Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 223/15

UZASADNIENIE

P. K. został obwiniony o to, że w dniu 25.07.2013r. o godz. 12:15:20 w msc. B. ul. (...)((...), sł. 18/l) kierując pojazdem o numerze rejestracyjnym (...)jadąc z prędkością 63 km/h przekroczył dozo wolną prędkość o 12 km/h

tj. o czyn z art. 92a kw w zw. z art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. wyrokiem z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie II W 613/14 uznał obwinionego P. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu wykroczenia i za to na podstawie art. 92a kw wymierzył mu karę grzywny w kwocie 100 złotych. Zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu oraz wymierzył mu karę 30 złotych tytułem opłaty.

Powyższy wyrok zaskarżył w całości obwiniony P. K..

Apelacja bez wskazania podstawy prawnej w istocie rzeczy zarzuca zaskarżonemu wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na pominięciu szczególnego przypadku podwójnego odbicia, w sytuacji, gdy pojazd znajduje się na zdjęciu, ale wiązka radarowa w wyniku podwójnego odbicia od przeszkody metalowej daje pomiar prędkości pojazdu, który porusza się za pojazdem widniejącym na zdjęciu fotoradaru.

W konkluzji skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz zwrot poniesionych dotychczas kosztów sądowych związanych z ta sprawą.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja obwinionego jest zasadna w takim stopniu, że w wyniku jej uwzględnienia powstały podstawy do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Tryb.

Ponieważ ocena zarzutów podniesionych w apelacji obwinionego jest aktualnie przedwczesna, Sąd Okręgowy ograniczy się tylko do wskazania uchybień, które spowodowały uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Przechodząc do rozważań szczególnych podnieść należy, że dokonana przez Sąd Rejonowy ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego była przedwczesna. Bowiem Sąd Rejonowy nie przeprowadził wszystkich dostępnych dowodów pozwalających na sprawdzenie linii obrony obwinionego P. K.. W szczególności Sąd Rejonowy nie rozważył czy w realiach przedmiotowej sprawy zaistniał szczególny przypadek podwójnego odbicia. Chodzi tu oczywiście o sytuację, gdy pojazd znajduje się na zdjęciu fotoradaru, ale wiązka radarowa w wyniku podwójnego odbicia od przeszkody metalowej daje pomiar prędkości pojazdu, który porusza się za pojazdem widniejącym na zdjęciu fotoradaru.

Tym bardziej, że z instrukcji użytego do pomiaru prędkości fotoradaru M. (...) wynika jednoznacznie możliwość tzw. podwójnego odbicia promieni radaru (k. 71), załamania odbitych promieni (k. 70-verte), a na załączonym do akt zdjęciu z pomiaru prędkości widoczne są metalowe barierki (k. 6).

Zatem nie ulega wątpliwości, że dla sprawdzenia czy w realiach przedmiotowej sprawy zaistniał szczególny przypadek podwójnego odbicia, Sąd Rejonowy winien dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego i urządzeń elektronicznych w postaci fotoradarów do pomiaru prędkości. Jest to oczywisty brak o charakterze dowodowym, który nie pozwala na wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym.

Z tych wszystkich względów, Sąd Okręgowy mógł jedynie uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Rozpoznając ponownie sprawę Sąd Rejonowy winien przeprowadzić dowód z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego i urządzeń elektronicznych w postaci fotoradarów do pomiaru prędkości na okoliczność czy w realiach przedmiotowej sprawy zaistniał szczególny przypadek podwójnego odbicia.

Chodzi tu oczywiście o sytuację, gdy pojazd znajduje się na zdjęciu fotoradaru, jak wiązka radarowa w wyniku podwójnego odbicia od przeszkody metalowej daje pomiar prędkości pojazdu, który porusza się za pojazdem widniejącym na zdjęciu fotoradaru.

Natomiast dokonując oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd Rejonowy winien rozważyć zasygnalizowane wyżej kwestie oraz zarzuty podniesione w skardze apelacyjnej obwinionego P. K., których ocena jest aktualnie przedwczesna.

Z tych wszystkich względów, Sąd Okręgowy nie przesądzając treść przyszłego rozstrzygnięcia, orzekł jak w części dyspozytywnej wyroku.