pracuje jako starszy kontroler w (...) Sp. z o.o., gdzie uzyskuje średni dochód w kwocie ok. 3.600 zł miesięcznie – 3.200 zł wynagrodzenia podstawowego, 200 zł dodatek za staż pracy i premie: z okazji dnia kolejarza 700 zł, na święta 1.000 zł (dowód zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2011 rok k.11, za 2010 rok k.12, zaświadczenie k.82,103, 458 PIT za 2012 rok k.452-457, przesłuchanie Z. W. w charakterze strony k.564-566).

Z. W. uiszczał opłaty mieszkaniowe za lokal, w którym zamieszkuje wspólnie z żoną i córkami, jednak nie zawsze czynił to regularnie. Po powzięciu wiadomości o wniesieniu przez żonę powództwa o alimenty na rzecz córek, zaprzestał ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją mieszkania (dowód: potwierdzenie przelewu k.41-45, 47-49, 52-57, 60-61, 73, faktura k.50-51, 71-72, potwierdzenie wpłaty k.58-59, 62-70, zaświadczenie k. 104). Obecnie opłaca rachunki za gaz i prąd w kwocie po ok. 400 zł co dwa miesiące, a także opłatę za użytkowanie wieczyste w kwocie ok. 81 zł raz w roku (dowód: przesłuchanie Z. W. w charakterze strony k.564-566).

Ustalając powyższy stan faktyczny, Sąd oparł się na dowodach w postaci dokumentów zgromadzonych w aktach niniejszego postępowania oraz na podstawie dowodu z przesłuchania w charakterze stron powódki M. W., przedstawicielki ustawowej małoletnich powódek E. W. (1) i pozwanego Z. W..

Sąd w toku postępowania dopuścił dowód z zeznań świadka H. Z., na okoliczność sytuacji rodzinnej i materialnej stron oraz ponoszonych opłat i wpajania córkom niewłaściwych zasad. Zeznania te były jednak bez znaczenia dla ustalenia stanu faktycznego w niniejszym postępowaniu, bowiem świadek nie zna aktualnej sytuacji materialnej stron – nie wie, ile strony zarabiają, jakie koszty utrzymania ponoszą. Świadek w swoich zeznaniach skupiła się na przedstawieniu relacji panujących w rodzinie w przeszłości i obecnie, co w ocenie Sądu nie ma wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiocie alimentów.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, zaś z mocy art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, iż potrzeby uprawnionego obejmują wszystko to, co jest niezbędne dla jego utrzymania, nie tylko w sensie potrzeb fizycznych (wyżywieniem, mieszkanie, odzież), ale i duchowych (kulturalnych). Ponadto przyjmuje się, że dziecko ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyje z nimi we wspólnocie, jak i poza tą wspólnotą. (najczęściej tylko z jednym z rodziców – orzeczenie SN z dnia 5 stycznia 1956 roku, OSN 1957, poz. 74).

Możliwości zarobkowe zobowiązanego oznaczają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych. Takie ukształtowanie przesłanki obciążenia obowiązkiem alimentacyjnym dopuszcza możliwość ustalenia, czy rzeczywiście zarobki i dochody uzyskiwane przez zobowiązanego odpowiadają jego możliwościom zawodowym przy uwzględnieniu jego wieku, stanu zdrowia, przygotowania zawodowego, wykształcenia, a także możliwościom zdobycia pracy w regionie, w którym mieszka, jeżeli strona przeciwna zakwestionowała wyczerpanie pełni możliwości zarobkowych przez zobowiązanego.

W ocenie Sądu przedstawiane przez E. W. (1) koszty utrzymania córek są nieznacznie zawyżone, tj. koszty odzieży i wyżywienia. Średni koszt utrzymania każdej z powódek wynosi ok. 1.100 zł, przy czym do kosztów utrzymania mał. E. W. (2) doliczyć należy również koszt zakupu gorsetu ortopedycznego, aparatu słuchowego i baterii do aparatu. Na rzecz małoletniej przedstawicielka ustawowa otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny.

Sąd uznał, że pozwany znajduje się w lepszej sytuacji finansowej niż jego żona, zatem zasadnym jest ustalenie alimentów w kwocie po 550 zł na każdą z córek, tj. 1650 zł miesięcznie. Zdaniem Sądu kwota ta znajduje odzwierciedlenie w zarobkach uzyskiwanych przez Z. W., pozostawiając mu stosowną kwotę do własnego utrzymania oraz uczestniczenia w opłatach mieszkaniowych w dotychczasowym zakresie.

Sąd zasądził od pozwanego alimenty w ww. kwocie, mając na uwadze trudne relacje, panujące w rodzinie oraz to, że między rodzicami powódek nie ma komunikacji, która pozwoliłaby na efektywne uczestniczenie pozwanego w kosztach utrzymania córek. Sąd wziął pod uwagę fakt, że wszystkie okolicznościowe wydatki na powódki pokryła ich matka, zaś pozwany, mimo powzięcia wiadomości o tych wydatkach, nie przyczynił się do ich opłacenia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku, który stanowi, że kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator lub prokurator, Sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. Jako, że E. W. (1) czyli strona dochodząca świadczeń alimentacyjnych nie miała obowiązku uiszczenia kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) Sąd obciążył nimi pozwanego, w zakresie w jakim przegrał on sprawę. W niniejszej sprawie koszty sądowe stanowiła jedynie opłata od pozwu wynosząca 330 zł (obliczona jako 5% od 12-krotności wartości przedmiotu sporu). Wobec powyższego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 330 zł tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu.

Na mocy art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd nadał wyrokowi w zakresie pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.